Δικαιούχοι:  

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα νοικοκυριά και οι αγρότες. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των ΦΒ συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, τα οποία έχουν την κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ.) καθώς και την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το ΦΒ σύστημα και τα οποία χρησιμοποιούν το κτίριο ως κατοικία τους.

Ο αρχικός σχεδιασμός θέλει τους δικαιούχους να ανέρχονται στους 250.000 αλλά δεν αποκλείεται να αυξηθούν σταδιακά.

Σε περίπτωση κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου του κτιρίου επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσότερων ΦΒ συστημάτων, δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου η οποία αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία αυτών, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Προθεσμίες:

Αναμένεται το αργότερο μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Αντικείμενο δράσεων:

Φωτοβολταϊκά στις στέγες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ποσοστό επιδότησης:

Οι επιδοτήσεις αναμένεται να είναι δυο ταχυτήτων:

  • 30 % – 40% για όσους επιλέξουν να εγκαταστήσουν απλό φωτοβολταϊκό
  • 60% για όσους εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό με μπαταρία στην οποία θα μπορεί να αποθηκεύεται η ενέργεια που θα παράγει το φωτοβολταϊκό εφόσον δεν χρησιμοποιείται.

Περιοχές εφαρμογής του προγράμματος:

Το Ειδικό Πρόγραμμα αφορά σε όλη την επικράτεια. Ως μέγιστη ισχύς των ΦΒ συστημάτων ανά εγκατάσταση ορίζεται για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα νησιά και την Κρήτη τα 6 kWp και για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 3 kWp.

Προϋποθέσεις:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής ρεύματος Χαμηλής Τάσης οικιακής χρήσης στο όνομα του κυρίου του ΦΒ συστήματος (φυσικού προσώπου) στο κτίριο όπου εγκαθίσταται. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με την ΥΑ είναι, μέρος των θερμικών αναγκών του κτιρίου σε ζεστό νερό να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών, κ.λπ.). Επίσης το έργο της εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος να μην έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης (π.χ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ).

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει για την πρόθεσή του να εγκαταστήσει το ΦΒ σύστημα, ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ, υποβάλλοντας αίτημα συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το έντυπο αίτησης του ΔΕΔΔΗΕ. Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει επιλέξει τον τύπο του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει και να έχει εκπονηθεί η σχετική τεχνική μελέτη.

Δικαιολογητικά για την αίτηση:

  1.   Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο (με διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη του δανείου) για το πεδίο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου.
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες Χ, Ψ (ΕΓΣΑ ’87).
  3. Όροι Σύνδεσης με το σύστημα ή το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.
  4. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή απαλλαγή από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).