Συνέχεια δραστηριοτήτων για τους συμμετέχοντες νέους στο σχέδιο με τίτλο: «Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων» που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+/Βασική Δράση 3/ Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις Μεταξύ των Νέων και των Υπευθύνων για τη Λήψη Αποφάσεων στον Τομέα της Νεολαίας με δικαιούχο φορέα τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων Ήλιος.

Το εν λόγω σχέδιο εξ’ αρχής στοχεύει στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των νέων ατόμων στη δημοκρατική ζωή, να καλλιεργηθεί μέσα τους το πνεύμα του ενεργού πολίτη, ενώ ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των θεμάτων και προτεραιοτήτων που έχει θέσει ο διαρθρωμένος διάλογος και το ανανεωμένο πολιτικό πλαίσιο στο τομέα της νεολαίας.

Προσδοκία των συμμετεχόντων νέων του προγράμματος είναι το παρόν σχέδιο να αποτελέσει κομβικό σημείο αναφοράς στη νεολαία, ως βέλτιστη πρακτική άσκησης χάραξης πολιτικής των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθμού υπέρ των νέων, καθώς θα υπάρχει ένα καινοτόμο παράδειγμα εφικτής και ανέξοδης αλλαγής για την ενεργή εμπλοκή της νεολαίας μέσα από το δημοκρατικό διάλογο, με τη δυνατότητα αναπαραγωγής του τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε εθνική εμβέλεια.

Ιδιαίτερα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο Δήμος Αιγιάλειας, θα έχουν άμεση πρόσβαση στις ανάγκες των νέων ατόμων, ενώ μέσα από την συμμετοχή, το δομημένο διάλογο και την αλληλέγγυα συνεργασία με τη νεολαία, τους δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν ποιο στοχευμένα το όραμα της Ευρώπης των Νέων. 
Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει μόνο την άποψη του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών.