Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013

Αρ. Προκήρυξης: 4

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο:

Επιλογή Αναδόχου για την «Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και ανέβασμα στη βάση δεδομένων και στο web portal» για τις ανάγκες του έργου Innovative Practices in Biotourism” (Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό) με ακρωνύμιο BIOTOURISM

κωδ. Έργου <A.1-1.2-189>

το οποίο εντάσσεται στο IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007 – 2013, Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Θεματική Ενότητα: Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού

Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ): 3.500,00 €

 

 

Βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ: