Του Αθανάσιου Κόκκοτου

Πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ INN. GROWTH

Η παρατεταμένη κρίση του κράτους πρόνοιας και η αδυναμία της αγοράς να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας επέτρεψε την επάνοδο της χρησιμότητας των συνεταιρισμών, όπως λειτουργούσαν σε προγενέστερους χρόνους, στα πλαίσια μιας νέας μορφής κοινωνικής οικονομίας, της αλληλέγγυας οικονομίας.

Το βασικό εργαλείο πραγμάτωσης των σκοπών της κοινωνικής οικονομίας, δηλαδή της υπέρβασης των αντινομιών του κράτους και της αγοράς και της οικονομικής επανένταξης των κοινωνικά αδυνάτων, είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις.

Οι Κοιν.Σ.Επ. ως θεσμικό εργαλείο, βάσει του νόμου 4019/11, δημιουργούν συμπληρωματικά εναλλακτικό εισόδημα και ευκαιρίες απασχόλησης. Το συγκριτικό τους πλεονέκτημα είναι το μειωμένο κόστος συναλλαγών, κάτι που επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση ανενεργών-κατακερματισμένων υλικών και ανθρώπινων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικών οργανισμών και ιδρυμάτων.

Για την τοπική αυτοδιοίκηση

Έχουμε αρκετά παραδείγματα και στη χώρα μας πλέον, Αναπτυξιακών Κοινωνικών Συμπράξεων μεταξύ Κοιν.Σ.Επ. και δημόσιων φορέων ή και Δήμων. Ακριβώς επειδή το παρεχόμενο έργο των Κοιν.Σ.Επ. βασίζεται κατά κανόνα στην ανταπόκριση της ζήτησης πραγματικών κοινωνικών υπηρεσιών και παρεμβάσεων επίλυσης προβλημάτων τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, συνάπτουν συμφωνίες με Δήμους και Περιφέρειες ως εταίροι ή ως υπεργολάβοι υλοποίησης τοπικών κοινωνικών προγραμμάτων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αρχίζει σταδιακά να αντιλαμβάνεται τα οφέλη που της προσφέρει η συνεργασία με τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Για τις υπεργολαβίες σε μεγάλες επιχειρήσεις

Τα οφέλη όμως από την συνεργασία των Κοιν.Σ.Επ. δεν τα έχει αντιληφθεί μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι μεγάλες επιχειρήσεις της αγοράς οι οποίες πλέον μπορούν να αναθέσουν έργα με υπεργολαβία σε Κοιν.Σ.Επ. Η ανάθεση τέτοιων έργων στις Κοιν.Σ.Επ., παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, αφού το χαμηλό κόστος προσφοράς των υπηρεσιών τους είναι ανταγωνιστικότερο από άποψη τιμών σε σχέση με άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις χωρίς να γίνεται και έκπτωση της ποιότητάς τους.

Για τις υπεργολαβίες με Αναπτυξιακές Συμπράξεις

Επίσης, πλεονεκτήματα πολλά υπάρχουν και από την συνεργασία Αναπτυξιακών Συμπράξεων με Κοιν.Σ.Επ. Οι συνεργασίες αυτές είναι πολύ αποδοτικές, αφού μπορεί να ολοκληρωθεί ένα έργο με πολύ χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα συμπράττοντας από κοινού για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων. Επιπλέον, οι Κοιν.Σ.Επ. συγκεντρώνουν γύρω τους λόγο του κοινωφελούς χαρακτήρα τους και κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικός αξιοποιήσιμος πόρος για τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις.

Μέσα από την κινητικότητα, την ενότητα και την οριζόντια οργάνωση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις και τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις δημιουργούνται προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της τοπικής οικονομίας, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η κρίση.