Ορίζοντας συμβουλευτική

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


 

«Ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα για επιχειρήσεις»

 

Η ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ, ώριμη και με εξέχουσα εμπειρία στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαθέτοντας πλήρως εξειδικευμένο και καταξιωμένο προσωπικό, αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή ενός ολοκληρωμένου φακέλου για κάθε ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

 

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε δύο νέα προγράμματα για επιχειρήσεις. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας υγιούς νεοσύστατης επιχειρηματικότητας, που θα δημιουργήσει βιώσιμες και καινοτόμες επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα προβεί στην πρόσληψη έστω και ενός ατόμου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτό οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης τους στη ΔΟΥ δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 50.000.000,00 € και η διάρκεια του ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Τα καινοτομικά σχέδια που θα επιχορηγηθούν θα αφορούν κατα προτεραιότητα τους εξής τομείς : Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Τουρισμός, Υγεία, Υλικά- Κατασκευές και Πολιτιστική-Δημιουργική Βιομηχανία.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν λειτουργικά έξοδα, εξοπλισμούς, προμήθεια πρώτων υλών, δαπάνες παροχής υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία, και μισθολογικό κόστος για νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας.

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»

Το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με σκοπό την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης  και λειτουργίας των ΜΜΕ, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον. Οι τομείς που εστιάζει το πρόγραμμα αποκλειστικά, είναι οι εξής : Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά/ Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Υγεία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 50.000.000,00 € και το εκάστοτε ποσοστό επιχορήγησης αναλόγως την πρόταση επένδυσης ορίζεται από 20.000 € έως 300.000 €.

Δικαιούχοι του έργου είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι επιλέξιμες ενέργειες αποτελούνται από τα εξής : Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση, Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους, Κτιριακή αναβάθμιση, Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός, Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη, Τεχνολογική αναβάθμιση και δικαιώματα τεχνογνωσίας.