1) Παραστατικά τιμολόγησης δαπανών (Τ.Π., Τ.Δ.Α., Τ.Π.Υ., Α.Π.Υ. ιδιωτικό

συμφωνητικό μίσθωσης, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, λογαριασμός κοινοχρήστων με

ανάλυση για τη δαπάνη θέρμανσης, κ.α.).

2) Δελτία Αποστολής ή CMR, όπου αυτά απαιτούνται

3) Ιδιωτικά συμφωνητικά έργου/ Συμβάσεις (θεωρημένα από Δ.Ο.Υ. εφόσον η

συμφωνηθείσα ετήσια αμοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €).

4) Παραστατικά εξόφλησης δαπανών (εξοφλητικές Αποδείξεις, εξόφληση μέσω

τραπέζης, παραστατικά εξόφλησης της τράπεζας, κ.α. όπως αυτά

αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά)

5) Όλες οι ΑΠΔ από το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2012 έως την ημερομηνία

ολοκλήρωσης έργου (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση). Σημειώνεται ότι

θα πρέπει να διατηρούνται τα ΕΜΕ του 2012 καθόλη την διάρκεια του έργου

έως την τελευταία πράξη του έργου (π.χ. τελευταία πληρωμή δαπάνης,

έκδοση άδειας λειτουργίας, κλπ). Επίσης, σε περίπτωση δημιουργίας νέας

θέσης εργασίας θα πρέπει το άθροισμα των ΕΜΕ, κατά τη διάρκεια

υποχρέωσης διατήρησης αυτής, να είναι μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά μία

μονάδα από ότι ήταν κατά το έτος 2012.

6) Ε7 της/των διαχειριστικής/ών χρήσης/εων έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης

έργου

(α) Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια

αρχή, στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα προσκομισθέντα παραστατικά και

δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

(β) Λοιπά συνοδευτικά έγγραφα απαιτούμενα κατά περίπτωση.

Παραστατικά δαπανών

Όλα τα παραστατικά δαπανών προσκομίζονται πρωτότυπα προκειμένου να

σφραγιστούν και αντίγραφα αυτών.

Ειδικότερα:

1.ΕΝΟΙΚΙΑ

(α) Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης επαγγελματικής στέγης κατατεθειμένο στην

ΔΟΥ

(β)Παραστατικά εξόφλησης ενοικίου (καταθετήρια στον λογαριασμό του

ιδιοκτήτη, απόδειξη είσπραξης για την εξόφληση του ενοικίου)

2.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ

(α) Έντυπο λογαριασμού ΔΕΚΟ στην επωνυμία της επιχείρησης (περιλαμβάνει

δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης,θέρμανσης,σταθερή τηλεφωνία,κινητή

τηλεφωνία και διαδίκτυο)

(β) Αναλυτικός λογαριασμός κοινοχρήστων, με ανάλυση για τη δαπάνη

θέρμανσης ή τα σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου παραστατικά

τιμολόγησης (τιμολόγια αγοράς στην επωνυμία της επιχείρησης και δελτία

αποστολής) και εξόφλησης, σε περίπτωση το επιχειρηματικό σχέδιο

περιλαμβάνει δαπάνη θέρμανσης

(γ) Εξόφληση των ως άνω λογαριασμών

3.ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(α) Παραστατικά τιμολόγησης στην επωνυμία της επιχείρησης (Τιμολόγια

Παροχής Υπηρεσιών ή Αποδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για τις νομικές

υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών

που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης

(β) Παραστατικά εξόφλησης των ως άνω παραστατικών τιμολόγησης

(καταθετήρια σε τράπεζα, επιταγές, αποδείξεις είσπραξης, κ.ά.)

(γ) Ιδιωτικό συμφωνητικό (θεωρημένα από Δ.Ο.Υ. εφόσον η συμφωνηθείσα

ετήσια αμοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €) για τις υπηρεσίες που θα σας

παρασχεθούν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έναρξη της

επιχείρησης.

4.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(α) Παραστατικά τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών (Τιμολόγια Παροχής

Υπηρεσιών ή Αποδειξη Παροχής Υπηρεσιών) από λογιστή ή/και δικηγόρο για

τις υπηρεσίες που θα παρέχουν καθόλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού

σχεδίου.

(β) Παραστατικά εξόφλησης ως άνω παραστατικών τιμολόγησης (καταθετήρια σε

τράπεζα, επιταγές, αποδείξεις είσπραξης, κ.ά.)

(γ) Ιδιωτικό συμφωνητικό (κατατεθειμένο στην ΔΟΥ θεωρημένα από Δ.Ο.Υ.

εφόσον η συμφωνηθείσα ετήσια αμοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €) για τις

υπηρεσίες που θα παρασχεθούν.

5.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

(α) Παραστατικά τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών (Τιμολόγια Παροχής

Υπηρεσιών ή Αποδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για τις υπηρεσίες που θα

παρέχουν καθόλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.

(β)  Παραστατικά εξόφλησης ως άνω παραστατικών τιμολόγησης (καταθετήρια σε

τράπεζα, επιταγές, αποδείξεις είσπραξης, κ.ά.)

(γ) Ιδιωτικό συμφωνητικό (κατατεθειμένο στην ΔΟΥ θεωρημένα από Δ.Ο.Υ.

εφόσον η συμφωνηθείσα ετήσια αμοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €) για τις

υπηρεσίες που θα παρασχεθούν.

6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

(α) Αποδεικτικά καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του επιχειρηματία

(β) Παραστατικά εξόφλησης αυτών.

7.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MENTORING/ COACHING KAI

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

(α) Παραστατικά τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών (Τιμολόγια Παροχής

Υπηρεσιών ή Αποδειξη Παροχής Υπηρεσιών) για τις υπηρεσίες που θα

παρέχουν καθόλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.

(β) Παραστατικά εξόφλησης ως άνω παραστατικών τιμολόγησης (καταθετήρια σε

τράπεζα, επιταγές, αποδείξεις είσπραξης, κ.ά.)

(γ) Ιδιωτικό συμφωνητικό (κατατεθειμένο στην ΔΟΥ θεωρημένα από Δ.Ο.Υ.

εφόσον η συμφωνηθείσα ετήσια αμοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €) για τις

υπηρεσίες που θα παρασχεθούν

8.ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

(α) Παραστατικά τιμολόγησης της κατάρτισης

(β) Παραστατικά εξόφλησης των ως άνω παραστατικών τιμολόγησης

(καταθετήρια σε τράπεζα, επιταγές, αποδείξεις είσπραξης, κ.ά.)

(γ) Βεβαίωση / πιστοποιητικό κατάρτισης του πιστοποιημένου από το ΕΚΕΠΙΣ

φορέα, από τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η κατάρτιση.

9.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

(α) Αντίγραφο του Μητρώου Παγίων υπογεγραμμένο από το λογιστή και το

νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με τις διενεργηθείσες αποσβέσεις

παγίων για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου και τα οποία δεν

έχουν επιχορηγηθεί από κανένα πρόγραμμα.

(β) Αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς παγίων των οποίων υπολογίστηκαν οι

αποσβέσεις

9.ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ/ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(α) Παραστατικά αγοράς αναλώσιμων υλικών, πρώτων υλών ή/και ενδιάμεσων

προϊόντων

(β) Συμφωνητικό μίσθωσης εξοπλισμού σε περίπτωση ενοικίασης – μίσθωσης

εξοπλισμού (leasing) ( θεωρημένο στη ΔΥΟ σε περίπτωση που η

συμφωνημένη ετήσια αμοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €).

(γ) Παραστατικά εξόφλησης των παραπάνω δαπανών (καταθετήρια σε τράπεζα,

επιταγές, αποδείξεις είσπραξης, κ.ά.)

10.ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(α) Μισθοδοτικές καταστάσεις σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον

λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο επιχείρησης, για το διάστημα κατά το

οποίο επιδοτείται η θέση απασχόλησης.

(β) Αποδείξεις πληρωμής μισθοδοσίας στον εργαζόμενο ή καταθετήριο σε

τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου ή επιταγή.

(γ)Αποδεικτικά καταβολής εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών

(δ)Αποδεικτικά καταβολής ΦΜΥ και εισφοράς αλληλεγγύης.

(ε)Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής για το χρονικό διάστημα

μεταξύ της τελευταίας κατατεθειμένης ΑΠΔ και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης

του έργου όπου θα αναφέρεται ότι δεν έχει μεταβληθεί το απασχολούμενο

προσωπικό σε βαθμό που να επηρεάζει την επίτευξη του στόχου διατήρησης

της απασχόλησης.