Γυναικεία επιχειρηματικότητα – Για άνεργες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ)

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

2. Εκκαθαριστικά Σημειώματα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα του 2011)

3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα….

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα- Για επιχειρηματίες

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (επιχειρηματικότητα γυναικών) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά για τις γυναίκες- επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα είναι

Διαβάστε περισσότερα…


Γυναικεία επιχειρηματικότητα – Για απειλούμενες από ανεργία και αυτοαπασχολούμενες

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

2. Εκκαθαριστικά Σημειώματα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα του 2011)

3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχου

(εναλλακτικά κατά περίπτωση):

α) Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας): Φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου.

Διαβάστε περισσότερα…


Επιπλέον Δικαιολογητικα Υποβολής – Για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα για Αλλοδαπούς

Α) Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:

Διαβάστε περισσότερα…

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή των πρώτων δικαιολογητικών για  το Πρόγραμμα Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, τότε ξεκινά η συγκέντρωση των νέων δικαιολογητικών που ορίζει το Πρόγραμμα. Τα δικαιολογητικά αυτά αναλυτικά μπορείτε να τα βρείτε…

Διαβάστε περισσότερα…


Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Πρότασης (20%, 50%, 100%) στην ‘Γυναικεία Επιχειρηματικότητα’

1.Παραστατικά τιμολόγησης δαπανών

2.Δελτία Αποστολής ή CMR, όπου αυτά απαιτούνται

3.Ιδιωτικά συμφωνητικά έργου/ Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα…

Δικαιολογητικά πληρωμής πρότασης (25%, 50%, 100%) στην “Γυναικεία Επιχειρηματικότητα”

1) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (σε ισχύ για τουλάχιστον 20 ημέρες αφότου προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα μας).

2) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (σε ισχύ για τουλάχιστον 20 ημέρες αφότου προσκομιστεί το σύνολο των δικαιολογητικών στον φορέα μας).

Διαβάστε περισσότερα…