Έχουμε αρκετά παραδείγματα και στη χώρα μας πλέον, Αναπτυξιακών Κοινωνικών Συμπράξεων μεταξύ Κοιν.Σ.Επ. και δημόσιων φορέων ή και Δήμων. Ακριβώς επειδή το παρεχόμενο έργο των Κοιν.Σ.Επ. βασίζεται κατά κανόνα στην ανταπόκριση της ζήτησης πραγματικών κοινωνικών υπηρεσιών και παρεμβάσεων επίλυσης προβλημάτων τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, συνάπτουν συμφωνίες με Δήμους και Περιφέρειες ως εταίροι ή ως υπεργολάβοι υλοποίησης τοπικών κοινωνικών προγραμμάτων.


Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αρχίζει σταδιακά να αντιλαμβάνεται τα οφέλη που της προσφέρει η συνεργασία με τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Μέσα από την κινητικότητα, την ενότητα και την οριζόντια οργάνωση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση δημιουργούνται προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της τοπικής οικονομίας, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η κρίση.


Για να μπορέσει μια Κοιν.Σ.Επ. να κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός δημόσιου ή συλλογικού φορέα θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι αξιόπιστη. Αυτό μπορεί να το πετύχει με τους εξής τρόπους:


Να παρουσιάσει ξεκάθαρο κοινωνικό σκοπό. Να έχει συγκεκριμένο πλάνο και στρατηγικό σχεδιασμό.


Να πείσει παρουσιάζοντας χειροπιαστά οφέλη.


Να συνεργαστεί με ανθρώπους, επιχειρήσεις ή άλλους φορείς που έχουν εμπειρία και τεχνογνωσία επάνω στο αντικείμενο δραστηριότητάς τους.


Να απευθυνθεί σε Κοιν.Σ.Επ. συμβουλευτικού χαρακτήρα, όπως είναι η Inn.Growth, που μπορεί να μεσολαβήσουν στις επαφές με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.