Η θέσμιση της κοινωνικής οικονομίας συμπίπτει με το μακρόπνοο σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κεφαλαίου της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Συμπίπτει με την ανάγκη δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των Κοιν.Σ.Επ. καθώς και με τις ανάγκες συντονισμού και ενεργοποίησης όλων εμπλεκομένων συνεταιριστών, Συμπράξεων, οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, συμμετεχόντων -συμπραττόντων εταίρων στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και των διαμεσολαβητικών – υποστηρικτικών δομών, Δήμων, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Θέτει εξαρχής ότι σκοπός της πράξης «για τη δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)» θα πρέπει να είναι η κινητοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων, η μόχλευση και ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση αυτή και οι συνέργειες μεταξύ τους για την αναβάθμιση του πεδίου.
Παράλληλα, τίθεται ως προϋπόθεση η ορθοδόμιση των όρων της Κοινωνικής Οικονομίας που τη διαχωρίζει από τον κρατικό και ιδιωτικό τομέα, ορίζοντας έτσι και την στόχευση των οργανωτικών εργαλείων προς τους οργανικούς αποδέκτες και συντελεστές που μπορούν να συμβάλλουν προς το σκοπό και συνιστούν το υποκείμενο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Με βάση αυτό το σκεπτικό της ορθοδομής των απαραίτητων όρων, που με την σειρά τους καθορίζουν τις δομές και τα εργαλεία ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας θέτουμε τις παρακάτω προτεραιότητες:
Την ανάγκη συγκέντρωσης κοινωνικού κεφαλαίου και διανοητικού κεφαλαίου με τη μορφή ψηφιακού περιεχομένου, και εγχειριδίων διαχείρισης της σχετικής γνώσης που αντισταθμίζει πάντα το μέγεθος του απαιτούμενου χρηματικού κεφαλαίου για την εκκίνηση μιας κοινωνικής επιχείρησης έχοντας ως εφόδιο τα εργαλεία διάδοσης και κοινωνικοποίησης της γνώσης.
Με συγκεκριμένα εργαλεία ένα λεξικό για την κοινωνική οικονομία, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και σχετικό wiki.
Την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ καταναλωτικών και άλλων συλλογικών οργανώσεων με παραγωγικές οργανώσεις με στόχο τον περιορισμό της διαμεσολάβησης προς όφελος και των δυο πλευρών και της κοινωνίας γενικότερα. Σχέσεων εμπιστοσύνης που μετουσιώνονται σε συγκεκριμένες οργανωτικές δομές και Σύμφωνα συνεργασίας – Περιφερειακά Παρατηρητήρια.
Τη διαμόρφωση εργαλείων σύνθεσης των κατακερματισμένων υλικών και ανθρώπινων πόρων βάσει της οποίας μπορούν να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές επιχειρήσεις αξιοποιώντας ανενεργούς υλικούς πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικών οργανισμών και ιδρυμάτων. Μετασχηματίζοντας τα διάφορα επιδόματα ανεργίας σε κεφάλαιο κίνησης για νέες επιχειρήσεις και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ως ένα βαθμό τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών. Με μετρήσιμο στόχο τη σύνθεση των διαθέσιμων πόρων που οδηγούν σε νέες επενδύσεις. Επί παραδείγματι, στην επιχειρηματικότητα της υψηλής κοινωνικής αποστολής, όπως είναι η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία, η οποία μπορεί να παρακινήσει νέους αγρότες στην ανάπτυξη αγροτικής επιχειρηματικότητας.
Την ανάδειξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών διευρύνοντας το αντικείμενο επιχειρηματικότητας, αλλά και θέσεων εργασίας εκεί που αδυνατεί να δημιουργήσει το κράτος και η αγορά. Με εργαλείο έναν οδηγό επαγγελμάτων κοινωνικής οικονομίας.
Τη δικτύωση των εθελοντικών οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών με τις κοινωνικές επιχειρήσεις και όλους τους συντελεστές της κοινωνικής οικονομίας, με στόχο την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος με την ανάπτυξη της κουλτούρας του συνεργατισμού. Με εργαλείο τη δημιουργία συνεκτικού ιστού των διαφόρων κοινωνικών δικτύων αλληλεγγύης κοινωνικής δράσης και καλών πρακτικών. Στον τομέα αυτόν μπορεί να αξιοποιηθεί ο θεσμός των «κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξεων» Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών υπό το πρίσμα της εργασιακής κουλτούρας της κοινωνικής υπευθυνότητας, που αποτελεί το κλειδί της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με διαδικτυακά εργαλεία διάδοσης της γνώσης και της πληροφορίας τα οποία πρέπει να συντελούν στη δραστική μείωση του κόστους διαμεσολάβησης της γνώσης για την ίδρυση και λειτουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης, περιορίζοντας έτσι το κόστος συμβουλευτικής.
Τα εργαλεία μέτρησης της ποιότητας, π.χ. EFQM και μέτρησης της αποτελεσματικότητας, π.χ. Social Return on Investment, έχουν να συμβάλουν επί της ουσίας εφόσον εξυπηρετούν τους προαναφερόμενους όρους ενίσχυσης του επιχειρηματικού υποκειμένου και αντικειμένου. Εάν οι παραπάνω όροι παραμένουν σε στατικό επίπεδο η σημασία τους είναι περιορισμένη.
Η επιστημονική ομάδα του μηχανισμού στήριξης θα πρέπει να έχει ως σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του διανοητικού κεφαλαίου των παραπάνω όρων και την επινόηση εργαλείων σύνθεσης των διαθέσιμων πόρων με αιχμή τη διάδοση των πλεονεκτημάτων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Σε όλες τις περιπτώσεις, το σύστημα συμβουλευτικής θα ενισχυθεί με θεματικά εργαστήρια των social media, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης του κοινωνικού κεφαλαίου βάσει της συνεργασίας και της αλληλέγγυας οικονομίας.