Κατά τη διάρκεια του A’ τριμήνου 2013 θα είναι ανοικτό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως εργαλεία αναχαίτισης της ανεργίας και προώθησης της κοινωνικής συνοχής. Η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας συνεισφέρει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ενισχύει την σταθερότητα της επιχειρηματικότητας μέσα από την διαφοροποίηση και την ποικιλότητα των επιχειρηματικών μορφών, προωθεί την κοινωνική συνοχή και ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη, παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την οικονομική ανάκαμψη. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την άμεση χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) που ιδρύονται βάσει του Ν.4019/2011, όπως αυτός ισχύει και με την παράλληλη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης κάθε φάσης λειτουργίας των ΚοινΣΕπ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

500  άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι θα απασχολούνται ως εργαζόμενοι σε ΚοινΣΕπ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι: 

Πληροφόρηση, αρχική συμβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Εκπαίδευση στην Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, καθώς και κατάρτιση,αν είναι αναγκαίο, στο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.

Παρέχει:

Για το διάστημα ενός έτους:

Συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη λειτουργίας.

Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας (έδρα, γραμματεία, λογιστήριο, νομική υποστήριξη κλπ.).

Υπηρεσίες δικτύωσης και δημοσιότητας ΚοινΣΕπ-πελατών.

Υπηρεσίες κατάρτισης μελών και εργαζομένων

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων 

7.500.000€

Ανάρτηση από οικοsocial.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες ΙΝΜΕΚΟ

Τηλ.: 210 8813761, e-mail: anadrash3@gmail.com