Από 14/11/2012 έως 30/3/2013 υποβάλλονται αιτήσεις για Δημιουργία νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για την κάλυψη αναγκών, σύμφωνα με τεκμηριωμένες ανάγκες, κατ εφαρμογή της ΚΥΑ “Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις” (ΦΕΚ 1519 /Β/4-12-2002) από το φορέα “ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ”.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι  

  • ΟΤΑ α’ βαθμού Περιφέρειας Ηπείρου
  • Επιχειρήσεις ΟΤΑ α’ βαθμού Περιφέρειας Ηπείρου

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι:

Η ίδρυση νέων υποδομών φροντίδας βρεφών και νηπίων και η κάλυψη των αναγκών τους με σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

€ 1.300.000

85% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης.

(ii)Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ).

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.

(iv)Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει).

(v)Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του.

(vi)Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (εφ’ όσον η ΔΑ το κρίνει αναγκαίο).

Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από τον φορέα “ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ” ανάλογα με το είδος της πράξης και ειδικότερα:

1. Δήλωση τήρησης νομιμότητας των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου προς ένταξη έργου, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο

2. Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου

3. Λοιπά στοιχεία που πιστοποιούν την πληρότητα καθώς και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ειδικότερα: όλες οι τεχνικές μελέτες (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, αναλυτικές προμετρήσεις, προϋπολογισμός, τεύχη δημοπράτησης κλπ), οι εγκρίσεις και οι αδειοδοτήσεις.

4. Τεχνική έκθεση

.

(vii) “Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης” βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006.

(viii)Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Το έντυπο ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από την συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ.

Ανάρτηση από οικοsocial.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ΙΝΜΕΚΟ

Τηλ. 210 8813760-1, e-mail anadrash3@gmail.com