ΤΙΤΛΟΣ «Δημιουργία εθνικού Πρόσκληση ΕΡΓΟΥ: χρηματοδότηση συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας. 

Δικαιούχοι

Αφορά. Δήμους, τις Περιφέρειες, το ‘Αγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς -με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος 

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31/3/2023 στις 15.00.

Αντικείμενο δράσεων

Δημιουργία νέων μονοπατιών, χώρων αναψυχής Δήμοι και Περιφέρειες

  • · Αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας.
  • · Δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας.
  • · Δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναψυχής σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου μονοπατιών.

Περιοχές εφαρμογής του προγράμματος

Όλη τη χώρα

επιλέξιμες ενέργειες

ι. τη δημιουργία

ii.την αναβάθμιση,

iii. τη συμμόρφωση πλήρωσης κοινών κριτηρίων

και iv. την ενοποίηση των υφιστάμενων τοπικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και βελτίωσης των χώρων αναψυχής. 

.2 ΕΙΔΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 151344/165/18.01.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 206), τα ορειβατικά – πεζοπορικά μονοπάτια ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν και το χώρο στον οποίο αναπτύσσονται διακρίνονται σε διάφορα είδη διακρίνονται σε διάφορα είδη και ειδικότερα σε:

1) Μονοπάτια αναψυχής (Ε): Αυτά απευθύνονται σε πεζοπόρους και φυσιολάτρες που επιθυμούν κυρίως να εξερευνήσουν μία περιοχή και να απολαύσουν τη φύση. «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (ID 16851) MIS 5190260 Σελίδα 14 από 36

2) Εκπαιδευτικά θεματικά μονοπάτια (L): Απευθύνονται σε επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν και να ενημερωθούν για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον μιας περιοχής.

3) Ποδηλατικά μονοπάτια (Β): Είναι μονοπάτια που έχουν τα χαρακτηριστικά των μονοπατιών αναψυχής με τη διαφορά ότι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προκειμένου να είναι κατάλληλα και ελκυστικά για ποδηλασία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην διασχίζουν προστατευόμενες περιοχές στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης και να μην υπάρχουν στη διαδρομή αυτών των μονοπατιών σκαλοπάτια ή βαθμίδες.

Απευθύνονται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε ποδηλάτες ή επισκέπτες που επιθυμούν να εξερευνήσουν μια περιοχή με το ποδήλατο. 4) Μονοπάτια προσβάσιμα σε ΑμεΑ (Α): Τα μονοπάτια που είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ μπορεί να ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, μπορεί όμως να είναι και ειδικά μονοπάτια κατασκευασμένα για την εξυπηρέτηση αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας χρηστών ή/και για θεραπευτικούς σκοπούς.

Στα μονοπάτια ή τμήματα μονοπατιών που χρησιμοποιούνται είτε αποκλειστικά ή/και από εμποδιζόμενα άτομα, πρέπει να ισχύουν ειδικές προδιαγραφές κατασκευής, καθώς και να σημαίνονται στις πινακίδες πληροφόρησης στην αρχή του μονοπατιού ως προς την προσβασιμότητά τους.

5) Μονοπάτια διαβίωσης: Αφορούν σε μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί για τις καθημερινές ασχολίες των κατοίκων της υπαίθρου. Ο προορισμός τους είναι καλλιεργούμενα κτήματα, νερόμυλοι, βοσκότοποι, στάνες, δάση για υλοτομία, κ.λπ. και δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση. Βάσει των ανωτέρω, η προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση διαμόρφωσε καθοριστικά τη κατηγοριοποίηση των ορειβατικών και πεζοπορικών διαδρομών, τόσο στα υφιστάμενα όσο και στα υπό σχεδιασμό δίκτυα της Ελληνικής επικράτειας, τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται με διατάξεις αυτής, προκειμένου να επιτυγχάνεται ομοιομορφία διαχείρισης και ενιαίο πλάνο ανάπτυξης των φυσικών περιοχών που εμπλέκονται. 

Για περισσότερες πληροφορίες,  τους όρους και τις προϋποθέσεις ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας στείλτε e-mail office@coopsociety.gr τηλ. 2692051647

H sta στα 2108813760 και 6936705231 ή στο inmeko@otenet.gr  

Δικαιολογητικά υποβολής 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 5.1 Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους στο (email: monopatia@necca.gov.gr) ή και με αυτοπρόσωπη προσκόμιση αποσπώμενου δίσκου δεδομένων (USB memory stick) στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Λεωφόρος Μεσογείων 207, 11525, Αθήνα.

Οι προτάσεις θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο προς τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. όπου θα καταγράφονται τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, με τη σειρά που καθορίζονται. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέχρι την 31.03.23 και ώρα 18:00 Η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική και μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της πρότασηςa) Αίτηση υποβολής για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ωφελούμενου.

b) Απόφαση Συλλογικού Οργάνου εφόσον αυτό υφίσταται ή αρμόδιου οργάνου για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

c) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου και την συγκρότηση του Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης.

d) Στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο ωφελούμενος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου:

1) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του ωφελούμενου ως αρμόδιου για την υλοποίηση του έργου, όπως: νομιμοποιητικά έγγραφα,

2) Αποφάσεις συλλογικών οργάνων του ωφελούμενου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία»

. e) Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για την υλοποίηση του έργου.

f) Τεκμηρίωση Διοικητικής Ικανότητας, Επιχειρησιακής Ικανότητας και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας.

g) Αναφορά στην τεχνική υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου/ προμήθειας/ μελέτης ή υπηρεσίας καθώς και σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την εκχώρηση καθηκόντων από τον ωφελούμενο στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β’ 1386), οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήματος, να έχουν ενεργοποιήσει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/ 2016 (Α’ 147) ως ισχύει.

Οι προτάσεις συνοδεύονται από τα κάτωθι: a) Αίτηση υποβολής για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ωφελούμενου. b) Απόφαση Συλλογικού Οργάνου εφόσον αυτό υφίσταται ή αρμόδιου οργάνου για ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. c) Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου και την συγκρότηση του Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης. d) Στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο ωφελούμενος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου: 1) Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του ωφελούμενου ως αρμόδιου για την υλοποίηση του έργου, όπως: νομιμοποιητικά έγγραφα,

2) Αποφάσεις συλλογικών οργάνων του ωφελούμενου ή άλλων αρμόδιων οργάνων, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία».

e) Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για την υλοποίηση του έργου.

f) Τεκμηρίωση Διοικητικής Ικανότητας, Επιχειρησιακής Ικανότητας και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας. g) Αναφορά στην τεχνική υπηρεσία που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου/ προμήθειας/ μελέτης ή υπηρεσίας καθώς και σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την εκχώρηση καθηκόντων από τον ωφελούμενο στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β’ 1386), οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήματος, να έχουν ενεργοποιήσει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/ 2016 (Α’ 147) ως ισχύει. «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (ID 16851) MIS 5190260 Σελίδα 11 από 36

h) Εγκεκριμένες τεχνικές µελέτες, (σχέδια, τεύχη προμετρήσεων, συνοπτικά και αναλυτικά τιμολόγια και προϋπολογισμό), τεύχη δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη). Σε περίπτωση επιλογής της κατασκευής με τη μέθοδο της μελέτης-κατασκευής απόφαση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. i) Εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης προς δημοπράτηση, εφόσον υφίστανται: · Αντίγραφο γνωμοδότησης δασικής υπηρεσίας. · Αντίγραφο γνωμοδότησης της αρχαιολογικής υπηρεσίας εφόσον απαιτείται.

j) Αναλυτική τεκμηρίωση του αιτούμενου προϋπολογισμού για τις προμήθειες. k) Εκτίμηση της τεχνικής υπηρεσίας του δικαιούχου με τεκμηρίωση προεκτίμησης κόστους από τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας σε περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας.

l) Έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού (που πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση του αιτούμενου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών, πλήθος και ειδικότητες προσωπικού, προμήθεια εξοπλισμού, χρονοδιάγραμμα εργασιών σύμφωνα και με το κυρίως υποέργο κ.λ.π. σε περίπτωση που απαιτούνται δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών. m) Έγγραφο με το οποίο να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα / αναγκαιότητα της πρότασης. n) Ανάλυση εξόδων – εσόδων (όπου απαιτείται).

o) Τεχνικό Δελτίο Έργου (Υπόδειγμα Δ1-Ε1 ΤΔΕ) μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://greece20.gov.gr/systima-diaxeirisis-kai-elegxou/ p) Τεχνικό Δελτίο Διοικητικής Επάρκειας. q) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία αποδέχεται τους όρους του παραρτήματος

Ι r) Οικονομοτεχνική μελέτη και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των εργασιών 30/9/2025 και αποπληρωμής 31/12/2025. s) Δήλωση των δυνητικών Ωφελούμενων για πιθανή συνέργεια/συμπληρωματικότητα/επέκταση του προς ένταξη έργου με άλλα έργα που εντάχθηκαν σε άλλα παρόμοια ευρωπαϊκά προγράμματα και ποια. Τεκμηρίωση της διακριτότητας του φυσικού αντικειμένου της πρότασης από άλλα παρόμοια έργα που εντάχθηκαν σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.