Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013

Αρ. Προκήρυξης: 2

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο:

Επιλογή Αναδόχου για τον «Σχεδιασμό και Έκδοση 3407 τουριστικών φυλλαδίων σε χάρτη» για τις ανάγκες του έργου Innovative Practices in Biotourism” (Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό) με ακρωνύμιο BIOTOURISM

κωδ. Έργου <A.1-1.2-189>

το οποίο εντάσσεται στο IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Θεματική Ενότητα: Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού

Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ): 5.860,00 €

 

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ: