ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται ο προσυνεδριακός διάλογος και οι οργανωτικές εργασίες για το «1ο Ανοικτό Συνέδριο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» τον Μάιο του 2016 στην Αθήνα

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται ο προσυνεδριακός διάλογος αλλά και οι οργανωτικές εργασίες για το «1ο Ανοικτό Συνέδριο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» το οποίο προγραμματίζεται να διοργανωθεί τον Μάιο του 2016 στην Αθήνα. Τις επόμενες μέρες οριστικοποιούνται τα μέλη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου η οποία θα απευθύνει και τις προσκλήσεις για τη συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου είναι μια πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) και του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών σε συνεργασία τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα στο χώρο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται για το πρώτο εγχείρημα, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα, που ξεκινά από τα κάτω δηλαδή από τους ίδιους τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

Οι συμμετέχοντες στον προσυνεδριακό διάλογο αλλά και στο Συνέδριο καλούνται να προβληματιστούν, να συζητήσουν και να προτείνουν λύσεις για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν σήμερα την κοινωνική οικονομία, στον δρόμο προς την εδραίωση και αναγνώριση της ως ο τρίτος αναπτυξιακός πυλώνας της εθνικής μας οικονομίας. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά μερικά από τα θέματα που αναμένεται να απασχολήσουν το Συνέδριο θα είναι:

1. Το θεσμικό πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας

2. Ο ρόλος του Κράτους & της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνική Οικονομία

3. Η χρηματοδότηση της Κοινωνικής Οικονομίας

4. Ο τρόπος διαχείρισης / αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων που αφορούν στην Κοινωνική Οικονομία

5. Η δημιουργία θεσμών εκπροσώπησης των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας

6. Εργαλεία Δικτύωσης των Φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας

7. Επιχειρηματικά Μοντέλα & Ευκαιρίες Δραστηριοποίησης Κοινωνικών Επιχειρήσεων ανά κλάδο

Οι στρατηγικοί στόχοι του Συνεδρίου θα μπορούσαν να συνοψιστούν στη(ν):

Ä γνήσια εκπροσώπηση των φορέων κοινωνικής οικονομίας, μέσω ενιαίου φορέα,  στο δημόσιο διάλογο και ειδικότερα στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) αλλά και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ä κατανομή – διαχείριση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων που αφορούν στην κοινωνική οικονομία με αδιάβλητες διαδικασίες και την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Ä δημιουργία μιας ανεξάρτητης Διαχειριστικής Αρχής για τα προγράμματα κοινωνικής οικονομίας  στην οποία θεσμικό λόγο θα έχουν οι  φορείς της κοινωνικής οικονομίας

Ä συγκρότηση ενός αυτοοργανωμένου Επιμελητηρίου της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα

Η προσωρινή Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει ανοικτή πρόσκληση:

c σε όλα τα οργανωμένα δευτεροβάθμια δίκτυα και ομοσπονδίες των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και κοινωνικών επιχειρήσεων να δηλώσουν ισότιμη συμμετοχή με εκπροσώπους τους στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

c σε όλες τις εθελοντικές συλλογικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που ασκούν ή στηρίζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και κάθε συνεταιρισμό του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις προστασίας καταναλωτών, να συμμετάσχουν στις προσυνεδριακές εκδηλώσεις αλλά και στο Συνέδριο με τις προτάσεις & τις ιδέες τους

c στους φορείς της τοπικής & περιφερειακής αυτοδιοίκησης, στους δημόσιους οργανισμούς αλλά και στην Εκκλησία, που έχουν ανάγκες συνεργασίας για να λειτουργήσουν τις κοινωνικές τους δομές, να συμπράξουν και να στηρίξουν  το Συνέδριο.

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί η πόλη αλλά και η ημερομηνία διοργάνωσης της 4ης προσυνεδριακής εκδήλωσης.

Γραφείο Τύπου

1ου Ανοικτού Συνέδριο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Τηλ: 210 8813760 – E-mail: anadrash@otenet.gr