Από 22/11/2012 έως 10/1/2013 υποβάλλονται προτάσεις στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι” ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων” ο οποιος συγχρηματοδοτειται απο το ΕΤΠΑ που μπορούν να αφορούν είτε σε παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων (φρούρια, περιτειχίσεις, κτίρια, κλπ.)  είτε σε παρεμβάσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης κτιρίων (ή στοιχείων τους) χαρακτηρισμένων ως διατηρητέων ή ιστορικά διατηρητέων μνημείων, καθώς και παρεμβάσεις αξιοποίησής τους με τη μετατροπή τους σε χώρους φιλοξενίας δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πολιτιστική, ιστορική, λαογραφική κλπ. κληρονομιά (μουσεία, συλλογές, εκθέσεις).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι  

  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
  • Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπ.Π.Θ.Π.Α.
  • ΟΤΑ α’ βαθμού
  • ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι:

  • Έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και κτιρίων (χαρακτηρισμένων ως διατηρητέων)
  • Έργα αξιοποίησής τους ώστε να φιλοξενούν σχετικές δραστηριότητες (μουσεία, συλλογές, εκθέσεις)

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

€ 9.000.000

85% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των €300.000. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 21, § 8 του Ν 3614/2007, πριν από την υποβολή προτάσεων προς ένταξη σε Ε.Π., οι οποίες αφορούν στον τομέα της «πολιτιστικής κληρονομιάς» οι δικαιούχοι πρέπει να εξασφαλίζουν την έγκριση της Γ.Γ. Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

2. Ειδικότερα, πριν από την υποβολή προτάσεων προς ένταξη σε επιχειρησιακό πρόγραμμα πράξεων που αφορούν στην ίδρυση ή την επέκταση ή στον εκσυγχρονισμό ή στην με οποιονδήποτε τρόπο χρηματοδότηση μουσείου που ιδρύεται από ή ανήκει σε άλλο νομικό πρόσωπο, προαπαιτείται η αναγνώριση του μουσείου αυτού από τη Γ.Γ. Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του Ν. 3028/02.

3. Τέλος, κάθε πρόταση τεχνικού έργου πρέπει, προκειμένου να αξιολογηθεί από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή, να συνοδεύεται από έγγραφο της Γ.Γ. Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, με το οποίο θα βεβαιώνεται η ανάγκη ή μη για την πραγματοποίηση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών. Το ανωτέρω έγγραφο εκδίδεται εντός 10 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Ανάρτηση από οικοsocial.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ΙΝΜΕΚΟ

Τηλ.: 210 8813760-1, e-mail:   anadrash3@gmail.com