«ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Κοινότητα Οικολογικής Μέριμνας για Υγιεινή Ζωή

«ΛΥΔΙΑ»  

Βορείου Ηπείρου 79

10444, Αθήνα

Τηλ: 210 6777590 

Αθήνα, 11/3/2014

Αρ. Προκήρυξης: 1

Πρόσκληση Ανάθεσης έργου:

Επιλογή Αναδόχου για τις υπηρεσίες Ενεργειών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (εκδόσεις- εκτυπώσεις) για τις ανάγκες του έργου «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων»

με κωδικό ΟΠΣ 383918

το οποίο εντάσσεται στη Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 07 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007- 2013 

Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ): 3.070,00

Η Κοινότητα Οικολογικής Μέριμνας για Υγιεινή Ζωή- ΛΥΔΙΑ έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου      περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΚ) Αριθμ. 1341/2008 και (ΕΚ) Αριθμ. 284/2009.

2. Τις διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΕΤΠΑ.

3. Τις  διατάξεις του (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ΕΤΠΑ.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Την υπ’αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Οικονομικών περί νέων ορίων ανάθεσης.

6.  Την από 21/05/2013 απόφαση ένταξης της Πράξης «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 383918

7. Τον Προϋπολογισμό της Κοινότητας Οικολογικής Μέριμνας για Υγιεινή Ζωή- ΛΥΔΙΑ για την Πράξη «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων»

8. Την από 11/03/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Οικολογικής Μέριμνας για Υγιεινή Ζωή- ΛΥΔΙΑ για τον ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού για τις ανάγκες του έργου «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό, με προσφορές, για Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης (εκδόσεις- εκτυπώσεις) για τις ανάγκες του έργου «Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και προϋπολογισμό 3.070,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα προκήρυξη:

Μέρος Α, Όροι Διαγωνισμού

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

– Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, β) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

– Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για να υποβάλλουν προσφορά, θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο του έργου.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

– Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν γραπτά τις οικονομικές προσφορές αυτοπροσώπως ή με email, το αργότερο μέχρι 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00 στα Γραφεία της Κοινότητας Οικολογικής Μέριμνας για Υγιεινή Ζωή- ΛΥΔΙΑ, Βορείου Ηπείρου 79, 10444, Αθήνα, Αττικής.

– Στο φάκελο να αναφέρεται ο αριθμός και ο τίτλος της Προκήρυξης.

Προσφορές, που κατατίθενται μετά την ώρα υποβολής της καταληκτικής ημερομηνίας είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται.

– Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες.

– Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο που θα αναγράφει τον τίτλο του Προγράμματος

– Η οικονομική προσφορά θα αναγράφει ευκρινώς την προσφερόμενη τιμή.

– Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης.

– Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της προκήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών.

– Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

– Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

– Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο Επιλογής την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο του έργου.

– Ο όρος ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν σημαίνει την προσφορά με το μικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόμενων ειδών σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή.

– Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη από 10%.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της ημέρας και ώρας κατάθεσης των προσφορών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στα γραφεία της Κοινότητας Οικολογικής Μέριμνας για Υγιεινή Ζωή- ΛΥΔΙΑ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

– Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε  με  από  4/03/2014  Απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Οικολογικής Μέριμνας για Υγιεινή Ζωή- ΛΥΔΙΑ, σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 στις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί επουσιώδεις και η προσφορά ως αποδεκτή.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας τoυ κάθε στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα τωv σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά  από  προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές.

Αποκλίσεις από όρους της προκήρυξης ή από σημεία τωv τεχνικών προδιαγραφών πoυ έχουν χαρακτηρισθεί στη προκήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη τωv προσφορών.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

– Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό στα πλαίσια πάντα του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

– Μεταξύ της Κοινότητας Οικολογικής Μέριμνας για Υγιεινή Ζωή- ΛΥΔΙΑ και του αναδόχου θα υπογραφεί  σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, την υποβληθείσα προσφορά, την κατακυρωτική απόφαση της Κοινότητας Οικολογικής Μέριμνας για Υγιεινή Ζωή- ΛΥΔΙΑ και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Παραδοτέα: 

Έκδοση- εκτύπωση φυλλαδίου για την Κοινωνική Οικονομία

___________________________________________________________

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της Κοινότητας Οικολογικής Μέριμνας για Υγιεινή Ζωή- ΛΥΔΙΑ από τις 9:00 πμ έως τις 17:00 μμ.

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Καυκάς