Κατά τη διάρκεια του A’ τριμήνου 2013 είναι ανοικτό Πρόγραμμα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με στόχο την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

45.000 νέοι

  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ /ΤΕΙ έως είκοσι εννέα (29) ετών,
  • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους κάτωθι τομείς:

  • Αγροδιατροφικός Τομέας
  • Τουρισμός – Πολιτισμός
  • Νέες τεχνολογίες
  • Ενέργεια (παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας)
  • Ναυτιλία
  • Υπηρεσίες υγείας – κοινωνικής φροντίδας

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι: 

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:

Κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.

Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών.

Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Παρέχονται:

Α) στο νέο:

Επίδομα κατάρτισης 5€ ανά ώρα κατάρτισης.

Αμοιβή 460€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους AEI/TEI).

Αμοιβή 400€ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου,ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Β) στην επιχείρηση:

Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων 

174.900.000€

Προϋποθέσεις

Επιπλέον, για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην απολύσει προσωπικό καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.

Ανάρτηση από οικοsocial.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες ΙΝΜΕΚΟ

Τηλ.: 210 8813761, e-mail:  anadrash3@gmail.com