Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (επιχειρηματικότητα γυναικών) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα διακαιολογητικά για τις γυναίκες- επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα είναι:


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ) 

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 

2. Εκκαθαριστικά Σημειώματα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα του 2011) 

3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχο

  • · Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία

(2010,2011,2012). Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν .1599/1986

Δικαιολογητικά Προσόντων των Εταίρων 

Α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών: 

Για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ., προσκομίζεται Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. από την οποία να προκύπτει ότι κατέστησαν διπλωματούχοι.

Β) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εργασιακή εμπειρία και συνάφεια:

Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:

(Α). Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

(1) Όταν ο υποψήφιος δεν υποβάλλει επαγγελματική εμπειρία με συνάφεια:

• Άδεια άσκησης επαγγέλματος και

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η

διάρκεια της ασφάλισης.

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

(2) Όταν ο υποψήφιος υποβάλλει επαγγελματική εμπειρία με συνάφεια απαιτείται επιπλέον:

Δικαιολογητικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση,

α) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτίαπαροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.

β) Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερόμενων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

Για όλες τις περιπτώσεις είτε υποβάλλει εμπειρία με συνάφεια είτε όχι.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η

διάρκεια της ασφάλισης

• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986,ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και

• Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερόμενων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ:

Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.3812/2009 (όπως ισχύει).

Ως εργασία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται επίσης:

• Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.

• Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE)

του ΟΑΕΔ.

• Η απασχόληση με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του Δημοσίου.

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας

α. Δικαστική Απόφαση

Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η

χρονική διάρκεια της παροχής της.

β. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:

(1) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της

Επιτροπής Ερευνών) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό

πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του

υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το

φορέα και ο επιστημονικός υπεύθυνος και

(2) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για

κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την ανακοίνωση βασικό τίτλο σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια, όπου αυτή απαιτείται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1)Προγράμματα STAGE

Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του ΟΑΕΔ. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος, εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ.

2)Επαγγελματική κατάρτιση

Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε

πιστοποιημένους φορείς από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην ΕΚΕΠΙΣ)

Δικαιολογητικά μοριοδότησης (εναλλακτικά κατά περίπτωση)

1) Γυναίκες για τις οποίες προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα ότι το

συνολικό εισόδημα δεν υπερβαίνει κατ΄ έτος το όριο φτώχιας όπως αυτό

ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011). Οι

έγγαμες που υποβάλουν ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να

προσκομίζουν και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους. Για όσες νομίμως δεν

υποβάλλουν φορολογική δήλωση: Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη

Δ.Ο.Υ.

2) Γυναίκες γονείς πολύτεκνων / τρίτεκνων οικογενειών

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση)

3) Γυναίκες με ειδικές ανάγκες ή δικαιούχοι που έχουν σύζυγο / τέκνο/-α που

ανήκουν στην ομάδα των Αμεα

α)Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ τρέχοντος έτους), με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας

τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή

Απόφαση / Βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι

«ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία»

β)Εάν πρόκειται για σύζυγο / τέκνο / -α που ανήκουν στην ομάδα των Αμεα

γ)Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση)

4). Γυναίκες – μέλη οικογενειών με άνεργο – απολυμένο τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος της οικογένειας (σύζυγος / γονέας / τέκνο μέχρι 24 ετών σε σχέση κοινής διαβίωσης)

α) Συνολικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το οικογενειακό όριο φτώχιας ανάλογα με τον αριθμό των οικογενειακών μελών

β)Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση).

γ) Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011). Οι έγγαμες που υποβάλουν ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίζουν και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους.

δ)Για όσες νομίμως δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση: Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. Για το σύζυγο / τέκνο /-α Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

5) Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες πάνω από 12 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ

Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής

της αίτησης.

6). Μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας (ανύπαντρες / διαζευγμένες / σε διάσταση / χήρες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο ανήλικο τέκνο, συμπεριλαμβανομένων των ανάδοχων μητέρων)

1)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

α)Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

β)Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και

αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ.

φορολογική δήλωση) o σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

γ) Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και

αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της

Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.

δ) Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

7)Γυναίκες θύματα trafficking ή οικογενειακής βίας

Βεβαίωση από αναγνωρισμένη δομή υποστήριξης θυμάτων trafficking ή

οικογενειακής βίας.

8) Ωφελούμενες γυναίκες από Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για

Ευάλωτες Ομάδες (ΤοπΕΚΟ) και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση

προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)

Για ΤοπΕΚΟ Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Η Αναπτυξιακή

Σύμπραξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων

Αναπτυξιακών Συμπράξεων που υλοποιούν το πρόγραμμα, ο οποίος είναι

διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.keko.gr,

Για ΤοπΣΑ Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις εγκεκριμένες Αναπτυξιακές Συμπράξεις που υλοποιούν το πρόγραμμα, ο οποίος είναι διαθέσιμος

Όσες υποψήφιες δικαιούχοι εμπίπτουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες θα πρέπει να δηλώσουν μόνο μια κατηγορία της επιλογής τους


Για περισσότερες πληροφορίες:

ΙΝΜΕΚΟ

τηλ: 210 8813760

anadrash3@gmail.com