Η εφαρμογή του προγράμματος ΤΟΠΣΑ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΑΚΟΙΣΔΑ

Η παρατεταμένη κρίση του κράτους πρόνοιας και η αδυναμία της αγοράς να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας επέτρεψε την επάνοδο της χρησιμότητας των συνεταιρισμών, όπως λειτουργούσαν σε προγενέστερους χρόνους, στα πλαίσια μιας νέας μορφής κοινωνικής οικονομίας, της αλληλέγγυας οικονομίας.

Το βασικό εργαλείο πραγμάτωσης των σκοπών της κοινωνικής οικονομίας, δηλαδή της υπέρβασης των αντινομιών του κράτους και της αγοράς και της οικονομικής επανένταξης των κοινωνικά αδυνάτων, είναι οι κοινωνικές επιχειρήσεις.

Οι Κοιν.Σ.Επ. ως θεσμικό εργαλείο, βάσει του νόμου 4019/11, δημιουργούν συμπληρωματικά εναλλακτικό εισόδημα και ευκαιρίες απασχόλησης. Το συγκριτικό τους πλεονέκτημα είναι το μειωμένο κόστος συναλλαγών, κάτι που επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση ανενεργών-κατακερματισμένων υλικών και ανθρώπινων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικών οργανισμών και ιδρυμάτων.

Οι Κοιν.Σ.Επ. κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να παράγουν αγροτικά προϊόντα και προϊόντα μεταποίησης, καθώς και υπηρεσίες με κοινωφελείς σκοπούς, έχοντας ως αντικειμενικό στόχο τη διεύρυνση της απασχόλησης.

Οι Κοιν.Σ.Επ. κοινωφελούς σκοπού μπορεί να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, την κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία, την οικοτεχνία και βιοτεχνία, τη μεταποίηση, τις συνεταιριστικές υπηρεσίες υγείας και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Η διαφοροποίηση απ’ τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι ότι οι Κοιν.Σ.Επ. δεν έχουν αποκλειστικό σκοπό το κέρδος, αλλά την κοινωνική ωφέλεια και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δηλαδή, μπορούν να περιορίζονται στο κοινωνικό κέρδος της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Είναι γεγονός άλλωστε ότι πολλοί ιδιώτες που λειτουργούν στο πλαίσιο της αγοράς ως επαγγελματίες ή επιχειρηματίες συστήνουν οι ίδιοι παράλληλα κοινωνικούς προμηθευτικούς, καταναλωτικούς ή οικιστικούς συνεταιρισμούς για να διασφαλίσουν καλύτερα εισοδήματα, προσφέροντας αγαθά και υπηρεσίες μέσα από τη διπλή οικονομική τους ιδιότητα.

Μια νέα ευκαιρία για να κατανοηθεί και αξιοποιηθεί ο θεσμός των Κοινωνικών Συνεταιρισμών στο Δήμο Καλαβρύτων δίνεται μέσω της εφαρμογής του προγράμματος ΤΟΠΣΑ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΑΚΟΙΣΔΑ.

Οι 8 ΚΟΙΝΣΕΠ που προτείνουμε

Μέσα από την υλοποίηση του ΤοπΣΑ Δυτικής Ελλάδας «Κοινωνικές Συνεργίες Επιχειρήσεων» πρόκειται να δημιουργηθούν 8 επιχειρηματικές δράσεις από αντίστοιχες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

  

Τομείς δραστηριοτήτων και δυνατότητες

Σε γενικές γραμμές μια Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να έχει μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων. Μπορεί να έχει αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με τον αγροτικό τομέα και την κοινωνική γεωργία, τις υπηρεσίες υγείας και την κοινωνική πρόνοια, την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα άυλα προϊόντα πολιτισμού και την ψηφιοποίηση περιεχομένου, την επιμόρφωση και δια βίου μάθηση, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και εν γένει την ανθρωπιστική δραστηριότητα και την κοινωνική προσφορά.

Πέραν αυτών των ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας, το αντικείμενο δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Επ. αφορά στο σύνολο των οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που έχουν στόχο το συλλογικό οικονομικό και κοινωνικό συμφέρον, καθώς και τη διασφάλιση του συλλογικού συμφέροντος των ίδιων των μελών τους, ειδικά δημιουργώντας συμπράξεις με άλλες ΚοινΣΕπ, ΜΚΟ, αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στην πραγματικότητα, μια Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της ευρύτερης οικονομίας. Οι κυριότεροι όμως τομείς είναι: Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία, κοινές δράσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως π.χ. καθαριότητα, υγεία και παρεμφερείς υπηρεσίες, παραγωγή και μεταποίηση, περιβάλλον και πράσινη επιχειρηματικότητα, νέες τεχνολογίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κοινωνικός τουρισμός και κυρίως αγροτουρισμός-οικοτουρισμός, ψηφιοποίηση άυλου προϊόντος διαχείρισης γνώσης και πολιτισμού.

Οι Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχειρήσεις που μπορούν να επιβιώσουν στις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες που περνάει η χώρα μας σήμερα. Σε αυτό τις βοηθάνε πέντε βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν αυτό το είδος επιχειρήσεων και δεν διακρίνουν τις υπόλοιπες της αγοράς. 

Πλεονεκτήματα

1.) Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους καλύπτουν πάγιες πραγματικές κοινωνικές ανάγκες

2.) Ο χώρος που δραστηριοποιούνται δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός

3.) Έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία από πόρους που ‘άλλες επιχειρήσεις αδυνατούν να έχουν.

4.) Έχουν χαμηλό κόστος επένδυσης και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

5.) Το χαμηλό κόστος εκκίνησης της επιχείρησης βοηθάει στην κοστολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους σε χαμηλές ανταγωνιστικές τιμές.