Σε συνέχεια της Έγκρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2023» (ΑΔΑ: ΨΝ6Σ46Ψ844-Ε72), για την συγχρηματοδότηση έργων LIFE πρόκειται να διατεθεί ποσό μέχρι 462.734,79 €.

Θεματικός τομέας :ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 23/03/2023  Λήξη: 31/05/2023

Συνολικός προϋπολογισμός: 462.734,79 €

Προϋποθέσεις:

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιέχουν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. Σύντομη περιγραφή έργου
2. Χρονική διάρκεια έργου
3. Πίνακα με προϋπολογισμό φορέα όπου θα φαίνεται η ιδία συμμετοχή για το σύνολο της διάρκειας του έργου (όπως εμφανίζεται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης)
4. Αιτούμενο ποσό για ένα έτος
5. Λόγοι για τους οποίους αιτείστε την χρηματοδότηση
6. Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι μετά την παραλαβή της αίτησής σας ζητηθούν πληροφορίες (ημερομηνίες αναφορών, οικονομικές φόρμες) για χρηματοδοτήσεις
παλαιότερων ετών που έχει λάβει ο φορέας σας.

Κατηγορίες δαπανών:

• Προσωπικό

• Μετακινήσεις και διαμονή

• Εξωτερικοί συνεργάτες

• Εξοπλισμός

• Υποδομές

• Αναλώσιμα

• Άλλες δαπάνες

Το ΚΕΣΥΨΕΠ  σας ενημερώνει για όλα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και έντυπα που είναι ανοιχτά αυτή την περίοδο.

Σας ενημερώνει επίσης  συμβουλευτικά για όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να ενταχθείτε σε κάποιο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ελάτε σε επικοινωνία  με το γραφείο μας Τηλ. 26920 51647 mail: office@coopsociety.g