Η Πράξη «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης – ΑΠ 7, 8, 9» σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013». Το Έργο έχει διάρκεια από 6/10/2008 έως 30/09/2011.

Στόχος

Βασικός σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση από απόσταση, στηριζόμενη στην ευρεία χρήση των ΤΠΕ, αίρει τους γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς της παραδοσιακής εκπαίδευσης και παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες και στο «δικό τους» χρόνο να ενταχθούν σε σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα εκπαίδευσης για την επικαιροποίηση και ανάπτυξη των υπαρχουσών βασικών δεξιοτήτων αλλά και την απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων, καθώς και για τη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων προσωπικής εξέλιξης και ισότητας ευκαιριών.

Χρηματοδότηση

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013 και είναι συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Επιπρόσθετα στοιχεία

Κάθε εκπαιδευτική περίοδο, διεξάγονται 68 τμήματα μάθησης σε 27 σημεία παρουσίας στην επικράτεια. Για το σύνολο της Πράξης προβλέπονται να εκπαιδευτούν 6120 πολίτες που έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα εξής πέντε θεματικά πεδία: 1) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 2) Οικονομία – Διοίκηση – Επιχειρήσεις, 3) Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, 4) Πολιτισμός, Τουρισμός, Περιφερειακή Ανάπτυξη, 5) Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα.

Τα τμήματα μάθησης είναι 250ωρα πλην των 125ωρων τμημάτων μάθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα». Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Διά Βίου Εκπαίδευσης.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2105914431

Ιστοχώρος: http://www.keeenap.gr/keeenap

email: kedvmap@ideke.edu.gr