Γράφει η Γαρυφαλλιά Γκαντζούνη
Manager Ανθρώπινου Δυναμικού

www.democraticunderground.com

Επίκαιρο είναι το ζήτημα αποτελεσματικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού για την πραστασία του πολίτη, μετά και τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα σε σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας και τις χιονοπτώσεις ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει όντως ένα ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και ποιος είναι ο ρόλος της περιφέρειας;

rolos-perifereiasΣτη χώρα μας, λοιπόν, εδώ και χρόνια έχει τεθεί σε εφαρμογή το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης». Με το σχέδιο αυτό επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφι­κών φαινομένων και ως εκ τούτου, στα πλαίσια του δυνα­τού, της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περι­ουσίας των πολιτών και προστασίας του φυσικού περι­βάλλοντος. Ο «Ξενοκράτης» συντάχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με την Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β΄/10-4-2003) και αναθεωρήθηκε με συμπληρωματική Υ.Α. 3384/2006 (ΦΕΚ 776/28-6-06) με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείριση Ανθρώπινων Απωλειών».

Στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας περι­λαμβάνονται:

 1. 1.Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας σε κε­ντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανα­τίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχε­δίων, προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών.
 2. 2.Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανι­σμών κοινής ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρη­σιακό επίπεδο για τις επί μέρους δράσεις πολιτικής προ­στασίας και κυρίως για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθει­ας, Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμός Αντισεισμικύ Σχεδια­σμού & Προστασίας, υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Νο­μαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Π.Α., Ε.Μ.Υ.).
 3. 3.Οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, κα­θώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές πολιτικής προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που εντάσ­σονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών.

Στα πλαίσια του σχεδίου οι Περιφέρειες της Χώρας

 1. 1.Συντάσσουν για την περιοχή ευθύνης τους σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.
 2. 2.Αναλύουν και εξειδικεύουν τις βασικές απαιτήσεις και τις οδηγίες σχεδίασης του παρόντος σχεδίου και των Υπουργείων κατά το μέτρο που τους αφορούν και εκδί­δουν οδηγίες σχεδίασης προς τις Νομαρχιακές τους Αυ­τοδιοικήσεις για την εκ μέρους τους σχεδίαση.
 3. 3.Διαβιβάζουν τα συντασσόμενα σχέδια στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για έγκριση.
 4. 4.Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας, όσον αφορά την πρόληψη, ετοιμότητα, αντι­μετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών και τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων.
 5. 5.Ευθύνονται για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας κατά το μέρος που αναφέρεται σε προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν την περιφέρειά τους.
 6. 6.Τηρούν στοιχεία του υπάρχοντος στους Νομούς της περιοχής τους δυναμικού και μέσων.
 7. 7.Προγραμματίζουν και εκτελούν έργα ορεινής υδρονομικής για την συγκράτηση εδαφών και αποφυγή πλημμυρών σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, κα­θώς επίσης και έργα αναδασώσεων όπου αυτό απαιτείται.
 8. 8.Συνεργάζονται με τις περιφερειακές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και λοιπών φο­ρέων για την εναρμόνιση των σχεδίων τους.
 9. 9.Χαρτογραφούν στη ζώνη ευθύνης τους τις περιοχές υψηλού κινδύνου, από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.

10. Οργανώνουν στα πλαίσια των υφισταμένων δυνατο­τήτων κέντρα επιχειρήσεων.

11. Προγραμματίζουν και ζητούν τις απαιτούμενες οι­κονομικές πιστώσεις με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους για την υποστήριξη εφαρμογής των σχεδίων τους.

12. Κινητοποιούν, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, τις κρατικές υπηρεσίες της περιφέρειάς τους και παρέχουν τα αναγκαία κρατικά μέσα για την αντι­μετώπιση των φαινομένων. Σε περιπτώσεις δε μεγάλων καταστροφών ενισχύουν τον πληγέντα Νομό με δυναμικό και μέσα από άλλους Νομούς της περιοχής τους.

13. Ενεργούν και οτιδήποτε άλλο υπαγορεύεται από την σχετική ισχύουσα νομοθεσία ή άλλες θεσμικές διατάξεις.

14. Ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, την εξέλιξή τους και τα λαμβανόμενα μέτρα.

15. Συγκροτούν, όταν εκ των πραγμάτων απαιτείται, δευ­τεροβάθμια επιτροπή εκτιμήσεως ζημιών που προκαλού­νται από καταστροφικά φαινόμενα.

16. Η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής ασκεί και αρμοδιότητες μητροπολιτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος και του προϋπολογισμού που καταρτίζονται από το περιφερειακό συμβούλιο. Οι λειτουργίες μητροπολιτικού χαρακτήρα αφορούν τους τομείς περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσεων, μεταφορών και συγκοινωνιών, πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια δήμου.

Ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 1. 1.Μεριμνούν για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργά­νωσης και υποδομής των υπηρεσιών τους, προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πο­λιτικής προστασίας και συντάσσουν προς τούτο σχετικά μνημόνια ενεργειών.
 2. 2.Συντονίζουν και επιβλέπουν τα μέτρα για την πρόλη­ψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κα­ταστροφών.
 3. 3.Διαθέτουν το απαραίτητο δυναμικό και μέσα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και συντο­νίζουν τη δράση αυτών.
 4. 4.Συνιστούν συντονιστικό τοπικό όργανο στην έδρα τους.
 5. 5.Καθορίζουν χώρους υποδοχής πληγέντων και μερι­μνούν για την ανάπτυξη υποδομών στους χώρους αυτούς ικανών για τη διαβίωση των εκεί διαμενόντων.
 6. 6.Ενεργούν στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους οτιδήποτε συμβάλλει στο έργο της πολιτικής προστασίας και προκύπτει από όλο το πλέγμα της αποστολής τους.

Πηγές:

www.gscp.gr

www.onalert.gr

www.dsanet.gr

www.gscp.gr