Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 300.000.000€

Δικαιούχοι:

Αφορά υπό σύσταση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελληνική Επικράτεια 

Προθεσμίες:

Αναμένονται

Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου:

Από 30.000€ – 400.000€ για τους τομείς του τουρισμού και της μεταπόιησης

Από 15.000€ – 100.000€ για τους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών

 

Αντικείμενο δράσης:

Αφορά την ενίσχυση νέων επιχειρηματικών σχημάτων και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της Ελλάδας, στον εμπλουτισμό του ελληνικού branding, στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας και στην αύξηση της απασχόλησης 

Ποσοστό επιδότησης:

Το ποσοστό επιδότησης θα ξεκινάει από 40% και θα φτάνει μέχρι και το 55% βάσει επίτευξης στόχων που θα αφορούν στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και σε νέες προσλήψεις προσωπικού με μισθωτή εργασία. Με την δημοσίευση της πρόσκλησης θα αποσαφηνίζονται οι συγκεκριμένοι στόχοι 

Καθεστώς ενίσχυσης:

Καν. Ε.Ε 1407/2013 (De Minimis), όπως ισχύει 

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης Επενδυτικού Σχεδίου:

Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης με Άμεση διαδικασία (FiFo) αξιολόγησης,

Επιλέξιμες δαπάνες:

-Μηχανήματα – εξοπλισμός 

-Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

-Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ) 

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

-Τεχνικές Μελέτες

-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

-Μεταφορικά Μέσα

-Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 

-Έμμεσες Δαπάνες  

Κριτήρια Αξιολόγησης:

-Η εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των εταίρων

-Η εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

-Ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές), η ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

-Η εφικτότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

-Η  συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες,  τους όρους και τις προϋποθέσεις ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα μας στα 2108813760 και 6936705231 ή 2692051647 ή στείλτε e-mail στο inmeko@otenet.gr με θέμα: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ για το πρόγραμμα που ενδιαφέρεστε, μαζί με ένα τηλέφωνο ( κατά προτίμηση κινητό ) επικοινωνίας.