«Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας – Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 11

(4ος Όροφος Κτιρίου)

ΣΥΜΠΡΑΞΗ / ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

“SOCIAL ECONOMY INN”

ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Περιεχόμενα

ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 2

1. Στοιχεία Ενδιαφερόμενου 7

2. Στοιχεία του ακινήτου / ακινήτων για τα οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον 8 

3. Συνοπτική περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης και των χαρακτηριστικών της 8 

3.1 Διάρκεια Χρήσης 9 

3.2 Μέγεθος της σκοπούμενης επένδυσης 10 

3.2.1 Παρεχόμενες Υπηρεσίες 10

3.2.2 Θεματικοί Τομείς Παρέμβασης της Δομής 13

3.2.3 Σχέδιο Δημοσιότητας – Προβολής 15

3.2.4 Υποστηρικτικό Δίκτυο 15

3.3 Στάδιο προετοιμασίας 16

3.4 Δημιουργία προϋποθέσεων άμεσης και έμμεσης απασχόλησης, θέσεων εργασίας και κοινωνικής – εργασιακής αναζωογόνησης 16

3.5 Αναμενόμενοι εξυπηρετούμενοι – Ωφελούμενοι 17

3.6 Τεκμηρίωση ανάγκης υλοποίησης του “SOCIAL ECONOMY INN 17

3.6.1 Η Ανάγκη 18

3.6.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 18

4. Συνοπτική περιγραφή του προφίλ και των δραστηριοτήτων του ενδιαφερόμενου – Οικονομική Κατάσταση & Βιωσιμότητα 20

4.1 Τεκμηρίωση Οικονομικής, Επιχειρησιακής & Διαχειριστικής Επάρκειας Εταίρων Σύμπραξης 64

5. Βεβαίωση ότι έχει λάβει χώρα επίσκεψη στο ακίνητο ή τα ακίνητα, για τα οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον, και ότι η υφιστάμενη κατάστασή τους έχει αξιολογηθεί σε σχέση με τις ανάγκες του ενδιαφερομένου 65


ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για  «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας – Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης» η Σύμπραξη/ Ένωση φορέων κοινωνικής οικονομίας “Social Economy Inn” καταθέτει πρόταση για την παραχώρηση του διαθέσιμου ακινήτου Αγίου Μάρκου 11.

Σκοπός της πρότασης είναι η διάθεση του ακινήτου ώστε να δημιουργηθεί μια δομή στήριξης φορέων της κοινωνία Πολιτών  ανοικτής πρόσβασης με  στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στόχος μας είναι  λειτουργήσει ο χώρος αυτός ως  συντονιστικό κέντρο και  κόμβος ενημέρωσης, συμβουλευτικής και επιμόρφωσης στελεχών, αλλά και ως χώρος εκδηλώσεων ενός ευρύτερου δικτύου εθελοντικών οργανώσεων.

Η σύμπραξη “Social Economy Inn” συγκροτείται από τους παρακάτω φορείς και δίκτυα: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.), ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.), ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3), ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Π.Ο.Π.Κ.Σ.), ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΚΣΔΕΟ)  «ΕΔΡΑ» , KOINΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ.), ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕ.ΜΗ. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ.

Η σύμπραξη αυτή έχει ήδη να παρουσιάσει σημαντικό επιμορφωτικό έργο για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία με το πρόγραμμα Μέντορες που υλοποιεί σε συνεργασία με Δήμους και τοπικούς φορείς σε πολλές περιφέρειες της χώρας.

Πρόκειται, ουσιαστικά για μια Σύμπραξη δικτύων καθώς, οι φορείς  που συμμετέχουν αντιπροσωπεύουν μέλη συλλόγους και μη κερδοσκοπικούς φορείς, που αθροιστικά υπερβαίνουν τις 500 συλλογικότητες. Αυτή η σχέση καθιστά την Σύμπραξη την μεγαλύτερη οριζόντια δομή φορέων συγκέντρωσης κοινωνικού κεφαλαίου για συνεργατικές πρωτοβουλίες με ισχυρή κοινωνική δυναμική.

Οι συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τέτοιο ενιαίο κοινό χώρο, αποσκοπούν στην  κινητοποίηση ανενεργών πόρων και κοινωνικού κεφαλαίου και με αυτό τον τρόπο είναι βέβαιο ότι θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία και υψηλή επισκεψιμότητα για ένα ζωντανό παράδειγμα συνεργατισμού και αλληλέγγυας δράσης και σε άλλες περιφέρειες της χώρας.

Η  πρόταση μας  αυτή γίνεται σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου 4430/16 περί ενώσεων για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και το θεσμικό πλαίσιο για τις συνέργειες μεταξύ των φορέων για εφαρμογή στην πράξη.

Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι ο κατάλληλος χώρος στο κέντρο της Αθήνας για την λειτουργία Κέντρου στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας ώστε να αξιοποιηθούν οι πρόνοιες του νόμου 4430/2016  χωρίς να εξαρτάται η πρωτοβουλία αυτή από άλλη κρατική η κοινοτική ενίσχυση.

Εξασφαλίζεται δηλαδή η βιωσιμότητα της δομής αυτής από τον συνεργατισμό και την συγκέντρωση κοινωνικού κεφαλαίου σε ένα ενιαίο χώρο.

Στο χώρο αυτό  μεταξύ άλλων θα:

 • Θα παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής για υπάρχοντες αλλά και υπό ίδρυση φορείς της κοινωνικής οικονομίας
 • Θα φιλοξενούνται εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται από τους εταίρους της σύμπραξης αλλά και από φορείς εκτός αυτής
 • διοργανώνονται δράσεις για σεμινάρια και άτυπη δια βίου μάθηση.
 • Θα λειτουργεί χώρος co-working space για την  συνεργασία μεταξύ των φορέων
 • Θα παρέχονται υπηρεσίες mentoring, coaching και ενδυνάμωσης (capacity building).

Για τους φορείς / ομάδες ΚΑΛΟ που θα συμμετέχουν σε προγράμματα της δομής προβλέπεται:

 • Δυνατότητα αξιοποίησης των κοινόχρηστων χώρων και των υποδομών της δομής (κατόπιν διαθεσιμότητας)
 • Δυνατότητα παρακολούθησης όλων των σεμιναρίων – ενημερωτικών δράσεων που θα διοργανώνονται στο πλαίσιο της δομής
 • Συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης που θα διοργανώνονται από τους υπεύθυνους της Δομής (στο πλαίσιο του χώρου αλλά και εκτός αυτού)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη, ενδυνάμωση και mentoring από τα εξειδικευμένα στελέχη της δομής. Κάθε ομάδα ή φορέας ΚΑΛΟ που θα εντάσσεται στη δομή θα συνδέεται με έναν σύμβουλο / μέντορα. Η σχέση του Μέντορα με την ομάδα / φορέα θα περιλαμβάνει:
  • Προκαθορισμένες συναντήσεις σε βάση συγκεκριμένης ατζέντας
  • Έκτακτες συναντήσεις
  • Debriefing μετά από μια σημαντική εξέλιξη (θετική ή αρνητική) αναφορικά με την πορεία του φορέα / ομάδας
  • Τηλεφωνική επικοινωνία αλλά και τηλεδιάσκεψη.

Το πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθεί καθώς και το προφίλ των φορέων της Σύμπραξης περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα πρόταση.

Επικεφαλής (Leader) της Ένωσης Φορέων για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης έχει αποφασισθεί από κοινού ότι είναι η  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ». Κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την εκπροσώπηση της ένωσης και των μελών της έναντι της αναθέτουσας αρχής έχει οριστεί ο κος Κων/νος Οικονομόπουλος του Τζανέτου,  με Δ.Α.Τ. ΑΙ 692574 με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 211 7057627 & 6937115903
E-mail cosoik@gmail.com
Διεύθυνση Επικοινωνίας Μιαούλη 7 & Παναγή Τσαλδάρη 24, 15122 Μαρούσι (2ος όροφος)

1.  Στοιχεία Ενδιαφερόμενου

Η παρούσα πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται από τη σύμπραξη / ένωση φορέων με την επωνυμία «SOCIAL ECONOMY INN» η οποία συγκροτήθηκε με βάση το από 09/05/2018 συμφωνητικό, το οποίο και επισυνάπτεται της παρούσας. Στην Ένωση συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.)
 2. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.)
 3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3)
 4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Π.Ο.Π.Κ.Σ.)
 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΚΣΔΕΟ)  «ΕΔΡΑ»
 6. KOINΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
 7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ.)
 8. ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 9. ΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕ.ΜΗ. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Επικεφαλής (Leader) της Ένωσης Φορέων για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης έχει αποφασισθεί από κοινού ότι είναι η  «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ».

Κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την εκπροσώπηση της ένωσης και των μελών της έναντι της αναθέτουσας αρχής έχει οριστεί ο κος Κων/νος Οικονομόπουλος του Τζανέτου,  με Δ.Α.Τ. ΑΙ 692574 με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 6937115903
E-mail cosoik@gmail.com
Διεύθυνση Επικοινωνίας Μιαούλη 7 & Παναγή Τσαλδάρη 24, 15122 Μαρούσι (2ος Όροφος)

2.  Στοιχεία του ακινήτου / ακινήτων για τα οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον

Η Σύμπραξη εκδηλώνει ενδιαφέρον για την παραχώρηση του ακινήτου του 4ο ορόφου επί της οδού Αγίου Μάρκου 11 (αριθμός 49 σχετικού πίνακα πρόσκλησης).

3.  Συνοπτική περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης και των χαρακτηριστικών της

Το ακίνητο θα αξιοποιηθεί, από την σύμπραξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, για τη δημιουργία ενός πολυχώρου / δομής προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της δομής αυτής μεταξύ άλλων θα:

 • παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής για υπάρχοντες αλλά και υπό ίδρυση φορείς της κοινωνικής οικονομίας
 • φιλοξενούνται εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται από τους εταίρους της σύμπραξης αλλά και από φορείς εκτός αυτής
 • διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • παρέχονται υπηρεσίες mentoring, coaching και ενδυνάμωσης (capacity building).
 • παρέχεται χώρος co-working space για την από συνεργασία μεταξύ των φορέων αλλά και μεταξύ πρωτοβουλιών και άτυπων σχημάτων

Η ευθύνη για την λειτουργία του χώρου θα ανήκει στις οργανώσεις που συνυποβάλλουν την πρόταση. Στο χώρο επίσης θα λειτουργεί και κυλικείο / καφετέρια για τις ανάγκες της δομής.

Η πρότασης δημιουργίας και λειτουργίας της δομής «SOCIAL ECONOMY INN» είναι αποτέλεσμα πολύχρονης διεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ έχουν δομήσει σχέσεις συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης  τα τελευταία έξι (6) χρόνια.

Το σχέδιο της δομής «SOCIAL ECONOMY INN» αναπτύχθηκε  με  βάση  την πολύχρονη εμπειρία των φορέων της σύμπραξης αλλά και την εμπεριστατωμένη έρευνα για τους κλάδους, τα μοντέλα και τα αντικείμενα  ανάπτυξης  συγκεκριμένων  μορφών  Κοινωνικής  Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Το «SOCIAL ECONOMY INN» θα  παρέχει  το  κατάλληλο  περιβάλλον  δημιουργίας  νέων  και αναδυόμενων  μορφών  επιχειρηματικότητας  με  έντονο  το  στοιχείο  του κοινωνικού προσανατολισμού και της αλληλεπίδρασης  των  υπό  σύσταση  κοινωνικών  επιχειρήσεων.  Η  συγκεκριμένη  δομή  θα  εξασφαλίζει  κοινούς  χώρους,  κοινή  χρήση  υπηρεσιών, παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών (coaching, mentoring), πρόσβαση  σε  πόρους,  ανάπτυξη  και  διάχυση  γνώσης,  εξειδικευμένο προσωπικό,  παροχή  μεντόρων, πραγματοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων, δικτυώσεις  κι  άλλες υπηρεσίες.

Αντίστοιχα,  οι  συνέργειες  που  θα  αναπτύσσονται  στο  πλαίσιο  της δομής  θα  διασφαλίζουν  σε  σημαντικό  βαθμό  τη  βιωσιμότητά  τόσο της δομής όσο και των φορέων που θα δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.

Το «SOCIAL ECONOMY INN»  σε πλήρη παραγωγική λειτουργία θα λειτουργεί καθημερινά, ενώ σε εβδομαδιαία βάση θα υπάρχουν εκδηλώσεις ανοικτές στο κοινό.

Το «SOCIAL ECONOMY INN» δεν θα απευθυνθεί μόνο στους υπάρχοντες φορείς του χώρου της κοινωνικής οικονομίας. Στρατηγικός του στόχος είναι η ενδυνάμωση και αφύπνιση του ανενεργού κοινωνικού κεφαλαίου το οποίο με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να πολλαπλασιάσει τις πρωτοβουλίες στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας και του συνεργατισμού.

Η δομή θα διοικείται από Συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα. Καθημερινά θέματα λειτουργίας θα ρυθμίζονται με βάση εσωτερικό κανονισμό που θα ψηφιστεί από την αρχή.

3.1      Διάρκεια Χρήσης

Στόχος της σύμπραξης είναι η λειτουργία της δομής να είναι μόνιμη και να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς τόσο για την κοινωνική οικονομία όσο και για την περιοχή του κέντρου της Αθήνας.  Η πλήρης λειτουργία της δομής έχει υπολογιστεί ότι θα απαιτήσει περίπου δύο χρόνια. Από τον τρίτο χρόνο εκτιμάται ότι όλοι οι στόχοι και οι δείκτες του στρατηγικού σχεδιασμού θα έχουν εκπληρωθεί τόσο ως προς την αναγνωρισιμότητα του χώρου, την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και των δράσεων αλλά και την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Για αυτό και η σύμπραξη προτείνει την παραχώρηση του χώρου τουλάχιστον για μια εξαετία (6), χωρίς να αποκλείεται και μικρότερο χρονικό διάστημα εφόσον κάτι τέτοιο είναι επιθυμία της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε όλο το διάστημα της παραχώρησης η σύμπραξη δεσμεύεται προς την αναθέτουσα αρχή να:

 • λειτουργεί το χώρο στη βάση του σχεδίου περιγράφεται στην παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος
 • καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας του χώρου (λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, κοινόχρηστα κλπ)
 • να διατηρεί το χώρο τουλάχιστον στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε
 • να μην πραγματοποιεί δομικές παρεμβάσεις στο χώρο χωρίς την άδεια των αρμοδίων υπηρεσιών.

3.2      Μέγεθος της σκοπούμενης επένδυσης

Το «SOCIAL ECONOMY INN» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα καθώς διδάσκει την συνεργασία και τον συνεργατισμό μέσα από την ίδια τη σύνθεση και λειτουργία του.

Το «SOCIAL ECONOMY INN», όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης, mentoring και co-working space ενώ πέρα από τους φορείς που αποτελούν τη σύμπραξη θα λειτουργεί και ως ανοικτό κέντρο στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας υποστηρίζοντας φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο. – ΚΑΛΟ) που είτε έχουν λάβει ή σχεδιάζουν να λάβουν νομική υπόσταση.

Είναι η πρώτη σχετική πρωτοβουλία που απευθύνεται αποκλειστικά σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως αυτοί ορίζονται από το Νόμο 4430/2016.

Κάθε ένας από τους εταίρους της σύμπραξης θα έχει στη δομή το δικό του χώρο στο πλαίσιο του οποίου θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους ωφελούμενους της δομής. Παράλληλα στη δομή θα υπάρχουν και κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι θα αξιοποιούνται από τους εταίρους της δομής κατόπιν συνεννόησης αλλά θα φιλοξενούν και τους ωφελούμενους της δομής.

3.2.1     Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο του «SOCIAL ECONOMY INN» θα παρέχονται:

 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής (φάσεις pre start up & start up) για φορείς ΚΑΛΟ
 • Υπηρεσίες ενδυνάμωσης (capacity building) για φορείς ΚΑΛΟ
 • Εκπαίδευση – Σεμινάρια που θα διοργανώνονται από τη δομή αλλά και από άλλους συνεργαζόμενους φορείς.
 • Υπηρεσίες δικτύωσης με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς αλλά και φορείς του τρίτου τομέα
 • Υπηρεσίες ενημέρωσης – προβολής και ευρύτερης δημοσιότητας σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
 • Υπηρεσίες για πρόσβαση σε χρηματοδότηση
 • Τηλεφωνική Συμβουλευτική Υποστήριξη.

Πέρα από τις δυνατότητες φιλοξενίας και πρόσβασης στην υλικοτεχνική υποδομή, στο «SOCIAL ECONOMY INN» θα προσφέρεται και πρόσβαση σε δίκτυο ανθρώπων, επιχειρήσεων, πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, φορέων χρηματοδότησης, δημοσίων φορέων και άλλων αντίστοιχων οργανισμών συνεργατισμού και υποστήριξης της Kοινωνικής Oικονομίας.

Το «SOCIAL ECONOMY INN» θα παρέχει υπηρεσίες, τόσο σε υφιστάμενους φορείς όσο και σε άτυπες ομάδες ΚΑΛΟ που θα επιλεγούν να συμμετέχουν σε προγράμματα της δομής κατόπιν ανοικτής διαδικασίας επιλογής, αλλά και σε άλλους φορείς ΚΑΛΟ που θα αιτούνται την παροχή κάποιων υπηρεσιών σε περιστασιακή βάση.

Για τους φορείς / ομάδες ΚΑΛΟ που θα συμμετέχουν σε προγράμματα της δομής προβλέπεται:

 • Δυνατότητα αξιοποίησης των κοινόχρηστων χώρων και των υποδομών της δομής (κατόπιν διαθεσιμότητας)
 • Δυνατότητα παρακολούθησης όλων των σεμιναρίων – ενημερωτικών δράσεων που θα διοργανώνονται στο πλαίσιο της δομής
 • Συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης που θα διοργανώνονται από τους υπεύθυνους της Δομής (στο πλαίσιο του χώρου αλλά και εκτός αυτού)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη, ενδυνάμωση και mentoring από τα εξειδικευμένα στελέχη της δομής. Κάθε ομάδα ή φορέας ΚΑΛΟ που θα εντάσσεται στη δομή θα συνδέεται με έναν σύμβουλο / μέντορα. Η σχέση του Μέντορα με την ομάδα / φορέα θα περιλαμβάνει:
  • Προκαθορισμένες συναντήσεις σε βάση συγκεκριμένης ατζέντας
  • Έκτακτες συναντήσεις
  • Debriefing μετά από μια σημαντική εξέλιξη (θετική ή αρνητική) αναφορικά με την πορεία του φορέα / ομάδας
  • Τηλεφωνική επικοινωνία αλλά και τηλεδιάσκεψη
  • Δυνατότητα Κοινοποίησης στο Σύμβουλο / Μέντορα της εσωτερικής / εξωτερικής αλληλογραφίας του φορέα ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει συμβουλευτικά όποτε το κρίνει απαραίτητο
  • Συναντήσεις παρακολούθησης της πορείας του φορέα / ομάδας. Τέτοιες συναντήσεις θα οργανώνονται τακτικά. Στις συναντήσεις αυτές με πρωτοβουλία του Συμβούλου / Μέντορα μπορούν να μετέχουν και άλλα στελέχη / σύμβουλοι / συνεργάτες της δομής.
 • On-site συμβουλευτική υποστήριξη από έναν μόνιμο σύμβουλο της δομής.

Για τους φορείς / ομάδες ΚΑΛΟ που δεν συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα της δομής προβλέπεται:

 • Τηλεφωνική Συμβουλευτική Υποστήριξη
 • Δυνατότητα διοργάνωσης συναντήσεων και εκδηλώσεων στο πλαίσιο της δομής (κατόπιν διαθεσιμότητας)
 • Δυνατότητα Συμμετοχής στα σεμινάρια – εκπαιδευτικές δράσεις που θα διοργανώνονται στο πλαίσιο της δομής
 • Δωρεάν Συμβουλευτική Υποστήριξη σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με Συμβούλους της δομής.

Κάθε ομάδα / φορέας που θα συμμετέχει σε πρόγραμμα της δομής οφείλει να τηρεί τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της δομής. Οι επιχειρηματικές της/του πρακτικές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από επιχειρηματική ηθική, διαφάνεια, σεβασμό της αρχής της μη διάκρισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Πέρα από την συμβουλευτική υποστήριξη σημαντική έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα εκπαίδευσης. Οι φορείς της δομής θα δημιουργούν ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση εκπαιδευτικά προγράμματα ή θα φιλοξενούν στη δομή εκπαιδευτικές δράσεις που σήμερα υλοποιούν. Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δομής θα είναι το πρόγραμμα «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία». Στη συνέχεια προβλέπεται η διοργάνωση μιας σειράς από άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια με τις παρακάτω ενδεικτικές θεματολογίες:

 1. Σεμινάριο 1: Βασικές αρχές Κοινωνικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας
 2. Σεμινάριο 2: Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και Διεθνώς
 3. Σεμινάριο 3: Πως δημιουργείται και αναπτύσσεται η Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα – Μοντέλα,
 4. Σεμινάριο 4: Εργαλεία και Μεθοδολογία Δικτύωσης φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
 5. Σεμινάριο 5: Προώθηση και Προβολή δράσεων και έργων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
 6. Σεμινάριο 6: Πρότυπα Καινοτόμα Επιχειρηματικά Σχέδια για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία
 7. Σεμινάριο 7: Πρότυπα Καινοτόμα Επιχειρηματικά Σχέδια για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό
 8. Σεμινάριο 8: Πρότυπα Καινοτόμα Επιχειρηματικά Σχέδια για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις ΤΠΕ
 9. Σεμινάριο 9: Σύμβουλος Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στόχος των εκπαιδευτικών δράσεων θα είναι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν το περιεχόμενο, την ιστορία και τα θεωρητικά θεμέλια της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Αναγνωρίζουν και διαχωρίζουν τις διαφορετικές νομικές μορφές των φορέων ΚΑΛΟ αλλά και τις άτυπες μορφές Κοινωνικής Οικονομίας
 • Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν επιχειρηματικές και καινοτομικές “ευκαιρίες” στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Εντοπίζουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε βασικούς κλάδους
 • Κατανοήσουν τη δυναμική της Κοινωνικής Οικονομίας και τη διαδικασία ανάπτυξής της
 • Αξιολογούν τις πολιτικές ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται
 • Διακρίνουν τα βασικά προβλήματα και εμπόδια στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • Σχεδιάζουν διαδικασίες δόμησης συλλογικών και αλληλέγγυων ομάδων και εγχειρημάτων
 • Γνωρίζουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας.
 • Να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις πολλαπλές μορφές και τύπους επιχειρήσεων που περιλαμβάνει το πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν σε επίπεδο κοινότητας, αλλά και ευρύτερης κλίμακας, την οργάνωση της Κοινωνικής Οικονομίας με γνώμονα την παραγωγή κοινωνικών καινοτομιών
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν καινοτόμα έργα & δράσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.

Μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της δομής οι εκπαιδευτικές δράσεις θα αποκτήσουν θεματική / κλαδική στόχευση και θα επεκταθούν και σε αντικείμενα συμπληρωματικά της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

3.2.2     Θεματικοί Τομείς Παρέμβασης της Δομής

Οι θεματικοί τομείς παρέμβασης της δομής μπορούν να αναγνωριστούν τόσο στους τομείς που η «έξυπνη εξειδίκευση» έχει ορίσει σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, αλλά και πέρα από αυτούς. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
  • Πολιτιστικά Πάρκα
  • Εκσυγχρονισμός Παραδοσιακών Πανηγυριών (Φολκλορικός Τουρισμός)
  • Co-working spaces για νέους δημιουργούς
  • Bazaars μικροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης
  • Οργανωμένες Αθλητικές Δραστηριότητες
  • Υποστήριξη δράσεων τουρισμού πόλης (city breaks)
  • Πολιτιστικές Δράσεις & Εκθέσεις σε συνεργασίες με εμπορικούς συλλόγους (π.χ. πολιτιστικές εκθέσεις εντός εμπορικών καταστημάτων)
  • Θέατρο δρόμου
  • Παιδικές παραστάσεις σε ειδικούς χώρους (π.χ. ιδρύματα, νοσοκομεία)
  • Συναντήσεις νέων και παλαιών καλλιτεχνών
  • Επισκευές Παραδοσιακών Επίπλων
  • Διαχείριση Μουσείων και Πολιτιστικών Μνημείων που ανήκουν στους ΟΤΑ
 • Αγροδιατροφή
  • Δικτύωση καταναλωτικών με αγροδιατροφικούς συνεταιρισμούς
  • Υποστήριξη στη θεσμοθέτηση των αγορών χωρίς μεσάζοντες
  • Συνεταιρισμοί εργαζομένων & ΚΟΙΝΣΕΠ για την αξιοποίηση μη εκμεταλλεύσιμων αγροτικών εκτάσεων
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Ανακύκλωση και κυκλική οικονομία
  • Κηποτεχνία, Δράσεις αισθητικής αναμόρφωσης αστικών πάρκων
  • Διαχείριση δημοτικών παραλιών
 • Υγεία, Πρόνοια & Κοινωνική Φροντίδα
  • Υποστήριξη δράσεων τουρισμού υγείας & ευεξίας
  • Απομακρυσμένη Παρακολούθηση ευπαθών κοινωνικά ομάδων με χρήση τεχνολογιών τηλεπρόνοιας (tele-care)
  • Συλλογή και Διανομή τροφίμων σε κοινωνικές δομές ΟΤΑ
  • Φροντίδα & Συντροφιά Ηλικιωμένων
 • Ενέργεια
  • Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • E-market places
  • E- Auctions
  • Πλατφόρμες ανταλλαγής υπηρεσιών
  • Τράπεζες Χρόνου

3.2.3     Σχέδιο Δημοσιότητας – Προβολής

Οι εταίροι της δομής θα αναλάβουν μια σειρά από δράσεις Δημοσιότητας για την προβολή της δομής των στόχων και των υπηρεσιών της. Οι δράσεις δημοσιότητας – προβολής θα  περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Διοργάνωση Εκδήλωσης Εγκαινίων της δομής
 • Διοργάνωση Ημερίδων / Εκδηλώσεων
 • Καμπάνιες στα Κοινωνικά Δίκτυα
 • Αξιοποίηση της Δικτύωσης όλων των εταίρων της δομής
 • Ανάρτηση ενημερωτικών Banners στα sites των εταίρων
 • Δημοσίευση Δελτίων Τύπου και άρθρων
 • Αποστολή ηλεκτρονικού Newsletter.

Σε κάθε δράση δημοσιότητας θα αναφέρεται ο φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) που έχει παραχωρήσει το κτίριο ενώ σχετική ταμπέλα θα τοποθετηθεί και εντός της δομής σε εμφανές σημείο.

3.2.4     Υποστηρικτικό Δίκτυο

Η λειτουργία της δομής θα υποστηριχθεί από ένα δίκτυο ιδιωτικών φορέων, κερδοσκοπικών (μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων) μη κερδοσκοπικών (ΑΜΚΕ, Συλλόγους, Σωματεία, κλπ) αλλά και από Δημόσιους Φορείς (Δήμοι, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια κλπ.). Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 350 φορείς από όλη την Ελλάδα θα συνεργαστούν / υποστηρίξουν τη λειτουργία της δομής στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας της.

3.3      Στάδιο προετοιμασίας

Το σχέδιο λειτουργίας της δομής χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ωριμότητας το οποίο σε συνάρτηση με την επιχειρησιακή ικανότητα των φορέων της σύμπραξης απαιτούν ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας πριν την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της δομής. Εκτιμάται ότι εντός τριμήνου μετά την οριστική παραχώρηση του κτιρίου στη σύμπραξη, θα ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία της δομής.

Στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της δομής, κατά την πλήρη λειτουργία της θα συμβάλλουν:

 1. Το Δ.Σ. του «SOCIAL ECONOMY INN» που θα καθορίζει τη στρατηγική και θα λαμβάνει τις αποφάσεις για τα βασικά ζητήματα.
 2. Ο Συντονιστής – Υπεύθυνος Λειτουργίας Δομής που θα ορίζεται από το Δ.Σ.
 3. Τα διοικητικά στελέχη λειτουργίας της δομής που θα επιλέγονται από το Συντονιστή
 4. Οι δεκάδες σύμβουλοι, μέντορες, coaches κ.α. που είναι είτε στελέχη των εταίρων της σύμπραξης είτε εθελοντές και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ωφελούμενους της δομής.

3.4      Δημιουργία προϋποθέσεων άμεσης και έμμεσης απασχόλησης, θέσεων εργασίας και κοινωνικής – εργασιακής αναζωογόνησης

Η  αποστολή  του «SOCIAL ECONOMY INN» είναι  η  παρακίνηση  της  δημιουργίας, στήριξης  και  ανάπτυξης  κοινωνικών  επιχειρήσεων αλλά και μη κερδοσκοπικών φορέων κοινωνικής οικονομίας  στην  ευρύτερη  περιοχή της Περιφέρειας Αττικής αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Εκπληρώνοντας  την  αποστολή  του,  το SOCIAL ECONOMY INN θα συμβάλει στην  επιχειρηματική  και οικονομική ανάκαμψη  της  περιοχής,  τη  δημιουργία  θέσεων  εργασίας,  την  προώθηση  της  επαπειλούμενης  -λόγω  του  δυσμενούς  οικονομικού  περιβάλλοντος,  κοινωνικής  συνοχής  και  την  δημιουργία   τοπικού οικοσυστήματος Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

Οι πόροι της δομής θα δύναται να προέρχονται:

 • Από τις εισφορές των εταίρων
 • Από χρηματοδοτήσεις – επιχορηγήσεις στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Από δωρεές – χορηγίες τόσο από το δημόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα (Ελλάδα & εξωτερικό)
 • Από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

3.5      Αναμενόμενοι εξυπηρετούμενοι – Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του SOCIAL ECONOMY INN θα είναι:

 • Υφιστάμενοι φορείς ΚΑΛΟ
 • Άτυπες ομάδες ΚΑΛΟ
 • Φορείς ΚΑΛΟ που θα αιτούνται την παροχή κάποιων υπηρεσιών σε περιστασιακή βάση
 • Ενεργοί πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την κοινωνική οικονομία αλλά και να δραστηριοποιηθούν σε κάποια από τα αντικείμενα της.
 • Οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς η λειτουργία της δομής και οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο αυτής θα αναβαθμίσει την περιοχή στο σύνολο της

3.6      Τεκμηρίωση ανάγκης υλοποίησης του “SOCIAL ECONOMY INN”

Οι τεχνολογικές αλλαγές, στην διαδικασία μετάβασης από την Δεύτερη στην Τρίτη βιομηχανική επανάσταση, που χαρακτηρίζουν την εποχή μας έχουν ως επακόλουθο την μείωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την συρρίκνωση των θέσεων της μισθωτής εργασίας.

Το αντίρροπο σε αυτή την αρνητική εξέλιξη είναι η ανάπτυξη του συνεργατισμού και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που δημιουργεί νέες δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας, εργασίας και εισοδημάτων.

Σε όλο τον κόσμο, η νέα αναπτυσσόμενη επιχειρηματικότητα έχει πρόσημο την κοινωνική υποστήριξη και συμμετοχή. Την μείωση της εμπορικής διαμεσολάβησης, την παραγω-κατανάλωση.

Κοινωνικές και καταναλωτικές οργανώσεις συμπράττουν με παραγωγικούς και εργασιακούς συνεταιρισμούς για την δημιουργία της νέας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με κίνητρα την κοινωνική συνοχή και βιωσιμότητα. Συμπράττουν επίσης με φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς του Δημοσίου για να καλύψουν νέες κοινωνικές ανάγκες και υπηρεσίες.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον  της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας η συμβουλευτική υποστήριξη και στελέχωση διαφέρει από την συμβατική επιχειρηματικότητα.

Γιατί και η μεταφορά μοντέλων οργάνωσης συμβουλευτικής από την αγορά  στις συνεργατικές επιχειρήσεις αποτυγχάνει χωρίς την ουσιαστική γνώση του συνεργατικού μοντέλου.

Το Κοινωνικό Κεφάλαιο και η κοινοτική σύνδεση μεταξύ παραγωγών –καταναλωτών είναι το υποκείμενο και ο καθοριστικός παράγων βιωσιμότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Χρειάζεται κουλτούρα εκπαίδευσης  και δεξιότητες για την συγκρότηση και λειτουργία των συνεργατικών επιχειρήσεων.

3.6.1     Η Ανάγκη

Τα τελευταία χρόνια η Κοινωνική Οικονομία αναδεικνύεται και στην Ελλάδα ως ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της οικονομικής κρίσης και για την δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Η Κοινωνική Οικονομία βασίζεται για την ανάπτυξη της τόσο στο κοινωνικό όσο και στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Απαιτεί παράλληλα όμως και στελέχη  με γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια τα οποία θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος. Τέτοια προβλήματα είναι:

α) ο μικρός αριθμός ειδικών που κατέχουν την απαιτούμενη θεωρητική και εμπειρική γνώση, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι κοινωνικοί επιχειρηματίες να μην έχουν τα απαραίτητα εφόδια και επιπρόσθετα να μην έχουν την κατάλληλη υποστήριξη, καθώς αναγκάζονται να απευθυνθούν σε κλασικές εταιρείες συμβούλων οι οποίες δεν γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ),

β) ο μικρός διαθέσιμος αριθμός ικανών στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης και της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης που καλούνται να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν πολιτικές και προγράμματα ενίσχυσης της ΚΑΛΟ και

γ) το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις νέες επιχειρήσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που συστήνονται, αναπαράγουν την υπάρχουσα δομή της ελληνικής οικονομίας, διότι δεν έχουν πρόσβαση σε στελέχη που να είναι σε θέση να υποστηρίξουν συμβουλευτικά τα εγχειρήματα σε τομείς κοινωνικής καινοτομίας και αιχμής.

3.6.2     Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Λόγω της μακράς οικονομικής κρίσης, οι δημόσιες δαπάνες και ο προϋπολογισμός για την κοινωνική  πρόνοια στην Ελλάδα έχουν προοδευτικά μειωθεί οδηγώντας σε κοινωνική υποβάθμιση. Επιπλέον,  το  αυξανόμενο  δημόσιο  χρέος  και  η  διάλυση  του  ιδιωτικού  επιχειρηματικού  τομέα  έχει  εκτινάξει  το ποσοστό της ανεργίας  στα ύψη. Αν και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές στη λειτουργία  της  αγοράς  (που  προωθούνται  από  το  Πρόγραμμα  Οικονομικής  Προσαρμογής  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  για  την  Χρηματοοικονομική  Βοήθεια  στην  Ελλάδα) θα  βοηθήσουν  στην  οικονομική ανάκαμψη, η Ελλάδα έχει  μια σημαντική ευκαιρία να  υποστηρίξει  την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και την κοινωνική συνοχή μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Πράγματι,  όπως  δήλωσε  το  Συμβούλιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  «Οι  κοινωνικές  επιχειρήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως μέσο επίτευξης κοινωνικής και οικονομικής συνοχής  σε όλη την Ευρώπη,  καθώς  συντελούν  στο  να  χτιστεί  μια  πλουραλιστική  και  ανθεκτική  κοινωνική  οικονομία  της  αγοράς.

Ενεργώντας με γνώμονα το κοινό συμφέρον, οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας δημιουργούν  θέσεις  εργασίας,  παρέχουν  κοινωνικά  καινοτόμες  υπηρεσίες  και  προϊόντα,  διευκολύνουν  την  κοινωνική  ένταξη  και  προωθούν  μια  πιο  βιώσιμη  και  προσανατολισμένη  στην  τοπική  κοινωνία οικονομία.»

Αν η Ελλάδα καταφέρει να αναπτύξει τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, θα καταφέρει  να εξομαλύνει τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης.

Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου ο διάλογος για την κοινωνική καινοτομία διαρκεί εδώ και 30  χρόνια,  ο  τομέας  της  κοινωνικής  οικονομίας  στην  Ελλάδα  είναι  ακόμα  σε  αρχικό  στάδιο.  Τον  Σεπτέμβριο του 2011, η  Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ένα νόμο για την Κοινωνική Οικονομία και την  Κοινωνική  Επιχειρηματικότητα.  Ο  νόμος  αυτός  επέφερε  την  πρώτη  επίσημη  αναγνώριση  της  κοινωνικής επιχείρησης στο πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας και προσέδωσε νομική μορφή σε τρεις  κατηγορίες  κοινωνικής  επιχείρησης  στην  Ελλάδα:  α)  στους  γυναικείους  αγροτουριστικούς  συνεταιρισμούς, β)  τους  συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης για άτομα με προβλήματα ψυχικής  υγείας,  και  γ)  τις  κοινωνικές  συνεταιριστικές  επιχειρήσεις.  Μετά  τη  θέσπιση  του  εν  λόγω  νόμου,  η ελληνική κυβέρνηση άρχισε να καταβάλει προσπάθειες για την προώθηση του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  και  οι  δημόσιες  πολιτικές  επικεντρώθηκαν  στην  προσπάθεια  δημιουργίας  του κατάλληλου  εκείνου  περιβάλλοντος  μέσα  στο  οποίο  οι  κοινωνικές  επιχειρήσεις  θα  μπορούν  να λειτουργήσουν  και  να  ακμάσουν.  Μέχρι  σήμερα  μόνο  ένα  μικρό  ποσοστό  δράσεων  έχουν ολοκληρωθεί. Αν και ο νόμος είχε στόχο να παράσχει στις κοινωνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα για επίσημη εγγραφή σε μητρώο καθώς και για υποστήριξη και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα, έχει έκτοτε  υποστεί  εξονυχιστική  κριτική  μέσω  αναφορών  προβλημάτων,  καταλήγοντας  να  δημιουργεί τελικά περισσότερα ζητήματα από όσα επιλύει. Για παράδειγμα, η αυστηρή κατηγοριοποίηση του τι συνιστά  κοινωνική  επιχείρηση,  και  οι  πολλές  διαδικασίες  και  υποχρεώσεις  που  επιβάλλει  ο  νόμος, συμπεριλαμβανομένου  του  όρου  κάθε  κοινωνική  επιχείρηση  να  διαθέτει  τουλάχιστον  5  μέλη,  έχει δημιουργήσει εμπόδια στην εγγραφή στο μητρώο των  Κοινωνικών  Επιχειρήσεων και στη λήψη  της προβλεπόμενης  υποστήριξης.  Επιπροσθέτως,  η  αυστηρή  προσέγγιση  που  θεωρήθηκε  αρχικά απαραίτητη  για  την  παροχή  δυνατοτήτων  χρηματοδότησης  στις  κοινωνικές  επιχειρήσεις,  θεωρείται πλέον περιττή.

Κατά το τρέχον διάστημα, η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 2% του ΑΕΠ ενώ σε  άλλα  ευρωπαϊκά  κράτη  αντιστοιχεί  σε  περισσότερο  από  το  10%  του  ΑΕΠ.  Πράγματι,  περισσότερες από  1000  επιχειρήσεις  έχουν  εγγραφεί  στο  Εθνικό  Μητρώο,  η  πλειοψηφία  των  οποίων δραστηριοποιείται στην περιοχή της Αττικής.

Πρόσφατα  ψηφίστηκε  ένας  νέος  νόμος  για  την  Κοινωνική  και  Αλληλέγγυα  Οικονομία.  Ο  Νόμος  4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»  έχει ως σκοπό τη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία,  ως μορφή εναλλακτικής οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων.  Ειδικότερα, ο νόμος στοχεύει  στη διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής  δραστηριότητας και στη  στήριξη και την ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης  και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  Με τον Νόμο 4430/2016 ρυθμίζονται θέματα που  αφορούν  στη  σύσταση,  στη  λειτουργία  και  τη  διοικητική  εποπτεία  των  Φορέων  Κοινωνικής  και  Αλληλέγγυας Οικονομίας. Μεταξύ άλλων, με το νέο νόμο επιχειρείται να αποταυτιστεί  η Κοινωνική και  Αλληλέγγυα Οικονομία από το νομικό σχήμα της ΚΟΙΝΣΕΠ, ενώ εισάγεται νέα  νομική μορφή, αυτή  του συνεταιρισμού εργαζομένων, η θεσμοθέτηση των οποίων απαντά στην κοινωνική πραγματικότητα  της λειτουργίας πληθώρας τέτοιων εγχειρημάτων, που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσαν άλλα νομικά  σχήματα  (ΚΟΙΝΣΕΠ,  αστικός  συνεταιρισμός,  Ο.Ε.)  ελλείψει  του  κατάλληλου.  Παράλληλα,  ο  νόμος  4430/2016 προβλέπει τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία με αρμοδιότητα την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου για τη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης των  δραστηριοτήτων  Κοινωνικής  και  Αλληλέγγυας  Οικονομίας  και  η  γνωμοδότηση  για  την αναθεώρηση,  την  εξειδίκευση  και  την  εφαρμογή  της  Εθνικού  Σχεδίου  Δράσης  για  την  Κοινωνική Οικονομία.

4.  Συνοπτική περιγραφή του προφίλ και των δραστηριοτήτων του ενδιαφερόμενου – Οικονομική Κατάσταση & Βιωσιμότητα

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των εταίρων που συγκροτούν τη σύμπραξη “SOCIAL ECONOMY INN”

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.)

Η «Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας» είναι δίκτυο οργανώσεων κοινωνίας πολιτών και ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2012. Δραστηριοποιείται σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και συνίσταται κυρίως στην προσπάθεια της για Ένωση όλων των Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων που λειτουργούν περιφερειακά στην Ελλάδα και χρειάζονται οργανωτική υποστήριξη. Αντικειμενικός στόχος της Ένωσης η δημιουργία μια πανελλήνιας δομής για την υποστήριξη και ανάπτυξη των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής μέριμνας, της αλληλεγγύης, της ενίσχυσης της απασχόλησης, της καταπολέμησης της φτώχειας, της πολιτιστικής ανάπτυξης, της δια βίου μάθησης και της οικοανάπτυξης. Τελικός στόχος του φορέα είναι η πανελλαδική δικτύωση και υποστήριξη για την δημιουργία δευτεροβάθμιων ενώσεων και τριτοβάθμιας ένωσης για την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα.

Συγκροτείται κυρίως από δευτεροβάθμιες ενώσεις που αποτελούν και τα ιδρυτικά της μέλη. Τα μέλη του δικτύου της ΠΕΣΚΟ πλησιάζουν τα 500 και αποτελούν βάση για το ετήσιο Συνέδριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Με αυτά τα οργανωτικά δεδομένα διοργάνωσε το πρώτο «Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία» με επιτυχία, σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τμήμα κοινωνιολογίας, πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 9-10-11 Ιουνίου 2016, όπου συμμετείχαν 500 σύνεδροι από όλη την χώρα και υπήρξαν 80 εισηγητές. Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης 20 φορείς και ομοσπονδίες της κοινωνίας πολιτών και των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα διοργανώνει σεμινάρια ενημέρωσης και summer school για τοπικούς φορείς κι επενδυτές πάνω σε θέματα κοινωνικής οικονομίας κι αναπτυξιακών συμπράξεων.

Έχει διαμορφώσει ένα διαρκές επιμορφωτικό πρόγραμμα με την επωνυμία «Μέντορες για την Κοινωνική Οικονομία», το οποίο υλοποιεί σε συνεργασία με Δήμους και άλλους δημόσιους φορείς εφόσον και όπου εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι εισάγοντας καινοτομικές προσεγγίσεις και θεματικές κάθε φορά.

Το πρόγραμμα «Μέντορες» διαμορφώθηκε έτσι ώστε να προωθηθούν επιμορφωτικές δράσεις διαλόγου δημιουργικής αλληλεπίδρασης του κοινωνικού κεφαλαίου της συμμετοχικής διαδικασίας και κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. Δράσεις διαλόγου και επιμορφωτικών σεμιναρίων με δομημένο περιεχόμενο για την συμμετοχή των συμπλεκόμενων στις κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά και στην συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου με αιχμή την αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινών πόρων στις περιοχές παρεμβάσεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το «Μέντορες για την κοινωνική οικονομία» ως επιμορφωτικό μοντέλο και μαθησιακή διαδικασία επιλέχθηκε για την ουσιαστική μεταβίβαση γνώσης και τεχνογνωσίας, καθώς και για την αποτελεσματική καθοδήγηση στελεχών του πεδίου ώστε, να ενισχύσουν τις ικανότητες τους στην οργάνωση και την ηγεσία εγχειρημάτων, ειδικότερα στη συγκέντρωση και οργάνωση υλικών και ανθρώπινων πόρων και στην αναγκαία δικτύωση.

Το «Μέντορες» πρόκειται για επιμορφωτικό μοντέλο άτυπης μάθησης που στοχεύει στην επιμόρφωση κυρίως επί του υποκειμένου της επιχειρηματικότητας, καθώς το αντικείμενο διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό αυτή η διαφοροποίηση είναι: Ο τρόπος ηγεσίας και συγκέντρωσης κεφαλαίου στην ίδρυση και λειτουργία ενός σουπερ μάρκετ και η διαφορά στην οργάνωση ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού. Στη πρώτη περίπτωση η συγκέντρωση κεφαλαίου γίνεται από τις τράπεζες και την αγορά και στην δεύτερη πρέπει να πειστούν και να συμμετέχουν ως εταίροι και να συμβάλουν ως μέτοχοι εκατοντάδες η και χιλιάδες καταναλωτές. Η διαφορά αυτή διαφοροποιεί την οργανωτική τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη το Management και marketing.

Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και η αλληλέγγυα συμβουλευτική αξιοποιώντας μια μεγάλη ομάδα ‘μεντόρων’ με βαθιά γνώση και εμπειρία στα θέματα κοινωνικής οικονομίας.

Επικοινωνιακά και Επιμορφωτικά γεγονότα

Τα τελευταία δύο χρόνια η ΠΕΣΚΟ συνολικά έχει διοργανώσει 14 επικοινωνιακά και επιμορφωτικά γεγονότα σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της Ελλάδας με αποκορύφωμα το Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία.

Ειδικότερα:

 • Διοργάνωσε προσυνεδριακή ημερίδα για την Κοινωνική Οικονομία στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου 2015, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
 • Διοργάνωσε προσυνεδριακή ημερίδα για την Κοινωνική Οικονομία στην Πάτρα στις 20 Φεβρουαρίου 2016, στην Θεσσαλονίκη στις 12 Μαρτίου 2016, στην Λάρισα, στα Τρίκαλα, στα Ιωάννινα – Ηγουμενίτσα, στον Πειραιά στις 30 Απριλίου 2016, στην Βόρεια Αττική στις 25 Απριλίου 2016, στα Χανιά Κρήτης τον Μάιο 2016, στο Ηράκλειο τον Μάιο 2016.
 • Διοργάνωσε με επιτυχία το Summer School για την κοινωνική οικονομία στις 28 – 31 Ιουλίου 2016 στα Καλάβρυτα, στο οποίο εισηγήθηκαν 10 εισηγητές, πανεπιστημιακοί, ειδικοί της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εμπειρογνώμονες.
 • Σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς, Λάρισας πραγματοποίησε τριήμερο σεμινάριο εργασίας στις 29 – 31 Οκτωβρίου 2016, με θέμα «Θεσμοί & Εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό επίπεδο».
 • Σε συνεργασία με τον Δήμο Ερυμάνθου Αχαΐας και την υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποίησε τριήμερο σεμινάριο εργασίας στις 3 – 5 Μαρτίου 2017, με θέμα «Θεσμοί & Εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας. Διαβούλευση για την δημιουργία τοπικών ενώσεων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

Για το τρέχον έτος έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον άλλα 7 ενημερωτικά επικοινωνιακά γεγονότα με ιδίους πόρους και είναι βέβαιον ότι αυτά θα πολλαπλασιαστούν εάν υπάρχουν έκτακτοι πόροι από άλλα προγράμματα.

Στοιχεία Φορέα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.)
Δ/ΝΣΗ Γ’ Σεπτεμβρίου 69, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 8813760
Ε-ΜΑΙL peskonet@gmail.com
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κων/νος Οικονομόπουλος
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ cosoik@gmail.com

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.)

Το ΙΝΜΕΚΟ είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα όπου πρωταρχικό σκοπό έχει την έρευνα, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα προκειμένου να στηρίξει θεωρητικώς και πρακτικώς τους  φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να εντάξει την κοινωνική οικονομία στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της.

Οι μελέτες του ΙΝΜΕΚΟ δεν περιορίζονται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αλλά εκτείνονται σε ζητήματα στρατηγικής για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε θέματα θεσμικής οργάνωσης και δικτύωσης και επιμόρφωσης του στελεχικού δυναμικού στο χώρο της κοινωνίας πολιτών με τελικό σκοπό την συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου.

Το ΙΝΜΕΚΟ παρέχει θεωρητική επιστημονική και πρακτική υποστήριξη στη Πανελλήνια Σύμπραξη κοινωνικής οικονομίας ΠΕΣΚΟ ενώ, συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με  Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο θεσμοθετημένο «Ανοικτό Συνέδριο της κοινωνίας Πολιτών για την κοινωνική οικονομία».

Οι δράσεις του ΙΝΜΕΚΟ είναι σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών εφαρμοσμένες καινοτόμες προτάσεις και μεθοδολογίες για να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ανεργία, η επιδείνωση του περιβάλλοντος και αλλά κοινωνικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό προωθεί την οργανωτική τεχνογνωσία για «συνεταιρισμούς εργαζομένων» στους δήμους: στην καθαριότητα την ανακύκλωση, την διαχείριση πρασίνου και τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς.

Υποστηρίζει επιστημονικά το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μέντορες Κοινωνικής οικονομίας» το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με Δήμους και τοπικούς φορείς κοινωνικής οικονομίας για την εκπαίδευση στελεχών.

Για αυτό το σκοπό έχει εκπονήσει στρατηγικές Μελέτες, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια και έχει  εκδώσει βιβλία με το γενικό τίτλο ¨Θεσμοί και εφαρμογές Κοινωνικής οικονομίας»

Μελέτες που έχει εκπονήσει:

 • Προγράμματα ανάπτυξης βιοτουρισμού-τουρισμού κοινωνικής εμπειρίας Interreg Ελλάδα Αλβανία.
 • Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της Αναπτυξιακής Τρικάλων» ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ  δράση Βιοτουρισμός Τρικάλων
 • ΤΟΠΕΚΟ Πελοποννήσου προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας για την δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών
 • ΤΟΠΣΑ Δυτικής Ελλάδας προγράμματα για την δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών
 • Συμμετέχει και συμβουλεύει την Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας σε κοινές δράσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δραστηριότητες του φορέα

Διατηρεί websites, τα oikosocial.gr και socialactivism.gr, με χρηστική πληροφόρηση για την κοινωνική οικονομία.

Έχει ετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό με 15 θεματικές για την Κοινωνική Οικονομία

Ειδικότερα ο φορέας παρέχει συμβουλευτική στα παρακάτω πεδία:

 • για την κοινωνική οικονομία και ιδιαίτερα στην μόχλευση κεφαλαίων σε συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση
 • για την πράσινη ανάπτυξη στις πόλεις
 • για την δημιουργία κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξεων στους τομείς υγείας, πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, κοινωνικού εμπορίου (fair trade)
 • για την προώθηση της κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας
 • για την δημιουργία εργατοτεχνικών συνεταιρισμών
 • για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • για την κατάρτιση σχεδίων οργάνωσης, επικοινωνίας και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων
 • για την οργάνωση σεμιναρίων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

Επίσης

 • Συμβουλεύει σε θέματα στρατηγικών μελετών και επενδυτικών σχεδίων Δήμους, κρατικούς οργανισμούς, και κοινωνικές επιχειρήσεις.  Ειδικεύεται σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και έχει εμπειρία από προγράμματα ψηφιακού πολιτισμού, e-services και ψηφιακής σύγκλισης.
 • Προωθεί πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για το πράσινο στα μεγάλα αστικά κέντρα, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, την οικοδιαχείριση του νερού και την οικιακή κομποστοποίηση.
 • Προσφέρει πρότυπα θεσμικά εργαλεία για την υλοποίηση προγραμμάτων για το περιβάλλον & τον ψηφιακό πολιτισμό
 • Συμβουλεύει τοπικές οργανώσεις και δίκτυα για την προώθηση των εκθέσεων περιβάλλοντος του αγροτουρισμού σε πολλές περιοχές της χώρας.
 • Προωθεί τη δικτύωση μεταξύ των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων για την οικοδιαχείριση στα μεγάλα αστικά κέντρα και την οικοανάπτυξη στην ύπαιθρο, δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες και δυνατότητες τεχνογνωσίας για την υποστήριξη και συμβουλευτική του δικτύου με σχεδιασμό και μελέτες προγραμμάτων
 • Αναπτύσσει πρωτοβουλίες δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της «Κοινωνίας των Πολιτών» και τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Προετοιμάζει συμπράξεις φορέων για ειδικά προγράμματα συνεργασίας.
 • Προωθεί επιχειρησιακά την δικτύωση και τις κοινοπραξίες Μ.Κ.Ο. για διεθνή προγράμματα.

Περιγραφή των συνεργατών του φορέα

Ο φορέας διαθέτει:

 • ομάδα διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου (Digital Content Group) & ανάπτυξης ιστοσελίδων (web-development).
 • ομάδα συμβουλευτικής για την ετοιμασία και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • ομάδα για την ετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση σεμιναρίων

Οικονομικά Στοιχεία

Έτος 2015 2016 2017 2018 (εκτίμηση)
Κύκλος Εργασιών (€) 38.518,60 4.300,00 35.039,00 51.000,00

Στοιχεία Φορέα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.)
Δ/ΝΣΗ Γ’ Σεπτεμβρίου 69, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6989865476
Ε-ΜΑΙL anadrash@otenet.gr
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Νικήτας Δημητρόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Βασίλης Τακτικός
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ anadrash@otenet.gr

Ενδεικτικά Έργα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ (τίτλοι δράσεων π.χ. συμβουλευτική κλπ)
ΙΝΜΕΚΟ EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment EEA and Norway Grants SOCIALNEET_From civil society organizations to social entrepreneurship. Combating youth unemployment and addressing the needs of NEETs Επικεφαλής Εταίρος του Έργου με Π/Υ 271.004,46 επί συνόλου Π/Υ 1.984.999,99. Διαχείριση Έργου / Δράσεις Συμβουλευτικής, Capacity Building & Mentoring / Δράσεις Δημοσιότητας και Δικτύωσης
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΣ ΤΟΠΕΚΟ 2012-14 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΡΊΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤ Συμβουλευτική, δικτύωση
ΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΠΣΑ 2012-14 ΕΔΑ Πελοποννήσου ΟΙΚΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Συμβουλευτική, δικτύωση, ενημέρωση, επιμόρφωση
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΘΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡ, ΟΔΗΓΟΣ, ΧΑΡΤΗΣ
ΑΜΚΕ «ΗΡΑΚΛΕΙΟΙ ΤΟΠΟΙ» ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΠΟΙ ΜΥΘΟΙ ΑΘΛΟΙ ΗΡΑΚΛΗ 17/7/2008 ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μελέτη για την υποβολή προγράμματος «Τόποι-μύθοι-άθλοι του Ηρακλή» στα πρότυπα καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης σχέδια ανάπτυξης
ΟΙΚΟΡΑΜΑ ΜΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ 8/12/2008 YΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου και θεμάτων αγροτουρισμού
ΟΙΚΟΡΑΜΑ ΜΚΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 26/11/2009 ΕΣΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου και θεμάτων αγροτουρισμού
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΨΩΦΙΔΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΚΟ 26/11/2008 ΕΣΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΉΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ EDO.MKO.GR
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ e-services 27/11/98 ΕΣΠΑ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΟ Σύνταξη πρότασης και σχεδίου δημιουργίας εικονικής περιήγησης μουσείου Πετραλώνων
ΤΕΚΑΛ ΑΕ e-services  8/12/2008 ΕΣΠΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία διαδραστικής δικτυακής πύλης και ενημέρωσης
ΑΕ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ e-services 8/12/2008 ΕΣΠΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για δημιουργία ηλεκτρ. Καταστήματος e-shop
ΟΙΚΟΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΚΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ 10/12/2008 ΕΣΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου  δικτυακής πύλης NORTH EVOIA.GR
ECONEEK e-services 12/12/2009 ΕΣΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για
ΝΩΣΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 24/8/2009 CBEMED ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΡΑΜΑ ΜΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ 4/11/2009 ΕΣΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου  δικτυακής πύλης “ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»
ΕΠΑΘΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ 6/12/2009 ΕΣΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ 6/12/2009 ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΟΥ για  ΜΜΕ
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣ ΟΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ18/12/2009 ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΟΥ για  ΜΜΕ
ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΣ Β, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ 18/12/2009 ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΟΥ για  ΜΜΕ
ΓΟΥΓΟΥΓΙΑΝ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ 18/12/2009 ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΟΥ για  ΜΜΕ
ΑΙΟΛΙΣ LEADER 6/10/2010 ΕΣΠΑ LEADER ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟ LEADER
ΛΙΘΟΤΥΠ ΑΕ DG CONTENT 2/2/2011 ΕΣΠΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟ Δ161 CONTENT
AVIATION ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΕ DG CONTENT ΕΣΠΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟ Δ161 CONTENT
AVIATION ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΕ DG CONTENT 14/02/2011 ΕΣΠΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ161 CONTENT
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ 28/3/2012 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ 3/9/2013 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΑΜΚΕ ΤΟΠΣΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 3/2/2014 ΕΔΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧ, ΣΧΕΔΙΟ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΑΜΚΕ ΤΟΠΣΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 27/6/2014 ΕΔΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΣΕΠ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΠΣΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 27/9/2014 ΕΔΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3)

H μη κερδοσκοπική Αστική Εταιρεία, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3», δημιουργήθηκε από ανθρώπους με διαφορετική επαγγελματική αφετηρία, αλλά κοινούς στόχους, οράματα και αρχές, όσο αφορά στη κοινωνική συνοχή και την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.  Η εταιρεία έχει ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτικές – ευπαθείς – ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, έχοντας διοργανώσει δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συσσίτια για απόρους, πρόσφυγες και μετανάστες, τη στήριξη της ένταξης ή επανένταξής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στην αγορά εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη περιοχών που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, την ανάληψη πρωτοβουλιών σε οικονομικό, πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο για την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και ψηφιακού χάσματος, την προάσπιση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων, τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ με συναφές αντικείμενο και την ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιμετώπιση φαινομένων  περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 δραστηριοποιείται δυναμικά από το 2012 στον κλάδο της Κοινωνικής Οικονομίας με έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Έχει πρωτοστατήσει στη δημιουργία καινοτόμων κοινωνικών επιχειρήσεων (KOIN.Σ.ΕΠ.) σε όλη την Ελλάδα, έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει διοργανώσει δεκάδες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι μέλος της Π.Ε.Σ.Κ.Ο. (Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας) και ένας από τους βασικούς συνδιοργανωτές του «Ανοικτού Συνεδρίου Κοινωνίας των Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία» το οποίο μετά την πρώτη επιτυχημένη του διοργάνωση τον Ιούνιο του 2016 σχεδιάζεται να εξελιχθεί σε μόνιμο ετήσιο θεσμό (http://synedriokalo.gr/).

Παράλληλα παρέχει δωρεάν τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά) προκειμένου να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο ευρωπαϊκούς αλλά και εθνικούς πόρους (π.χ. ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες κλπ) στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Επιμέρους σκοποί της ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 είναι οι ακόλουθοι:

 • Η ενίσχυση της  προσπάθειας για υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων, τα οποία θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτικές – ευπαθείς – ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
 • Η μελέτη, έρευνα και ανάλυση των σύγχρονων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών ρευμάτων και προβληματισμών καθώς και η διατύπωση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων για την αντιμετώπισή του κοινωνικού αποκλεισμού και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ανήκουν σε μειονεκτικές – ευπαθείς – ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
 • Ο σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων και προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτικές – ευπαθείς – ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
 • Η συμβολή στη διαμόρφωση, συμπλήρωση & τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά στα μέλη μειονεκτικών – ευπαθών – ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη δομών για την επαγγελματική αποκατάσταση, την απασχόληση, κατάρτιση και κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτικές – ευπαθείς – ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
 • Η υποστήριξη της υλοποίησης κάθε έργου – δράσης – ενέργειας, σε διεθνές αλλά και εθνικό επίπεδο, που αφορά σε μειονεκτικές – ευπαθείς – ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, και η εξασφάλιση πόρων και μέσων για την συντήρηση και βιωσιμότητά τους.
 • Η ενίσχυση της προσπάθειας για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση δράσεων και ενεργειών που στοχεύουν στην πρακτική εφαρμογή της ισότητας των δύο φύλων στο κοινωνικό γίγνεσθαι (ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, υποστήριξη στην προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καταπολέμηση του κοινωνικού φαινομένου της «γυάλινης» οροφής, καταπολέμηση των μισθολογικών ανισοτήτων, της ενδοοικογενειακής βίας και του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας κτλ).
 • Καταπολέμηση κοινωνικών ανισοτήτων οι οποίες προκύπτουν από κοινωνικές στρεβλώσεις ανεξάρτητα από τις γενεσιουργές τους αιτίες.
 • Η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ο σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη εν γένει του τρίτου τομέα.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση δράσεων και ενεργειών που στοχεύουν στην υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας
 • Η στήριξη των πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, την πολιτιστική ανάπτυξη και την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους ιδίως σε ότι αφορά μειονεκτικές – ευπαθείς – ευάλωτες κοινωνικά ομάδες καθώς και η συνεχής και σταθερή παρέμβαση για την ανάπτυξη της οικολογικής τους συνείδησης.
 • Η στήριξη και ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση δράσεων και ενεργειών που στοχεύουν στην υποστήριξη πληθυσμιακών ομάδων που λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή εκτάκτων συνθηκών συγκροτούν ως σύνολο μια μειονεκτική – ευπαθή – ευάλωτη κοινωνικά ομάδα.
 • Οι δράσεις ενίσχυσης της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες σε συνεργασία με Δημόσιους Κυβερνητικούς Φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση έργων, δράσεων και ενεργειών που στοχεύουν στην ένταξη μειονεκτικών – ευπαθών – ευάλωτων  κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό.
 • H παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτών των χωρών.

Ενδεικτικά Έργα

 • Επικεφαλής Εταίρος του έργου “European Digital Bootcamps (EDIBO)” στο πλαίσιο του προγράμματος EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (Call no. 2017-1b) 2014-2021
 • Συμμετοχή ως Εταίρος της σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου: “Investment Development and Empowerment ActionProject“, με ακρωνύμιο “IDEA” στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”
 • Συμμετοχή ως Εταίρος της σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου: “LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS INTHE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION“, με ακρωνύμιο “InClust” στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”
 • Υλοποίηση του έργου με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Σουλίου»Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
 • Συμμετοχή ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ» για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Αγιάς» στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ 2007-2013).
 • Συμμετοχή ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ»  στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ 2007-2013).
 • Συμμετοχή ως εταίρος στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο Επισκευαστών Αυτοκινήτου» στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡaΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ 2007-2013).
 • Διοργάνωση, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, εκδήλωσης με θέμα την Κοινωνική Οικονομία & την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα θεσμικά πλαίσια και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας  των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, καθώς και καλές πρακτικές από Κοινωνικές Επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα και συζητήθηκαν οι νέες ευκαιρίες, οι προοπτικές, τα προβλήματα και οι δυνατότητες για την Ήπειρο. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Δευτέρα, 12/05/2014
 • Ανάπτυξη module σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCGAG) για να εξυπηρετήσει ανάγκες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στα web sites τα οποία αναπτύσσει η εταιρεία GLOBITEL –  GLOBITEL  (2013 – 2014)
 • Εκπόνηση ενιαίων σχεδίων επιχειρηματικής προσαρμογής με έμφαση σε προτάσεις για αναδιοργάνωση, ανασχεδιασμό διαδικασιών & τεχνολογική αναβάθμιση, σχεδιασμό & διαφοροποίηση προϊόντων & υπηρεσιών για 50 δικαιούχους στο πλαίσιο της πρόσκλησης Β΄ “Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Κ& Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 – 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης” (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΣΠΑ 2007-2013) – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. (2013 – 2014)
 • Δυνατότητες Απασχόλησης στους Αγίους Αναργύρους Αττικής – QAS O.E. (2014)
 • Μελέτη προτύπου ΕΚΕ για τον Δήμο Αγίων Αναργύρων Αττικής – QAS O.E. (2014)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας/Δράση ΙΙ & Διοργάνωση(2) δύο workshops στο πλαίσιο του έργου FESTIVAL FACTORY (ΤΟΠΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013,ΕΠAΝΑΔ) – “ΔΗΜΗΤΡΑ” ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. (2014)
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας/Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων/Δράση Β’ στο πλαίσιο του έργου ECO PELTA (ΤΟΠΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013,ΕΠAΝΑΔ) – BEE GROUP Α.Ε. (2014)
 • Εκπαίδευση του προσωπικού του ΚΕΚ PRACTICA  σε θέματα διαχείρισης & συντονισμού, διάρκειας 70 ωρών στο παράρτημα των Ιωαννίνων και 160 ωρών στο παράστημα της Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου “Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της  αγοράς εργασίας της Κέρκυρας” (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΑΝΑΔ) – Β.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ-PRACTICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2015)
 • Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: “Μελέτη της τοπικής αγοράς εργασίας>> στο πλαίσιο της πράξης: “Γεφυρώνοντας το κενό-Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών” του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού” (2007-2013) – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε (2015)
 • Υλοποίηση του έργου: “HomedotOld – HOME services aDvancing the sOcial inTeractiOn of eLDerly people” στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας AAL-2009-2. Το θεματικό αντικείμενο της Πρόσκλησης αφορά σε: “Λύσεις βασισμένες σε Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και Internet για τη προαγωγή της κοινωνικής συμμετοχής/δραστηριότητας των Ηλικιωμένων”. – Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας -Πρόγραμμα Ambient Assisted Living – AAL (2011 – 2013)
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΦΕΨΥ» (2011-2012)
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Κ΄ ΕΝΗΛΙΚΩΝ «ΙΡΙΣ»». (2011 -2012)
 • Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SUSTCULT – ΜΕΡΟΣ Ι» στο πλαίσιο του έργου SUSTCULT: Achieving sustainability through an intergrated approach to management of cultural heritage στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC (2011)
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» για τις εταιρείες: • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΒΕΕ, • Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΒΕΕ, • KOMOTEX A.E., • TEXNH A.E., • ΙΩΝΙΚΗ ΑΤΕΚΕ. –  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. (2013 – 2014)  (2011-2012).

Οικονομικά Στοιχεία

Έτος 2015 2016 2017 2018 (εκτίμηση)
Κύκλος Εργασιών (€) 64.002,00 31.313,50 85.392,48 150.564,11

Στοιχεία Φορέα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ»
Α.Φ.Μ.: 998097281
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πέλλης 2, Νέα Φιλαδέλφεια
Τ.Κ. – ΠΟΛΗ: Τ.Κ. 14342, Αθήνα
ΝΟΜΟΣ: Αττικής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αττικής
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 211 7057627
FAX: 210-6146731
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Κρυσταλλοπηγή, 46200, Παραμυθιά Θεσπρωτίας
E-mail: info@3ts.gr
Ιστοσελίδα: www.3ts.gr
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Νικόλαος Δημητριάδης
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Νικόλαος Δημητριάδης
E-mail Επικοινωνίας: ndimit@3ts.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Π.Ο.Π.Κ.Σ.)

Η εκπροσώπηση Κρητικών Σωματείων στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής, με την μορφή Δευτεροβάθμιου Οργάνου, αποτελεί Υλοποίηση της ιδέας του Ελευθερίου Βενιζέλου, που ξεκινά το 1928 με την ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ στην οποία συμμετείχαν οι Σύλλογοι : «Λευκά Όρη», «Αρκάδι», «Κνωσσός», «Πραίσος» και «Δρήρος», των οποίων τα μέλη τους κατάγονταν από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης

Τα «Λευκά Όρη» από Χανιώτες, το «Αρκάδι» από Ρεθεμνιώτες, η «Κνωσσός» από Ηρακλειώτες, η «Πραίσος» από Σητειακούς Λασιθίου και η «Δρήρος» από Νεαπολίτες Λασιθίου. Οι πέντε αυτοί Σύλλογοι αποτέλεσαν την πρώτη Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων που είχε ως έδρα το κέντρο των Αθηνών, στην οδό Μητροπόλεως και Φιλελλήνων.

Η Ένωση Κρητών Αθηνών αποτέλεσε το συντονιστικό Όργανο για τα παραπάνω σωματεία. Λειτούργησε επιτυχώς επί τέσσερα συναπτά έτη (1928 – 1932). Το 1932 ο Ελευθέριος Βενιζέλος χάνει τις εκλογές οπότε και ατόνησε προοδευτικά η λειτουργία αυτού του οργάνου, για να κλείσει οριστικά το 1936 με το θάνατο του Ιδρυτή της, Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου.

Έκτοτε τα πέντε πρωτοβάθμια  σωματεία πορεύτηκαν αυτόνομα το καθένα. Ακολούθως ιδρύθηκαν προοδευτικά δεκάδες νέα που αφ’ ενός μεν εκπροσωπούσαν τους καταγομένους από διάφορες περιοχές των νομών της Κρήτης, αφ’ ετέρου λόγω της ραγδαίας πολεοδομικής ανάπτυξης που επήθλε στο λεκανοπέδιο Αττικής και της δυσκολίας επικοινωνίας των Κρητικών μεταξύ των, ιδρύθηκαν στην κάθε περιοχή Δήμου ή Κοινότητας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης από ένας σύλλογος με αποτέλεσμα να υπάρξει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός Κρητικών συλλόγων και σωματείων που δρούσαν αυτόνομα.

Το 1984 μια ομάδα Κρητών του Πολιτιστικού χώρου με πρωτοβουλία του κ. Σωτήρη Αρετουλάκη ξεκινάει τη διαδικασία Ίδρυσης Δευτεροβάθμιου Σωματείου στο χώρο του πολιτιστικού κινήματος.

Η Ιδρυτική πράξη υπεγράφη 23 Ιουνίου 1985 από 17 Σωματεία, το δε καταστατικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων «Παγκρητική Ελλάδος» εγκρίθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1986 και στις 7 Φεβρουαρίου 1988 έγιναν οι πρώτες εκλογές όπου εκλέχτηκε πρόεδρος ο Σωτήρης Αρετουλάκης και Γενικός Γραμματέας ο Σταύρος Ζερβουδάκης.

Από το 1992 έως το 1994 Πρόεδρος διατέλεσε ο Σταύρος Ζερβουδάκης με Γενικό Γραμματέα τον Στέλιο Γυπαράκη και τα εγγεγραμμένα σωματεία να ανέρχονται στα 65 τον αριθμό.

Από το 1994 μέχρι και το 1997 πρόεδρος εξελέγη ο Κώστας Πλαΐτης με Γενικό Γραμματέα τον Μανώλη Μαραθάκη. Το 1997 επανεξελέγη πρόεδρος ο Κώστας Πλαΐτης με Γενικό Γραμματέα τον Νίκο Δασκαλάκη. Και τα σωματεία να πληθαίνουν και να φθάνουν 96 τον αριθμό.

Το 2000 Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων εκλέγεται ο Μανώλης Πατεράκης, πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Χαλανδρίου με Γενικό Γραμματέα την Θεοδώρα Παπαδάκη, με τα Σωματεία να διπλασιάζονται στον αριθμό φτάνοντας τα 197, από τα οποία 105 είναι σύλλογοι χωριών της Κρήτης, 72 είναι σωματεία των δήμων της Αττικής και 20 είναι νομών της Περιφέρειας. Το 2003 επανεξελέγη με Γενική Γραμματέα την Χαρά Κουρτικάκη. Καθώς και το 2006 με Γενική Γραμματέα την Ελένη Κανατά.

Επίσης επανεκλέγετε το 2009 Πρόεδρος ο Μανώλης Πατεράκης με γενικό Γραμματέα τον Μιχάλη Ρουσσάκη όπως επίσης και το 2012 με γενική Γραμματέα την Εμμανουέλλα Τσώρου .
Τα Σωματεία έχουν φτάσει τα 238 εκ των οποίων 83 Δήμων 126 Χωριών και 29 από την περιφέρεια .

Από το 2000 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων διαγράφει μία ραγδαία ανοδική πορεία και στην προσπάθεια της να ενσωματώσει όλους τους Κρητικούς του Ελλαδικού χώρου πραγματοποιεί πλήθος εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών γεγονός που την καταξιώνει σαν το συντονιστικό όργανο των Κρητών εκτός Κρήτης.

Το 2003 μαζί με την Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, την Ομοσπονδία Αμερικής και την Ομοσπονδία Γερμανίας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων προχωρεί στην ίδρυση τριτοβάθμιου οργάνου «Συνομοσπονδίας» με την επωνυμία «Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών» της οποίας Αντιπρόεδρος είναι ο Μανώλης Πατεράκης, και το οποίο θα αποτελεί το συντονιστικό όργανο των πολιτιστικών σωματείων των Κρητών όπου γης.

Στοιχεία Φορέα

Εστία Αγ. Αναργύρων 6η στάση Λεωφόρου

Χασιάς Ίλιον 85, T.K. 13122

ΤΗΛ.: 210 – 52.21.551

FAX. : 210 – 52.28.883

E-mail: poks@poks.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας Προέδρου Πατεράκη Μανώλη

Περικλέους 14 (1ος Όροφος)

Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛ. : 210 – 68.57.111

Κιν.: 6944360961 & 6948747012

FAX. : 210 – 68.56.236

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΚΣΔΕΟ)  «ΕΔΡΑ»

Ο φορέας Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο) – «ΕΔΡΑ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και Νοητικής Υστέρησης από το 2001, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών και μη ευνοημένων ομάδων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Η «ΕΔΡΑ» διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια, είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008, εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Παράλληλα εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Ψυχικής Υγείας) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη μεταρρύθμιση των ψυχιατρικών υπηρεσιών της χώρας (δημιουργία και λειτουργία δύο οικοτροφείων).

Η «ΕΔΡΑ» είναι μια δυναμική και δραστήρια οργάνωση που φροντίζει να αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς για την πραγματοποίηση των δράσεων της και την προώθηση των στόχων της. Αποτελεί μέλος των ακόλουθων δικτύων: της Ομοσπονδίας Εθελοντικών  μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος, του Πανελλαδικού Δικτύου “ΠΡΑΞΙΣ” σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ), του Συλλόγου Οικογενειών με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα Ψυχικής Υγείας (ΣΟΨΥ), καθώς και της Συνομοσπονδίας ΠΟΣΟΨΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία).

Η ΕΔΡΑ αποτελεί μία μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα οργάνωση όσον αφορά στην πολυμορφία των δραστηριοτήτων, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής  υποστήριξης, φιλοξενίας σε οικοτροφεία, νομικών συμβουλών, έγκυρης και επιστημονικής πληροφόρησης και άλλων υπηρεσιών τόσο σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, όσο σε οικογένειες με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Ο φορέας «ΕΔΡΑ» πέραν των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης διαθέτει τις ακόλουθες δομές:

 • μία Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “ΝΕΦΕΛΗ’’, φιλοξενίας 4 ατόμων ηλικίας 18-30 ετών με νοητική υστέρηση
 • 13 Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα στους δήμους Ιλίου, Ηλιούπολης, Δάφνης-Υμηττού, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Φυλής- Άνω Λιόσια-Ζεφυρίου, Ηρακλείου Αττικής, Χαϊδαρίου,  καθώς και στου Περιστερίου τα οποία προσφέρουν προγράμματα για παιδιά και νέους (3 έως 17 ετών) στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, όπως Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηση, Ψυχολογική Υποστήριξη και Συμβουλευτική Οικογένειας. Τα προγράμματα παρέχονται με την κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων των εξυπηρετούμενων μελών και των οικογενειών τους χωρίς την επιπλέον οικονομική συμμετοχή τους, δωρεάν για τοςυ απόρους και τους ανασφάλιστους. Για τη λειτουργία των ψυχοπαιδαγωγικών κέντρων, ο φορέας έχει αναπτύξει συνεργασίες με τις τοπικές δημοτικές αρχές (ΟΤΑ) και συγκεκριμένα σμε τους Δήμους, των προαναφερθέντων Δήμων Ιλίου, Ηλιούπολης, Δάφνης-Υμηττού, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Φυλής-Ζεφυρίου-Άνω Λιοσίων, Ηρακλείου Αττικής.

Στα πλαίσια μίας ολοκληρωμένης παρέμβασης στο παιδί και το περιβάλλον του,  λειτουργούν επιπλέον δραστηριότητες όπως: καλλιτεχνικά εργαστήρια, επιμορφωτικές συναντήσεις γονέων, διδασκαλείο πολιτισμού και αρχαίων ελληνικών για παιδιά,, εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, αφήγηση παραμυθιών από επαγγελματίες παραμυθάδες το περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο βάθος ΚΗΠΟΣ, γιόγκα για παιδιά, προγράμματα πρόληψης, ευαισθητοποίησης και αγωγής στην κοινότητα. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε επίσης και την έναρξη του νέων μας προγραμμάτων «θεραπεία μέσω τέχνης», «θεραπεία μέσω παιχνιδιού», και «θεραπεία μέσω θεατρικού παιχνιδιού» όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν και να εκτονώσουν τα συναισθήματά τους μέσα από την τέχνη το παιχνίδι και το θέατρο υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων θεραπευτών.

Επίσης, η «ΕΔΡΑ»:

 • υλοποιεί το  Πρόγραμμα «ΙΛΙΟΝ-ΣΤΗΡΙΞΗ», που περιλαμβάνει Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης Της Φτώχειας στο Δήμο Ιλίου, όπως Κοινωνικό Παντοπωλείο, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Τράπεζα Χρόνου, Κοινωνικό Φαρμακείο και Παροχή Συσσιτίου. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
 • αποτελεί Φορέα αποστολής και υποδοχής Ελλήνων και ξένων εθελοντών στο  πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» – ΕΕΥ (European Voluntary Service – EVS). Κωδικός πιστοποίησης: 2007-gr-47
 • λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο, σε συνεργασία με το Δήμο Αγίων Αναργύρων και Δήμο Ηλιουπόλεως έχοντας ως σκοπό την κάλυψη με τρόφιμα, ρούχα ή άλλα είδη οικιακής χρήσης των  οικονομικά αδύναμων κατοίκων του Δήμου. Το Παντοπωλείο προσφέρει δωρεάν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε άπορα άτομα που στερούνται των βασικών ειδών διαβίωσης (ηλικιωμένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνοι, ΑμεΑ), καθώς επίσης προϊόντα με μεγάλη έκπτωση στις ομάδες με χαμηλά εισοδήματα, ενώ κάθε πολίτης μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα του σε τιμές super market στηρίζοντας την λειτουργία του.
 • λειτουργεί την Παιδική Πολιτιστική Λέσχη «ΕΚΦΡΑΣΗ» στο Δήμο Ιλίου, η οποία παρέχει για το ευρύ κοινό δωρεάν πολιτιστικά προγράμματα και βιωματικά εργαστήρια από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Με στόχο την θεραπευτική απελευθέρωση της έκφρασης αλλά και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, η Παιδική Πολιτιστική Λέσχη «Έκφραση» έχει εντάξει στο εβδομαδιαίο της πρόγραμμα μια πληθώρα σεμιναρίων για παιδιά όπως Παιδική Γιόγκα, Εργαστήρι Θεατρικής Έκφρασης, Διαπολιτισμικό Εργαστήρι για παιδιά και νέους, Εργαστήρι Εικαστικής Έκφρασης, Εργαστήρι Μουσικοκινητικού Αυτοσχεδιασμού, Εργαστήρι Κινούμενων Εικόνων, Εργαστήρι Ιστορίας μέσα από την Τέχνη, Προβολές & Μελέτη Πρωτότυπων Ταινιών Κινουμένων Σχεδίων από όλο τον κόσμο, κ.α.
 • υλοποιεί το έργο «Παραγωγή και προώθηση οπωροκηπευτικών – βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκομίας» , δ.τ. «Πράσινη Γέφυρα», ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης και ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Μέσα από δράσεις όπως η κατάρτιση, συμβουλευτική, το mentoring (συμβουλευτική επιχειρηματικότητας), η δικτύωση με επιχειρήσεις και σειρά άλλων ενεργειών δικτύωσης το έργο στοχεύει στην ένταξη της ομάδας στόχου στην αγορά εργασίας που σχετίζεται με τη παραγωγή μεταποίηση και εμπορία αγροτικών και ανθοκομικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης του συγκεκριμένου προγράμματος οι καταρτιζόμενοι που ασχολούνται με την παραγωγή γεωργικών και ανθοκομικών προϊόντων χωρίζονται σε ομάδες στις οποίες παραχωρείται  συγκεκριμένη έκταση στα αγροκτήματα που έχει παραχωρήσει  ο Δήμος Διονύσου, σε διάφορα αγροκτήματα. Σε καθένα από τους παραπάνω χώρους αναπτύσσονται οι  επιλεγμένες καλλιέργειες, όχι από την ίδια ομάδα απαραίτητα, αλλά συνολικά. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε όλους να έρθουν σε επαφή με όλο το φάσμα των γεωργικών και ανθοκομικών παραγωγών. Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην Κοινωνική Συνεταιριστική Δράση (Κοινωνικά Παντοπωλεία) και στα αγροκτήματα Λουκίσα.
 • λειτουργεί στο Δήμο Περιστερίου Κέντρο Κοινωνικής – Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας με στόχο, να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες support και mentoring σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν ενεργά με την επιχειρηματικότητα για την κοινωνία και το συνάνθρωπο. (τηλ: 210-5750558)
 • είναι φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Κατ’οίκον Φροντίδα», Αττικής (Δ. Περιστερίου), και Τρικάλων στα πλαίσια Περιφερειακών Προγραμμάτων 2007 – 2013 «Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Ηλικιωμένων και Ατόμων που Χρήζουν Κατ΄ Οίκον Βοήθειας». Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων πρόληψης – αγωγής υγείας που αναπτύσσει ο φορέας
 • συμμετέχει στη λειτουργία της Μονάδας Κοινωνικής – Προεπαγγελματικής Αποκατάστασης, στο Δήμο Περιστερίου με την  ονομασία  «ΔΡΑΣΗ», καθώς και στο Πρόγραμμα “ΦΑΕΘΩΝ”, σε συνεργασία με τους Δήμους Ιλίου, Αγίων Αναργύρων, Καματερού και Πετρούπολης, για τις  τοξικοεξαρτήσεις
 • αποτελεί φορέα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας κτ.) και καταρτιζομένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ).

Παράλληλα, η «ΕΔΡΑ» αναπτύσσει δραστηριότητες στην κοινότητα για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας η «ΕΔΡΑ» οργανώνει:

 • το ετήσιο διεθνές φεστιβάλ τέχνης “Art4More”, αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την Ψυχική Υγεία που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10η  Οκτωβρίου). Το Φεστιβάλ Art4More εστιάζοντας σε νέο κάθε φορά θεματικό άξονα πάνω στον οποίο αναπτύσσει το πρόγραμμά του (κοινωνικά ευαίσθητο design, διαφορετικότητα κτλ.), συνδέει την Τέχνη με καίριους κοινωνικούς προβληματισμούς. Το φεστιβάλ συγκεντρώνει σε τρεις καλλιτεχνικές ζώνες (εικαστική, κινηματογραφική, θεατρική) σύγχρονα διεθνή έργα και φιλοξενεί  συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών/συγκροτημάτων. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις διοργανώσεις.
 • την ετήσια Παναττική αθλητική διοργάνωση ΑμΕΑ, η οποία διοργανώνεται για παιδιά, νέους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση, έχοντας ως στόχο και την ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού σε θέματα ΑμεΑ. Η εκδήλωση, αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα ΑΜΕΑ (3η Δεκεμβρίου), συνδιοργανώνεται με τη συμμετοχή του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων και
 • τη στήριξη του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Περιστερίου (ΑΟΔΗΠ). Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πέντε διοργανώσεις.
 • εκδηλώσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας γύρω από θέματα ψυχικής υγείας (φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και Φιλανθρωπικά Bazaars, κ.ά.)
 • σεμινάρια, επιστημονικές ημερίδες και εκδηλώσεις για την ψυχική υγεία (π.χ. σεμινάριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, ημερίδα με θέμα «Όλοι έχουμε δικαίωμα στην εργασία», Πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα «Ψυχική Υγεία στην Κοινότητα – Η Συμβολή της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και ο ρόλος του Εθελοντισμού»  κ.ά.)
 • επιμορφωτικά σεμινάρια σε χώρους εργασίας (π.χ. Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό κ.ά.)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑ:

Ο φορέας Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ» δραστηριοποιείται από το 2001 στο χώρο της ψυχικής υγείας, αναπτύσσοντας ποικίλες δράσεις. Ειδικότερα, έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δράσεις:

 • συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στη μεγάλη γιορτή ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία, που πραγματοποιήθηκε στο μετρό Συντάγματος, στις 24 Οκτωβρίου 2010, με πρωτοβουλία της Κίνησης Αδερφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας – ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ. και τη συνδιοργάνωση του Δικτύου Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩΣ», και της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας.
 • λειτούργησε Μονάδα Πρόληψης – προαγωγής υγείας – τηλεϊατρικής στο Δήμο Αγ. Στεφάνου, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων πρόληψης – αγωγής υγείας που αναπτύσσει ο φορέας
 • λειτούργησε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων στους δήμους Περιστερίου, Τρικάλων, Πατρέων και Ζαγοράς Μαγνησίας.
 • πραγματοποίησε στις 19 Σεπτεμβρίου 2010 φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ με το σύνθημα «Καρφώνοντας τον Κοινωνικό Ρατσισμό» όπου συμμετείχαν επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές, δημοσιογράφοι και επώνυμοι
 • πραγματοποίησε υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, 7 Απριλίου, με θέμα «Βουλιμία – Ανορεξία: Μία ψυχολογική και σωματική κακοποίηση» στο Μετρό Αγ. Αντωνίου στο Περιστέρι

Στα πλαίσια των δράσεων της Παιδικής Πολιτιστικής Λέσχη «ΕΚΦΡΑΣΗ» που αφορούν στη γνωριμία του παιδιού με το βιβλίο, διοργάνωσε στο Ζάππειο Μέγαρο στις 23-25 Απριλίου 2010 στα πλαίσια της Έκθεσης «Παιδιαδρομή» (www.paidiadromi.gr) την Έκθεση Εικονογράφησης Παιδικού Βιβλίου με πρωτότυπα έργα διακεκριμένων ελλήνων εικονογράφων, όπως Βάσω Ψαράκη, Αλέξανδρος Νίκας, Ακριβή Συμεωνίδη, Διατσέντα Παρίση, Έφη Λαδά, Ελίζα Βαβούρη, Ιωάννα Γαλανομάτη, Κατερίνα Βερούτσου, Νικόλας Ανδρικόπουλος, Λιάνα Δενεζάκη, Ντανιέλα Σταματιάδη, Τίτος Πετράκης.

Συμμετείχε στο 2ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο με θέμα «Τέχνη και Ψυχιατρική», το οποίο οργανώθηκε το Μάιο 2010 από το Ινστιτούτο Έρευνας και Εφαρμογής Προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας «ΕΠΕΚΕΙΝΑ». Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του φορέα κ. Οικονόμου Αλέξανδρος συμμετείχε με την ομιλία «Θεραπευτική Αρχιτεκτονική & παρεμβάσεις σε μονάδες κλειστής περίθαλψης», ενώ η  υπεύθυνη της Παιδικής Πολιτιστικής Λέσχης «ΕΚΦΡΑΣΗ» του φορέα κα. Κονταράτου Μαριτίνα συμμετείχε με την ομιλία «Σκηνοθετώντας την καλλιτεχνική εμπειρία του Ανοίκειου».

Έχει συμμετάσχει επί σειρά ετών και πρόσφατα ως συνδιοργανωτής στην ετήσια Γιορτή Εθελοντισμού, σε συνεργασία με την Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού (www.simetexo.gr)

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα Φεστιβάλ (φεστιβάλ Ψ, festival Europsy, Athens Fringe Festival, Rockwave Festival κ.ά.)

Έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα τρία Φιλανθρωπικά Μπαζάρ στο Enzzo De Cuba, με την υποστήριξη γνωστών εταιρειών: 3 Guys, Alexi Andriotti Accessories, Alouette, Arma, Attrativo, BSB, Catamaran, Elite, Fashion Net, Felicita, Folli Follie, Helmi, Luna, Optikart, Paranoia, Raxevsky, Staff Jeans, Toi Moi, Triumph, Visconti, Αχιλλέας Accessories κ.ά.

Έχει πραγματοποιήσει κατά το 2009 φιλανθρωπική εκδήλωση στον πολυχώρο Stavlos στο Θησείο, με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Paul Voudouris, Σπύρου Γρηγοριάδη & Μανούσου Γαβριλάκη και το συγκρότημα Τρίτη Εποχή

Έχει συμμετάσχει το 2009 στην έκθεση Χειροποίητων Ειδών του Δικτύου «Πράξις» (Βόλος) από την ομάδα του ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Έχει συμμετάσχει επί σειρά ετών στην ετήσια Διαδημοτική Έκθεση Εικαστικών Τεχνών Δυτικής Αθήνας, υπό την αιγίδα του ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας), σε συνεργασία με τους Δήμους της γεωγραφικής του ενότητας: Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων, Αιγάλεω, Ζεφυρίου, Ιλίου, Καματερού, Κορυδαλλού, Περιστερίου, Πετρουπόλεως και Χαϊδαρίου.

Υλοποίησε κατά το 2008 δύο Προγράμματα με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Βελτίωσης Δεξιοτήτων», σε συνεργασία με το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων. Το πρόγραμμα εντασσόταν στην Πράξη «Ανάπτυξη δύο διαμερισμάτων, ενός ξενώνα και μιας προσομοιωμένης κατοικίας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3.2. του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006», προσφέροντας στους περιθαλπόμενους του Θεραπευτηρίου μια μεγάλη γκάμα παρεμβάσεων θεραπευτικού, ψυχαγωγικού και κοινωνικοποιητικού χαρακτήρα.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά φυλλάδια με θέματα υγείας (έντυπο «Ένας χρήσιμος οδηγός για τη νοητική υστέρηση και την ψυχική υγεία», το οποίο εκδόθηκε για την Παναττική Αθλητική Διοργάνωση ΑμεΑ 2008, σε συνεργασία με το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Αθλητικών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.

Έχει εκδώσει σε συνεργασία με το ΚΕ.Μ.Ε.Κ.Α. (Κέντρο Μελετών και Ερευνών Κοινοτικής Ανάπτυξης) το βιβλίο ποιητικής συλλογής «Η Διαδρομή… της Ηλιαχτίδας» από άτομα που διαμένουν στην κοινότητα και ψυχιατρικά ιδρύματα

Έχει πραγματοποιήσει το 2008 το Επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης Management- Διαχείριση Ψυχικής Υγείας και του Κοινωνικού Marketing σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «SYNERGY Κ.Ε.Κ. Α.Ε.» στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΜΕ ΚΑΙ ΜΜΕ», Άξονας 8, Μέτρο 3 του Ε.Π «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Έχει πραγματοποιήσει το 2008 την ημερίδα με θέμα «Όλοι έχουμε δικαίωμα στην εργασία», στα πλαίσια του προγράμματος «ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ» (πρόγραμμα του Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»). Στόχος του έργου ήταν η καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού και της Ενίσχυσης της Απασχόλησης  Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων με την ενεργό συμμετοχή των Μ.Κ.Ο, όπως άτομα με νοητική υστέρηση και ψυχιατρικά προβλήματα

Έχει πραγματοποιήσει την Ημερίδα με θέμα «Ψυχική Υγεία στην Κοινότητα – Η Συμβολή της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και ο ρόλος του Εθελοντισμού» στο Δημοτικό θέατρο Ξυλοτεχνία στο Δήμο Περιστερίου

Συμμετείχε ενεργά στις προσπάθειες επανένταξης των κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, καθώς και ενεργοποίησης – ευαισθητοποίησης των πολιτών και στήριξής των ανθρώπων και της κοινωνίας  που επλήγησαν από την φυσική καταστροφή.

Έχει συμμετάσχει στο «ειδικό» μουντιάλ ποδοσφαίρου για ειδικές κοινωνικές ομάδες, «Championskick 2006» που διεξήχθη στη Γερμανία

Συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα «Φροντί-ΖΩ» το οποίο στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της φροντίδας μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων και παιδιών. Η πράξη έχει προγραμματιστεί για 100 ωφελούμενους προερχόμενους από τους δήμους Ταύρου-Μοσχάτου και Αθηναίων. Οι ωφελούμενοι ανήκουν στις παρακάτω ομάδες στόχους: Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια και μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών. Η προτεινόμενη πράξη δημιουργεί ικανό και ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Εξέδιδε την τριμηνιαία  Εφημερίδα Υγείας Free Press «ΑΛΜΑ ΥΓΕΙΑΣ», με γενικά θέματα υγείας (έγχρωμη έκδοση, διαστάσεων 39*29 εκ. με 40 σελίδες και 12.000 φύλλα κυκλοφορίας), η οποία διανεμόταν σε διάφορα σημεία σε όλη την Ελλάδα: σε επιμέρους Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρικά κέντρα, φαρμακεία, σταθμούς του Μετρό κ.ά.

Οικονομικά Στοιχεία

Έτος 2015 2016 2017 2018 (εκτίμηση)
Κύκλος Εργασιών (€) 3.000.00,00 3.700.000,00 4.100.000,00 4.500.000,00

Στοιχεία Φορέα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΚΣΔΕΟ)  «ΕΔΡΑ»
Δ/ΝΣΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ & ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ 14, Τ/Κ 12131
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105913826
Ε-ΜΑΙL Mko.edra@gmsil.com
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΕΡΑΣΟΓΛΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ alexoiko@yahoo.gr

KOINΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

H ΚΟΙΝ.ΣΕΠ «Δράση» ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την προώθηση μιας εναλλακτικής πρότασης κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Με τη δημιουργία μιας νέας προσέγγισης της οικονομίας, του «Ηθικού Επιχειρείν», του Συνεταιρισμού στο χώρο των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, η «Δράση» υιοθετεί συλλογικά κριτήρια κατανομής οφέλους, αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση αλληλεγγύης &ι προωθεί την κοινωνική συνοχή, με βασικό στόχο το όποιο κέρδος να αναδιανέμεται σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες με στόχο την επανένταξη – επανακοινωνικοποίση των μελών .

Στις δομές του ΚΟΙ.ΣΠΕ περιλαμβάνεται φούρνος, εργαστήριο – πρατήριο ζαχαροπλαστικής, παρασκευαστήριο μαζικής εστίασης, που δρουν συμπληρωματικά στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού από ωφελούμενους – εργαζόμενους του με τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά.

Έχει πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των υπηρεσιών τροφοδοσίας, διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή και ένα ευρύτατο δίκτυο πελατών- προμηθευτών, προμηθεύοντας φορείς υγείας, οικοτροφεία, ξενώνες κ.λ.π., με είδη διατροφής, πρώτης ανάγκης, γραφικής ύλης & άλλα είδη του super market.

Τα προϊόντα, όλα, συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και διατίθενται σε χαμηλές τιμές χονδρικής – αρκετά προϊόντα είναι απευθείας από τους παραγωγούς σε πανελλαδικό δίκτυο (στην διάθεση σας πάντα κατάλογοι των προϊόντων).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η «ΔΡΑΣΗ» αναπτύσσει δραστηριότητες σε  3 βασικούς άξονες,

Α) ο ένας άξονας αφορά την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με Ψυχιατρικά προβλήματα , είτε κατ΄ άμεσο τρόπο σε δικές της δομές ή προώθηση σε άλλες επαγγελματικές δομές.

Κατ΄ αυτόν το τρόπο , αυτή την στιγμή,  2 άτομα εργάζονται στις δομές της  «ΔΡΑΣΗΣ» και 2 άτομα σε δομές τρίτων

Αναλυτικότερα  αναπτύσσει προγράμματα

1) Τροφοδοσίας , όπου μέσα από οργανωμένο δίκτυο τροφοδοτεί με τρόφιμα-απορρυπαντικά-χαρτικά , οικοτροφεία ,μαγαζιά και ιδιώτες. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει χώρους , μεταφορικό μέσο (ψυγείο φορτηγό), οργανωμένο λογιστήριο και απασχολεί , οδηγό, άτομο παραγγελιών και 2 άτομα με Ψυχιατρικά Προβλήματα

2) Κοινωνικό παντοπωλείο σε συνεργασία με τον Δήμο Αγ. Αναργύρων και απασχολεί τα ανωτέρω άτομα  και ένα επιπλέον

3) Έχει τοποθετήσει 2 άτομα (άνδρας-γυναίκα) σε θερμοκήπιο

Β) ο δεύτερος άξονας αφορά δραστηριότητες για ανακούφιση ατόμων με ψυχιατρικά ή άλλα ψυχοσωματικά προβλήματα με Νοσηλεία κατ΄ Οίκον

Αναλυτικότερα  αναπτύσσει προγράμματα

1) Νοσηλεία κατ΄ Οίκον  με το πρόγραμμα  «ΟΙΚ-Ιασις», όπου απασχολεί ένα άτομο ως γραμματεία- τηλεφωνικό κέντρο και διαθέτει ένα δίκτυο εξωτερικών ιατρών-νοσηλευτών για παροχή ιατρικών-νοσηλευτικών πράξεων σε σπίτια ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα

2) Μέσω του ανωτέρω προγράμματος  αποστέλει κατ΄ οίκον άλλες παρεμφερής ειδικότητες αποκατάστασης όπως φυσιοθεραπευτές κ.λ.π

Γ) μέσω προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής και Τηλεϊατρικής , σε συνεργασία με Φορείς  κοινοτικής εμβέλειας

Αναλυτικότερα αναπτύσσει προγράμματα

1) στον τομέα της προληπτικής αγωγής υγείας και τηλεϊατρικής σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες συναφούς είδους και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την στιγμή αυτή αναπτύσσει πρόγραμμα με τον Δήμο Αγ. Στεφάνου και απασχολεί 3 άτομα , 1 επισκέπτρια υγείας , 1 νοσηλεύτρια και 1 ένα μάνατζερ με σύμβαση έργου

2) Είναι  συν-εκδότης της εφημερίδας «ΑΛΜΑ ΥΓΕΙΑΣ», απασχολώντας 1 δημοσιογράφο, 1 γραφίστρια  με σύμβαση έργου

Επίσης η «ΔΡΑΣΗ» , σε κεντρικό επίπεδο (εκτός του προσωπικού που απασχολείται στα επιμέρους προγράμματα) απασχολεί 1 άτομο Λογιστή , 1 γραμματεία, 1 διοικητικό προσωπικό , 1 μάνατζερ

Όλο το προσωπικό – εκτός εκείνου που αναφέρεται με σύμβαση , απασχολείται σε θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ  (στάδια λειτουργίας)

Ο πελάτης τηλεφωνικώς ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σύντομα μέσω e-shop) , κάνει την παραγγελία σε τρόφιμα που επιθυμεί, στο τέλος της ημέρας μαζεύονται όλες οι παραγγελίες ομαδοποιούνται και την επομένη ημέρα γίνεται η αγορά τους από κεντρικές αποθήκες τροφίμων και μεταφέρονται στο κεντρικό μαγαζί , εκεί με την βοήθεια των ΑΜΕΑ , τα προϊόντα ξαναχωρίζονται ανά παραγγελία, κόβονται τα τιμολόγια  και ο οδηγός με το φορτηγό και έναν συνοδό , εκτελεί τις παραγγελίες ανά πελάτη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  (στάδια λειτουργίας)

Οι πελάτες του παντοπωλείου , χωρίζονται σε 3 κατηγορίες , την κόκκινη που είναι οι πελάτες με γνωμάτευση της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου και που δικαιούνται δωρεάν τρόφιμα , την πορτοκαλή κατηγορία που δικαιούται τρόφιμα με έκπτωση ανάλογα με την έκπτωση που πετυχαίνεται από την  ΔΡΑΣΗ και την μεταβιβάζει χωρίς να έχει κέρδη και την πράσινη κατηγορία όπου πωλούνται τρόφιμα σε τιμές σούπερ-μάρκετ και από τα κέρδη αυτά αγοράζονται τρόφιμα και τροφοδοτείται η κόκκινη κατηγορία

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ  «ΟΙΚ-Ιασις» (στάδια λειτουργίας)

Ο πελάτης καλεί το τηλεφωνικό κέντρο και ζητά νοσηλευτικές ή Ιατρικές υπηρεσίες και μέσω αυτού βρίσκεται η διαθεσιμότητα του Ιατρικού προσωπικού , για την εξυπηρέτηση του πελάτη

ΠΡΟΛΗΤΠΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Σε συνεργασία με Δήμους αναπτύσσει προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής και Αγωγής Υγείας κατά παραγγελία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οικονομικά Στοιχεία

Έτος 2015 2016 2017 2018 (εκτίμηση)
Κύκλος Εργασιών (€) 180.00,00 230.000,00 250.000,00 300.000,00

Στοιχεία Φορέα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ KOINΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΣΦΑΚΙΩΝ 25, Τ.Κ. 12131/ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105905859
Ε-ΜΑΙL Ks.drasi@gmail.com
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ks.drasi@gmail.com

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ.)

Ιστορικό

Η Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης (Creative Thinking Development – CRE.THI.DEV.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2012 από τον Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου, Δ/ντα Σύμβουλο επί πλέον των 20 ετών της ΕΛΚΕΔΕ, Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε., μιας εταιρείας του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο ίδιος δραστηριοποιείται παράλληλα από το 2003 στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ από το 2014 είναι Αντιδήμαρχος στο Δήμο Πεντέλης-Μελλισσίων. Οι εταίροι της (5) προέρχονται από τον ίδιο χώρο από διαφορετικούς τομείς εξειδίκευσης και έχουν μεγάλη εμπειρία από την προηγούμενη απασχόλησή τους στο συντονισμό και  την υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων ενός ευρέως φάσματος. Επίσης διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών.

Η Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης τα 5 χρόνια της λειτουργίας της έχει αναπτύξει δράση σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη και την οικονομική δραστηριότητα (περιβάλλον, καινοτομία, απασχολησιμότητα, θέματα ισότητας κ.ά.) κυρίως, μέσω της συμμετοχής της σε δώδεκα έργα ERASMUS+ (στο ένα εκ των οποίων ως συντονιστής εταίρος), ένα έργο Med και ένα από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο (ΕΕΑ). Έχει επίσης συμμετάσχει  σε δύο Εθνικά προγράμματα (ΤΟΠΣΑ) που εστιάζουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων ανέργων ενηλίκων, ένα για τους Δήμους Μεταμόρφωσης και Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και ένα για τους Δήμους Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδος και Παλλήνης. Η  CRE.THI.DEV βρίσκεται σε στενή συνεργασία με Πανεπιστήμια και εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς και έχει αναλάβει ποικίλες μελέτες.

Σκοπός της Εταιρείας – Τομείς Δραστηριοποίησης

Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα και συνίσταται στην Έρευνα και εκπόνηση μελετών και σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη της τοπικής και κοινωνικής οικονομίας στους τομείς της δια βίου μάθησης, της οικολογίας, της κοινωνικής μέριμνας, της υγείας, του αθλητισμού, του πολιτισμού, της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης.

Η ανάδειξη και η προβολή της τοπικής ιστορίας, των πολιτιστικών μνημείων, του φυσικού περιβάλλοντος και όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων με στόχο τη δημιουργία τοπικού σχεδίου και οράματος ανάπτυξης.

Η προώθηση της δικτύωσης της οικοπροστασίας, του οικοτουρισμού αι πολιτιστικού τουρισμού. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η ενημέρωση τωμ τοπικών κοινωνιών για τα προγράμματα στήριξης και ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών, η ενημέρωση για κάθε καινοτόμο ιδέα που μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η δημιουργία υποδομών και θεσμικών εργαλείων για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, τις πράσινες πόλεις και την πράσινη επιχειρηματικότητα και προώθηση των πράσινων τεχνολογιών και της πράσινης βιολογικής καλλιέργειας και υγιεινής διατροφής.

Η συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς φορείς που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη και συνέργειες προκειμένου να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν σχέδια δράσης και προγράμματα που αναφέρονται στους παραπάνω θεμελιώδεις σκοπούς.

Η δημιουργία βάσης δεδομένων και προγράμματος διαχείρισης γνώσης και διάδοσης τεχνογνωσίας για θέματα που απασχολούν μη κερδοσκοπικούς φορείς για την ανάπτυξη του τρίτου τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος της εταιρείας είναι να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας προς τους φορείς υλοποίησης, τους Ο.Τ.Α., τις ιδιωτικές εταιρείες και τις συλλογικές οργανώσεις και Μ.Κ.Ο., δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ανθρωπίνων πόρων και δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου σε κάθε περιοχή παρέμβασης.

Επί μέρους σκοποί

 • Οριζόντια συνεργασία και συμπράξεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Περιβάλλον
 • Ανάπτυξη θεσμών αλληλεγγύης
 • Πολιτιστική ανάπτυξη
 • Δια βίου μάθηση
 • Διεθνής ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια
 • Καινοτομία – τεχνολογία – ποιότητα – σχεδιασμός
 • Αθλητισμός

Υπηρεσίες

Η CRE.THI.DEV. επικεντρώνεται στη έρευνα καθώς και την ανάπτυξη σχεδίων δράσης για:

 • Επιχειρήσεις – κυρίως μικρομεσαίες (δέρμα, υπόδημα, κλωστοϋφαντουργία και ένδυμα, μάρμαρο, ξύλο-έπιπλο και πλαστικά κ.ά.) στους τομείς της δια βίου μάθησης, του σχεδιασμού, της ποιότητας, της έρευνας και της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων και των περιβαλλοντικών μελετών..
 • Την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τον Εθνικό και Ευρωπαϊκό χώρο, τους διεθνείς οργανισμούς και τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής πολιτικής, του αθλητισμού και της κοινωνικής οικονομίας.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η βελτίωση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και Ευρωπαϊκών Αρχών, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρηματικών οργανισμών και επιχειρήσεων για την προαγωγή και τη διάδοση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, την κοινωνικής οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταλλαγής γνώσης.

Η CRE.THI.DEV δημιουργήθηκε με το όραμα να προσφέρει σε ένα ευρύ δίκτυο αποδεκτών ένα μεγάλο φάσμα αξιόπιστων και ολοκληρωμένων προτάσεων και επιχειρηματικών συμβουλών για την κάλυψη των αναγκών τους, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την επιτυχή και οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Στόχος της CRE.THI.DEV. είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η καθοδήγηση των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται μέσω έργων τεχνολογικής καινοτομίας και ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων.

. Η CRE.THI.DEV απευθύνεται σε:

 • Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
 • Τοπικές αρχές
 • Αναπτυξιακές εταιρείες OTA
 • Επιμελητήρια
 • Συνεταιρισμούς και Ενώσεις επιχειρήσεων
 • Βιομηχανικές ενώσεις
 • Πολιτιστικούς οργανισμούς
 • Κλαδικές ενώσεις
 • Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ινστιτούτα Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά Έργα

Πρόγραμμα Αριθμός αναφοράς Επικεφαλής εταίρος Τίτλος έργου Διάρκεια
ERASMUS PLUS Strategic Partnerships 2014-KA202-EL01-001557 Ecological Recycling Society, Greece Local Authorities Waste Prevention Training – LAWPreT 01/09/2014 – 31/08/2016 (ended)
ERASMUS PLUS Knowledge Alliance 554167-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA2-KA Link Campus University, Italy Textile and Clothing Knowledge Alliance. Future textile and clothing managers for export, marketing, innovation, sustainability and entrepreneurship oriented companies –  TECLO 01/12/2014 30/11/2016 (ended)
ERASMUS PLUS Strategic Partnerships 2015-1-RO01-KA203-015198 Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi, Romania Knowledge Platform for Transferring Research and Innovation in Footwear Manufacturing – K4F 1/9/2015-31/8/2018
ERASMUS PLUS Capacity building 561996-EPP-1- 015-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP Jordan University of Science and Technology (JUST), Jordan Promotion of Innovation Culture in the Higher Education in Jordan – INVENT 15/10/2015-14/10/2018
EUROPEAN ECONOMIC AREA 3889 National Centre for Scientific Research « DEMOKRITOS », Greece Innovation and employability for women- e-Women
ERASMUS PLUS Strategic Partnerships 2016-1-PT01-KA202-022831 CTIC  – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, Portugal Manager in an Efficient and Innovative Leather Company – LEAMAN 1/9/2016-31/8/2018
ERASMUS PLUS Sport 2016-2859/001-001 CRE.THI.DEV – Creative Thinking Development, Greece (ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ) Fair Play and Happiness through Sports – FAIRHAP 01/01/2017-31/12/2018
ERASMUS PLUS Capacity building 574010-EPP-1-2016-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP Jordan University of Science and Technology (JUST), Jordan Fostering Academia-Industry Collaboration in Food Safety and Quality – FOODQA 15/10/2016-14/10/2019
Interreg – MED 787 Municipality of Prato, Italy Creative clothing for the Mediterranean Space (Creative Wear) 1/11/2016-28/02/2019
ERASMUS PLUS Capacity building 585822-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP National Technical University of Athens, Greece Innovation for the Leather Industry in Jordan and Egypt / INNOLEA 15/10/2017-14/10/2020
ERASMUS PLUS Strategic Partnerships for Higher Education 2017-1-RO01-KA203-037289 INDCPT – Institutul National De Cercetaredezvoltare Pentru Textile Si, Romania TEXSTRA Textile Strategy for Innovative Higher Education 1/9/2017-28/2/2020
ERASMUS PLUS Strategic Partnerships 2017-1-TR01-KA202-046427 TASEV (Turkiye Ayakkabi Sektoru Arastirma Gelistirme Ve Egitim Vakfi), Turkey SHOEMAN Manager for an Efficient and Innovative Footwear Industry 1/9/2017-31/8/2020
ERASMUS PLUS Strategic Partnerships 2017-1-UK01-KA202-036733 CIVIC COMPUTING LIMITED, United Kingdom BOOST4SHOES BOOSTing cross-border online sales of SHOES 1/9/2017-31/8/2019
ERASMUS PLUS Capacity building 586273- EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP Agricultural University of Athens (AUA) Climate Change in Agriculture / CLICHA 15/10/2017-14/10/2020

Οικονομικά Στοιχεία

Έτος 2015 2016 2017 2018 (εκτίμηση)
Κύκλος Εργασιών (€) 53.733,52 70.193,55 162.153,55 200.000,00

Στοιχεία Φορέα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης (ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ.)
Δ/ΝΣΗ Σόλωνος 8 & Eμπεδοκλέους, Ταχ. Θυρίδα 2303 Ραφήνα, 19009
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6944506065
Ε-ΜΑΙL dpapakon7@yahoo.gr
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ dpapakon7@yahoo.gr


ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Ηράκλεια Ένωση Αττικής είναι μη κερδοσκοπικός κοινωφελής οργανισμός, κατά την έννοια του άρθρου 784 και του νόμου 4430/16  για την κοινωνική οικονομία που ιδρύθηκε το 2007 και συνίσταται στη συνένωση των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται με σκοπό καλλιτεχνικό, πολιτιστικό, μορφωτικό, ψυχοκοινωνικό  και γενικότερα κοινωφελή.

Καταστατικοί σκοποί της είναι:

Η Ηράκλεια Ένωση Αττικής για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της αναπτύσσει πολλαπλές δράσεις  είτε σε συνεργασία  με τις  οργανώσεις  και τους φορείς  που το απαρτίζουν είτε ως δευτεροβάθμιο δίκτυο με επιμέρους συνεργασίες μελών της.

Ειδικότερα:

Στα πλαίσια αυτά ο φορέας μπορεί:

Ενδεικτικά Έργα

Στοιχεία Φορέα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Γ’ Σεπτεμβρίου 69, Αθήνα ΤΚ 10433
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6940917704
Ε-ΜΑΙL ianospap@gmail.com
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ιωάννης Παπαϊωάννου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ιωάννης Παπαϊωάννου
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ianospap@gmail.com


ΟΜΟΠΣΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Στην Αττική ζουν πάνω από 150.000 Δωδεκανήσιοι, τουλάχιστον 50 Σωματεία – φορείς. Από αυτούς, τα 15 Σωματεία είναι μέλη της Ομοσπονδίας μας, εκπροσωπώντας όλα σχεδόν τα νησιά της Δωδεκανήσου, εκτός του Αγαθονησίου και των Λειψών. Η σχέση μας με τα δύο αυτά νησιά “καθορίζεται” από την διάθεση των εκάστοτε Δημάρχων καθώς και των συμπατριωτών που ζουν στην Αττική. Ευτυχώς, στην παρούσα χρονική περίοδο, με όλα τα νησιά, η Ομοσπονδία μας έχει πολύ καλή αμφίδρομη σχέση. Κύριος στόχος μας πάντοτε, είναι να υπάρχει μια δυνατή φωνή της Δωδεκανήσου με τα αιτήματα, τις αγωνίες, τα προβλήματα των συμπατριωτών μας, που ζουν τόσο στα νησιά μας, όσο και στην παροικία μας. Δυστυχώς, διαπιστώνεται διαχρονικά μια έλλειψη συσπείρωσης των Δωδεκανησίων, γεγονός που μας έχει στερήσει θετικά αποτελέσματα  σε πολλές διεκδικήσεις σε τομείς, όπως η Υγεία, η Παιδεία και η Συγκοινωνία, που αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα προβληματισμού Δωδεκανησίων Αττικής και νησιών. Κάθε χρόνο, οργανώνουμε ημερίδες, συνεντεύξεις για τα θέματα αυτά, συγκεντρώνοντας και κωδικοποιώντας τα δεδομένα κάθε νησιού, βοηθώντας όσο μπορούμε στην κατεύθυνση αυτή. Να επισημάνουμε ότι όλες οι δραστηριότητές μας γίνονται με μηδενικές οικονομικές δυνατότητες και στηριζόμενοι στην εθελοντική προσφορά συμπατριωτών μας. Κλείνοντας, εκ μέρους όλων των μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας, εύχομαι μέσα στο 2012, που αναμένεται δύσκολο για την πατρίδα μας, να συνεχίσουμε τις  προσπάθειές μας, όλοι οι Δωδεκανήσιοι, μονιασμένοι με γνώμονα μόνο το κοινό καλό.

Στοιχεία Φορέα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δ/ΝΣΗ Υψηλάντου 143-145 , ΤΚ 18535
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 411 8425
Ε-ΜΑΙL yianfrag@otenet.gr
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ιωάννης Φραγκούλης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ιωάννης Φραγκούλης
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ yianfrag@otenet.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕ.ΜΗ. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

Ο Περιφερειακός Μηχανισμός Κοιν.Σ.Επ. Αττικής ιδρύθηκε τον Νοέμβριο 2014 και είναι ένα θεσμικό όργανο με καταστατικό υπό την μορφή ΑΜΚΕ. Έχει δημιουργηθεί με σκοπό την δικτύωση, την ένωση των δεξιοτήτων, των ταλέντων και επαγγελματικών δυνατοτήτων των Κοιν.Σ.Επ. Αττικής για την ανάπτυξη της Κοινωνικής οικονομίας στον τόπο.

Στο καταστατικό του συμμετέχουν συνολικά 30 Κοιν.Σ.Επ (3 ένταξης, 2 φροντίδας, 25 συλλογικού και παραγωγικού σκοπού) ενώ συσπειρώνει επαγγελματικά και ιδεολογικά όλες τις Κοιν.Σ.Επ. Αττικής.

Έχει συντάξει και ψηφίσει η Γενική του Συνέλευση 2 σημαντικά κείμενα – τον Κώδικα Δεοντολογίας και την Ιδεολογική Ταυτότητα – τα οποία επισυνάπτονται. Τα κείμενα αυτά αποτελούν τον συνδετικό κρίκο όλων των μελών αλλά και την απαραίτητη ιδεολογική συμφωνία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, «φίλτρο» για όσα νέα μέλη επιθυμούν την είσοδο τους στην «επαγγελματική ένωση» όπως αυτοχαρακτηρίζεται.

Διεξάγει ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις με σκοπό την αλληλέγγυα ανταλλαγή γνώσεων και την προκοπή των μελών του μέσα από κοινωνικού χαρακτήρα τακτικές αφενός αλλά αφετέρου με επιχειρησιακή επάρκεια και οικονομική βιωσιμότητα.

Ο Πε.Μη. Κοιν.Σ.Επ. Αττικής είναι μια επαγγελματική οργάνωση με την μορφή σύμπραξης κοινωνικών επιχειρήσεων η οποία λειτουργεί de facto ως δευτεροβάθμιο όργανο με στόχο την αποκατάσταση και επανένταξη των μελών του στην ενεργή οικονομία μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας η οποία πιστεύει πως έχει αειφόρο αποτέλεσμα και δεν αποσκοπεί σε ιδιοτελείς και κοινωνικά μονομερείς σκοπούς.

Ο Πε.Μη. έχει σκοπό την ενεργητική διεκδίκηση του χώρου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας καταλαμβάνοντας κενούς οικονομικούς και επαγγελματικούς τομείς, που δεν καλύπτονται επαρκώς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο Πε.Μη. βασιζόμενος στην συνεργατικότητα και την αλληλεγγύη  προάγει τη θεμιτή εργασία και διεκδικεί τη θέση που του αναλογεί στους οικονομικούς και επαγγελματικούς κλάδους μέσω των μελών του.

Ο Πε.Μη. εκφράζει ένα επαγγελματικό κίνημα με δομές, με αιρετές συνθέσεις, με πειθαρχία στα συμφωνημένα και με αλληλοδέσμευση στους κοινούς στόχους όπως εκφράζονται αφενός στο καταστατικό αλλά και στο παρόν ιδεολογικό κείμενο. Είναι μια ελεύθερη κοινότητα που σέβεται τις διαφορετικές απόψεις οι οποίες αυστηρά και συμφωνημένα οριοθετούνται και ιεραρχούνται στην αναζήτηση της επιτυχίας μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ο Πε.Μη. είναι μια καταστατικά δομημένη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με μέλη που διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια για να αναλάβουν την υλοποίηση των επαγγελματικών δράσεων του.

Ο Πε.Μη αυτοπροσδιορίζεται από την σύνθεση Κοινωνικών και Επιχειρηματικών αξιών με κοινή συνισταμένη την δημιουργία κοινωνικού αποτυπώματος σε κάθε επαγγελματική και οικονομική πρωτοβουλία.

Ο Πε.Μη ως φορέας της νέας και δυναμικής κοινωνικής εποχής με υγιή επιχειρηματικά πρότυπα δεσμεύεται να υποστηρίξει τις κοινωνικές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού και ιδιαίτερα της ανεργίας που μαστίζει και μέλη των Κοιν.Σ.Επ.

Η παρουσία αντίστοιχων φορέων με τον Πε.Μη φρονούμε ότι είναι αναγκαία σε κάθε γεωγραφική περιφέρεια. Ο Πε.Μη στοχεύει στην στήριξη άλλων αντίστοιχων φορέων και σύμπραξη μαζί τους. Η ίδρυση αντίστοιχων οργάνων σε κάθε αυτοτελή γεωγραφική ενότητα θα συντελέσει στη διαμόρφωση πανελλήνιου οργάνου (ίσως ομοσπονδίας) που θα συνδέει την δράση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στοιχεία Φορέα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Περιφερειακός Μηχανισμός Κοιν.Σ.Επ. Αττικής “Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ.”
Δ/ΝΣΗ Δημοκρατίας 37 16675 Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6942423179
Ε-ΜΑΙL pemiseattica@gmail.com
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Στυλιανός Κατωμέρης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στυλιανός Κατωμέρης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Έκφραση είναι μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) χωρίς κερδοσκοπικό ή κομματικό χαρακτήρα που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1989 και έκτοτε δραστηριοποιείται σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, στην Ευρώπη και κατά περίπτωση στον υπόλοιπο κόσμο

 • Προωθεί την ευρωπαϊκή ιδέα και την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και συμβάλλει στη δημιουργία συνείδησης Ευρωπαίου πολίτη, αποβλέποντας τελικά σε μια μορφή ομοσπονδιακής οργάνωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Στοχεύει στην ανάδειξη, ενίσχυση και δικτύωση της κοινωνίας πολιτών σε ένα περιβάλλον καθημερινής συμμετοχικής δημοκρατίας, στην εμβάθυνση και εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών και στον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία
 • Αναδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης κάθε είδους οργανώσεων προσβλέποντας σε μια ανοιχτή και ανεκτική κοινωνία
 • Επιδιώκει τον δημόσιο διάλογο και τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ανθρώπους, υπογραμμίζοντας τη σημασία του εθελοντισμού για τη νεολαία
 • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, απασχόλησης, πολιτισμού, ισότητας-διακρίσεων, ευπαθών κοινωνικά ομάδων, συμμετέχοντας στη βελτίωση της ποιότητας του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος, σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη
 • Αποτελεί δεξαμενή σκέψης και ιδεών, πόλο έρευνας και καινοτομίας για θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος, τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και οικουμενικά, από τη θεωρία στην πράξη

Ενδεικτικά Έργα

EUROPEAN ACTION ON DRUGS ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΔΕΣΜΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 2009-2010
CITIZENS FOR EUROPE-MAKING EUROPE OUR EUROPE ΔΙΟΡΓΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ 35 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΙΤΑΛΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΤΙ 2009
ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΜΟΥ ΈΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 2010 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΑΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ 10-18 ΕΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ  ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΜΟΥ ΈΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-Π. 2010
EUROPEAN ACTION ON DRUGS II ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΔΕΣΜΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 2010
ASSESING PATIENTS RIGHTS ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2010
PASSENGERS RIGHTS ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ 2010
EAD 10 TOP STORIES ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 10 ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EAD 2012
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2011-2012
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2011-2012
ΤΟΠ-ΕΚΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΌ 1/9/ ΕΩΣ 31/5/2014
ΤΟΠ-ΕΚΟ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΌ 26/10/2012 ΕΩΣ 31/5/2014
MIGRANTS IN EUROPE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 2013
STAKEHOLDERS EPIO ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ STAKEHOLDERS ΜΕ ΕΕ-ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013
ΤΟΠΣΑ ΕΥΒΟΙΑ-ΑΣ ΕΥΒΟΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΣΧΟΛΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΌ 1/8/2013 ΕΩΣ 30/11/2014
ΤΟΠΣΑ ΜΑΝΔΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΌ 1/10/2013 ΕΩΣ 31/12/2014
EYE 2016 LOGISTICS TOY EYE 2016 1/2016-6/2016
EASO MEETINGS 2016-2018
ERASMUS- FIND YOUR BALANCE THROUGH PARKOUR 2016-2017
ΣΤΗΡΙΖΩ-ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017-2018

Οικονομικά Στοιχεία

Έτος 2015 2016 2017 2018 (εκτίμηση)
Κύκλος Εργασιών (€) 230.000,00 24.841,00 220.795,00 1.033.000,00

Στοιχεία Φορέα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ – ΕΚΠΕΘΕ (Ευρωπαϊκή Έκφραση)
Δ/ΝΣΗ ΟΜΗΡΟΥ 54, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 3643224
Ε-ΜΑΙL ekfrasi@ekfrasi.gr
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΣΣΙΔΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝΑ
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ekfrasi@ekfrasi.gr

4.1      Τεκμηρίωση Οικονομικής, Επιχειρησιακής & Διαχειριστικής Επάρκειας Εταίρων Σύμπραξης

Η παραχώρηση του ακινήτου σε μια πολυπληθή σύμπραξη φορέων και όχι σε μια μεμονωμένη οργάνωση μηδενίζει τις πιθανότητες αποτυχίας του όλου εγχειρήματος καθώς υπάρχει μια πολλαπλή δέσμευση. Ακόμα δηλαδή και στην περίπτωση που ένας από τους εταίρους της σύμπραξης για λόγους εκτάκτου ανάγκης αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για την λειτουργία της δομής, οι υποχρεώσεις αυτές θα αναληφθούν από τους υπόλοιπους.

Η σύμπραξη «SOCIAL ECONOMY INN» διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική, επιχειρησιακή και διαχειριστική επάρκεια να αξιοποιήσει για κοινωνικά επωφελή σκοπό το υπό παραχώρηση ακίνητο. Ειδικότερα:

 • Διαθέτει πολυετή εμπειρία από την υλοποίηση δεκάδων πολυσύνθετων και απαιτητικών έργων τα τελευταία χρόνια
 • Αποτελείται από εταίρους με πολυετή και αναγνωρισμένη δράση στο αντικείμενο της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας
 • Δεν αποτελεί μια ευκαιριακή συνεργασία καθώς οι περισσότεροι από τους εταίρους συνεργάζονται στενά μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια σε απόλυτα επιτυχημένες δράσεις και πρωτοβουλίες
 • Διαθέτει στελέχη με πλούσια διαχειριστική και επιχειρησιακή γνώση και εμπειρία
 • Διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξει το εγχείρημα. Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών (αθροιστικά) των βασικών φορέων που συμμετέχουν στη σύμπραξη αγγίζει τα 12.500.000,00 €  την τελευταία τριετία (2015, 2016, 2017) ενώ μόνο για το 2018 με βάση τους προϋπολογισμούς των φορέων (με βάση τα εγκεκριμένα έργα που έχουν να υλοποιήσουν) ο κύκλος εργασιών τους αναμένεται να ανέλθει στα 6.234.564,11 €. Παράλληλα η μέχρι σήμερα δράση των φορέων, αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία, τη δυνατότητα τους να αξιοποιήσουν διαφορετικές και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ων πρωτοβουλιών τους.

5.  Βεβαίωση ότι έχει λάβει χώρα επίσκεψη στο ακίνητο ή τα ακίνητα, για τα οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον, και ότι η υφιστάμενη κατάστασή τους έχει αξιολογηθεί σε σχέση με τις ανάγκες του ενδιαφερομένου

Βλέπε Συνημμένο

Για την ένωση φορέων «SOCIAL ECONOMY INN»

Ο Κοινός Εκπρόσωπος Κων/νος Οικονομόπουλος