Πρόταση δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, για διέξοδο στο πρόβλημα που προκαλεί το μέτρο της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για την αξιοπιστία της Δημόσιας Διοίκησης, την εμπέδωση κλίματος συνεννόησης και εμπιστοσύνης, καθώς και την εκτόνωση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, προτείνεται η ταυτόχρονη και πλήρως διασυνδεδεμένη εφαρμογή των παρακάτω:

Επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης δομών και προσωπικού στο σύνολο του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διαπιστωθούν ακριβώς οι πραγματικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία προβλέπεται ρητά από τον ν. 4024/2011 και μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα.

Άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για προσωρινή τοποθέτηση των αποχωρούντων υπαλλήλων ΔΕ1 Διοικητικού ΙΔΑΧ, στους οργανισμούς προέλευσης. Στην απόφαση θα πρέπει να προβλέπεται η οριστική μετακίνηση, μόνο και εφόσον κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης προκύψει πλεονάζον προσωπικό.

Ο δήμος Αθηναίων προτίθεται να λειτουργήσει πιλοτικά, ολοκληρώνοντας εντός τριμήνου τη διαδικασία, από κοινά αποδεκτό φορέα αξιολόγησης (πχ. από την Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ΑΕ που εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης).