Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής για την υποστήριξη των διαδικασιών
ανάπτυξης της ομώνυμης περιοχής, η Μ.Κ.Ο. «Ερύμανθος» έχει θέσει, ως βασική
προτεραιότητα, την ανάδυση ενός τοπικού οράματος για την δημιουργία κοινωνικού
κεφαλαίου και όλων των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού-
αγροτουρισμού ήπιας μορφής, υπόθεση που μπορεί να χαρακτηριστεί ως σανίδα
δημογραφικής σωτηρίας για την περιοχή.
Η πρωτοβουλία πηγάζει μέσα από την αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά η δημογραφική ερήμωση των ορεινών περιοχών που, όπως δείχνουν
όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των διαθεσίμων μελετών της περιφέρειας,
συμβαδίζει με την οικονομική συρρίκνωση. Κι αυτό συμβαίνει μολονότι, τα τελευταία
χρόνια, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι από κοινοτικά και εθνικά
προγράμματα ανάπτυξης καθώς και οι δυνατότητες για επενδύσεις.
Είναι φανερό ότι ούτε οι μηχανισμοί του κράτους ούτε οι μηχανισμοί της
αγοράς μπορούν να αποτρέψουν την φθίνουσα πορεία μιας περιοχής, χωρίς την
ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Εξάλλου, μια ακόμη μονομερής τεχνοκρατική
μελέτη ελάχιστα μπορεί να προσθέσει, εάν δεν προβλέπει τον τρόπο και τους
μηχανισμούς κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων.

Σχετικά με τα παραπάνω, εκείνο που μάλλον χρειάζεται είναι ένα ρυθμιστικό
σχέδιο το οποίο θα κινητοποιήσει ανθρώπινους πόρους στον αγροτικό χώρο, με
κίνητρο το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, και θα συγκροτήσει το απαραίτητο
κοινωνικό κεφάλαιο που θα λειτουργήσει συνδετικά μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών.
Στην βάση αυτής της αντίληψης, η Μ.Κ.Ο. «Ερύμανθος», έχοντας ήδη στα
πεπραγμένα της την δικτύωση συλλόγων και ομοσπονδιών της περιοχής Ερυμάνθου,
έχει προτείνει την εκπόνηση μελέτης Ρυθμιστικού Σχεδίου ανάπτυξης του
αγροτουρισμού, με συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμογής και συμμετοχής της τοπικής
κοινωνίας.
Πρόκειται για ένα μοντέλο, το οποίο θα αναδεικνύει τον αυθεντικό αγροτικό
χαρακτήρα του συνόλου της περιοχής παρέμβασης, τα προϊόντα ποιότητας και τις
ασχολίες των κατοίκων, παράλληλα με την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το
δημογραφικό πρόβλημα και η φθίνουσα απασχόληση με τον εναλλακτικό τουρισμό
Η προσπάθεια για την περιγραφή, τη διατύπωση και τον προσδιορισμό των
συντεταγμένων και των δράσεων, που εμπεριέχονται σε ένα όραμα και
αποκρυσταλλώνονται σε ένα master plan για την ευρύτερη περιοχή της
Κεντροδυτικής Πελοποννήσου, είναι διαρκής και πολυσήμαντη τα τελευταία χρόνια.
Αυτή η προσπάθεια για την «Ανάδυση Τοπικού Οράματος» συγκεντρώνει μια
σειρά από μελέτες και παρεμβάσεις και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την έκδοση
των εξής βιβλίων:
 Τα Χωριά Νότια Του Ερύμανθου
 Αρχαίες Πόλεις Πέριξ Της Ολυμπίας
 Τοπικό Όραμα και Σχέδιο Ανάπτυξης περιοχής Ερυμάνθου
 Τα χωριά του Δήμου Κοντοβάζαινας

Το πρώτο βιβλίο «Τα Χωριά Νότια του Ερύμανθου» γίνεται εκτενής αναφορά
σε κάθε χωριό, αλλά και στην ιστορική κληρονομιά του τόπου γενικότερα, ο οποίος
είναι παρών στις περιηγήσεις του γνωστού ιστορικού Παυσανία. Στις περιγραφές,
εκτός από τα τοπικά χαρακτηριστικά που είναι ελκυστικά για τους επισκέπτες, γίνεται
και αναφορά στην ιστορική εξέλιξη, ακμή και ρόλο των χωριών αυτών στην
Αρχαιότητα.
Στο βιβλίο «Αρχαίες Πόλεις Πέριξ της Ολυμπίας» περιλαμβάνει μια έρευνα για
την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των νομών Ηλείας, Αρκαδίας και Αχαΐας.
Αναφέρεται στον κάθε τόπο που περιέχει αρχαιολογικές τοποθεσίες και μνημεία, με
στοιχεία που τεκμηριώνουν ιστορικά και συνάμα προβάλλουν οτιδήποτε παρουσιάζει
ενδιαφέρον και αποτελεί δυνητικό πόλο έλξης για επισκεψιμότητα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διατύπωση στρατηγικών προσεγγίσεων
για την ανάπτυξη της περιοχής που διατυπώνονται στα τελευταία κεφάλαια του
βιβλίου. Εκεί χωρίζεται η περιοχή σε τρεις ζώνες, με σκοπό την εφαρμογή
στοχευμένων πολιτικών ανάπτυξης, που να ανταποκρίνονται και να προβάλλουν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ζώνης, ώστε να υπάρξει διερεύνηση, ανάδειξη και
ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Τέλος, αναζητούνται οι αναπτυξιακές
προϋποθέσεις, που αφορούν στις πηγές χρηματοδότησης, τις διαδικασίες
πληροφόρησης και δικτύωσης – συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με
τελικό στόχο τη βελτιστοποίηση των διατυπωμένων προτάσεων.
Το βιβλίο «Τοπικό Όραμα και Σχέδιο Ανάπτυξης περιοχής Ερυμάνθου» αναφέρεται
στην περιοχή γύρω από την λεκάνη του ποταμού Ερυμάνθου. Αποτελεί τη
σκιαγράφηση ενός οράματος και μια προσπάθεια αναπτυξιακού σχεδιασμού για το
μέλλον, στοχεύοντας κυρίως σε έναν ανοιχτό διάλογο με την τοπική κοινωνία για μια
καλύτερη ποιότητα ζωής σε ένα, όσο το δυνατό, ανέπαφο φυσικό περιβάλλον.
Στο βιβλίο εξετάζεται και παρουσιάζεται όλο το φάσμα των ερεθισμάτων που
μπορούν να συνυπολογιστούν στην κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων, με κίνητρο
την αγάπη για το φυσικό περιβάλλον, την ελκυστικότητα των πολιτιστικών
διαθεσίμων αλλά και τη χρησιμότητα της ανάπτυξης των βιολογικών προϊόντων στην
περιοχή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα
στο μοντέλο εναλλακτικής ανάπτυξης που προτείνεται.
Τέλος, το βιβλίο «Τα χωριά του Δήμου Κοντοβάζαινας» αναφέρεται σε καθένα
από τα χωριά που αποτελούν το Δήμο Κοντοβάζαινας. Παρουσιάζει τα σημεία της
περιοχής που έχουν ιστορική σημασία και ενδιαφέρον και τα διάφορα μυθολογικά
φορτία που τα ενδύουν. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για το σημείο του βιβλίου
που παρουσιάζει τα «πέντε κομβικά σημεία» για την ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής. Εκεί θέτονται κάποιοι βασικοί αναπτυξιακοί πυλώνες, απαραίτητοι για τον
προσανατολισμό κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας, προς τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της περιοχής.
Σε κάθε ένα από τα παραπάνω βιβλία, ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει μια
συνεπή ισορροπία ανάμεσα στην προβολή ιστορικών στοιχείων, πολιτιστικής
κληρονομιάς και φυσικού πλούτου και σε μια εξορθολογισμένη και ρεαλιστική
προσέγγιση, σχετικά με τις αναπτυξιακές προτάσεις και την ανάλυση της
δυναμικότητας του κάθε τόπου.
Η ανάπτυξη των πολιτιστικών και φυσικών διαθεσίμων γίνεται χωρίς
υπερβολές και αποσκοπεί σε μια γρήγορη, αξιόπιστη και συνάμα ευρεία
πληροφόρηση του αναγνώστη για την περιοχή. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα
καθώς αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται η οικοανάπτυξη, σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία και τη διεθνή εμπειρία (Συνέδριο Θεσσαλονίκης 2001 –
«Οικοτουρισμός- Η Ελληνική και η Διεθνής Εμπειρία»).
Οι οικοαναπτυξιακές προτάσεις διατυπώνονται υπό το πρίσμα των
πορισμάτων της διεθνούς εμπειρίας και βιβλιογραφίας. Έτσι, εντάσσονται όχι μόνο
στο στενό πλαίσιο του οικοτουρισμού, αλλά σε μια ευρύτερη μακροοικονομική
θεώρηση, που αφορά τρόπους περιορισμού και διόρθωσης μακροοικονομικών
ανισορροπιών και ανισοτήτων κατανομής πόρων και ευκαιριών, που δημιουργεί το
υπάρχον σύστημα, ιδιαίτερα στις περιφέρειες και την ύπαιθρο.
Παράλληλα με τα βιβλία, η προσπάθεια ανάδυσης του τοπικού οράματος
τροφοδοτήθηκε και από τις δραστηριότητες, όπως εκείνη της Μ.Κ.Ο. «Ανάδραση»,
που είναι η σύνταξη μελετών και σχεδίων δράσης για την ευρύτερη περιοχή του
Ερυμάνθου. Αυτές οι μελέτες περιλαμβάνουν σχέδια ανάπτυξης για κάθε Δήμο και
αποτελούνται από δράσεις οι οποίες, εκτός από την τεκμηριωμένη οικονομοτεχνική
τους επάρκεια, είναι έτσι καταρτισμένες ώστε να προκαλούν πρόσθετες συνέργειες
και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους. Υπό την προϋπόθεση της ακριβούς
εφαρμογής τους, παράγουν μόνιμα ενισχυτικά αποτελέσματα για το τοπικό εισόδημα
και τους ανθρώπινους πόρους όλης της περιοχής.
Άλλωστε, η ιδέα της οικοανάπτυξης που εξυπηρετούν οι μελέτες, είναι ο
μέγιστος δυνατός συνδυασμός της υποβόσκουσας αναπτυξιακής δυναμικότητας των
ορεινών περιοχών, των ιδιαίτερων φυσικών διαθεσίμων, της πολιτιστικής
κληρονομιάς και των ανθρώπινων πόρων, με στόχο την ανάπτυξη των ήπιων μορφών
τουρισμού και την παραγωγή εισοδημάτων για τον τοπικό πληθυσμό.
Ο αναγνώστης, εξετάζοντας τις μελέτες, θα δει ότι ο κάθε Δήμος και ο κάθε
τόπος έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αποθέματα πόρων, οι οποίοι,
προβαλλόμενοι με συγκεκριμένη μεθοδολογία και συνδυαζόμενοι με διάφορους
τρόπους μεταξύ τους, μπορούν να παράγουν αποτελέσματα οικοανάπτυξης.
Συνεπώς, οι παρουσιαζόμενες μελέτες, δε θα πρέπει να ειδωθούν μόνο υπό το
πρίσμα των μεμονωμένων καλοδιατυπωμένων αναπτυξιακών προτάσεων, αλλά να
αναγνωστούν ως υποσύνολα μιας ευρύτερης ολότητας, που είναι η προσπάθεια
διατύπωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης για την περιοχή, ενός master –
plan.
Αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο είναι απόρρεια ενός οράματος, που
περιλαμβάνει τους κατοίκους, τους Δήμους και τις τοπικές συλλογικές οργανώσεις, τα
φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής και αποσκοπεί στην προαγωγή της
ευρύτερης περιοχής σε αναπτυξιακό πόλο, με ωφέλειες που διανέμονται σε κάθε
εμπλεκόμενο.
Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά σε μελέτες και έργα που έχει
συντονίσει, αναλάβει ή προτείνει η ΜΚΟ «Ερύμανθος», και τα οποία ενθαρρύνουν
την ανάδυση του τοπικού οράματος. Αντικείμενο αυτών των μελετών είναι η
οικοανάπτυξη, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Πελοποννήσου.
Στο πλαίσιο αυτού του Ρυθμιστικού Σχεδίου εντάσσεται ένα Master Plan, το
οποίο θα προγραμματίσει τον συντονισμό δράσεων στον τομέα αυτό, θα διευκολύνει
την αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τον εναλλακτικό τουρισμό στην περιοχή
και θα είναι εργαλείο άσκησης αγροτουριστικής παρέμβασης από τους εμπλεκόμενους
Δήμους.

Ρυθμιστικό σχέδιο ανάπτυξης αγροτουρισμού στις ορεινές περιοχές των

Νομών Ηλείας – Αχαΐας

Άξονες του σχεδίου μελέτης

Το σχέδιο μελέτης που έχει προτείνει η Μ.Κ.Ο. «Ερύμανθος» διαρθρώνεται
στους ακόλουθους άξονες:
 Ανάδειξη, προώθηση και προβολή του ειδικού χαρακτήρα της αγροτικής ζωής
και των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής παρέμβασης.
 Διαμόρφωση προϋποθέσεων για την δυνατότητα διαβίωσης και εμπειρίας του
επισκέπτη κοντά στις αγροτικές δραστηριότητες.
 Ενίσχυση της δυνατότητας των επισκεπτών για προμήθεια και κατανάλωση
τοπικών βιολογικών προϊόντων άμεσα από τους παραγωγούς και από
πιστοποιημένα καταστήματα.
 Προώθηση της συμπληρωματικότητας δράσεων και προϊόντων, σε σχέση με
την υφιστάμενη προσφορά, με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για
ένα ειδικό πακέτο προορισμού.
 Διαμόρφωση ενός καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών, που θα συνθέτουν
τον ειδικό αγροτουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
 Ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση στελεχών για τον
εναλλακτικό τουρισμό.
Για την επιτυχία του Σχεδίου απαιτείται κοινωνική συναίνεση, γεγονός που
εκφράζεται με τη συνεργασία μεταξύ των ακόλουθων φορέων της τοπικής κοινωνίας:
 τους αγρότες – παραγωγούς,
 τους επαγγελματίες για την προσφορά υπηρεσιών,
 τους παραγωγούς χειροτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων,
 τους συλλόγους και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις,
 τους παράγοντες τοπικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης, απαιτείται και η διεξαγωγή ετήσιου Συνεδρίου για τον εναλλακτικό
τουρισμό.
Το Ρυθμιστικό Σχέδιο προβλέπει έναν συνδυασμό παρεμβάσεων, τόσο για την
ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας όσο και για την προώθηση της
περιβαλλοντικής δράσης και ευαισθητοποίησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί:
o με την ανάδειξη οικοτόπων και την προστασία οικοσυστημάτων,
o με την περιβαλλοντική εκπαίδευση,
o με την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας,
o με υποδομές για την ανάπτυξη υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,
o με δραστηριότητες μορφωτικού χαρακτήρα για το περιβάλλον, την υγιεινή
διατροφή και διαβίωση.
Στο πλαίσιο των προτεινόμενων έργων προβλέπεται η σύνδεση της αγροτικής
κληρονομιάς με παραδειγματικές οικοτουριστικές πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία
θεματικών πάρκων, και συγκεκριμένα πάρκων φυσικών ιστορίας και πάρκων
βιολογικών προϊόντων.
Έκθεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πελοποννήσου – Παρατηρητήριο

Εναλλακτικού Τουρισμού

Από τις πιο χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες ευρύτερης πολιτιστικής σημασίας
για την ενδοχώρα της Πελοποννήσου είναι η «Έκθεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Πελοποννήσου» και η δημιουργία «Παρατηρητηρίου Εναλλακτικού Τουρισμού», με
τη συμμετοχή των καποδιστριακών δήμων της περιοχής.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Έκθεσης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρία
συνέδρια για την πολιτιστική ανάπτυξη και τον εναλλακτικό τουρισμό τις χρονιές
2002, 2003, 2004. Έχουν εκδοθεί σχετικά βιβλία και πρακτικά των συνεδρίων.
Επίσης, στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου, με πρωτοβουλία των έντεκα Δήμων που
συμμετέχουν σε αυτό και της Μ.Κ.Ο. «Ερύμανθος», υλοποιείται το σχέδιο για τον
προγραμματισμό μιας ολοκληρωμένης και ουσιαστικής πολιτιστικής ευαισθητοποίησης
και προβολής του τόπου. Οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν μέρος του
στρατηγικού σχεδίου πολιτιστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής των αρχαίων
πόλεων πέριξ της Ολυμπίας. Παρακάτω, θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτό το
σχέδιο.

Αρχαίες πόλεις πέριξ της Ολυμπίας

Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται σε δράσεις προβολής και ανάδειξης του
πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου των Αρχαίων πόλεων πέριξ της Ολυμπίας.
Συγκεκριμένα, αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών και
υπηρεσιών πληροφόρησης, με βασικό σκοπό την προβολή και ανάδειξη του
αρχαιολογικού και ιστορικού πλούτου των αρχαίων πόλεων πέριξ της Ολυμπίας. Αυτό
προτείνεται μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των
επισκεπτών-τουριστών, με την ανάπτυξη πακέτων πολιτιστικών διαδρομών, με την
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εκπόνηση ειδικών επιστημονικών
μελετών, για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.
Το προτεινόμενο από τη μελέτη έργο αποσκοπεί στους παρακάτω ειδικούς
στρατηγικούς στόχους:
1. Ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών, φυσιογνωμίας και
ιστορικής ταυτότητας της περιοχής.
2. Διαφοροποίηση του πολιτισμικού προϊόντος μέσα από την παροχή σύγχρονων
υπηρεσιών πληροφόρησης για προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, από
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
3. Ενίσχυση του ρόλου του πολιτιστικού τομέα στην τοπική και περιφερειακή
ανάπτυξη.
4. Εξομάλυνση των περιορισμών του πολιτισμικού κλάδου, π.χ. γλωσσικοί
περιορισμοί.
5. Δρομολόγηση νέων πολιτιστικών σχεδίων δράσης μέσα από τη σύνδεση
πολιτιστικών ενεργειών με τον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας.
Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τρία υποέργα:
Με την πρώτη ενέργεια (πρώτο υποέργο) προβλέπεται η δημιουργία
πολύγλωσσου (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά) διαδικτυακού τόπου, με πληροφορίες
σχετικά με το έργο (τις δράσεις που αυτό περιλαμβάνει, πληροφορίες για την πορεία
υλοποίησης του κλπ) και εκτενή παρουσίαση των αρχαιολογικών ευρημάτων και
ιστορικών μνημείων της περιοχής, από την προϊστορική έως και την σύγχρονη
ιστορική περίοδο. Ο δικτυακός τόπος θα είναι έτσι σχεδιασμένος, ώστε να είναι
φιλικός στο χρήστη και να διευκολύνεται η αναζήτηση πληροφοριών και η πλοήγηση
από τους χρήστες. Το προτεινόμενο υποέργο, με την ολοκλήρωσή του, θα
αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη μιας πολιτιστικής στρατηγικής για την
ευρύτερη περιοχή των αρχαίων πόλεων πέριξ της Ολυμπίας.
Με τη δεύτερη ενέργεια (δεύτερο υποέργο) προβλέπεται ο σχεδιασμός και
εκπόνηση ειδικών σχεδίων για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου,
με ενεργή συμμετοχή μαθητών, της τοπικής κοινότητας και επιχειρηματιών του
τουριστικού κλάδου. Στόχος της προτεινόμενης ενέργειας είναι η προβολή της
ευρύτερης περιοχής ως αναπτυσσόμενο ιστορικό τουριστικό προορισμό.
Με την τρίτη ενέργεια (τρίτο υποέργο), εκπονείται ειδική μελέτη εφαρμογής
προτάσεων ενοποίησης των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων της ευρύτερης
περιοχής των αρχαίων πόλεων πέριξ της Ολυμπίας. Η δράση αυτή θα
πραγματοποιηθεί μέσα από παρουσίαση των τοπογραφικών και χωροταξικών σχεδίων
των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων των αρχαίων πόλεων πέριξ της Ολυμπίας
και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και από ανάλυση και παρουσίαση των ιδιαιτέρων
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των μνημείων, με παράθεση υλοποιήσιμων
προτάσεων για την μελλοντική ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την
προσέγγιση που προτείνεται στο τρίτο υποέργο, αφορούν στην προώθηση της
αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας και στη δικτύωση του έργου με άλλα έργα του
τομέα της αρχαιολογίας. Στο σημείο αυτό είναι κρίσιμο να αναζητηθούν τρόποι
σύναψης συνεργιών με εμπειρογνώμονες και ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό την
πολιτιστική και τουριστική προβολή του τόπου.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων προβλέπεται η δημιουργία έντυπου
πληροφοριακού υλικού ολοκληρωμένων πολιτιστικών διαδρομών για την περιοχή και
παραγωγή πολυμεσικών δίσκων (multimedia-cd rom), με αναλυτική παρουσίαση του
πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής.
Ο τρόπος και η μεθοδολογία προβολής της περιοχής συνιστά έναν δίαυλο
επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πληροφοριακών αναγκών, με κάθε ενδιαφερόμενο και
ιδιαίτερα με τους επισκέπτες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η πολυπόθητη
«διαφοροποίηση του πολιτισμικού και τουριστικού προϊόντος», που αποτελεί
«προϋπόθεση για επιτυχία στην παγκόσμια αγορά οικοτουριστικών προορισμών».
Επίσης, με αυτό τον τρόπο προβάλλεται ο πολιτιστικός μανδύας της περιοχής και
επιδρά ευεργετικά στην καλλιέργεια της επιδιωκόμενης «οικοτουριστικής
κουλτούρας».
Συγκριτικό πλεονέκτημα στην όλη διαδικασία αποτελεί η γειτνίαση της
περιοχής παρέμβασης με το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών
μνημείων. Για το λόγο αυτό, το σύνολο των προτεινόμενων ενεργειών
προσανατολίζεται και αφορά στην ανάδειξη των χώρων αυτών και στην ενσωμάτωσή
της στο χαρακτήρα της περιοχής. Με τη δημιουργία των ολοκληρωμένων πακέτων
πολιτιστικών διαδρομών στην περιοχή, ενισχύεται η πολιτιστική παρουσία της
περιοχής στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και σε ολόκληρο τον ελληνικό και
διεθνή χώρο.
Οι ειδικοί αυτοί στόχοι συγκλίνουν στην ανάπτυξη μιας πολιτιστικής
στρατηγικής ειδικής για την περιοχή, με την προώθηση μέτρων βελτίωσης της
ποιότητας των ήδη προσφερόμενων υπηρεσιών. Έτσι, αποτελούν τη βάση για μια
συνολική πολιτιστική πολιτική για την περιοχή.
Η στοχοθεσία του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει την καθιέρωση του
Νομού Ηλείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε πόλο έλξης ταξιδιωτών με
πολιτιστική συνείδηση μέσω της προώθησης της περιοχής στην εσωτερική και
εξωτερική τουριστική αγορά. Στρατηγική επιλογή για αυτή την είναι η έμφαση στη
«διαφοροποιημένη» εικόνα του τόπου, ένα εργαλείο που αποδεδειγμένα αυξάνει την
επισκεψιμότητα και μειώνει την εποχικότητα που χαρακτηρίζει το συνηθισμένο
τουριστικό προϊόν.
Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει θετικά η δημιουργία δικτύου
πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την οργανωμένη και κατανεμημένη πληροφορία,
για οτιδήποτε παρουσιάζει πολιτιστικό ενδιαφέρον στον τόπο. Σε αυτό το δίκτυο
μπορούν να συμμετέχουν οι κάτοικοι και οι αναπτυξιακοί παράγοντες της περιοχής, οι
σύλλογοι, οργανώσεις νέων, πολιτιστικά δίκτυα και επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα
μιας τέτοιας κοινής δράσης μπορούν πολύ γρηγορότερα και δραστικότερα να γίνουν
αντιληπτά από τον οποιονδήποτε επισκέπτη της περιοχής.
Επίσης, η προσπάθεια των ιδιωτών για εφαρμογή κοινών προτύπων στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες, μπορεί να αναβαθμίσει την περιοχή, κατατάσσοντάς τη
στην «κάστα των εκλεπτυσμένων προορισμών». Το επίπεδο και η ομοιογένεια των
παρερχομένων αγαθών, που μοιραία γίνονται αντιληπτά από κάθε επισκέπτη,
αποτελεί το δείκτη ποιότητας για το τουριστικό επίπεδο της περιοχής.
Τέλος, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν άλλον έναν αποφασιστικό παράγοντα
για την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων στην παροχή πολιτιστικών ευκαιριών
και δυνατοτήτων, μέσα από την ψηφιοποίηση και προβολή του αρχαιολογικού και
ιστορικού πλούτου της κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, οι
ενέργειες στοχεύουν στην προβολή και ανάδειξη του τόπου, μέσα από τη χρήση της
καινοτομίας και των νέων τεχνολογικών πρακτικών, ώστε η ενδιαφερόμενη
επιστημονική και μη κοινότητα να αποκτήσει δομημένη πρόσβαση στην μοναδική
πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.
Ως τελικοί αποδέκτες του έργου, αναφέρονται οι ακόλουθες ομάδες:
 Υπουργείο Πολιτισμού
 Αρχαιολόγοι και Ιστορικοί
 Σύλλογοι συλλεκτών στον ελληνικό και διεθνή χώρο
 Ειδικοί επιστήμονες και εφορίες αρχαιοτήτων
 Ευρύ κοινό και τοπική κοινότητα
 Επισκέπτες – τουρίστες
Συνολικά, το παρόν έργο παρουσιάζει σημεία συνέργιας και
συμπληρωματικότητας με άλλα έργα προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα της
περιοχής. Συγκεκριμένα, με την ετήσια έκθεση πολιτιστικής κληρονομιάς και
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, που γίνεται κάθε χρόνο στην Αρχαία Ψωφίδα,
έδρα του Δήμου Αροανίας.

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Άλλη πρωτοβουλία στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάδυσης του τοπικού
οράματος είναι και το έργο «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση». Βασικός σκοπός του
έργου είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων του φορέα υλοποίησης στα πεδία
ανάδειξης, ενημέρωσης και περιβαλλοντικής δράσης, για την ορθολογική διαχείριση
και προστασία του υδάτινου πλούτου του ποταμού Ερύμανθου. Η δράση καλύπτει
όλη τη λεκάνη απορροής του ποταμού, που περιλαμβάνει τους Δήμους Αροανίας –
Λαμπείας – Φολόης – Κοντοβαζαίνης – Τροπαίων. Τελικός στόχος είναι η αειφόρος και
βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Πρόκειται για ολοκληρωμένη προσέγγιση καταγραφής προβλημάτων και
δυνατοτήτων αντιμετώπισής τους, που αφορούν στην περιοχή του Ερυμάνθου, και
περιλαμβάνει συντονισμένες περιβαλλοντικές δράσεις ενημέρωσης και
δραστηριοποίησης των φορέων και των κατοίκων της περιοχής σε σχέση με το
ποτάμι. Προβλέπονται δράσεις συμμετοχής των συλλογικών φορέων της περιοχής σε
εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια και δημιουργία δικτυότοπου, με βάση το υφιστάμενο
δίκτυο συλλόγων περιοχής Ερυμάνθου.
Στο έργο προβλέπεται η δημιουργία βάσης δεδομένων με διάφορες θεματικές
ενότητες. Αυτές αφορούν στην έρευνα, καταγραφή των προβλημάτων και
αναγνώριση των αιτιών που προκαλούν μόλυνση στον ποταμό Ερύμανθο και των
επιπτώσεων που επιφέρουν στη βιοποικιλότητα. Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων
περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την
προστασία της πέστροφας Ερυμάνθου και της βίδρας.
Επίσης, ενότητα εργασίας του ειδικού επιστήμονα που θα αναλάβει την
επιστημονική τεκμηρίωση του έργου είναι η συμβολή του Ερυμάνθου στην ήπια και
αειφόρο ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, όπως στον εναλλακτικό και ήπιο
οικοτουρισμό. Αυτό γίνεται μέσα από την προβολή βασικών σημείων στις πηγές του
ποταμού, με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, για τη δημιουργία τόπων αναψυχής και μέσα
από τη δημιουργία φυσικού πάρκου στο ποτάμι, για την ανάδειξη στοιχείων της
φυσικής κληρονομιάς.
Στις δυνατότητες συμβολής του Ερύμανθου στην τοπική ανάπτυξη
περιλαμβάνεται και η ανάδειξη δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου, που σχετίζονται
με την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και οι επιχειρηματικές
δραστηριότητες που μπορούν να λαμβάνουν χώρα στο ποτάμι (πχ rafting, canoe
kayak κλπ.). Τέλος, η ανάδειξη των ιστορικής σημασίας και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
αξίας πέτρινων γεφυριών που υπάρχουν στο ποτάμι, μπορεί να βοηθήσει την
προώθηση της επισκεψιμότητας της περιοχής.
Για την επίτευξη της παραπάνω δράσης προβλέπεται η σύσταση ομάδας
διαχείρισης, στο πλαίσιο της ΜΚΟ «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ», η οποία είχε και τη σχετική
πρωτοβουλία. Η ομάδα θα περιλαμβάνει τα ήδη δραστηριοποιημένα μέλη της Μ.Κ.Ο.
καθώς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, σε θέματα διαχείρισης υδάτων και
προστασίας υδάτινων οικοσυστημάτων.
Η δεύτερη δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση ημερίδων και εκθέσεων,
καθώς και την καθιέρωση ετήσιας γιορτής του ποταμού Ερυμάνθου. Μέσα σε αυτή τη
δράση προβολής, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης περιλαμβάνονται εκδόσεις για
την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, δημιουργία
φωτογραφικού υλικού και βιντεοσκόπησης, καθώς και γύρισμα ντοκιμαντέρ με τίτλο
«Οι δρόμοι του νερού στον Ερύμανθο».
Σκοπός της διοργάνωσης των ημερίδων με περιφερειακή διάσταση είναι η
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την αξιοποίηση του ποταμού Ερυμάνθου
με τρόπο τέτοιον ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών
Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, όπου ο ποταμός Ερύμανθος αποτελεί φυσικό
σύνορο.
Παράλληλα με τις ημερίδες, προβλέπεται η υλοποίηση εκθέσεων με διάφορα
θέματα που αφορούν στον ποταμό. Για την πορεία υλοποίησης των δράσεων θα
εκδοθεί σχετικό διμηνιαίο newsletter και θα δημιουργηθεί αντίστοιχη ιστοσελίδα
(web-page), στην οποία θα αναδειχθούν όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα της
ευρύτερης περιοχής και του υδάτινου στοιχείου, των πηγών, παραποτάμων,
φαραγγιών και πέτρινων γεφυριών του ποταμού Ερύμανθου.

Η Χάρτα Οικοτουριστικών Διαδρομών Ερυμάνθου – Φολόης

Η χάραξη των οικοτουριστικών διαδρομών Ερυμάνθου προτείνεται ως μια από
τις βασικές συνιστώσες για την οργάνωση του οικοτουρισμού στην περιοχή. Είναι
αναγκαία τόσο για τον προγραμματισμό των σχετικών υποδομών για τη βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής όσο και για την προβολή της ως ενιαίου τουριστικού
προορισμού. Πρόκειται για μια πρόταση αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας, με
στόχο τη δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος και νέων θέσεων απασχόλησης.
Η φιλοσοφία της πρότασης είναι να δημιουργηθεί μια γέφυρα εμπιστοσύνης
και συνεργασίας μεταξύ πόλης – υπαίθρου. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιβαλλοντική
οργάνωση «Ερύμανθος» προσπαθεί να φέρει σε επαφή τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις των μεγάλων αστικών κέντρων με τους Δήμους της περιοχής, ώστε να
προωθήσουν από κοινού τη λεγόμενη πράσινη επιχειρηματικότητα με οικοπάρκα,
κατασκηνωτικό τουρισμό και οργάνωση, από κοινού, πολιτιστικών εκδηλώσεων στην
ύπαιθρο.
Με βάση αυτό το πλαίσιο, προτείνονται οι ακόλουθες διαδρομές:
Α) Για τους προερχόμενους από την Αθήνα επισκέπτες, προτείνεται ως
αφετηρία το χωριό Τριπόταμα του Δήμου Αροανίας. Επόμενος σταθμός το μοναστήρι
του Πορετσού στα Αγράμπελα και από εκεί ανάβαση στην Κρυόβρυση, που ανήκει
στο Δήμο Λασιώνος. Στη συνέχεια, με κατεύθυνση την Κάπελη, διέλευση μέσω
Πανόπουλου του Δήμου Πηνείας, επίσκεψη στην τεχνητή λίμνη του Πηνειού. Από
εκεί, επιστροφή μέσω δρυοδάσους Φολόης (από το Δήμο Φολόης στη Λαμπεία). Από
τη Λαμπεία ανάβαση στα Λάμπεια όρη και κατάβαση από την άλλη πλευρά στον
Αστρά. Επιστροφή στα Τριπόταμα.
Η ίδια κυκλική διαδρομή μπορεί να ακολουθηθεί από τους επισκέπτες που
προέρχονται από την Πάτρα, με αφετηρία του Πανόπουλου και κατεύθυνση την
Κρυόβρυση – Αγράμπελα κ.τ.λ.
Κατά μήκος αυτών των κυκλικών διαδρομών, σε κάθε Δήμο από όπου
διέρχονται, μπορεί να προγραμματιστεί από ένα ειδικό έργο, που θα αναδεικνύει τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε Δήμου και θα κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη διαδρομή
στον επισκέπτη.
Β) Μια άλλη ξεχωριστή διαδρομή από τη Βορειοδυτική πλευρά του ορεινού
συγκροτήματος Ερυμάνθου, αφορά κυρίως τους Δήμους Φαρρών, Τριταίας και
κοινότητα Καλετζίου, με αφετηρία τη Χαλανδρίτσα. Αυτή η διαδρομή μπορεί να
χαραχθεί ακτινωτά προς αυτή την κατεύθυνση.
Σημαντική μπορεί να είναι επίσης η διαδρομή από τη Χαλανδρίτσα προς τη
Βλασία και από εκεί ανάβαση στο διάσελο Βλασίας – Λεχουρίου και κατάβαση στο
Λεχούρι – Τριπόταμα.
Η χάραξη αυτών των διαδρομών και η δημιουργία των απαραίτητων
υποδομών που χρειάζονται θα γίνουν με σκοπό τη χρησιμοποίηση οχημάτων 4Χ4 για
τις ορεινές αναβάσεις – καταβάσεις και για την ανάπτυξη του ιππικού τουρισμού,
ορειβατικού ποδηλάτου και πεζοπορίας.

Διαδρομές Ηρακλή στην περιοχή Ανατολικής και Δυτικής Πελοποννήσου

Το έργο αυτό έχει ονομαστεί «Στα μονοπάτια του Ηρακλή» και έχει ήδη
εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Της Γενιάς. Η συμμετοχή και εμπλοκή των νέων
στην υλοποίηση του έργου είναι σημαντική και εξασφαλισμένη. Περιλαμβάνει δε
έρευνα πεδίου και καταγραφή.
Το προτεινόμενο έργο αφορά στη χαρτογράφηση μιας οικοτουριστικής
διαδρομής από την Ανατολική Πελοπόννησο προς τη Δυτική και συγκεκριμένα από τη
Νεμέα, Στυμφαλία, Φενεό, Κλειτορία, Ψωφίδα, Ήλιδα, Αρχαία Ολυμπία. Σκοπός είναι
η δημιουργία ενός επώνυμου τουριστικού προορισμού, σε μια περιοχή με γνωστούς
τόπους από τη μυθολογία και τους άθλους του Ηρακλή, που διαθέτει παρθένο φυσικό
περιβάλλον και σημαντικές πόλεις της αρχαιότητας.
Επιπλέον, η ιδέα αφορά στην παράλληλη καταγραφή μιας σειράς
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της ως άνω διαδρομής, που μολονότι
παρουσιάζουν έντονο ιστορικό ενδιαφέρον, δεν έχουν δεχθεί έως τώρα τη δέουσα
προβολή.
Το καινοτομικό στοιχείο της πρότασης είναι ο σχεδιασμός και η επώνυμη
κατοχύρωση μιας διαδρομής-μονοπατιού, το οποίο σύμφωνα με τη μυθολογία
ακολούθησε ο Ηρακλής πραγματοποιώντας τους επιμέρους άθλους του, όπως το
Λιοντάρι της Νεμέας, τις Στυμφαλίδες Όρνιθες, τον Ερυμάνθειο Κάπρο, την κόπρο
του Αυγεία και τη μάχη των κενταύρων με το φίλο του Κένταυρο Φόλο.
Συνεπώς, η ιδέα θα καταγράφει σε έναν τουριστικό χάρτη-Οδηγό την
πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, γεγονός που θα αποτελέσει έναυσμα για την
οργάνωση ειδικών τουριστικών πακέτων εναλλακτικού τουρισμού. Σε αυτό, φυσικά,
θα συμβάλλει θετικά η φήμη της Ελληνικής μυθολογίας που συνδέεται με την
περιοχή. Αυτή η διαδρομή εάν αξιοποιήσει σωστά τη σύνδεσή της με τον μύθο
μπορεί να αποτελέσει βάση για την εξέλιξη του επώνυμου τουριστικού προϊόντος.
Επίσης, επιδιώκεται η δημιουργία ειδικής σελίδας στο διαδίκτυο (web site),
μέσα από την οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συλλέξει εύκολα και
γρήγορα χρήσιμες πληροφορίες για τις αναφερόμενες περιοχές.
Τέλος, υπάρχει η προσδοκία ότι το έργο θα δώσει ισχυρά κίνητρα για την
ανάπτυξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας στην περιοχή, με την προώθηση του
ιστορικού-πολιτιστικού τουρισμού και οικοτουρισμού.
Το έργο επιδιώκει:
 Την ενίσχυση της συμμετοχής και δραστηριοποίησης των νέων σε
πρωτοβουλίες οικολογικού, πολιτισμικού περιεχομένου με προσανατολισμό
την ενίσχυση δράσεων οικοτουρισμού.
 Την ανάδειξη και αξιοποίηση της ελληνικής αρχαιολογικής κληρονομιάς της
περιοχής, προσφέροντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
απολαύσουν ταυτόχρονα το φυσικό περιβάλλον, περνώντας από τις
τοποθεσίες που πέρασε και ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον μύθο. Η εμπειρία
αυτή θα παρέχεται μέσα στο πλαίσιο μιας οργανωμένης και καθοδηγούμενης
διαδρομής με προκαθορισμένο σχέδιο προσανατολισμού, που θα περιγράφει
τη διαδοχή των τόπων επίσκεψης και το ιστορικό – μυθολογικό κληροδότημα
του κάθε μύθου, προκαλώντας περαιτέρω το ενδιαφέρον για περιήγηση και
περιπέτεια.
 Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή του ειδικού χαρακτήρα της αγροτικής
ζωής και των προσφερόμενων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το
μονοπάτι μπορεί να έχει κάποιους ενδιάμεσους σταθμούς, όπου ο κάθε
περιπατητής θα έρχεται σε επαφή με το χαρακτήρα της αγροτικής ζωής. Η
δυνητική και σταθερή ζήτηση που θα προκύψει από την καθιέρωση της
οικοδιαδρομής στον τουριστικό χάρτη, μπορεί να αποτελέσει βάση για την
εισαγωγή προτύπων τυποποίησης και πιστοποίησης στα προσφερόμενα αγαθά
και υπηρεσίες. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, μπορούν
και να γίνουν προτάσεις προβολής και ανάδειξης παραδοσιακών και ιστορικών
οικισμών, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.
 Τη γνωριμία των επισκεπτών με τις ορεινές περιοχές της διαδρομής, που
παρουσιάζουν ιστορικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
Σχετικά με την κεντρική ιδέα του προγράμματος πρέπει να επισημάνουμε ότι,
στην Πελοπόννησο ο πιο σημαντικός δρόμος, την περίοδο ακμής των πόλεων στην
προϊστορική κλασσική αρχαιότητα, ήταν ο δρόμος που συνέδεε την Κόρινθο και την
Αθήνα, το Άργος και τις Μυκήνες με την αρχαία Ολυμπία, περνώντας από Νεμέα,
Στυμφαλία, Φενεό, Κλείτορα, Αρχαία Ψωφίδα, Ερύμανθο – Φολόη.
Πάνω σε αυτό τον άξονα που διασχίζει το βόρειο τμήμα της ενδοχώρας της
Πελοποννήσου συμπίπτουν ιστορικά και έχουν πραγματοποιηθεί κατά την μυθολογία
μερικοί από τους σημαντικότερους άθλους του Ηρακλή.
Αυτή ακριβώς η χρήση του μυθολογικού στοιχείου και η διασύνδεσή του με
το παρουσιαζόμενο πιλοτικό προϊόν, μπορεί να αποτελέσει μια ασφαλή βάση για
αυτό, καθώς διεθνώς υπάρχει αναγνωρισιμότητα για το μύθο των Άθλων του
Ηρακλή.
Στην υλοποίηση της πρότασης προτείνουμε τη χρήση ζώων, που συνδέονται
με την παράδοση της αγροτικής ζωής, για τις μετακινήσεις των επισκεπτών. Αυτή θα
είναι μια νέα ιδιαίτερη πολιτιστική εμπειρία και κίνητρο για την αύξηση της
επισκεψιμότητας της περιοχής. Δηλαδή, προτείνεται οι «οικοτουριστικές διαδρομές
στα χνάρια του Ηρακλή να διασχίζονται εκτός από πεζή και με ζώα.
Το πρόγραμμα αναμένεται να δημιουργήσει οφέλη σχετικά με την προώθηση
δράσεων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και την συμμετοχή των
νέων σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, οι νέοι εθελοντές θα λειτουργήσουν
ως πυρήνας δραστηριοποίησης σε πολλά επίπεδα. Επίσης,, ορισμένοι από αυτούς
αναμένεται να αναπτύξουν δράση σε πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο.
Ολοκληρωμένο οικοτουριστικό σχέδιο Δήμου Αροανίας
Στόχος του τοπικού σχεδίου οικοτουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αροανίας
είναι να δημιουργήσει τις υποδομές για μικρό πακέτο επίσκεψης και υπαίθριων
δραστηριοτήτων, που θα προσελκύσουν ομάδες επισκεπτών για οικοτουρισμό. Το
σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
– Οικοτουριστικες διαδρομές που αφορούν στο παραποτάμιο μονοπάτι από την
πλατεία του χωριού ως τις πηγές Βασιλικής και την διαμόρφωση πάρκων
αναψυχής. Η ενεργεία αυτή περιλαμβάνει την μελέτη κατασκευής των
μονοπατιών (διάνοιξη και επένδυση με πέτρα), τη σήμανσή τους και την
εγκατάσταση info – kiosk.
– Υποδομές εξυπηρέτησης υπαιθρίων δραστηριοτήτων, όπως rafting και canoe –
kayak. Η ενεργεία αυτή αφορά sτην εγκατάσταση ξύλινων kiosk για την
εύρυθμη λειτουργία των υπαιθρίων δραστηριοτήτων.
– Ανάπτυξη υπαίθριας αγοράς με ξύλινα περίπτερα. Η ενεργεία αυτή αφορά στη
χωροθέτηση και διαμόρφωση του χώρου της αγοράς και στην εγκατάσταση
των κινητών περιπτέρων.
– Ανάπτυξη πίστας Ορειβατικού Ποδήλατου (Mountain Bike) στην περιοχή
Χελιδονούς έως Κουρνιάκου Πλατανίτσα. Η ενέργεια αυτή αφορά στη μελέτη
κατασκευής, που περιλαμβάνει τη διάνοιξη και σήμανση της πίστας.
– Δημιουργία μουσείου και εγκατάσταση Info kiosk στον αρχαιολογικού χώρο
της ακρόπολης. Η ενεργεία αυτή αφορά στη μελέτη, κατασκευή και
λειτουργία του μουσείου. Επίσης, στην επιλογή και ανάπτυξη του software και
στην εγκατάσταση του Info kiosk στον χώρο του μουσείου.
– Ολοκληρωμένη ανάδειξη του χώρου της Ακρόπολης και των τοιχίων της
Βυζαντινής εκκλησιάς που υπάρχει διπλά από τον Αρχαιολογικό χώρο. Η
ενεργεία αυτή αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του φωτισμού, στην
καθαριότητα και στην περίφραξη των σχετικών χώρων.
Η φιλοσοφία του σχεδίου αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση και συμπλήρωση
του παραδοσιακού θεσμού της αγροτικής οικονομίας και πολιτιστικής έκφρασης και
αφετέρου, στην δημιουργία προϋποθέσεων και κοινωνικού κεφαλαίου για την
ανάπτυξη του οικοτουρισμού – αγροτουρισμού.
Το αντικείμενο της πρότασης είναι η δημιουργία του τοπικού Κέντρου
οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης του αγροτουρισμού στην ορεινή περιοχή
του Ερυμάνθου Αχαΐας, και συγκεκριμένα στην αρχαία Ψωφίδα. Σκοπός είναι η
συνολική προβολή και ανάδειξη της συγκεκριμένης περιοχής και η δημιουργία και
ενίσχυση ρεύματος επισκεπτών, στο πλαίσιο του οικοτουρισμού – αγροτουρισμού.
Ταυτόχρονα, η πρόταση αποσκοπεί στην δημιουργία επικοινωνιακών
γεγονότων για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και προϊόντων της
περιοχής, καθώς και του ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης του αγροτικού
χώρου.
Ειδικότερα, στον τομέα της οργάνωσης θα πρέπει να δημιουργηθεί βάσης
δεδομένων με την καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν τον εναλλακτικό
τουρισμό στην περιοχή και των δυνατοτήτων επιλογής που έχει ο επισκέπτης. Θα
περιλαμβάνει την προβολή των επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με
τα πολιτιστικά και λαογραφικά γεγονότα της περιοχής, των αξιοθέατων που μπορεί
κανείς να επισκεφθεί, των υπαίθριων δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτύξει και
των τοπικών προϊόντων και γεύσεων που μπορεί να γνωρίσει και να απολαύσει.
Το Κέντρο θα προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης και οργάνωσης πακέτων
τουρισμού και ανταλλαγών, με θέματα την ανάδειξη των γεωμορφολογικών
χαρακτηριστικών της περιοχής, καθώς και πληροφορίες και εικονογραφικό υλικό για
την ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς, του οικιστικού
και φυσικού περιβάλλοντός της.
Επίσης, το Κέντρο θα λάβει μέριμνα για την ανάδειξη και την προβολή της
ταυτότητας των τοπικών προϊόντων, την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και
Εκθέσεων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, την οργάνωση εκδηλώσεων,
περιηγήσεων, εκδρομών και ανταλλαγών μεταξύ ομάδων κοινού πολιτιστικού και
οικολογικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα των νέων γεωργών, βιοκαλλιεργητών και
επιχειρηματιών αγροτουρισμού.
Μέσα στις προθέσεις είναι να γίνονται πωλήσεις υλικού, CD ROM, τουριστικών
οδηγών, χαρτών, καρτών, κτλ., πωλήσεις πληροφοριακού υλικού, ενοικιάσεις
εξοπλισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων καθώς και οργάνωση ετήσιας Έκθεσης
Αγροτουρισμού, Γεωτουρισμού, Περιβαλλοντικής Δράσης, Βιολογικών Προϊόντων και
Μεσογειακής διατροφής. Η προβολή προϊόντων και επιχειρήσεων θα
πραγματοποιείται με ενοικιάσεις περιπτέρων, χώρων διαφήμισης και προβολής
επιχειρήσεων.
Παράλληλα, θα προσφέρονται υπηρεσίες οργάνωσης εκδηλώσεων για τον
εναλλακτικό και αγροτικό τουρισμό, για εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια
και Εκθέσεις. Τέλος, το Κέντρο θα αναλαμβάνει την οργάνωση προγραμμάτων
ανταλλαγών με άλλα περιφερειακά δίκτυα και οργανώσεις ομάδων περιβαλλοντικής
ευαισθησίας και υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου, θα υπάρχουν πληροφορίες που θα
παρέχονται δωρεάν, για την συνολική προβολή της περιοχής, καθώς και υπηρεσίες
από τις οποίες θα υπάρχουν έσοδα, όπως τα τουριστικά πακέτα αγροτουρισμού, η
οργάνωση περιηγήσεων – εκδρομών, η ενοικίαση εξοπλισμού για κάμπινγκ και
extreme sports, η ενοικίαση περιπτέρων της έκθεσης, οι πωλήσεις cd – rom,
τουριστικών οδηγών και εισητηρίων εκδηλώσεων. Επίσης, προβλέπονται έσοδα από
διαφημίσεις στην Έκθεση και στο web site, χορηγίες για τη διοργάνωση της έκθεσης
και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον αγροτουρισμό.
Το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού
περιβάλλοντος, της αρχιτεκτονικής και αγροτικής κληρονομιάς και του οικιστικού
περιβάλλοντος της περιοχής ως στοιχείων προσέλκυσης της επισκεψιμότητας
τουριστών. Στοχεύει επίσης στην ευρύτερη προβολή σημείων τουριστικής έλξης, τα
φαράγγια και τα ορειβατικά μονοπάτια, καθώς και στην προβολή των παραδοσιακών
τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Το Κέντρο οργάνωσης και πληροφόρησης, με την λειτουργία του, αναμφίβολα
θα ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό
ενημέρωσης των αγροτών. Επίσης, θα εμψυχώσει και τις συμπληρωματικές δράσεις,
που μπορούν να παρακινήσουν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τον αγροτουρισμό,
αλλά και για την παραγωγή προτύπων τοπικών προϊόντων ποιότητας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σχεδίου, πρόκειται να προβληθούν τα εξής
φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής:
– Ο υδάτινος πλούτος του ποταμού Ερυμάνθου που προσφέρει την δυνατότητα
για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον εναλλακτικό τουρισμού, αφού
μέσα από την προβλεπόμενη από το έργο επικοινωνιακή δραστηριότητα,
δημιουργείται πόλος έλξης επισκεπτών και επενδυτών. Η μοναδική
μορφολογία του φαραγγιού του επιτρέπει την καταλληλότητά του για ποτάμια
αθλήματα, όπως το canoe-kayak.
– Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς χώρων ιστορικού και αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος στους οποίους αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά.
– Οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές τεχνοτροπίες που
αρχίζουν από παραδοσιακά πετρόχτιστα σπίτια, εκκλησίες και γεφύρια. Ο
επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τους νερόμυλους, δείγματα της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής. Η προβολή των μοναστηριών του Πορετσού και των Αγίων
Θεοδώρων και των ναών Αγίου Παύλου Σοποτού είναι επίσης απαραίτητη.
– Οι αγροτικές ασχολίες και τα παραδοσιακά αγνά κτηνοτροφικά προϊόντα της
περιοχής
– Η παραδοσιακή «εμποροζωοπανήγυρη» των Τριποτάμων, που είναι πλέον
τους καθιερωμένος θεσμός, εκσυγχρονίζεται με την προσθήκη έκθεσης
οικοτουρσμού – αγροτουρισμού.
– Οι άριστες προϋποθέσεις της περιοχής για ανάπτυξη της βιολογικής
κτηνοτροφίας.
Επίσης οι παραπάνω ενέργειες δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην περιοχή
και προκαλούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για περιηγήσεις σε χώρους ιστορικού
και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, σε χωριά που έχουν κτίσματα-φορείς της τοπικής
αρχιτεκτονικής και κουλτούρας καθώς και για παρακολούθηση τοπικών εκδηλώσεων
και παραδοσιακών πανηγυριών.
Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Πηνείας
Κατ’ αντιστοιχία με το προηγούμενο τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, το πρόγραμμα
για τον Δήμο Πηνείας επικεντρώνεται στη δημιουργία βάσης δεδομένων και
ψηφιακού περιεχομένου, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένες δομές διαρκούς
επικοινωνίας, μηχανισμοί προώθησης και εμπλοκή των συλλογικών φορέων και της
τοπικής κοινωνίας.
Ειδικότερα, το σχέδιο στοχεύει στην ανάδειξη και προβολή των πλούσιων
φυσικών διαθεσίμων της περιοχής, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον υδάτινο
πλούτο της λίμνης και του ποταμού Πηνειού και προσφέρουν την δυνατότητα για την
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον εναλλακτικό τουρισμού.
Η τεχνίτη λίμνη του Πηνειού ολοκληρώθηκε το 1967 και είναι ένα από τα
σημαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα του νομού Ηλείας. Παράλληλα, έχει και μεγάλη
οικολογική αξία, καθώς φιλοξενεί αρκετά είδη μεταναστευτικών πουλιών και τέσσερα
είδη ψαριών, όπως το στροσίδι, η γαϊτάνα, ο κυπρίνος και το χέλι. Παρόλα αυτά, και
παρά τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για ενασχόληση των επισκεπτών με το
ερασιτεχνικό ψάρεμα και παρατήρηση πουλιών, η λίμνη ως υδροβιότοπος παραμένη
ακόμη αναξιοποίητη.
Εξάλλου, τα παρόχθια δάση της λίμνης παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον
από χλωριδική και φυτοκοινωνιολογική άποψη ενώ είναι ένα από τα λίγα
παραποτάμια δάση που έχουν διασωθεί στην Πελοπόννησο και προσφέρονται για
δράσεις στον οικοτουρισμό.
Άλλο σημαντικό φυσικό πλεονέκτημα της περιοχής είναι το δάσος
(δρυοδάσος) της Καπέλης – Φολοής – Πηνείας. Αποτελεί σπάνιο δασικό σύμπλεγμα
συνολικής έκτασης 218.260 στρεμμάτων και είναι το μοναδικό φυσικό αυτοφυές
δρυοδάσος, όχι μονό του ελλαδικού χώρου, αλλά και ολοκλήρων των Βαλκανίων. Σε
αυτό το δίκτυο αναπτύσσονται διαδρομές αναψυχής και περιπάτου. Καταφύγιο
θηραμάτων αναπτύσσεται στα όρια των κοινοτήτων Κεραμιδιάς, Αυγής, Εφύρας,
Οινόης και Περιστερίου. Πρόκειται για ελεγχόμενη και προστατευμένη περιοχή
έκτασης 10.000 στρεμμάτων περίπου.
Με βάση όλα τα παραπάνω φυσικά διαθέσιμα, οι επισκέπτες μπορούν να
γνωρίσουν την περιοχή και να αναπτύξουν ειδικά χόμπι, όπως
o Πεζοπορία στα παρόχθια δάση
o Παρατήρηση πουλιών
o Ερασιτεχνική αλιεία
o Αθλητικές δραστηριότητες (kayak, rafting κ.α.)
o Δραστηριότητες αναψυχής
Επίσης, το σχέδιο στοχεύει στη δημιουργία προστιθεμένης αξίας, μέσα από
την ανάδειξη των πολιτιστικών διαθεσίμων της περιοχής. Έτσι, περιλαμβάνει:
– Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς χώρων ιστορικού και αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, την Αρχαία Λασιών, Αρχαία Πόλης Αρμάτωβα, Αρχαία Οινόη,
Εφύρα και Κάστρο Σταμερό Χατζή.
– Προβολή της περιοχής της Αρχαίας Ήλιδας, που γειτνιάζει με την Αρχαία
Ολύμπια, και σύνδεσης πακέτων επισκεψιμότητας με αρχαιολογικούς χώρους
και ιστορικά μνημεία.
– Καταγραφή της παράδοσης (ήθη & έθιμα) της τοπικής ιστορίας της περιοχής,
τις εκδηλώσεις, τα τοπικά φαγητά κτλ.
– Προβολή των τοπικών προϊόντων και της πολιτιστικής δραστηριότητας της
περιοχής, μέσα από τα τοπικά πανηγύρια και ιδιαίτερα την ζωοπανήγυρης,
που γίνεται στην τοποθεσία Τζάμι, με έκθεση τοπικών προϊόντων και
αγροτουρισμού.
Με βάση όλα τα παραπάνω πολιτιστικά διαθέσιμα οι επισκέπτες μπορούν να
προσκληθούν να γνωρίσουν τον τοπικό πολιτισμό τα έθιμα και τις εκδηλώσεις
έχοντας την δυνατότητα να συμμετέχουν σε:
– Περιηγήσεις σε χώρους ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου.
– Εκδρομές σε περιοχές, με βάση τον Δήμο Πηνείας, οπού υπάρχει γειτνίαση.
– Παρακολούθηση τοπικών εκδηλώσεων και παραδοσιακών πανηγυριών.
Η πρώτη δράση του έργου αναφέρεται στη δημιουργία δύο εντύπων, του
τουριστικού και του επενδυτικού οδηγού.
Ο τουριστικός οδηγός προτείνεται να έχει θέμα τα φυσικά και πολιτιστικά
διαθέσιμα της περιοχής που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον επισκεψιμότητας.
Παράλληλα, θα υπάρχει καταγραφή της τοπικής ιστορίας και ανάδειξη του
λαογραφικού του υλικού.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο τουριστικός οδηγός θα έχει τις εξής ενότητες:
α) Φυσικά μνημεία της περιοχής (Ποτάμια, βουνά, πηγές)
β) Αρχιτεκτονική κληρονομιά (γεφύρια και χωριά της περιοχής)
γ) Αρχαιολογικά Μνημεία (χώροι ανασκαφής, λοιπά μνημεία)
δ) Μονές και υστεροβυζαντινά μνημεία
ε) Δράσεις εναλλακτικού τουρισμού (Πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές, canoe-
kayak)
στ) Πληροφορίες για συγκοινωνιακό δίκτυο, καταλύματα, διαμονή διασκέδαση.
Ζ) Κατάλογο των τοπικών επιχειρήσεων
Ο επενδυτικός οδηγός θα αναφέρεται σε οικονομικά στοιχεία της περιοχής, σε
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα
στον τομέα του εναλλακτικό τουρισμό. Επίσης, θα περιλαμβάνει κατάλογο με τις
υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής.
Η παραπάνω δράση θα συμπληρωθεί από την έκδοση έντυπου χάρτη της
περιοχής, πάνω στον οποίο θα απεικονίζονται οι ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την
περιοχή.
Η τρίτη δράση αναφέρεται στη διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου
οικοτουρισμού-αγροτουρισμού, με στόχο την ανάδειξη νέων ευκαιριών ανάπτυξης
στην περιοχή, με κατεύθυνση την πράσινη και πολιτιστική επιχειρηματικότητα.
Τέλος, η τέταρτη δράση αφορά στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ που θα
προβάλλει την ιστορία και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής του Δήμου Αροανίας.
Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει 5λεπτες επιμέρους θεματικές ταινίες, που θα
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Οι ταινίες αυτές θα αναφέρονται σε
πεζοπορικές διαδρομές, στον υδάτινο πλούτο, στα μνημεία (την Αρχαία Ψωφίδα,
κ.λ.π), στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, στα τοπικά πανηγύρια, στη φυσική ζωή
στην ύπαιθρο και τις βασικές υποδομές της περιοχής, το συγκοινωνιακό δίκτυο,
καταλύματα, διατροφή κ.λ.π.
Η πέμπτη δράση αφορά στην καταχώρηση διαφημιστικών μηνυμάτων σε
έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα (σε ημερήσιες εφημερίδες και
περιοδικά τοπικής εμβέλειας) με σκοπό την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών
διαθέσιμων της περιοχής του Δήμου Αροανίας.

Ένωση συλλόγων Δήμου Κοντοβάζαινας

Ανάλογο με τα παραπάνω είναι και το πρόγραμμα συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Κοντοβάζαινας. Το αντικείμενο του έργου
είναι ο σχεδιασμός συγκεκριμένων δράσεων καταγραφής και αξιολόγησης στοιχείων,
τα οποία μπορούν να συνθέσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής. Στόχος
είναι η αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας στον οικοτουρισμό-αγροτουρισμό
και της επισκεψιμότητας στην περιοχή.
Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί κατ’ αρχήν στην δημιουργία βάσης
δεδομένων και ψηφιακού περιεχομένου, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένες δομές
διαρκούς επικοινωνίας, μηχανισμοί προώθησης και εμπλοκή των συλλογικών φορέων
και της τοπικής κοινωνίας.
Η ανάδειξη και προβολή των πλούσιων φυσικών διαθεσίμων της περιοχής θα
προσφέρουν τη δυνατότητα για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον εναλλακτικό
τουρισμό, αφού κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία πόλου έλξης επισκεπτών
και επενδυτών.
Όταν αναφερόμαστε στα φυσικά διαθέσιμα της περιοχής, εννοούμε κυρίως
την τεχνητή λίμνη και τον ποταμό του Λάδωνα, στοιχεία του νομού που έχουν
μεγάλη οικολογική και ιστορική αξία. Η λίμνη του Λάδωνα συνδέεται με τον ομώνυμο
ποταμό του οποίου η ιστορική σημασία είναι ευδιάκριτη, καθώς κατά μήκος του
πραγματώθηκε η περιήγηση του Παυσανία. Εξάλλου, η λίμνη του φράγματος έχει
μεγάλη οικολογική αξία κατά την περίοδο της μετανάστευσης των πτηνών λόγω της
ευνοϊκής της θέσης και του κλίματος. Παράλληλα, υπάρχει ένα μικρός σχετικά
αριθμός μεταναστευτικών πουλιών (τα περισσότερα είδη προστατεύονται από
διεθνείς συμβάσεις) που ξεχειμωνιάζουν στη λίμνη, αυτό οφείλεται στο ότι η περιοχή
λειτουργεί ως τεχνητός υδροβιότοπος και ενδείκνυται η δημιουργία σχετικού
παρατηρητηρίου.
Ο ποταμός Λάδωνας αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους ποταμούς της
Πελοποννήσου με σημαντικές μυθολογικές αναφορές που ξεχωρίζει για την αισθητική
του φυσικού του περιβάλλοντος. Η συμβολή του ποταμού Λάδωνα στη γεωργική και
κτηνοτροφική ανάπτυξη της περιοχής είναι μεγάλη. Εξίσου μεγάλη είναι και η
δυνατότητά του να αποτελεί βασικό μοχλό τοπικής τουριστικής και πολιτιστικής
ανάπτυξης, μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων και την
ενθάρρυνση πρωτοβουλιών ανάδειξής του.
Μια άλλη εν δυνάμει αξιοποιήσιμη παράμετρος του ποταμού Λάδωνα είναι και
η παράκτια διαδρομή κατά μήκος του. Πρόκειται για μια διαδρομή απαράμιλλης
φυσικής ομορφιάς και γοητείας, ιδανική για την προσέλκυση και ικανοποίηση ακόμη
και των πιο απαιτητικών φυσιολατρών. Προσφέρει το πεδίο για ποικίλες δράσεις και
πρωτοβουλίες στον αγροτουρισμό, όπως οι δραστηριότητες kayak που ήδη έχουν
πραγματωθεί.
Εξίσου κεφαλαιώδης για την περιοχή είναι και η δυνητική αξιοποίηση του
ποταμού Ερύμανθου. Συγκεκριμένα, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία αλλά και η
πολιτιστική κληρονομιά πολλών χωριών της ευρύτερης περιοχής είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με την αθρόα προσέλευση ευρωπαίων φυσιολατρών, οι οποίοι τα
τελευταία χρόνια έχουν ανακαλύψει την αισθητική αξία του οικοσυστήματος που τον
κοσμεί. Η μοναδική μορφολογία του φαραγγιού του επιτρέπει την πραγματοποίηση
ποτάμιων αθλημάτων, όπως το canoe-kayak.
Με βάση τα παραπάνω, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την περιοχή και
να αναπτύξουν διάφορα χόμπι όπως πεζοπορία στα παρόχθια δάση, παρατήρηση
πουλιών, ερασιτεχνική αλιεία, αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
αναψυχής.
Το έργο προβλέπει ενέργειες ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς χώρων
ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, για τους οποίους αξίζει να γίνει ιδιαίτερη
αναφορά. Η αρχαία πόλη Θελπούσα είναι από αυτούς τους χώρους που συναντά
κανείς στην παράκτια διαδρομή του Λάδωνα. Έως σήμερα διατηρούνται λείψανα-
τεκμήρια του οχυρωματικού του περιβόλου, λείψανα μιας δεξαμενής για νερό και
ερείπια πλινθόκτιστου οικοδομήματος ρωμαϊκών χρόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
Θελπούσα συγκαταλέγεται στις λίγες αρκαδικές πόλεις που αναφέρει ο «Συνέκδημος»
του Ιεροκλέους.
Ασφαλώς, τα ιστορικά αξιοθέατα της περιοχής δεν περιορίζονται στις
ανωτέρω αναφορές. Περιλαμβάνουν ακόμη τους αρχαιολογικούς χώρους των
Θαλιάδων, το ιερό της ελευσίνιας Δήμητρας, το ιερό της Ερυκίνης Αφροδίτης στον
Άγιο Πέτρο, το Κάστρο της Μονοβύζας, τις Ιερές Μονές της Αγίας Παρασκευής στη
Βάχλια και της Ζωοδόχου πηγής στην Κλειβωκά.
Ένα άλλο μέρος της πολιτιστικής κουλτούρας της περιοχής σχετίζεται με
παραδοσιακές αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές τεχνοτροπίες, που αρχίζουν από
τα παραδοσιακά πλινθόκτιστα σπίτια, τις εκκλησίες και τα γεφύρια και φθάνουν έως
τις παραδοσιακές μεθόδους σμίλευσης της πέτρας. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από
τους νερόμυλους, που είναι δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Άλλη μια πολιτιστική διάσταση της περιοχής είναι οι τοπικές εκδηλώσεις, οι
οποίες ενισχύουν τον παραδοσιακό, τοπικό χαρακτήρα της περιοχής. Ακόμη και αυτή
η διάσταση είναι βέβαιο ότι μπορεί να ενταχθεί στο όραμα και στο σχέδιο τοπικής
ανάπτυξης, εάν συνδεθεί ικανοποιητικά με το πρόγραμμα επίσκεψης των
αναμενόμενων επισκεπτών στην περιοχή.
Όλα τα παραπάνω αξιοθέατα αποτελούν μέρος μόνο του ιστορικού και
πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, τα οποία δύναται να προβληθούν και να
αξιοποιηθούν με βιώσιμες διαμορφωτικές παρεμβάσεις και να αποτελέσουν κομμάτι
της τουριστικής προστιθέμενης αξίας της περιοχής.

Συντονισμένες δράσεις ανάπτυξης του αγροτικού – κτηνοτροφικού τομέα
Επίσης οι παραπάνω προσπάθειες προβολής των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των σχετικών Δήμων, περιλαμβάνουν την προβολή και αξιοποίηση
του αγροτικού – κτηνοτροφικού τομέα της οικονομίας, με την προώθηση της
βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο αγροτικός – κτηνοτροφικός τομέας είναι ο
παραγωγικός ιστός (κυρίως η κτηνοτροφία) στον οποίο βασίζεται η τοπική οικονομία
και στον οποίο κυριαρχούν οι μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, αυτό που
η μαζική εντατικοποιημένη γεωργία θεωρούσε για πολλά χρόνια μειονέκτημα, για τον
οικοτουρισμο-αγροτουρισμο μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι η περιοχή έχει άριστες προϋποθέσεις για ανάπτυξη
την βιολογικής κτηνοτροφίας και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα
προς την κατεύθυνση αυτή. Ως αγροτουριστική δραστηριότητα, θα μπορούσαν οι
επισκέπτες να γνωρίσουν τη φυσική ζωή στην ύπαιθρο και τις παραδοσιακές
πρακτικές κτηνοτροφίας και γεωργίας.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η περιοχή έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ΜΚΟ, που έχουν σχεδιάσει
και υποβάλλει προς έγκριση, σε σχετικά προγράμματα χρηματοδότησης, δράσεις με
περιβαλλοντικό και πολιτιστικό περιεχόμενο για την περιοχή. Κάποιες από τις εν λόγω
δράσεις έχουν ήδη εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο (Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ενώ πολλές από τις υπόλοιπες αναμένεται να εγκριθούν
στην επόμενη χρονική περίοδο.
Όλες οι σχετικές δράσεις ενδυναμώνουν το τοπικό όραμα της περιοχής για
βιώσιμη ανάπτυξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου, στο
πλαίσιο των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Παρακάτω, θα αναφερθούμε και θα
περιγράψουμε συνοπτικά τις συγκεκριμένες δράσεις.

ΜΚΟ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»
Ψηφιοποίηση λαογραφικού υλικού της Πελοποννήσου

Η τοπική κοινωνία της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πολίτες, συλλογικές
οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης) έχει τη συνείδηση ότι διαθέτει έναν πολύ
αξιόλογο πόρο, τα λαογραφικά της μουσεία, τις συλλογές και τα τοπικά δρώμενα, που
όμως δεν έχουν έως τώρα ταξινομηθεί και ψηφιοποιηθεί ώστε να γίνουν μέσο
προσέλκυσης επισκεψιμότητας.
Η δράση που προτείνεται από τη ΜΚΟ «Πολιτιστικός Αναπτυξιακός Σύνδεσμος
είναι η ψηφιοποίηση και διάθεση στο διαδίκτυο του λαογραφικού υλικού που
υπάρχει στην περιοχή. Μια συστηματοποιημένη και μεθοδευμένη προβολή των
τοπικών λαογραφικών στοιχείων πρόκειται να έχει πολλαπλά οφέλη. Μια τέτοια
ενέργεια θα ωφελήσει ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία, τις μικρές επιχειρήσεις του
οικοτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού, τους δήμους της περιοχής, τα τοπικά
μέσα επικοινωνίας, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους
ομογενείς του εξωτερικού, το ευρύ κοινό, τους επισκέπτες της περιοχής, Έλληνες και
ξένους.
Με τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων με λαογραφικό υλικό από την
περιοχή ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να πληροφορηθεί για τα πολιτιστικά
διαθέσιμα της περιοχής με έναν τρόπο συμπυκνωμένο, που θα συνδυάζει την
ψυχαγωγία με τη μάθηση.

ΜΚΟ «ΚΕΑΕΠ»

Πολιτιστικές διαδρομές πέριξ των Δήμων Μιδέας – Τύρινθας

Η ευρύτερη περιοχή γύρω από τους Δήμους Μιδέας και Τίρυνθας παρουσιάζει
ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την
επισκεψιμότητα ατόμων με πολιτιστικά ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο του πολιτιστικού
τουρισμού.
Το έργο που προτείνει η ΜΚΟ «ΚΕΑΕΠ» είναι η δημιουργία ψηφιακών
προϊόντων πολιτιστικού περιεχομένου, όπως site, CD και DVD. Αντικείμενο του έργου
είναι η ανάδειξη της συγκεκριμένης πολιτιστικής κληρονομιάς και η χάραξη θεματικά
ενοποιημένων πολιτιστικών διαδρομών.
Στόχος των προτεινόμενων ενεργειών είναι η ανάδειξη της περιοχής ως
προορισμό πολιτιστικού τουρισμού καθώς και η περαιτέρω θεματική ενημέρωση της
τοπικής και διεθνούς κοινότητας για την αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά της
περιοχής. Επιπλέον στόχος είναι η ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής και πράσινης
επιχειρηματικότητας.

ΜΚΟ «ΑΠΙΑ ΦΥΣΗ»

Ευαισθητοποίηση για την προστασία και αποκατάσταση του Αργολικού κάμπου
Το περιβάλλον στην περιοχή του Αργολικού κάμπου χαρακτηρίζεται από
βιοποικιλότητα και φυσική ομορφιά. Όμως, η ισορροπία του οικοσυστήματός του
απειλείται από την εντατική καλλιέργεια και τη χρήση φυτοφαρμάκων και
λιπασμάτων, που βάλλουν τον υδροφόρο ορίζοντα.
Η ΜΚΟ «Απία Φύση» προτείνει τη δημιουργία εντύπων και πληροφοριακού
υλικού για τη διοχέτευσή του στο διαδίκτυο, με περιεχόμενο τις αρνητικές συνέπειες
των υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και
στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Κατά συνέπεια, η ανάδειξη του προβλήματος θα ευαισθητοποιήσει τους
κατοίκους και θα κινητοποιήσει τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, ασκώντας πίεση
στους αρμόδιους για τη λήψη μέτρων. Η πληροφόρηση γύρω από την υφιστάμενη
κατάσταση στον Αργολικό κάμπο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να ληφθούν οι
κατάλληλες δράσεις από την Πολιτεία, τους Δήμους και τους αγρότες της περιοχής,
ώστε να αναβαθμιστεί το περιβάλλον και τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα.

Ευαισθητοποίηση για την προστασία του Αργολικού κόλπου

Η προτεινόμενη δράση ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την
προστασία του Αργολικού κόλπου δομείται με τον ίδιο τρόπο και αποσκοπεί στα ίδια
αποτελέσματα με την ανωτέρω δράση, για την προστασία του Αργολικού κάμπου.
Ο Αργολικός κόλπος αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς
υδροβιότοπους της Πελοποννήσου, με ποικιλία ειδών ορνιθοπανίδας και
ιχθυοπανίδας. Μέχρι τώρα, όμως, το οικοσύστημα δεν έλαβε την απαιτούμενη
προστασία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα από την ανεξέλεγκτη
δόμηση και τη συρρίκνωση των υγροτόπων.
Αυτό το πρόβλημα είναι ανάγκη να αναδειχτεί σε όλη του τη σημασία και το
συγκεκριμένο σχέδιο ικανοποιεί ακριβώς αυτή η ανάγκη. Η δράση πρόκειται να
υλοποιηθεί με την καταγραφή των ειδών της ιχθιοπανίδας και ορνιθοπανίδας του
υγροβιότοπου από ειδικό επιστήμονα και με την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για
την ευαισθητοποίηση του κοινού και της Πολιτείας.

Ιστοσελίδα φυσικών – πολιτιστικών διαθεσίμων Πελοποννήσου

Το προτεινόμενο έργο έχει ως φυσικό αντικείμενο την συγκέντρωση και
ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών διαθεσίμων της Πελοποννήσου, μέσα από μια
ιστοσελίδα. Σκοπός είναι η θεματική ενημέρωση της τοπικής και διεθνούς κοινότητας
για την πολιτιστική κληρονομιά και τα φυσικά διαθέσιμα του τόπου, με ψηφιακό
φωτογραφικό υλικό, ιστορικές αναφορές και ενδιαφέρουσες πολιτιστικές διαδρομές.
Οι προτεινόμενες ενέργειες συντελούν:
Α) στην ανάδειξη και διατήρηση του πολιτισμού και του φυσικού
περιβάλλοντος, καθώς με την ψηφιακή αποτύπωση των διαδρομών θα γίνει
καταγραφή και ανάδειξη των αρχαίων πόλεων, αρχαιολογικών χώρων, τουριστικών
αξιοθέατων και της απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.
Β) Στη δημιουργία εργαλείων που συμπυκνώνουν πολιτικές προβολής και
αναβάθμισης της περιοχής και συσπειρώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις
δραστήριες οργανώσεις των πολιτών σε κοινούς στόχους για την τουριστική
αναβάθμιση της περιοχής.

Λαϊκά Πανηγύρια και γιορτές στην Πελοπόννησο

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι τοπικές γιορτές αποτελούν ένα σημαντικό
γεγονός για την τοπική κοινωνία, καθώς και ευκαιρία για την τοπική οικονομία και την
πολιτιστική ζωή εν γένει. Η καταγραφή και συγκέντρωσή τους σε έναν οδηγό, ο
οποίος θα είναι κατάλληλα προσανατολισμένος στις ανάγκες των επισκεπτών, θα
δώσει ένα επιπλέον κίνητρο για την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.
Οι επισκέπτες θα μπορούν εύκολα να πληροφορούνται για τις τοπικές
εκδηλώσεις και μάλιστα για την ιδιαίτερη σχέση κάθε γιορτής – εθίμου με την τοπική
ιστορία και λαογραφία. Η σύνδεση των γιορτών με την τοπική ιστορία θα δώσει έναν
διαφορετικό προσανατολισμό στις διοργανώσεις, που θα αποκτήσουν βαθιά
πολιτιστική διάσταση.
Επίσης, η σαφής σύνδεση των τοπικών εορτών και δρώμενων με τα τοπικά
προϊόντα, θα αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων.
Έτσι, θα υπάρξει και μια έμμεση τόνωση του τοπικού εισοδήματος και της
απασχόλησης, εκτός από την άμεση με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην
περιοχή.

ΜΚΟ «ΗΡΑΚΛΕΙΟΙ ΤΟΠΟΙ»

Διατοπικό φεστιβάλ «ΗΡΑΚΛΕΙΑ» στο Άργος και στον Δήμο Φαρών

Το διατοπικό φεστιβάλ «Ηράκλεια» αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου
καινοτομικού σχεδίου οικοτουριστικής ανάπτυξης θεματικού και πολιτιστικού
τουρισμού, που αφορά στην περιοχή της Κεντρικής ορεινής Πελοποννήσου. Το θέμα
του φεστιβάλ εμπνέεται από τους τόπους, άθλους και μύθους του Ηρακλή και
καλύπτει τον γεωγραφικό άξονα από τις Μυκήνες έως την Αρχαία Ολυμπίας, με κύριο
στόχο την αξιοποίηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του μύθου στην πολιτιστική
επιχειρηματικότητα.
Η πρόταση αφορά στην διεξαγωγή του φεστιβάλ στους Δήμους Άργους και
Φαρών, κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Η διάρκειά του θα είναι τέσσερις μέρες σε κάθε
τόπο. Το οικο – φεστιβάλ θα συνδυάζεται με ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι,
ώστε οι παραδοσιακοί θεσμοί να εμπλουτιστούν με ποιοτικά πολιτιστικά στοιχεία και
με τη θεματική του Ηρακλή, η οποία μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για
καλλιτεχνική παραγωγή σε νέα πεδία.
Ωφελούμενοι του προτεινόμενου σχεδίου δράσης θα είναι η τοπική κοινωνία,
οι επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού καθώς και οι τοπικές περιβαλλοντικές και
πολιτιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή
παρέμβασης.
Απώτερος σκοπός είναι η κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και ιδιωτικών
κεφαλαίων, ο συνδυασμός της ελκυστικότητας και αναγνωρισιμότητας των μύθων
του Ηρακλή με την επισκεψιμότητα στους τόπους των άθλων, η δημιουργία
υποδομών για εναλλακτικό τουρισμό και η διεξαγωγή πολιτιστικών και
επικοινωνιακών γεγονότων. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που μπορεί να έχει
πολλές θετικές επιδράσεις στην τοπική απασχόληση και επιχειρηματικότητα.

Ψηφιακή αποτύπωση διαδρομής από την Τύρινθα έως την Αρχαία Ολυμπία

Η ανάγκη για ψηφιοποιημένο υλικό περιηγήσεων στην περιοχή παρέμβασης
προκύπτει ως φυσική συνέχεια των δράσεων διαφόρων πολιτιστικών και
περιβαλλοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και προωθούν
τον εναλλακτικό τουρισμό. Η προσέλκυση επισκεψιμότητας στην περιοχή δεν μπορεί
να πραγματοποιηθεί εάν δεν ληφθεί ειδική μέριμνα για την περιπατητική περιήγηση
των επισκεπτών με ψηφιοποιημένο υλικό, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα στοχευμένης
προβολής των πολιτιστικών και φυσικών διαθεσίμων.
Με το εν λόγω σχέδιο:
Α) Θα καλυφθεί ικανοποιητικά η ανάγκη συνολικής παρουσίασης των
πολιτιστικών διαθεσίμων της περιοχής,
Β) Θα καλυφθεί η ανάγκη, για τους λάτρεις του πολιτιστικού τουρισμού,
δημιουργίας εργαλείων που να υποστηρίζουν την περιήγηση στην περιοχή.
Γ) Θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προσέλκυσης σημαντικής
επισκεψιμότητας στην περιοχή, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του τοπικού
εισοδήματος και απασχόλησης.

Εικαστική απεικόνιση των άθλων του Ηρακλή

Η ζήτηση προϊόντων τέχνης, και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με την
ελληνική μυθολογία, είναι δεδομένη. Αρκεί κανείς να ανατρέξει στο διαδίκτυο για
σχετικές εικόνες, καλλιτεχνικά δημιουργήματα και ιστοσελίδες.
Το ενδιαφέρον για τον μύθο και τους άθλους του Ηρακλή είναι ιδιαίτερα
έντονο σε αυτούς τους χώρους. Εντούτοις, από την υπάρχουσα προσφορά,
απουσιάζει το στοιχείο της σύνδεσης του μύθου με τους τόπους όπου αυτός έλαβε
χώρα.
Η σύνδεση των άθλων με τις περιοχές στις οποίες σύμφωνα με τον μύθο
πραγματοποιήθηκαν, με την κατάλληλη επεξεργασία, μεθοδολογία και προβολή
μπορεί να λειτουργήσει συνεργειακά, και να τονώσει την επισκεψιμότητα της
περιοχής και την αναγνωρισιμότητα των τόπων διεθνώς. Αυτό θα έχει άμεσο
αντίκτυπο στα τοπικά εισοδήματα και την απασχόληση της τοπικής κοινωνίας.
Επιπλέον, ο μύθος μπορεί να γίνει καταλύτης για την παραγωγή πρωτότυπης
θεματικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Έτσι, η δράση που προτείνεται από την ΜΚΟ «Ηράκλειοι Τόποι» πρόκειται να
συμβάλλει:

Α) στην πρωτότυπη καλλιτεχνική δημιουργία, η οποία θα συνδέεται έντονα με
το τοπικό στοιχείο της μυθολογικής φόρτισης,
Β) στη στοχευμένη προβολή του υφιστάμενου μυθολογικού πολιτιστικού
διαθεσίμου της περιοχής,
Γ) στη διέγερση των δημιουργών – καλλιτεχνών για δημιουργία με
πρωτότυπη θεματολογία που σχετίζεται με το μύθο.

ΜΚΟ «ΟΙΚΟΡΑΜΑ»

Έκθεση πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβαλλοντικής δράσης

Αγροτουρισμού Πελοποννήσου

Στόχος της προτεινόμενης έκθεσης είναι, εκτός από την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς, η οργάνωση δομών ενημέρωσης και η δημιουργία
επικοινωνιακών και πολιτιστικών γεγονότων στην περιοχή μεταξύ των Δήμων Άργους,
Νεμέας, Τίρυνθας, Μιδέας, Ασίνης και Μυκηνών των Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας και
Κορινθίας, που παρουσιάζουν έντονο πολιτιστικό και οικολογικό ενδιαφέρον.
Σκοπός της έκθεσης είναι να συμβάλλει στην προβολή των περιοχών πέριξ
του Δήμου Άργους και των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, όπως των
λαογραφικών στοιχείων, των αγροτικών προϊόντων, των επιχειρήσεων εναλλακτικού
και πολιτιστικού τουρισμού, της δράσης των τοπικών συλλόγων και των
περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα και απώτερος στόχος της προτεινόμενης δράσης
είναι η περαιτέρω ενημέρωση της τοπικής και διεθνούς κοινότητας για την
αρχαιολογική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου με ψηφιακό υλικό (φωτογραφικό
και video), ιστορικές αναφορές και ενδιαφέρουσες πολιτιστικές διαδρομές,
αναδεικνύοντας έτσι την ευρύτερη περιοχή ως ενιαίο τουριστικό προορισμό και
αυξάνοντας την επισκεψιμότητα.

ΜΚΟ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ψηφιοποίηση σπάνιων και παλαιών βιβλίων και εκδόσεων με θέμα
τους μύθους και άθλους του Ηρακλή
Η δράση «ψηφιοποίηση σπάνιων και παλαιών βιβλίων και εκδόσεων με θέμα
τους μύθους και άθλους του Ηρακλή» αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου
οικοτουριστικής ανάπτυξης για την Κεντρική ορεινή Πελοπόννησο, με θέμα το
εναλλακτικό – πολιτιστικό και θεματικό – τουρισμό, στους τόπους των άθλων του
Ηρακλή.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υλοποίηση δικτυότοπου που θα φιλοξενεί τα
ψηφιοποιημένα βιβλία και εκδόσεις που θα αφορούν στους άθλους και τους μύθους
του Ηρακλή, με σκοπό τη δημιουργία ενός ψηφιακού πολιτιστικού προϊόντος, ειδικά
προσανατολισμένου στην μάθηση και στην ψυχαγωγία.
Μέσα από αυτό το έργο θα καλυφθεί η ανάγκη συλλόγων και εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων για πρόσβαση σε σπάνιο πολιτιστικό υλικό με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά
παράλληλα θα τονωθεί το ενδιαφέρον για την περιφέρεια της Πελοποννήσου και θα
αυξηθεί η επισκεψιμότητα της περιοχής.

ΜΚΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ»

Θεατρικό δρώμενο με θέμα τους άθλους του Ηρακλή

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του οικο – φεστιβάλ «Ηράκλεια» έχει προταθεί η
υλοποίηση θεατρικής παράστασης – δρώμενου με θέμα τους Άθλους του Ηρακλή. Η
εν λόγω ενέργεια πρόκειται να συμβάλλει θετικά στην προβολή της προσωπικότητας
του Ηρακλή και στην σύνδεσή της με τους τόπους διεξαγωγής του φεστιβάλ,
αναδεικνύοντας έτσι την περιοχή σε ελκυστικό τουριστικό προορισμό.

ΜΚΟ «ΟΙΚΟΔΡΑΣΕΙΣ»

Ψηφιακές διαδρομές στα χνάρια των μύθων του Ηρακλή από το Άργος ώς της Αρχαία Ολυμπία
Το έργο που προτείνεται από την ΜΚΟ «Οικοδράσεις» περιλαμβάνει τη
δημιουργία ενός δικτυακού τόπου για την ψηφιακή αποτύπωση των διαδρομών από
το Άργος έως την Αρχαία Ολυμπία, με γνώμονα της περιγραφές του Παυσανία στο
έργο του «Ελλάδος Περιήγησης».
Στην προτεινόμενη δράση θα περιέχεται υλικό που θα αφορά μνημεία και
ερείπια αρχαίων πόλεων που σχετίζονται με την ιστορία της περιοχής παρέμβασης.
Έτσι, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί εικονικά στους
αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, λαμβάνοντας την απαραίτητη πληροφόρηση
μέσω φωτογραφιών και πρωτότυπων κειμένων.
Στόχος και αναμενόμενο αποτέλεσμα της δράσης είναι η προβολή της
περιοχής στο ευρύ κοινό και η αύξηση της επισκεψιμότητάς της, μέσα από την
ανάδειξη των πολιτιστικών και φυσικών της διαθεσίμων.

ΜΚΟ «ΦΙΛΥΡΑ»

Διοργάνωση καλλιτεχνικών αγώνων θεάτρου – ζωγραφικής – χορού– μουσικής στο Φεστιβάλ Ηράκλεια 2007
Με το προτεινόμενο αυτό έργο η ΜΚΟ Φιλύρα θα υλοποιήσει καλλιτεχνικούς
αγώνες στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Ηράκλεια 2007», με σκοπό την ανάδειξη της
ερασιτεχνικής πολιτιστικής δημιουργίας στο θέατρο, τη ζωγραφική, τον χορό και τη
μουσική.
Κεντρικό θέμα των αγώνων θα είναι η προσωπικότητα και ο μύθος του
Ηρακλή, που δίνει το όνομά του και στο φεστιβάλ. Δεκτές θα γίνονται καλλιτεχνικές
ομάδες από σχολεία ή ερασιτεχνικούς συλλόγους καθώς και προσωπικές συμμετοχές.
Σκοπός του έργου είναι η κινητοποίηση ερασιτεχνικών και εθελοντικών
ομάδων, για τη διοργάνωση ενός πρωτότυπου καλλιτεχνικού γεγονότος που θα
προσελκύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών και θα δραστηριοποιήσει την τοπική
κοινωνία.
Απώτερος στόχος είναι να καθιερωθεί το φεστιβάλ και οι καλλιτεχνικοί αγώνες
ως πολιτιστικό γεγονός μεγάλης εμβέλειας, που θα ξεπερνά τα όρια της περιοχής
παρέμβασης και θα την αναδεικνύει ως ποιοτικό προορισμό εναλλακτικού τουρισμού.