ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΠΟΙ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ»

ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα «Τόποι, Μύθοι και Άθλοι του Ηρακλή» ή αλλιώς «Ηράκλειοι
Τόποι» – «Έργο Πολιτών», είναι ένα από τα 60 περίπου Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια
Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) που υποβλήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και
Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Ιανουάριο του
2007 μετά από πρόσκληση.
Πρόκειται για μια πρόταση που καλύπτει ορεινές και μειονεκτικές περιοχές των
Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και αφορά στον θεματικό
πολιτιστικό τουρισμό και οικοτουρισμό. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου
υπολογίζεται σε επτά (7) χρόνια (2007 – 2014) και ο εκτιμώμενος συνολικός
προϋπολογισμός φθάνει το ύψος των 55.000.000 €.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, τα προτεινόμενα σχέδια θα έπρεπε να
ανταποκρίνονται στις εξής απαιτήσεις:
– Να αποτελούν καινοτομικά ολοκληρωμένα προγράμματα, σχεδιασμένα µε
τη συμμετοχή κοινωνικοοικονοµικών εταίρων, επικεντρωμένα σε ένα ή
περισσότερα θέματα/προβλήματα μιας περιοχής παρέμβασης
συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της, µέσω νεωτεριστικών προσεγγίσεων,
απαντώντας ταυτόχρονα σε οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
προβλήματα.
– Να στοχεύουν στην καινοτομία, στην ενεργό συμμετοχή και συνεργασία
των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και στην εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα,
συμβάλλοντας µε νέες ιδέες στο σχεδιασμό προγραμμάτων και στην
δημιουργία νέων δομών.

Παρακάτω, θα κάνουμε μια αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος
«Τόποι, Μύθοι και Άθλοι του Ηρακλή» και θα προσεγγίσουμε τα βασικά του σημεία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Το Πρόγραμμα με τίτλο «Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή», αφορά σε
ένα ολοκληρωμένο καινοτομικό σχέδιο οικοτουριστικής ανάπτυξης θεματικού
πολιτιστικού τουρισμού, στους τόπους των άθλων του Ηρακλή στην Πελοπόννησο.
Σκοπός είναι η αξιοποίηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του μύθου, σε σχέση με το
φυσικό περιβάλλον και την ανάπτυξη της πολιτιστικής και της πράσινης επιχειρηματικότητας.
Αναφέρεται στο γεωγραφικό άξονα από τις Μυκήνες έως την Αρχαία Ολυμπία.
Συγκεκριμένα, η περιοχή παρέμβασης ορίζεται από τους Δήμους Τύρινθας, Άργους,
Μιδέας, Λέρνας, Νεμέας, Στυμφαλίας, Φενεού, Κλείτορος, Λευκασίου, Αροανίας,
Παΐων, Λαμπείας, Λασιώνος, Πηνείας, Αρχαίας Ολυμπίας, Φαρρών και η κοινότητα
Καλετζίου. Πρόκειται για κατεξοχήν ορεινούς Δήμους, με εξαίρεση το Άργος, που
χαρακτηρίζονται από χαμηλή ανάπτυξη και βρίσκονται σε αρκετά μεγάλη απόσταση
από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Σ’ αυτούς τους τόπους, κατά τη μυθολογία, πραγματοποιήθηκαν πέντε από
τους άθλους του Ηρακλή, «Λερναία Ύδρα», «Λιοντάρι Νεμέας», «Στυμφαλίδες
Όρνιθες», «Ερυμάνθιος Κάπρος», «Κόπρος του Αυγεία». Εκτός από τη μυθολογική
της κληρονομιά, η περιοχή χαρακτηρίζεται επίσης από πλούσια φυσικά στοιχεία και
αξιοθέατα όπως βουνά, ποτάμια, κοιλάδες, λίμνες, που συνθέτουν ιδανικές συνθήκες
για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού – αγροτουρισμού.
Ποσοτικά στοιχεία της περιοχής παρέμβασης
Η περιοχή παρέμβασης ανήκει στην Α1 κατηγορία – ορεινή και μειονεκτική
περιοχή – και όλοι οι Δήμοι που περιλαμβάνονται σε αυτή έχουν χαρακτηριστεί
περιοχές ΟΠΑΑΧ και LEADER.
Επίσης, όλοι οι Δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πλην του Άργους,
της Λέρνης και της Αρχαίας Ολυμπίας, έχουν υψόμετρο από 400 έως 900 μέτρα. Η
γεωμορφολογία της παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία, αφού σε αυτήν περιλαμβάνονται
όρη με ιδιαίτερα μεγάλο υψόμετρο (Αροάνια 2.335 μ., Ερύμανθος 2.222 μ.,
Παναχαϊκό 1.926 μ.), μεγάλες φυσικές λίμνες και ποτάμια (Αλφειός, Πηνειός,
Ερύμανθος, Λάδωνας και οι παραπόταμοί τους). Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τα
εδάφη είναι ορεινά (45,3%) και ημιορεινά (25,6%) ενώ μόλις το 29,1% είναι πεδινές
εκτάσεις.
Σε αυτό το γεωγραφικό άξονα η κατοίκηση, σε αντίθεση με τις μεγάλες πόλεις
της περιφέρειας που βρίσκονται στα παράλια της Πελοποννήσου (Πάτρα, Πύργος,
Κόρινθος), παρουσιάζει πληθυσμιακή μείωση. Συγκεκριμένα, έχει σταθερά το
υψηλότερο, μαζί με το Βόρειο Αιγαίο, ποσοστό φυσικής μείωσης του πληθυσμού.
Επίσης, το κατά κεφαλή ΑΕΠ της είναι χαμηλότερο του 75% του μέσου όρου της
ΕΕ-15.
Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το έλλειμμα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών
της περιοχής και την ανάγκη παρέμβασης μέσω ενός καινοτομικού προγράμματος
οικοανάπτυξης και πολιτιστικού τουρισμού.
Ποιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης
Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι το στοιχείο ότι όλες οι έδρες των Δήμων
είναι χωριά και κωμοπόλεις, που χαρακτηρίζονται από χαμηλή ανάπτυξη και έλλειψη
εκσυγχρονισμού στις ασχολίες των κατοίκων. Ωστόσο, σε αυτή την περιοχή
υπάρχουν 11 Αρχαίες πόλεις οι οποίες είναι Τίρυνθα, Νεμέα, Μυκήνες, Στυμφαλία,
Φενεός, Κλειτορία, Πάος, Ψωφίδα, Τριταία, Ήλιδα και Ολυμπία.
Αυτές οι αρχαίες πόλεις έχουν εγγενώς το στοιχείο του ενδιαφέροντος
προορισμού. Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής και ανάδειξης, ως προορισμοί πολιτιστικού
τουρισμού. Η ανάδειξη αυτών των αρχαίων πόλεων, μέσα από μια ενοποιημένη
διαδρομή, αναμένεται να δώσει σημαντικά κίνητρα για την τοπική οικονομία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την ποικιλία των πόρων και των
αναπτυξιακών κινήτρων, η περιοχή παραμένει σε χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης με
συνεχόμενη πληθυσμιακή συρρίκνωση, λόγω απουσίας αστικού κέντρου και
αναπτυξιακού πόλου καθώς και ελλειμματικής συγκέντρωσης ανθρώπινων πόρων και
κεφαλαίων. Παρά το ότι συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που
παρουσιάζουν οι γειτονικές περιοχές, όπως τα Καλάβρυτα και η Βυτίνα, ως θέρετρα
ορεινού τουρισμού, εντούτοις δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές, ώστε να αναδειχθεί
ως πόλος έλξης και να προσελκύσει επενδύσεις στον εναλλακτικό τουρισμό.
Το προτεινόμενο σχέδιο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την περιοχή να
αναδειχθεί σε μια αναπτυξιακή ενότητα, με αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις και
ολοκληρωμένα αποτελέσματα ταυτόχρονα σε οικονομικούς, κοινωνικούς και
περιβαλλοντικούς στόχους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι άξονες του προγράμματος είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι:
1. Δημιουργία «μυθολογικού πάρκου του Ηρακλή», πολιτιστικής έκφρασης
και ανάδειξης της μυθολογίας στην τέχνη και τον πολιτισμό. Σκοπός είναι η ανάπτυξη
του πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και η δημιουργία κι άλλων θεματικών πάρκων,
όπως:
– Ορνιθολογικό πάρκο στη Στυμφαλία,
– Βιολογικό πάρκο και καταφύγιο θηραμάτων στον Ερύμανθο,
– υδρολογικό πάρκο στο Δήμο Φολόης και
– ζώνη ελεύθερης βιολογικής κτηνοτροφίας στο Δυτικό Ερύμανθο.
2. Δημιουργία μεγάλης οικοτουριστικής διαδρομής στα χνάρια των μύθων
του Ηρακλή από την Τύρινθα και την Νεμέα μέχρι την Αρχαία Ολυμπία. Παράλληλα
θα δημιουργηθούν υποδομές και θα τοποθετηθεί σήμανση, έτσι ώστε η περιοχή να
αξιοποιηθεί ως τουριστικός πόρος και να εμπλουτιστεί με με διαδρομές για ποδήλατο,
πεζοπορία και ιππασία.
3. Δημιουργία μεγάλης δικτυακής πύλης για την ανάδειξη του ψηφιακού
πολιτισμού. Ως θεματική θα έχει τους τόπους και άθλους του Ηρακλή, τις επιδράσεις
του μύθου του στην Τέχνη, τις πόλεις, τις Ηράκλειες στήλες και τα θεματικά πάρκα
που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και αναφέρονται στους μύθους του Ηρακλή. Στο
πλαίσιο το Portal θα λειτουργήσει και ηλεκτρονικό κατάστημα ενώ ενεργές θα είναι
και οι ιστοσελίδες Herculesnet και Herculespark.
4. Διοργάνωση ετήσιου φεστιβάλ για τον Ηρακλή στους Δήμους που
σχετίζονται με τους τόπους των άθλων με παγκόσμια συμμετοχή. Το φεστιβάλ θα
περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς,
περιβαλλοντικής δράσης, οικοτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού. Θα είναι ένα
ανοιχτό φεστιβάλ συμμετοχής ερασιτεχνικής πολιτιστικής δημιουργίας, φορέων,
επιχειρήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης.
5. Υποστηρικτικές ενέργειες της τοπικής επιχειρηματικότητας στον
εναλλακτικό τουρισμό. Σκοπός είναι να παρασχεθεί η απαραίτητη στήριξη για την
ενίσχυση της πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.
6. Μικρές μονάδες ήπιων μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) ώστε το
έργο να λειτουργήσει με υποδειγματικό τρόπο για την προστασία του περιβάλλοντος.
7. Δημιουργία διεθνούς κέντρου εθελοντισμού υπό την αιγίδα του
«Έργου Πολιτών» με σκοπό την καινοτόμο αξιοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου
στην κοινωνική οικονομία. Σκοπός είναι η προσέλκυση συμμετοχών και από το
εξωτερικό.
8. Τεχνική βοήθεια-Μελέτες για την ωρίμανση του σχεδίου και υλοποίηση
του έργου.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε η εφαρμογή κάθε
άξονα και η υλοποίηση κάθε δράσης να ανατροφοδοτεί αναδραστικά τη συνολική
ενεργοποίηση του προγράμματος. Έτσι, αρχικά το ετήσιο φεστιβάλ και η δικτυακή
πύλη μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην καθιέρωση της οικοδιαδρομής που
περιλαμβάνει την περιοχή Άργος – Νεμέα – Στυμφαλία – Φενεός – Ερυμάνθος –Φολόη
μέχρι την Αρχαία Ολυμπία, προκαλώντας πανελλήνιο και παγκόσμιο
ενδιαφέρον. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προετοιμαστεί ο στόχος για την
επισκεψιμότητα του μυθολογικού πάρκου και των άλλων θεματικών πάρκων.
Στη συνέχεια, η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων θα προσφέρει ένα
ολοκληρωμένο πακέτο πολιτιστικού τουρισμού και οικοτουρισμού, καθώς το
πρόγραμμα συνδυάζεται με την ανάπτυξη των φυσικών διαθεσίμων της ευρύτερης
περιοχής, ποτάμια, λίμνες και μνημεία της φύσης.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι κυρίως αναπτυξιακός.
Αποσκοπεί στην πλήρη αναστροφή της φθίνουσας πορείας της απασχόλησης και του
παραγόμενου προϊόντος στην ευρύτερη περιοχή, που πλέον περιορίζεται στην
παραδοσιακή κτηνοτροφία και δευτερευόντως στη γεωργία. Η προοπτική είναι να
ανοίξει νέους ορίζοντες στην τοπική απασχόληση και να δώσει ευκαιρίες κυρίως
στους νέους, μέσα από τις προτάσεις και τις δυνατότητες του πολιτιστικού και
εναλλακτικού τουρισμού.
Εξάλλου, σύμφωνα με μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
(WTO), ο εναλλακτικός – πολιτιστικός τουρισμός αναπτύσσεται με ρυθμό 15%
ετησίως και αυτή η τάση δεν μπορεί παρά να ευνοήσει και τις συγκεκριμένες περιοχές
παρέμβασης. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της
κατανομής των επενδυτικών πόρων σε επίπεδο περιφέρειας, με ευεργετικά
αποτελέσματα στην τόνωση της απασχόλησης.
Ειδικότερα, η εφαρμογή του προγράμματος υπολογίζεται να συμβάλλει στην
αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής κατά 20.000 περίπου επισκέψεις και έως
40.000 διανυκτερεύσεις το χρόνο.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη μέση δαπάνη στον εναλλακτικό
τουρισμό (σύμφωνα με έρευνες, το προφίλ του πολιτιστικού τουρίστα είναι υψηλής
μέση δαπάνης), υπολογίζουμε ότι το πρόγραμμα θα οδηγήσει σε ετήσια έσοδα που
θα αγγίζουν τα 40- 50 εκ. ευρώ ετησίως. Κατά συνέπεια είναι εφικτή η απόσβεση του
επενδυτικού κεφαλαίου σε εύλογο χρονικό διάστημα και αυτό συνιστά στοιχείο
βιωσιμότητας και ρεαλιστικότητας.
Αναμένεται ότι η ταύτιση της περιοχής με τους άθλους και τον μύθο του
Ηρακλή, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα έργα υποδομής, θα φέρει ένα νέο κύμα
επισκεψιμότητας στην περιοχή παρέμβασης. Προβλέπεται ότι ορισμένα προγράμματα
και δραστηριότητες που αναπτύσσονται ήδη στην περιοχή, όπως οι υπαίθριες
παραποτάμιες δραστηριότητες στους ποταμούς Λάδωνα και Ερύμανθο, θα
εξασφαλίσουν νέα προστιθέμενη αξία και νέα πελατεία.
Το ίδιο θα συμβεί με την ανακαίνιση Μοναστηριών, παραδοσιακών πέτρινων
κτιρίων και γεφυριών, όπως: το μοναστήρι του Πορετσού, το Αρχοντικό Πετραλιά
στη Δίβρη, το Δημοτικό Σχολείο Ορεινής (έργα που ήδη υλοποιούνται από τον
Ε.Ο.Τ.), το πέτρινο γεφύρι στην Ψωφίδα, το φυσικό πάρκο ποταμού Ερυμάνθου, το
Ξενία στην Καστανιά Κορινθίας, το παρατηρητήριο πουλιών στη Στυμφαλία, το
πρότυπα αγροκτήματα αμπελουργίας στη Νεμέα. Όλα αυτά τα έργα που
υλοποιούνται στις παραπάνω περιοχές και που είναι σε λειτουργία θα ενταχθούν με
τη σειρά τους στο μεγάλο οικοτουριστικό πολιτιστικό πρόγραμμα «Τόποι, μύθοι και
άθλοι του Ηρακλή» και θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία.
Επίσης, προστιθέμενη αξία θα αποκτήσουν και άλλοι φυσικοί πόροι της
περιοχής, όπως τα σπήλαια των Λιμνών στην Κλειτορία, οι πηγές του Αροάνιου και
του Λάδωνα, η λίμνη Δόξα στη Φενεό και λίμνη Στυμφαλία. Το ίδιο θα συμβεί και με
μια σειρά από οικολογικά μονοπάτια που έχουν διανοιχτεί τοπικά στους Δήμους και
ειδικότερα στο Δρυοδάσος Φολόης, στον ποταμό Ερύμανθο, στον ποταμό Λάδωνα,
στο Δυτικό Ερύμανθο.
Τέλος, προστιθέμενη αξία θα αποκτήσει και η γη στους προαναφερόμενους
τόπους, καθώς θα υπάρξει ζήτηση για κατασκευή υποδομών φιλοξενίας, καταλύματα
και ξενώνες, και άλλες υποδομές εναλλακτικού τουρισμού, δημιουργώντας κίνητρα
για την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Εκτός από τα προαναφερθέντα, το πρόγραμμα «Τόποι, Μύθοι και Άθλοι του
Ηρακλή», θα οδηγήσει σε πρόσθετα θετικά αποτελέσματα και οφέλη για την τοπική
κοινωνία, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:
Συμβολή στην κοινωνική ενσωμάτωση ομάδων πληθυσμού
Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενσωμάτωση των
άνεργων νέων και γυναικών, που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό στα κέντρα
λήψης αποφάσεων, με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς πρόκειται να
δημιουργηθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί το κοινωνικό κεφάλαιο
της περιοχής.
Αυτά τα θετικά αποτελέσματα πρόκειται να αντληθούν μέσα από την
ανάπτυξη της πολιτιστικής και πράσινης επιχειρηματικότητας και τα κίνητρα που
παρέχει το πρόγραμμα γι’ αυτό το σκοπό, καθώς και μέσω της ενεργοποίησης της
τοπικής συνείδησης που προκαλεί η εφαρμογή ενός τοπικού οράματος
οικοανάπτυξης. Σ’ αυτό το επίπεδο υπάρχει ήδη αξιοσημείωτη συμμετοχικότητα,
δεδομένου ότι στον προγραμματισμό μετέχουν συλλογικές οργανώσεις, δίκτυα,
εκπαιδευτικοί – σχολεία και η τοπική διανόηση.
Τέλος, η υλοποίηση του προγράμματος θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της
απόδοσης των άλλων προγραμμάτων εθελοντισμού που πραγματοποιούνται στην
περιοχή και κινητοποιούν ήδη κάποιο κοινωνικό κεφάλαιο.
Αναβάθμιση και διατήρηση του περιβάλλοντος
Ένα άλλο πεδίο στο οποίο υπάρχει ουσιαστική συμβολή μέσω του
προγράμματος είναι η διατήρηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος της ευρύτερης
περιοχής, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο που βασίζεται
στην οικοανάπτυξη, στον οικοτουρισμό και στον πολιτισμό. Με τις δράσεις του,
αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον ως τουριστικό πόρο πράσινης επιχειρηματικότητας
και, διαμέσου αυτής, εξασφαλίζει τη διαρκή χρηματοδότηση δράσεων προστασίας και
συντήρησης της φυσικής κληρονομιάς. Με άλλα λόγια, μετατρέπει το παραδοσιακό
μοντέλο ανάπτυξης, που βασίζεται στην εξάντληση των φυσικών πόρων, σε ένα
μοντέλο που αναδεικνύει τη φυσική κληρονομιά ως αναπτυξιακό πόρο.
Από την άλλη πλευρά, η διαχρονικότητα των μύθων του Ηρακλή καθώς και οι
συμβολισμοί τους, μπορούν να παραπέμψουν σε μια πολιτιστική αντίληψη ιδιαίτερης
ευαισθησίας για το φυσικό περιβάλλον. Εξάλλου, η πρόταση που αποτελεί πυλώνα
του όλου προγράμματος και αφορά στη συστηματική χρήση των ήπιων μορφών
ενέργειας, μπορεί να αναδείξει την περιοχή ως πρότυπο παράδειγμα οικολογικής
συνείδησης παγκόσμιας εμβέλειας.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα συγκεντρώνει τη στήριξη όλων
των οικολογικών οργανώσεων, καθώς το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών
Οργανώσεων «ΠΑΝΔΟΙΚΟ» συμμετέχει ως επιτροπή συντονισμού του
προγράμματος.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα «Τόποι, Μύθοι και Άθλοι του Ηρακλή» στηρίζεται στη
δημιουργία ενός εταιρικού σχήματος, με πέντε βασικούς στρατηγικούς εταίρους:
 την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που εκπροσωπείται από 15 Δήμους και 1
Κοινότητα των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας 1 ,
1 Δήμος Άργους, Δήμος Τύρινθας, Δήμος Μιδέας, Δήμος Λέρνης, Δήμος Νεμέας, Δήμος Στυμφαλίας,
Δήμος Φενεού, Δήμος Λευκασίου, Δήμος Λαρισού, Δήμος Αροανίας, Δήμος Λαμπείας, Δήμος
Λασιώνος, Δήμος Πηνείας, Δήμος Φαρρών, Κοινότητα Καλεντζίου, Δήμος Τριταίας,
 την Α.Μ.Κ.Ε. «Ηράκλειοι Τόποι», που αποτελεί σύμπραξη
επιχειρήσεων – Μ.Κ.Ο. και έχει γεωγραφική εμβέλεια τις Περιφέρειες
Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας,
 το «Έργο Πολιτών», που είναι οργανισμός του Δημοσίου για τον
Εθελοντισμό και έχειι πανελλήνια γεωγραφική εμβέλεια,
 το Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, που ερευνητικό κέντρο
του Πανεπιστημίου, με νομική μορφή ΝΠΔΔ και πανελλήνια
γεωγραφική εμβέλεια, και
 ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Η επιλογή αυτή του συγκεκριμένου εταιρικού σχήματος έγινε αφενός, για τη
διαχειριστική αποτελεσματικότητα του προγράμματος και αφετέρου, για την
πολυσυμμετοχικότητα επιχειρήσεων και συλλογικών οργανώσεων στο έργο.
Εξάλλου, το συγκεκριμένο σχέδιο προέκυψε ως αποτέλεσμα ενός
συνολικότερου τοπικού οράματος και σχεδίου οικοανάπτυξης, που ξεκίνησε από τις
συμμετέχουσες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και επεκτάθηκε σε ολόκληρη την
Πελοπόννησο.
Ο δικτυακός φορέας «Ηράκλειοι Τόποι» έχει στον προγραμματισμό του τη
συνεχή και οργανωμένη επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και την τοπική
κοινωνία, για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης και δράσεων
πολιτιστικής επιχειρηματικότητας που ενισχύουν τον κεντρικό στόχο του σχεδίου. Το
σχέδιο, εξάλλου, δεν ξεκίνησε από τους κρατικούς φορείς, αλλά από την
ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω Μ.Κ.Ο.
Αυτή η δικτύωση αποτελεί ένα οριζόντιο δίκτυο επικοινωνίας μοναδικής
ιστορικής πρωτοβουλίας για την περιοχή. Καινοτομικό στοιχείο αυτής της
προσπάθειας είναι ότι οι φορείς αυτοί είναι προσανατολισμένοι στην πράσινη και
πολιτιστική επιχειρηματικότητα, έλκοντας και τους Καποδιστριακούς Δήμους προς
αυτή την κατεύθυνση. Είναι χαρακτηριστικό ότι συγκεκριμένοι Καποδιστριακοί Δήμοι
έχουν μπει σε προγράμματα πολιτιστικής και πράσινης επιχειρηματικότητας, χάρις την
πρωτοβουλία με τη συμβουλευτική και την κινητοποίηση των συλλογικών φορέων
και την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
Συνεπώς, κύριο συστατικό στοιχείο του σχεδίου είναι η κινητοποίηση
ανθρώπινων πόρων και ιδιωτικών κεφαλαίων «εκ των κάτω», από πρωτοβουλία των
πολιτών. Το πλήθος των εμπλεκόμενων συλλογικών φορέων και επιχειρήσεων
εγγυάται την κοινωνική συναίνεση και διάχυση των στόχων και αποτελεσμάτων.
Οι αποφάσεις για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του έργου
προβλέπεται να λαμβάνονται σε δύο επίπεδα:
Α) Στο επίπεδο ολομέλειας με συμμετοχή όλων των φορέων και
Β) Σε επίπεδο εκπροσώπησης από πενταμελή συντονιστική επιτροπή,
αποτελούμενη από:
1) εκπρόσωπο της Α.Μ.Κ.Ε. «Ηράκλειοι Τόποι»,
2) εκπρόσωπο από το «Έργο Πολιτών»,
3) εκπρόσωπο των εταιρειών που συμμετέχουν στην επένδυση,
4) εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
5) εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σύμφωνα με αυτό το διαχωρισμό, οι κατευθυντήριες αποφάσεις καθορίζονται
από την ολομέλεια των συμμετεχόντων στο σύμφωνο συνεργασίας, στο οποίο
μετέχουν συνολικά 60 φορείς – επιχειρήσεις, Δήμοι και Μ.Κ.Ο. και παίρνουν μέρος
ενεργά στο προτεινόμενο πρόγραμμα. Οι οργανώσεις αυτές συνθέτουν το σώμα της
Ολομέλειας για τις κατευθυντήριες επιλογές του επιχειρησιακού προγράμματος και
τους στόχους προγραμματισμού και υλοποίησης. Το σώμα θα συνεδριάζει
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Οι τρέχουσες αποφάσεις για τη διαχείριση του
έργου θα λαμβάνονται από το Δ.Σ., το οποίο αντιπροσωπεύει το εταιρικό σχήμα και
λειτουργεί εσωτερικά ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο χάραξης στρατηγικής
και λήψης αποφάσεων της εταιρίας, το οποίο απαρτίζεται από επτά μέλη.
Διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με
απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, για την απαρτία απαιτείται η παρουσία
τεσσάρων μελών. Το Δ.Σ. εκλέγεται από την γενική συνέλευση των εταίρων για
τριετή θητεία. Μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη
του τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γραμματέα. Κατ’ εξαίρεση το
πρώτο Δ.Σ. ορίζεται με το καταστατικό για τριετή θητεία.
Σε ότι αφορά τον ρόλο του συντονιστή εταίρου στο εταιρικό σχήμα, ισχύει
ό,τι προβλέπεται στο εταιρικό συνεργασίας και στο καταστατικό «Ηράκλειοι Τόποι».
Η πενταμελής επιτροπή που αντιπροσωπεύει το εταιρικό σχήμα θα
συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την εξέλιξη του έργου, με
επιθυμητό στόχο τις ομόφωνες αποφάσεις στη στρατηγική του προγράμματος.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, σ’ ότι αφορά το επενδυτικό έργο
υπάρχει πληρότητα στη σύνθεση κεφαλαίου, στις ικανότητες και εμπειρίες των
εταίρων και στην κοινωνική συμμετοχή. Έτσι, εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες
προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πολυσύνθετου έργου.
Σε επιχειρησιακό επίπεδο, υπάρχουν 7 κατηγορίες φορέων, οι οποίοι
διαθέτουν εμπειρία, ανταποκρίνονται στις τεχνικές και οικονομικές προδιαγραφές του
έργου και παρουσιάζουν συνάφεια με τις επιμέρους δράσεις που ο καθένας πρόκειται
να υλοποιήσει. Οι κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται οι εταίροι σχετικά με το είδος
των ικανοτήτων, τεχνογνωσίας και εμπειρίας την οποία διαθέτουν, είναι οι εξής:
Α) Εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα,
Β) Δήμοι για τα έργα Δημόσιων υποδομών,
Γ) Εταιρείες Πληροφορικής και διαδικτύου για τα έργα ψηφιοποίησης
πολιτιστικού περιεχομένου,
Δ) Οργανισμοί για μεγάλα πολιτιστικά και επικοινωνιακά γεγονότα,
Ε) Εταιρείες Μελετών και Συμβουλευτικής,
ΣΤ) Φορείς περιφερειακής ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,
Ζ) Φορείς επικοινωνίας και δράσεων δημοσιότητας.
Αναλυτικότερα:
Κατηγορία 1 η : Κατασκευαστικός τομέας
Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται οι εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν την
κατασκευή των μεγάλων υποδομών, όπως το μυθολογικό πάρκο και τα άλλα
θεματικά πάρκα. Πρόκειται για εταιρείες με σημαντική εμπειρία σε μεγάλα και
σύνθετα έργα και υποδομές.
Κατηγορία 2 η : Υποδομές για την οικοδιαδρομή (σήμανση, ανάδειξη
αρχαιολογικών χώρων κ.τ.λ.)
Οι δράσεις αυτού του υποέργου θα υλοποιηθούν από τους Δήμους, με
κρατικούς κυρίως πόρους. Οι 17 Δήμοι που γεωγραφικά εμπλέκονται στο πρόγραμμα
και πρόκειται να υλοποιήσουν δημόσια έργα στην περιοχή τους, εξασφαλίζουν την
απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, καθώς και τη συμμετοχή
στις ωφέλειες και τη διάχυση αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό επίπεδο.
Η Νομαρχία Αχαΐας εξασφαλίζει στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκησης την εμπειρία δημοσίου οργανισμού στην κατασκευή έργων.
Κατηγορία 3 η : Εταιρείες με εμπειρία – τεχνογνωσία στον
ψηφιοποίηση πολιτιστικού προϊόντος και εν γένει σε προϊόντα
πληροφορικής και πολιτισμού
Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις με αυξημένη ικανότητα
ανάπτυξης προϊόντων ψυχαγωγίας, για την ευρεία αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
(ψηφιακά πολιτιστικά προϊόντα – multimedia) σχετικά με τους άθλους του Ηρακλή.
Τα προϊόντα αυτά θα προβληθούν μέσω των μεγάλων δικτυακών τόπων
(Herculespark και Herculesnet), καθώς και μέσω του πάρκου του Ηρακλή, όπου θα
υπάρχουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες εικονικής πραγματικότητας.
Κατηγορία 4 η : Υλοποίηση μεγάλων γεγονότων, εκδηλώσεων, φεστιβάλ
Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν την
υλοποίηση του φεστιβάλ του Ηρακλή. Οι εταιρείες που συνθέτουν αυτό τον τομέα
έχουν εμπειρία σε διοργάνωση σύνθετων επικοινωνιακών γεγονότων και έχουν
αναλάβει μεγάλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την Ολυμπιάδα και τη μεγάλο
πολιτιστικό φεστιβάλ «Βiennale».
Κατηγορία 5 η : Εταιρείες συμβουλευτικής με εμπειρία – τεχνογνωσία
στην ανάληψη μεγάλων έργων.
Σε αυτό το σχήμα συμμετέχουν και έμπειρες εταιρίες συμβούλων οι οποίες
καταξιωμένες στην ικανότητα προγραμματισμού και διαχείρισης μεγάλων έργων.
Κατηγορία 6 η : Φορείς – εταιρείες με εμπειρία – τεχνογνωσία σε
δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας)
Σε αυτό τον τομέα περιλαμβάνονται φορείς και επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν
εμπειρία στον προγραμματισμό και υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την
ενημέρωση, κατάρτιση και εκπαίδευση επιχειρήσεων σε καινοτόμους τομείς της
οικονομίας. Κατά συνέπεια, έχουν την ικανότητα να αναλάβουν υποδράσεις του
προγράμματος «Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή» που αναφέρονται στην
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και στην εκπαίδευση – πιστοποίηση των
επιχειρήσεων, προκειμένου εκείνες να ενταχθούν σε μια γκάμα ποιοτικών
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών εναλλακτικού – πολιτιστικού τουρισμού.
Κατηγορία 7η: Εταιρείες με εμπειρία στην επικοινωνία και σε δράσεις
δημοσιότητας με ευρεία δεξαμενή αποδεκτών
Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται εταιρείες με συνάφεια αντικειμένου
στην επικοινωνία για την υλοποίηση επικοινωνιακών δράσεων του προγράμματος,
που θα εξασφαλίσουν τα βέλτιστα επικοινωνιακά αποτελέσματα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει το ύψος των 54.564.000,00
€, και, ανά δράση, αναλύεται ως εξής:
1) Πάρκα: 28.500.000 €
o Χωριό του Ηρακλή
o Ορνιθολογικό πάρκο Στυμφαλίας
o Βιολογικό πάρκο και καταφύγιο θηραμάτων Ερυμάνθου
o Φυσικό Υδρολογικό πάρκο Φολόης
o Ζώνη Ορεινής Βιολογικής κτηνοτροφίας (Δ. Ερύμανθος)
o Υγροβιότοπος Αργολικού Κόλπου
2) Χάραξη οικοδιαδρομής: 5.000.000 €
o Χάραξη μονοπατιών
o Ποτάμιες διαδρομές
o Χάραξη ποδηλατικών διαδρομών
o Δημόσια έργα υποστήριξης
3) Ψηφιακός Πολιτισμός: 4.000.000 €
4) Διεθνές Κέντρο Εθελοντισμού: 4.000.000 €
o Πάρκο
o Παγκόσμια Θεματική Δικτύωση
o Υλοποίηση Εθελοντικών Δράσεων
o Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη
5) Δράσεις Δημοσιότητας: 4.950.000 €
o Ετήσιο Φεστιβάλ
o Συνέδριο (4ετία)
6) Στήριξη Επιχειρηματικότητας: 3.400.000 €
7) Τεχνική βοήθεια: 4.514.000 €
o Υποστηρικτικές ενέργειες υλοποίησης – διαχείριση
o Οργάνωση εθελοντών
o Ενέργειες δημοσιότητας
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος στοχεύει στη μόχλευση
ιδιωτικών κεφαλαίων και στην εξασφάλιση της απαραίτητης ιδιωτικής συμμετοχής.
Στον συνολικό προϋπολογισμό τα ιδιωτικά κεφάλαια συμμετέχουν σε ύψος
13.101.000 €.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η καινοτομία του προτεινόμενου σχεδίου εντοπίζεται καταρχήν στο γεγονός
ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικοανάπτυξης, που στηρίζεται στην
ισχυρή επικοινωνία του μύθου, στα φυσικά διαθέσιμα και την κινητοποίηση των
ανθρωπίνων πόρων στην περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα, καινοτομικά στοιχεία του προγράμματος είναι τα
ακόλουθα:
Α) Η δημιουργία ενός νέου μεγάλου τουριστικού και πολιτιστικού
προορισμού, δομικής σημασίας. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα έχει τη
δυνατότητα να αναβαθμίσει όχι μόνο μια περιοχή, αλλά ένα σύνολο περιοχών και να
τις συνδέσει μέσω του κοινού τους χαρακτηριστικού, που είναι η εμβέλεια των
μύθων.
Β) Η αύξηση του πολιτιστικού τουρισμού και της επισκεψιμότητας των
περιοχών αυτών εν γένει συνεπάγεται την προσέλκυση επενδύσεων, κυρίως στον
τομέα της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, συμβάλλει στην αναβάθμιση
της τοπικής οικονομίας και στην καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή, καθώς οι
νέες επενδύσεις θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, σχετικά με τα αντικείμενα
του τουρισμού, του πολιτισμού και της οικοανάπτυξης.
Γ) Η διαδραστική λειτουργία του με την υφιστάμενη αγροτική οικονομία, και
ιδίως τον τομέα της κτηνοτροφίας. Στόχος είναι ο μερικός μετασχηματισμός της
παραγωγής σε βιολογική, ενισχύοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την τοπική αγορά με
ποιοτικά προϊόντα υψηλής ζήτησης και αξίας.
Δ) Η δυνατότητα για πρωτότυπη πολιτιστική δημιουργία, καθώς στο πλαίσιο
της διοργάνωσης του διατοπικού φεστιβάλ «Ηράκλεια» και των αντίστοιχων
εκθέσεων, θα μπορέσουν να βρουν πεδίο έκφρασης και κοινό νέοι δημιουργοί.
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι οι περιοχές αυτές να αποτελέσουν σημείο
συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών μεταξύ ανθρώπων που ασχολούνται
με την πολιτιστική δημιουργία.
Ε) Η εφαρμογή συγκεκριμένης επικοινωνιακής στρατηγικής, η οποία επιδιώκει
την εμπλοκή και εξασφάλιση της συμμετοχής στο πρόγραμμα της τοπικής κοινωνίας.
Ο στόχος αυτός επιδιώκεται μέσω της δημιουργίας δικτύων, μεταξύ τουλάχιστον 100
πρωτοβάθμιων φορέων και επιχειρήσεων, με αντικειμενικό σκοπό την επίτευξη
αποδοχής και κοινωνικής συναίνεσης για την εφαρμογή του προγράμματος.
ΣΤ) Η διεπιστημονική συνεργασία. Για την πραγματοποίησή του είναι
απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ αρχιτεκτόνων, ειδικών που ασχολούνται με την
ψηφιακή τεχνολογία, περιβαντολλόγων, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημόνων
κ.λ.π. Ακόμη, στο ανθρώπινο δυναμικό συμπεριλαμβάνονται οι εθελοντές, οι οποίοι
στην εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να δημιουργήσουν δίκτυα εθελοντών και
να αναδείξουν τη συγκεκριμένη περιοχή ως χώρο συγκέντρωσης εθελοντών όχι μόνο
από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό.
Ζ) Η έμφαση στον τεχνολογικό τομέα. Το πρόγραμμα αξιοποιεί σε μεγάλο
βαθμό τις νέες τεχνολογίες, και ειδικότερα το διαδίκτυο. Στόχος είναι η δημιουργία
δικτυακής πύλης, στην οποία θα ενσωματωθεί και θα αναδειχθεί το ψηφιοποιημένο
υλικό για τον Ηρακλή που ήδη έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται. Το πλεονέκτημα της
αξιοποίησης του διαδικτύου, ως μέσου προώθησης και ανάδειξης όλων των σχετικών
στοιχείων για την περιοχή και το πρόγραμμα είναι ότι αποτελεί ένα κανάλι γρήγορης,
εύκολης και άμεσης επικοινωνίας, με πληροφορίες διαθέσιμες κατά τη διάρκεια όλου
του 24ωρου.
Επιπλέον, η λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e – shop) θα επιτρέψει
στις περιοχές παρέμβασης να απολαύσουν τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου,
καθώς θα μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η) Ο οικολογικός χαρακτήρας του σχεδίου. Η αξιοποίηση των οικολογικών
πόρων της περιοχής αποτελεί έναν από τους στόχους του προγράμματος και
πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω της δημιουργίας μικρών μονάδων ήπιων μορφών
ενέργειας (κυρίως φωτοβολταϊκά).
Θ) Η δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Εθελοντισμού, υπό την αιγίδα του
Οργανισμού «Έργο Πολιτών». Το ανωτέρω υποέργο αποτελεί κατεξοχήν καινοτομική
πρωτοβουλία παγκόσμιας έλξης και σύνθεσης ανθρώπινου κεφαλαίου γύρω από τον
άξονα του πολιτισμού και είναι εμπνευσμένο από την ανθρωποκεντρική προσέγγιση
του αρχαιοελληνικού ιδεώδους και των άθλων του Ηρακλή.
Ι) Η ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου για τους «τόπους, μύθους
και άθλους του Ηρακλή», τα ντοκυμαντέρ που θα γυριστούν, τα βιβλία που θα
εκδοθούν, τα θεατρικά έργα και τα παιγνίδια που θα είναι εμπνευσμένα από τους
άθλους του Ηρακλή όπως και τα δρώμενα και τα θεάματα, θα αποτελέσουν
καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα προωθήσουν σε μεγάλο βαθμό την
ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας.
Κ) Η συνολική ανατροφοδότηση του προγράμματος από την εφαρμογή κάθε
άξονα και την υλοποίηση κάθε δράσης του. Αρχικά, το ετήσιο φεστιβάλ και η
δικτυακή πύλη μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην καθιέρωση της
οικοδιαδρομής μεταξύ των περιοχών Άργος – Νεμέα – Στυμφαλία – Φενεός –
Ερύμανθος – Φολόη – Αρχαία Ολυμπία, προκαλώντας πανελλήνιο και παγκόσμιο
ενδιαφέρον.
Στη συνέχεια, η κατασκευή του μυθολογικού και των άλλων θεματικών
πάρκων σε συνδυασμό με την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, θα προσφέρουν
ένα ολοκληρωμένο προϊόν πολιτιστικού τουρισμού και οικοτουρισμού, καθώς το
πρόγραμμα συνδυάζεται με την ανάπτυξη και των φυσικών διαθεσίμων της
ευρύτερης περιοχής.
Θεωρούμαι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα οδηγήσει σε μεγάλη
διαφοροποίηση των υφιστάμενων πρακτικών στην περιοχής, ώστε να τη μεταβάλει
από μια περιοχή οικονομικής και πολιτιστικής υστέρησης σε παράδειγμα
οικοανάπτυξης, μέσα από την ενθάρρυνση της πράσινης και πολιτιστικής
επιχειρηματικότητας.
Η προστιθέμενη αξία που θα προκύψει για την ευρύτερη περιοχή από την
εφαρμογή του προγράμματος θα συμβάλλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση των
ανισοτήτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων και των παραλιακών περιοχών
της Πελοποννήσου σε σχέση με τις ορεινές περιοχές της.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί έναν μοναδικό πρότυπο συνδυασμό
έργων και δράσεων πολιτιστικής και πράσινης επιχειρηματικότητας, που αξιοποιεί τη
μοναδικότητα των μύθων και των άθλων του Ηρακλή στη συγκεκριμένη περιοχή.
Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να αντιγραφεί σε άλλη περιοχή, καθώς
προσδιορίζεται από την τοπικότητα και τον μύθο.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οικο – Φεστιβάλ «ΗΡΑΚΛΕΙΑ»
Το οικο – φεστιβάλ «Ηράκλεια» αποτελεί υποδράση του προγράμματος
«Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή». Κύριος στόχος είναι η αξιοποίηση της
παγκόσμιας ακτινοβολίας του μύθου και η διοχέτευσή της στην πολιτιστική και
πράσινη επιχειρηματικότητα.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το φεστιβάλ θα λαμβάνει χώρα τον
Αύγουστο και Σεπτέμβριο διαδοχικά στους δήμους της Αρχαίας Ολυμπίας, του
Ερυμάνθου, της Νεμέας, της Τύρινθας και του Άργους. Θα περιλαμβάνει
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς, περιβαλλοντικής
δράσης, οικοτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού, στα πλαίσια καθιέρωσης της
μεγάλης πολιτιστικής οικοτουριστικής διαδρομής από το Άργος μέχρι την Αρχαία
Ολυμπία.
Το περιεχόμενο του φεστιβάλ συναρτάται από:
– την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής
– την ανάδειξη των επιδράσεων του Ηρακλή στην τέχνη- λογοτεχνία,
θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικές τέχνες και δρώμενα
Από την πρώτη χρονιά θα διεξαχθούν καλλιτεχνικοί ερασιτεχνικοί αγώνες
τραγουδιού, μουσικής, θεάτρου και εικαστικών τεχνών.
Παράλληλα με τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις θα υλοποιείται και Έκθεση. Η
Έκθεση είναι ο δεύτερος βασικός άξονας των εκδηλώσεων και θα διεξαχθεί διαδοχικά
σε τρεις Δήμους, με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
– Πολιτιστική Κληρονομιά,
– Μ.Κ.Ο. για Οικολογία – περιβάλλον και Εναλλακτικές θεραπείες,
– Εναλλακτικός τουρισμός,
– Συνεταιριστικές οργανώσεις,
– Βιολογικά προϊόντα,
– Περιφερειακός τύπος,
– Εκδοτικοί οργανισμοί (εφημερίδες, περιοδικά), Περιφερειακή
τηλεόραση κλπ.
Ξεχωριστό τμήμα της έκθεσης θα αποτελούν τα περίπτερα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες, Αναπτυξιακές εταιρείες) και των
Πανεπιστημίων.
Συνδιοργανωτές του φεστιβάλ είναι οι Οργανισμοί «Έργο Πολιτών» και
«Ηράκλειοι Τόποι», καθώς και το Δίκτυο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
περιοχής.
Σύμφωνα με την έως τώρα εκδήλωση ενδιαφέροντος, συνολικά θα
εμπλακούν άμεσα τριακόσιοι φορείς – δεκαοκτώ φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τρία
πανεπιστήμια, σαράντα επιχειρήσεις, εκατόν πενήντα περίπου περίπτερα εκθετών και
εκατό ερασιτεχνικοί πολιτιστικοί σύλλογοι.
Ο προϋπολογισμός του φεστιβάλ, που για την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του
υπολογίζεται να είναι κατ’ ελάχιστον 400.000 €, προβλέπεται να καλυφθεί ως εξής:
– το 1/3 από τους Δήμους στους οποίους θα διεξαχθεί το φεστιβάλ,
– το 1/3 από επιχορηγήσεις δημόσιων οργανισμών,
– και το 1/3 από χορηγίες ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Οι επιχειρήσεις που θα προσφέρουν χορηγίες θα έχουν ως ανταποδοτικότητα
την προβολή τους μέσω του φεστιβάλ, δεδομένου ότι μια τέτοια στρατηγική
επικοινωνιακή κίνηση αποδίδει πολλαπλάσια στην φήμη των επιχειρήσεων.
Η προβολή και η διαφήμιση του φεστιβάλ θα γίνει με πολλούς και
πρωτότυπους τρόπους αναδραστικής επικοινωνίας. Ειδικότερα:
1) Από ένα μεγάλο δίκτυο χορηγών επικοινωνίας των περιφερειακών μέσων
ενημέρωσης Πελοποννήσου όπως T.V. Super, Αχαΐα TV, Περιοδικό Έπαθλο,
Εφημερίδες, Κρατικά μέσα ενημέρωσης,
2) Από το δίκτυο εθελοντών δημοσιογράφων που έχει συσταθεί ειδικά γι’
αυτό τον σκοπό και στο οποίο συμμετέχουν δημοσιογράφοι από όλα σχεδόν τα
τοπικά ΜΜΕ της Πελοποννήσου,
3) Από κρατικά μέσα ενημέρωσης,
4) Από το Ηλεκτρονικό Περιοδικό «Ανάδραση» και από τα site τριακοσίων
άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Αναλυτική περιγραφή του οικο – φεστιβάλ «ΗΡΑΚΛΕΙΑ»
Κάθε χρόνο θα επιλέγονται τέσσερα έως πέντε σημεία για την διεξαγωγή του
φεστιβάλ κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Η διάρκειά του θα είναι τέσσερις μέρες σε κάθε
τόπο. Το οικο – φεστιβάλ θα συνδυάζεται σε κάθε περιοχή με ένα μεγάλο
παραδοσιακό πανηγύρι, ώστε οι παραδοσιακοί θεσμοί να εμπλουτιστούν με
πολιτιστικά στοιχεία ποιότητας και να ενισχυθούν με τη θεματική του Ηρακλή, η
οποία μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για καλλιτεχνική παραγωγή σε νέα
πεδία.
Βασικοί άξονες του οικο – φεστιβάλ «Ηράκλεια» αποτελούν:
 Τα θεατρικά δρώμενα,
 Τα μουσικά δρώμενα,
 Οι ψηφιακές δημιουργίες με θέμα τον Ηρακλή και τους άθλους του,
 Οι παράλληλες εκθέσεις με εκθέματα καλλιτεχνικής πολιτιστικής
δημιουργίας και τοπικών βιολογικών προϊόντων και
 Οι εκθέσεις επιχειρήσεων εναλλακτικού τουρισμού που
δραστηριοποιούνται στις περιοχές διεξαγωγής του οικο – φεστιβάλ.
Η οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ ακολουθεί την ίδια δομή με εκείνη του
συνολικού προγράμματος. Έτσι, συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:
 Ο φορέας «Ηράκλειοι Τόποι».
 Οι διοργανωτές δήμοι στους οποίους θα διεξαχθεί το οικο – φεστιβάλ και θα
διαθέσουν τις απαραίτητες υλικές υποδομές.
 Οι συμμετέχοντες στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τα δρώμενα και τις εκθέσεις
του οικο – φεστιβάλ, που μπορεί να είναι από ερασιτεχνικές ομάδες έως
δήμοι.
Για την αποτελεσματικότητα της διοίκησης και της διαχείρισης του
προγράμματος, εκτός από τον συντονιστή εταίρο, προβλέπεται μια πενταμελής
επιτροπή για το συντονισμό της προετοιμασίας του οικο – φεστιβάλ, καθώς επίσης
και το συντονισμό κάθε φάσης εξέλιξής του.
Η επιτυχής διοργάνωση του φεστιβάλ εν πολλοίς εξαρτάται από την
προηγούμενη εμπειρία του συντονιστή φορέα, που σχετίζεται με την εν λόγω δράση
και συνίσταται στη σύνθεση των επιδόσεων και ικανοτήτων των τριανταοκτώ
εταιρειών και ΜΚΟ που μετέχουν στο δίκτυο.
Σε καθένα από τα διαφορετικά επίπεδα που απαιτούνται για την επιτυχή
προετοιμασία και διοργάνωση του οικο- φεστιβάλ «Ηράκλεια», οι εμπλεκόμενοι
φορείς έχουν να επιδείξουν την ακόλουθη εμπειρία:
1) Στο επίπεδο της οργάνωσης και δημιουργίας μεγάλων επικοινωνιακών
γεγονότων. Οι εταιρείες έχουν να επιδείξουν εκτέλεση έργων όπως η Biennale και
events στους Ολυμπιακούς αγώνες, καθώς και στο επίπεδο διοργάνωσης εκθέσεων,
με θέματα την Πολιτιστική Κληρονομιά, την Περιβαλλοντική δράση και τον
Αγροτουρισμό (Ερύμανθος, Συνεδρία Ε.Π.Ε.).
2) Στο επίπεδο της κινητοποίησης ανθρώπινων πόρων. Συνολικά οι ΜΚΟ
μπορούν να αποτελέσουν την επιτροπή κινητοποίησης των ανθρώπων για τη
συμμετοχή τους στο οικο – φεστιβάλ, καθώς διαθέτουν πλούσια και πολυποίκιλη
δράση στον εθελοντισμό και τη σύσταση ανθρώπινων δικτύων. Έτσι, είναι οι πλέον
κατάλληλοι για να στελεχώσουν δράσεις εθελοντισμού και δικτύωσης.
3) Στο επίπεδο της επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες φορείς έχουν
ανεπτυγμένα δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας, δεδομένου ότι ανήκουν στην
κατηγορία του τοπικού τύπου και των περιφερειακών καναλιών.
Βασικοί συντελεστές και χορηγοί του φεστιβάλ «Ηράκλεια» μπορεί να είναι
μεγάλες επιχειρήσεις, είτε από τις περιοχές στις οποίες θα διεξαχθεί το φεστιβάλ είτε
από τα μεγάλα αστικά κέντρα, οι οποίες θέλουν να συνδέσουν το όνομά τους με το
φεστιβάλ. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις που θα χορηγήσουν χρήματα,
προσδοκούν ανταποδοτικότητα σε φήμη. Η διαφορά με την χορηγία σε
πολιτιστικούς φορείς είναι ότι αυτή επιδιώκεται έμμεσα μέσω της παράλληλης
προώθησης του πολιτισμού, και αυτό είναι όφελος για όλους.
Επίσης, στο φεστιβάλ συμμετοχή μπορούν να έχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι
φορείς που μπορεί να κινούνται από ενδιαφέρον και πατριωτικά κίνητρα για τους
τόπους αυτούς. Άλλες κατηγορίες μπορεί να είναι οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με
το όνομα του Ηρακλή, οι ΜΚΟ που συμμετέχουν ήδη στο cluster των «Ηράκλειων
Τόπων», οι δήμοι και οι νομαρχίες. Ήδη το ενδιαφέρον για το φεστιβάλ του Ηρακλή
το 2007 είναι μεγάλο και έχει εξασφαλιστεί ήδη η συμμετοχή άνω των 100
συλλογικών φορέων και επιχειρήσεων.
Το οικο – φεστιβάλ «Ηράκλεια» χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δεν μπορεί
εύκολα να αντιγραφεί, καθώς έχουν εξασφαλιστεί συνεργασίες με φορείς που
δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως οι Δήμοι, τοπικοί ΜΚΟ,
επιχειρήσεις και πολιτιστικοί σύλλογοι. Συνεπώς, το εν λόγω γεγονός είναι
συνδεδεμένο με μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και εστιάζει στη
γεωμυθολογία της, γεγονός που προκαλεί πρόσθετο ενδιαφέρον σε παγκόσμια
κλίμακα.
Ωστόσο, υπάρχει πάντα το περιθώριο για συμμετοχή και άλλων φορέων που
συνδέονται θεματικά με το φεστιβάλ, όπως πόλεις και φορείς διαχείρισης μνημείων
του εξωτερικού που αναφέρονται στον Ηρακλή, πανεπιστήμια που έχουν
ενσωματώσει στο πρόγραμμα σπουδών τους θεματολογίες σχετικά με τον Ηρακλή,
εθελοντές, μεμονωμένα άτομα, καλλιτέχνες κ.λ.π.
Οι Δήμοι μπορούν να προβάλουν τα μνημεία και τα φυσικά τους αξιοθέατα,
οι πολιτιστικοί φορείς την τοπική πολιτιστική δημιουργία, οι επιχειρήσεις τα τοπικά
προϊόντα που παράγουν. Επίσης, οι επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού μπορούν
να προσφέρουν υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, όπως πεζοπορία, ράφτινγκ
κ.λ.π.
Οι εμπλεκόμενοι θεματικοί φορείς μπορούν να προβάλλουν μέσω του οικο –
φεστιβάλ τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες, με κεντρικό θέμα τον Ηρακλή και τους
Άθλους του, ενώ δεκτές θα είναι και σχετικές ψηφιακές δημιουργίες, οι οποίες θα
προβληθούν μέσω διαδικτύου ακόμη και σε παγκόσμια κλίμακα.
Στόχος του οικο – φεστιβάλ «Ηράκλεια»
Στόχος του οικολογικού φεστιβάλ «Ηράκλεια» είναι να αποτελέσει ένα μεγάλο
επικοινωνιακό και πολιτιστικό γεγονός, στους κατεξοχήν τόπους των άθλων του
Ηρακλή στην Πελοπόννησο και να αξιοποιήσει τη μεγάλη οικοδιαδρομή που
δημιουργείται από το Άργος μέχρι την Αρχαία Ολυμπία. Παράλληλος στόχος είναι να
λειτουργήσει προωθητικά στην υπόθεση του εναλλακτικού τουρισμού.
Βασική σκοπιμότητα του φεστιβάλ είναι να αποτελέσει μια καινοτομική
πολιτιστική και οικολογική πρωτοβουλία της υπαίθρου και έναν αναπτυξιακό πόλο,
που θα συνδυάζει την επικοινωνιακή δυναμική των μύθων του Ηρακλή με το
εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σκοπός είναι τα παραπάνω στοιχεία να
συνθέσουν έναν μοναδικό τουριστικό πόρο για την ανάπτυξη της πολιτιστικής και
πράσινης επιχειρηματικότητας στην περιοχή.
Στην περιοχή υπάρχουν ήδη πολιτιστικές δράσεις και εναλλακτικός τουρισμός
ενώ, ταυτόχρονα, τα τελευταία 10 – 15 χρόνια υλοποιούνται και πολλά επενδυτικά
προγράμματα. Το οικο – φεστιβάλ «Ηράκλεια» δίνει μια ευκαιρία ανάδειξης όλων
αυτών των πρωτοβουλιών και σύνθεσής τους σε έναν κεντρικό κορμό με ενιαία
φυσιογνωμία.
Μέσω αυτής της ενέργειας εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη
γήρανση και πληθυσμιακή συρρίκνωση καθώς και η μείωση των εισοδημάτων στην
περιοχή. Ταυτοχρόνως, θα δοθούν κίνητρα και διέξοδοι σε νέους των αστικών
κέντρων να βρουν ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο.
Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, θα προαχθεί η καλλιέργεια και η παιδεία γύρω από τον
πολιτισμό και θα δημιουργηθούν ευκαιρίες ερασιτεχνικής πολιτιστικής δημιουργίας, με
σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής και πράσινης επιχειρηματικότητας.
Ο πολιτιστικός και εναλλακτικός τουρισμός είναι σύγχρονοι, αναδυόμενοι
κλάδοι τουρισμού, που μπορούν να δώσουν μια οικονομική ανάσα στην ύπαιθρο, με
σεβασμό όμως στο φυσικό περιβάλλον και στην παράδοση. Οι νέες αυτές μορφές
τουρισμού έχουν μεγάλα πλεονεκτήματα, καθώς αποσκοπούν στο σεβασμό του
περιβάλλοντος και του πολιτισμού, στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε
τόπου, στην αξιοποίηση της τοπικής κουζίνας και της προώθησης των τοπικών
προϊόντων και ωφελούν τους πολλούς και τους μικρούς, προσφέροντας στους
τουρίστες εμπειρίες με ποιότητα και «χρώμα» και συμβάλλοντας στην επιβίωση και
αναζωογόνηση της υπαίθρου.
Ας μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με μελέτες του παγκόσμιου οργανισμού
τουρισμού, ο εναλλακτικός – πολιτιστικός τουρισμός αναπτύσσεται με ρυθμό 15%
ετησίως. Μιλάμε, κατά συνέπεια, για εξορθολογισμό των επενδυτικών πόρων σε
επίπεδο περιφέρειας με ευεργετικά αποτελέσματα στην τόνωση της απασχόλησης.
Συνοψίζοντας, οι βασικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι η κινητοποίηση
ανθρώπινων πόρων και ιδιωτικών κεφαλαίων, ο συνδυασμός της ελκυστικότητας και
γοητείας των μύθων του Ηρακλή με την επισκεψιμότητα στους τόπους των άθλων, η
δημιουργία υποδομών για εναλλακτικό τουρισμό και η διεξαγωγή πολιτιστικών και
επικοινωνιακών γεγονότων.
Καθώς το πρόγραμμα έχει οικολογική ταυτότητα, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε
οι επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει να είναι μόνο θετικές για το περιβάλλον, την
οικονομία, την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του φεστιβάλ περιλαμβάνονται:
– Η δημιουργία αναπτυξιακού πόλου στην περιοχή μέσω της
οικοανάπτυξης,
– Η ανάδειξη της πολιτιστικής και πράσινης επιχειρηματικότητας,
– Η παροχή κινήτρων και ευκαιριών για επενδύσεις στον εναλλακτικό
τουρισμό,
– Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις περιοχές διεξαγωγής του οικο
– φεστιβάλ και στους οικείους δήμους,
– Η δημιουργία μεγάλου κύματος επισκεψιμότητας στην περιοχή, ώστε
να γίνει ευρέως γνωστή η σχέση των μύθων του Ηρακλή με τους
συγκεκριμένους τόπους,
– Η προβολή των τοπικών προϊόντων,
– Η ανάδειξη ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών σχημάτων,
– Ο εμπλουτισμός του πολιτιστικού περιεχομένου της δικτυακής πύλης
των «Ηράκλειων Τόπων».
Ολοκληρωμένος και καινοτομικός χαρακτήρας του οικο –
φεστιβάλ
Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του οικο – φεστιβάλ οφείλεται στη μεγάλη
επικοινωνιακή εμβέλεια που μπορούν να εξασφαλίσουν οι άθλοι του Ηρακλή. Ο μύθος
νοηματοδοτεί μια μοναδική οικοδιαδρομή στα χνάρια των άθλων. Σε αυτή την
οικοδιαδρομή, το μυθολογικό πάρκο και τα άλλα θεματικά πάρκα που σχεδιάζονται,
θα απορροφήσουν επενδύσεις, θα αναδείξουν φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα και
θα συγκεντρώσουν ανθρώπινους πόρους.
Όσον αφορά το κομμάτι του εθελοντισμού, το οικο – φεστιβάλ αποτελεί το
μέσον κινητοποίησης της συναισθηματικής νοημοσύνης των νέων, καθώς αποτελεί
δίαυλο επικοινωνίας με άλλους νέους, τόσο μαζικά όσο και ατομικά. Με άλλα λόγια,
πρόκειται για έναν ανασχηματισμό του παλιού παραδοσιακού πανηγυριού και
προσφέρει το μεγάλο γεγονός που λείπει τώρα πια από την ύπαιθρο.
Άρα, το γεγονός της συμμετοχής, που δημιουργείται με το φεστιβάλ,
ξαναφέρνει τους ανθρώπους σε επαφή. Ταυτόχρονα, προσφέρει διέξοδο στους νέους
των μεγάλων αστικών κέντρων, προσφέροντας μια ποιοτική πολιτιστική πρόταση, και
εξασφαλίζει τη συμμετοχή πολυποίκιλων παραγόντων (φορείς ερασιτεχνικής
καλλιτεχνικής δημιουργίας, πανεπιστήμια κ.λ.π.), με σκοπό τη συλλογική δημιουργία.
Η καινοτομία του φεστιβάλ εντοπίζεται καταρχήν στο γεγονός ότι πρόκειται
για ένα πολιτιστικό γεγονός που θα πραγματοποιηθεί στους κατεξοχήν τόπους των
άθλων του Ηρακλή στην Πελοπόννησο.
Εξάλλου, η στρατηγική της επικοινωνίας και της εμπλοκής της τοπικής
κοινωνίας εξασφαλίζει ευρύτατη κοινωνική συναίνεση και συμμετοχή. Αυτό οφείλεται
κυρίως στην πρωτοποριακή δράση:
Α) Του δικτύου συλλόγων Ερυμάνθου στη Δυτική Πελοπόννησο, που
εκφράστηκε μέσα από ειδικές εκδόσεις για τον οικοτουρισμό και
Β) Του δικτύου «Απία Φύση» στην Ανατολική Πελοπόννησο, που εκφράζεται
μέσα από το περιοδικό «Έπαθλο».
Αυτή η δικτύωση αποτελεί και ένα οριζόντιο δίκτυο επικοινωνίας μοναδικής
ιστορικής πρωτοβουλίας για την περιοχή με καινοτομικό στοιχείο το γεγονός ότι οι
φορείς αυτοί είναι προσανατολισμένοι στην πράσινη και πολιτιστική
επιχειρηματικότητα, έλκοντας και τους Δήμους προς αυτή την κατεύθυνση.
Τέλος, τα αποτελέσματα του οικο – φεστιβάλ μπορούν να αναδειχθούν σε
παγκόσμιο επίπεδο μέσω του διαδικτύου, καθώς θα αποτελέσει ένα μέσον παραγωγής
πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου, μέρος του οποίου μπορεί να μεταδοθεί μέσω
διαδικτύου.
Συνεπώς, το οικο – φεστιβάλ «Ηράκλεια» αποτελεί από μόνο του ένα
καινοτομικό γεγονός λόγω της συνδεσιμότητας του με τη μορφή μιας παγκοσμίως
αναγνωρισμένης προσωπικότητας και των τόπων στους οποίους έδρασε, που μπορεί
να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για κάθε μορφής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ολοκληρωμένο προϊόν με τίτλο «Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή»,
περιλαμβάνει τρία επιμέρους προϊόντα:
1) Ψηφιακή πύλη για τον Ηρακλή – Portal,
2) DVD,
3) Τουριστικός οδηγός.
Ο συνδυασμός αυτών των ψηφιακών προϊόντων ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της αγοράς του πολιτιστικού τουρισμού και καλύπτει ανάγκες για
ενημέρωση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση.
Η ψηφιοποίηση των οικοδιαδρομών στους τόπους των άθλων του Ηρακλή και
των πληροφοριών που σχετίζονται με αυτές, δημιουργεί έναν πλούσιο πολιτιστικό
πόρο που μπορεί να αξιοποιηθεί και στον εναλλακτικό τουρισμό. Το ψηφιακό
περιεχόμενο μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες τόσο στο διαδίκτυο όσο και στους
τόπους πραγμάτωσης του μύθου του Ηρακλή, προσφέροντας ένα εύχρηστο εργαλείο
για τα τουριστικά γραφεία εναλλακτικού τουρισμού και τους συλλογικούς φορείς που
οργανώνουν ομαδικές εκδρομές και διάφορες δράσεις.
Ο σκοπός του σχεδίου είναι να συγκεντρώσει το αχανές, ανεπεξέργαστο υλικό
και να το αποδώσει σε εύχρηστο ολοκληρωμένο ψηφιακό προϊόν μετα-γνώσης.
Αναλυτική περιγραφή του έργου
Υποέργο 1: Δυκτιακή Πύλη – Portal
Βασικός στόχος του σχεδιασμού της δικτυακής πύλης είναι να είναι εύχρηστη
και προσβάσιμη από όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες. Επίσης, το περιεχόμενό
της να είναι οργανωμένο με τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει σαφή και λειτουργική δομή.
Η δικτυακή πύλη θα έχει τον γενικό τίτλο «Τόποι, μύθοι και Άθλοι του Ηρακλή
– Οδοιπορικό στους τόπους του μύθου», ο οποίος θα είναι από την αρχή δηλωτικός
του περιεχομένου. Περαιτέρω, θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα γραφιστικά
στοιχεία που θα αναδεικνύουν την πληρότητα, σαφήνεια, ακρίβεια και επικαιρότητα
του περιεχομένου.
Στο σχεδιασμό της δικτυακής πύλης έχει προβλεφθεί η χρήση μεστών, σε
νόημα, επικεφαλίδων και υπο – επικεφαλίδων ώστε να δηλώνεται από την αρχή για
κάθε κείμενο το νοηματικό του περιεχόμενο. Στόχος είναι να αποφευχθεί η τεχνική
γλώσσα και ορολογία, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει την ελκυστικότητα και το
ενδιαφέρον των κοινών χρηστών για τους ηλεκτρονικούς κόμβους. Επίσης:
 θα παρέχεται χάρτης πλοήγησης, για τον εύκολο και γρήγορο
προσανατολισμό του χρήστη στο συνολικό όγκο της παρεχόμενης
πληροφορίας.
 Σε κάθε εμφανιζόμενη σελίδα θα χρησιμοποιηθεί περιγραφικός τίτλος, για τη
διευκόλυνση της πλοήγησης.
 Σε κάθε σελίδα του κόμβου θα φαίνεται το μονοπάτι.
 Η επιλογή “back” θα είναι διαρκώς ενεργή.
Ακόμη, στη δικτυακή πύλη θα γίνονται παραπομπές σε επιμέρους πηγές
τεκμηρίωσης του υλικού, έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εμβαθύνει
σε κάποιο θέμα που τον ενδιαφέρει. Έχει προβλεφθεί να υπάρχει αναλυτική λίστα
των πηγών και αναφορών, που θα έχουν χρησιμοποιηθεί για τον κόμβο. Τέλος, θα
ληφθεί ειδική μέριμνα για τα πνευματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στο
χρησιμοποιηθέν υλικό, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα οργάνωσης μεταδεδομένων
Dublin Core.
Ως προς την παρουσίαση και την εικαστική επιμέλεια του δικτυακού κόμβου,
θα διατηρηθεί ένα συνεπές στυλ παρουσίασης σε κάθε σελίδα του δικτυακού κόμβου.
Αυτό σημαίνει ότι θα διατηρούνται οι ίδιες συμβάσεις και οι ίδιοι κανόνες κατά μήκος
των διαφορετικών σελίδων, σε ότι αφορά το χρώμα, το διάγραμμα των σελίδων, τα
στοιχεία πλοήγησης, το στυλ των γραφικών κ.τ.λ.
Η σχεδιαζόμενη δικτυακή πύλη θα περιλαμβάνει υπηρεσίες προστιθέμενης
αξίας, όπως οι ακόλουθες:
 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop)
Θα δημιουργηθεί πωλητήριο με υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος, με τη
χρήση όλων των απαραίτητων προτύπων ασφαλείας (SSL), που θα δίνει δυνατότητες
υπηρεσιών χρήσης πιστωτικών καρτών (VISA, MASTERCARD, PAYPAL),
αντικαταβολής, κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης κλπ.
 Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πώλησης Εισιτηρίων
Θα δημιουργηθεί πωλητήριο ηλεκτρονικής πώλησης εισιτηρίων με δυνατότητα
κρατήσεων θέσεων με όλες τις προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω.
 Δημιουργία Εικονικής Περιήγησης
Θα δημιουργηθεί τρισδιάστατη απεικόνιση των τόπων των άθλων του
Ηρακλή, με δυνατότητα πλοήγησης μέσω συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η πληρότητα και εγκυρότητα του έργου, απαιτεί επιστημονική προεργασία,
ανασκόπηση και συγγραφή κειμένων για την ολοκληρωμένη σύνθεση της βάσης
δεδομένων. Για την υλοποίηση του έργου θα απασχοληθεί επιστημονική ομάδα που
θα συγκροτηθεί ειδικά για αυτό τον σκοπό και θα μεριμνήσει για την επιστημονική
ορθότητα όλων των επιπέδων οργάνωσης και σύνθεσης του portal.
Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει:
 την σε βάθος και εύρος εξέταση του υλικού που αφορά το μύθο,
 τη λογική του διαίρεση σε κατανοητές θεματικές ενότητες,
 την εισαγωγή κατάλληλης τιτλοποίησης, που αναδομεί το υλικό ανανεώνει το
ενδιαφέρον των χρηστών,
 την προσθήκη νέων κειμένων, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την
προσεκτική μελέτη του μύθου και συσχετίζουν το μύθο με σύγχρονες
προσεγγίσεις της επιστήμης, λ.χ. της ψυχανάλυσης.
Η επιστημονική τεκμηρίωση του περιεχομένου θα ακολουθήσει διεθνή
πρότυπα τεκμηρίωσης (Dublin Core), που θα εξασφαλίζουν και τη διαλειτουργικότητα
των μεταδεδομένων σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα. Η αρχειοθέτηση του
πολιτιστικού υλικού θα ακολουθήσει αναγνωρισμένα πρότυπα οργάνωσης της
πολιτιστικής πληροφορίας (CIDOC – ICOM), ώστε να είναι εύκολα συμβατή με
οποιοδήποτε φορέα θελήσει στο μέλλον να ενσωματώσει στοιχεία από τα
συγκεκριμένα μεταδεδομένα στη συλλογή του.
Τέλος, σε κάθε ανάλυση και παρουσίαση κειμένου ή εικόνας που αφορά
πολιτιστικό υλικό για τον Ηρακλή, θα παρουσιάζεται η πηγή άντλησης των
πληροφοριών, όχι μόνο για την κατοχύρωση του πνευματικού δικαιώματος της πηγής
του υλικού, αλλά και για τη διευκόλυνση της έρευνας του κάθε ενδιαφερόμενου.
Περαιτέρω, το υλικό θα υποστεί μια επεξεργασία που θα οδηγεί στην
κατηγοριοποίησή τους στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
1. Τόποι – Μνημεία
2. Διαδρομές στα χνάρια των άθλων
3. Ο Ηρακλής στην Τέχνη
4. Ο μύθος και η πολιτιστική επιχειρηματικότητα
Υποενότητα Α’: Τόποι – Μνημεία
Για την υποενότητα «Τόποι – Μνημεία» θα χρησιμοποιηθεί το πλούσιο
φωτογραφικό υλικό που αναφέρεται στους τόπους των άθλων και οι οποίοι
εντοπίζονται στους Δήμους ΜΥΚΗΝΩΝ – ΤΥΡΙΝΘΑΣ – ΝΕΜΕΑΣ – ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ –
ΦΕΝΕΟΥ – ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ –ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ- ΑΡΧΑΙΑΣ ΨΩΦΙΔΑΣ – ΦΟΛΟΗΣ – ΗΛΙΔΑΣ –
ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Πρόκειται για όλες εκείνες τις περιοχές που συνδέονται μεταξύ τους σε
μια νοητή διαδρομή στην ενδοχώρα της Πελοποννήσου, όπου ο Ηρακλής, σύμφωνα
με τη μυθολογία, πραγματοποίησε σχεδόν τους μισούς από τους άθλους του.
Υποενότητα Β’: « Στα χνάρια των άθλων»
Η συγκεκριμένη υποενότητα περιλαμβάνει ουσιαστικά την κατασκευή ενός
οδοιπορικού στο νοητό άξονα πραγματοποίησης των άθλων του Ηρακλή, με ιδιαίτερη
ανάδειξη των σημείων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος. Για τον λόγο αυτό θα
μπορούσαμε να του δώσουμε τον εναλλακτικό τίτλο «Οικοτουριστικές Διαδρομές στα
χνάρια των άθλων του Ηρακλή».
Υποενότητα Γ’: «Ο Ηρακλής στην Τέχνη»
Η εν λόγω υποενότητα διαιρείται σε δυο επιμέρους ενότητες, Λογοτεχνία και
Εικαστικές τέχνες, στις οποίες τεκμηριώνεται η επιρροή που άσκησαν τα
κατορθώματα του ήρωα στην Τέχνη.
Στη λογοτεχνία είναι ήδη γνωστές αρκετές παλιές εκδόσεις, με κείμενα σχετικά με
το μύθο του Ηρακλή, που αξίζει να συντηρηθούν και να αναδειχθούν. Η διαδικασία
επεξεργασίας προβλέπει ψηφιοποίηση των κειμένων με σκανάρισμα. Επίσης, είναι η
γνωστή η παρουσία του Ηρακλή σε πολλές τραγωδίες και αρχεία κείμενα, για τα
οποία θα γίνει ειδική μελέτη. Όλο το παραπάνω υλικό θα μπορέσει να αξιοποιηθεί και
ως εκπαιδευτικό εργαλείο.
Στις εικαστικές τέχνες, η επεξεργασία περιλαμβάνει διαχωρισμό του υλικού
στις κατηγορίες ζωγραφική, αρχιτεκτονική ναών και γλυπτική, όπου εμφανίζεται
συχνότερα η αναφορά στους άθλους και τους μύθους του Ηρακλή.
Έτσι, η σημασία αξιοποίησης των άθλων του Ηρακλή σε σχέση με τους
τόπους όπου, κατά τη μυθολογία έλαβαν χώρα, είναι κεφαλαιώδης για την ανάπτυξη
του πολιτιστικού εναλλακτικού τουρισμού στην ενδοχώρα της Πελοποννήσου.
Επίσης, η παγκόσμια επικοινωνιακή εμβέλεια και δυναμική του μύθου βρίσκει
ένα προδιατεθειμένο κοινό για την αγορά σχετικών πολιτιστικών προϊόντων.
Επιπλέον, η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας δημιουργεί άμεση προσβασιμότητα
στο υλικό.
Υποενότητα Δ’: «Ο μύθος και η πολιτιστική επιχειρηματικότητα»
Το ίδιο το πρόγραμμα «Τόποι, Μύθοι και Άθλοι του Ηρακλή» αναφέρεται στην
ανάπτυξη της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας με την αξιοποίηση του Μύθου του
Ηρακλή και, κατά έναν τρόπο, αποτελεί παράδειγμα πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.
Στο πλαίσιο της σχετικής υποενότητας θα συμπεριλάβουμε θεωρητικές
προσεγγίσεις και στοιχεία από έρευνα πεδίου, τα οποία θα αναφέρονται στην ιστορική
εξέλιξη της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας και στην σημερινή πραγματικότητα.
Ειδικότερα, θα γίνει καταγραφή και παρουσίαση όλων των επιχειρηματικών ιδεών,
πάρκων αναψυχής κλπ που αναφέρονται στον Ηρακλή ή αξιοποιούν τον μύθο του.
Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πραγματικότητας,
παρελθόντος και παρόντος, μυθολογίας και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας.
Υποέργο 2 – DVD Οδοιπορικό στους τόπους του Μύθου
Το συγκεκριμένο υποέργο αναφέρεται στη δημιουργία ενός DVD με τη μορφή
ντοκιμαντέρ, για την αφήγηση ενός οδοιπορικού στους τόπους των άθλων του
Ηρακλή. Το εν λόγω προϊόν θα είναι αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και
καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Σκοπός του ντοκιμαντέρ θα είναι η προβολή των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των περιοχών στον οικοτουρισμό – αγροτουρισμό, η ανάδειξη της
πολιτιστικής τους φυσιογνωμίας, και ειδικότερα τα ίχνη μνήμης που διατρέχουν την
ιστορία τους και τις χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα.
Επίσης, στόχος είναι η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της
αρχιτεκτονικής και αγροτικής κληρονομιάς, καθώς και του οικιστικού περιβάλλοντος
των περιοχών, ως στοιχείων προσέλκυσης της επισκεψιμότητας των τουριστών. Το
ντοκιμαντέρ θα προβάλει ακόμη τις λίμνες, τα ποτάμια και τα φαράγγια ως φυσικά
διαθέσιμα των περιοχών.
Σε ό,τι αφορά την μεθοδολογική προσέγγιση του έργου, προβλέπεται η
βιντεοσκόπηση πρωτότυπων πολιτιστικών, οικολογικών, οικοτουριστικών θεμάτων,
στις περιοχές Λέρνας, Νεμέας, Στυμφαλίας, Φενεού, Κλείτορος, Ερυμάνθου και
Ήλιδας.
Το DVD θα είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο πολιτιστικού τουρισμού, το οποίο
αναμένεται να αξιοποιηθεί από πολιτιστικούς συλλόγους, Δήμους, τουριστικά γραφεία
κ.τ.λ.
Υποέργο 3 – Τουριστικός οδηγός
Στόχος αυτού του υποέργου είναι η δημιουργία πληροφοριακού ενημερωτικού
εργαλείου για την περιοχή που περιλαμβάνει τους τόπους του Ηρακλή,
εμπλουτισμένο με αναφορές στους μύθους, τους άθλους και τις αρχαίες πόλεις. Η
χρηστικότητα του τουριστικού οδηγού και των χαρτών αποτελεί μία από τις
προϋποθέσεις που θα συμβάλουν στην επισκεψιμότητα των περιοχών αυτών.
Παράλληλα, στόχος είναι η παρουσίαση και η προβολή των συγκεκριμένων
περιοχών, με αναφορά σε αξιοθέατα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
των τοπικών προσφερόμενων προϊόντων και των τουριστικών υπηρεσιών, που
μπορεί να ελκύουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη.
Ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης του εν λόγω υποέργου, τα κείμενα θα
προκύψουν από έρευνα πεδίου, για την άντληση πρωτογενών στοιχείων και
αναφορών που συνδέουν τους τόπους με τους άθλους του Ηρακλή και το μύθο του.
Για την επίτευξη ενός καλαίσθητου και ελκυστικού τελικού προϊόντος, θα
υπάρξει δημιουργική επιμέλεια που θα ενσωματώνει φωτογραφίες και άλλα γραφικά.
Στα σημεία που χρειάζεται, η εικόνα θα εμπλουτιστεί με την προσθήκη αφηγηματικών
κειμένων, τα οποία θα πληροφορούν για την ιστορικότητα των τόπων, τα πολιτιστικά
τους διαθέσιμα, τα τοπικά έθιμα και τις γιορτές, τα τοπικά προϊόντα κλπ.
Ο οδηγός θα περιλαμβάνει έξι ακτινωτές διαδρομές για τις περιοχές της Νεμέας,
Στυμφαλίας, Ερυμάνθου, Φολόης, Ήλιδας και Μυκηνών. Το χαρακτηριστικό της
παρουσίασης των διαδρομών θα είναι η αυτοτέλεια των θεματικών διαδρομών και η
επιτυχημένη σύνδεση των μυθολογικών στοιχείων με τις εκάστοτε περιοχές. Η
σύνδεση με το μύθο είναι το στοιχείο εκείνο που μεσοπρόθεσμα θα εξασφαλίσει και
τη διεθνή αναγνώριση των διαδρομών αυτών.
Έτσι, το τελικό προϊόν θα συμπυκνώνει δημιουργικά την τεράστια
επικοινωνιακή εμβέλεια του μύθου, τη μυθολογική φόρτιση των τόπων, τα
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και τα φυσικά και πολιτιστικά τους διαθέσιμα.
Ανάλυση της υφιστάμενης αγοράς
Η περιοχή στην οποία απευθύνεται το έργο περιλαμβάνει τόπους όπως η
Τίτρυνθα, οι Μυκήνες, η Λέρνα, η Νεμέα, η Στυμφαλία, ο Ερύμανθος, η Φολόη κ.τ.λ.,
οι οποίοι ως επί των πλείστον προσελκύουν επισκέπτες με πολιτιστικά και οικολογικά
ενδιαφέροντα. Αυτό σημαίνει ότι ήδη στην περιοχή υπάρχει ένα ρεύμα πολιτιστικού
τουρισμού προς περαιτέρω αξιοποίηση.
Από την άλλη πλευρά, οι τόποι και οι μύθοι του Ηρακλή δεν έχουν
παρουσιαστεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης δουλειάς, ως ξεχωριστό
προϊόν. Εκτός από κάποιες μεμονωμένες ενέργειες, δεν υπάρχουν διαδικτυακοί τόποι
που να συνδυάζουν τα καινοτομικά στοιχεία σε σύλληψη προϊόντος,
πολυσυλλεκτικότητα, υπηρεσίες περιήγησης και εκπαίδευσης, τα οποία
ενσωματώνονται στο προϊόν του προτεινόμενου έργου.
Επομένως πρόκειται για μια παρθένα αγορά στον τομέα του εναλλακτικού
τουρισμού – οικοτουρισμού, η οποία μπορεί να καλυφθεί με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο από το προτεινόμενο έργο.
Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι ακόλουθες ευκαιρίες:
Οι περιοχές αυτές, με το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
μνημείων και τόπων οικολογικού ενδιαφέροντος που συνδυάζουν, αποτελούν
μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Για το λόγο αυτό, το σύνολο των προτεινόμενων
ενεργειών προσανατολίζονται στην ανάδειξη των συγκεκριμένων χώρων στην
ενσωμάτωσή τους στη συνολική φυσιογνωμία της περιοχής.
Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 Η ανάδειξη του Νομού και της Περιφέρειας σε πόλο έλξης ταξιδιωτών, με
πολιτιστική συνείδηση μέσω προώθησης της περιοχής στην εσωτερική αγορά
και την αγορά του εξωτερικού.
 Η ενεργή συμμετοχή τοπικών ομάδων πληθυσμού στην υποστήριξη ήπιας
πολιτιστικής ανάπτυξης, με βάση την προστασία του αρχαιολογικού πλούτου,
μέσω ενημερωτικών πρωτοβουλιών.
 Η αύξηση της ροής των επισκεπτών με ενδιαφέρον στη «διαφοροποιημένη»
εικόνα του τόπου και η παράλληλη μείωση της εποχικότητας που χαρακτηρίζει
το συνηθισμένο τουριστικό προϊόν, μέσω ειδικών στρατηγικών προβολής.
 Η δημιουργία δικτύου πολιτιστικής ευαισθητοποίησης στην περιοχή και σε όλη
την περιφέρεια, με κοινό σκοπό τη σωστότερη παρουσίαση της πολιτιστικής
κληρονομιάς του τόπου.
 Η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, με ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας
της σε πολιτιστικό και ιστορικό επίπεδο και σε συγκριτικά πλεονεκτήματα.
 Η συνεχής ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και άλλων ειδικών ομάδων στην
ανάδειξη του τόπου και η συνεχιζόμενη επιμόρφωση.
 Η δραστηριοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιωτών στην εφαρμογή
επιστημονικών προτύπων και καλών πρακτικών, οι οποίες κατά την εφαρμογή
τους αποτελούν εργαλεία ανάδειξης του προορισμού.
 Η ανάπτυξη της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή και η
δικτύωσή αυτών των επιχειρήσεων για νέους ποιοτικούς και ποσοτικούς
στόχους.
Ανάλυση της αγοράς – στόχου
Το πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό και
ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς πολιτιστικών προϊόντων και
εναλλακτικού τουρισμού. Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά σε χαρακτηριστικά
αυτής της αγοράς στόχου.
Οι δυνητικοί αποδέκτες των παραγόμενων προϊόντων που έχουν περιγραφεί
παραπάνω είναι, καταρχήν, όλοι οι Δήμοι, συλλογικοί φορείς και πολίτες που
ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και τους μύθους του Ηρακλή. Φυσικά, από τους
δυνητικούς αποδέκτες δεν εξαιρείται η μεγάλη παγκόσμια αγορά και, ειδικά, εκείνη
του απόδημου ελληνισμού, καθώς τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον στα
αγγλικά και θα είναι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, προσβάσιμα μέσω διαδικτύου.
Ειδικότερα, τα παραγόμενα προϊόντα απευθύνονται στον σύγχρονο
πολιτιστικό τουρίστα – επισκέπτη, ο οποίος δεν αρκείται απλά στη θέαση των
μνημείων αλλά αναζητεί ολοκληρωμένες πολιτιστικές εμπειρίες. Έτσι, επιζητά
εφαρμογές που του επιτρέπουν να μεταφέρεται νοερά στην εποχή όπου τα μνημεία
είχαν λειτουργική θέση και αξία στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου ιστορικού
περιβάλλοντος. Πολλές φορές θέλει ο ίδιος να παρακολουθήσει πολιτιστικά δρώμενα
ή ακόμη να συμμετάσχει στην εμπειρία. Άλλες φορές, πάλι, αρκείται σε μια περιήγηση
στο διαδίκτυο.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ως τώρα, το πρόγραμμα «Τόποι, Μύθοι και
Άθλοι του Ηρακλή» ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων
περιηγητών στους τόπους πολιτισμού ή στο διαδίκτυο. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με
την εφαρμογή εικονικής περιήγησης στους τόπους μύθου, που θα περιλαμβάνεται
στην ψηφιακή πύλη, όσο και με τις υπόλοιπες θεματικές κατηγορίες πολιτιστικού
περιεχομένου που μπορεί να εξερευνήσει.
Επίσης, τα υπόλοιπα προϊόντα, το DVD και ο τουριστικός οδηγός, παρέχουν
πιο πρακτικές πληροφορίες για την οργάνωση ενός ταξιδιού και μιας περιήγησης
στους τόπους πραγμάτωσης των άθλων του Ηρακλή. Τέλος, παρέχεται και η
δυνατότητα προμήθειας άλλων σχετικών προϊόντων μέσω της λειτουργίας του
ηλεκτρονικού καταστήματος στο portal.
Με αυτό τον τρόπο τα προϊόντα ανταποκρίνονται πλήρως στην αγορά
ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, αξιοποιώντας τα νέα τεχνολογικά μέσα
παρουσίασης των μνημείων και της ιστορίας. Έτσι, συμβάλλουν στην ικανοποίηση
της ανάγκης του επισκέπτη για πληρέστερη εμπειρία και γνώση πάνω στο αντικείμενο
του ενδιαφέροντός του.
Εκτός από τουριστικός πόρος, το σύνολο των προϊόντων που περιλαμβάνει το
πρόγραμμα «Τόποι, Μύθοι και Άθλοι του Ηρακλή», μπορεί να λειτουργήσει κάλλιστα
και ως ποιοτικός εκπαιδευτικός πόρος. Η πρότυπη οργάνωση του υλικού με διεθνή
πρότυπα αρχειοθέτησης, καθώς και η πληρότητα και αυτοτέλεια του περιεχομένου,
μπορεί να συμβάλλει στην αξιοποίηση του υλικού από πολιτιστικούς οργανισμούς και
εκπαιδευτικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες, ακόμη και του εξωτερικού.
Υφιστάμενα κανάλια διανομής του προϊόντος
Το συνολικό προϊόν θα φθάσει στους τελικούς αποδέκτες μέσω των
ακόλουθων καναλιών διανομής:
Διαδίκτυο
Ήδη έχουμε αναφερθεί διεξοδικά στον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθεί το
διαδίκτυο στην επικοινωνία του συνολικού προϊόντος με τον τελικό αποδέκτη.
Επιπλέον, θα υπάρχει σύνδεση και δικτύωση με άλλους δικτυακούς τόπους
πολιτιστικών συλλόγων, Δήμων, οικολογικών οργανώσεων κλπ που σχετίζονται με το
αντικείμενο.

Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης

Αυτή η πύλη θα διαφημιστεί όταν δημιουργηθεί μέσω του τοπικού τύπου και
των τοπικών μέσων ενημέρωσης της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης. Θα γίνει
πλήρης εκμετάλλευση της δυναμικότητας των τοπικών καναλιών, που συμμετέχουν
ως εταίροι στο πρόγραμμα, προκειμένου τα παραγόμενα προϊόντα του έργου να
γνωστοποιθούν στο κοινό. Ακόμη, μπορούν να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους
αρχικά ως απλή προβολή, μέρη του DVD και με αυτό τον τρόπο το πολιτιστικό υλικό
να φθάσει στον τελικό αποδέκτη.
Στη συνέχεια, εάν υπάρξει η προσδοκώμενη ανταπόκριση του κοινού, υπάρχει
η πρόβλεψη το ψηφιοποιημένο οπτικοακουστικό υλικό να πουληθεί ή τεθεί προς
ενοικίαση στα τηλεοπτικά κανάλια. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξουν και οικονομικά
οφέλη από τη συγκεκριμένη δράση.
Ανθρώπινα Δίκτυα
Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και το νόημα του προϊόντος κινητοποιεί ανθρώπινο
κεφάλαιο προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων πολιτιστικού
τουρισμού. Τα παραγόμενα προϊόντα παρέχουν ένα εργαλείο υποστήριξης και
ανάδειξης αυτών των δραστηριοτήτων.
Εξελισσόμενα κανάλια διανομής
Η διαλειτουργικότητα και η συμβατότητα των προδιαγραφών του ψηφιακού
κόμβου με άλλους πολιτιστικούς κόμβους, που εξασφαλίζονται από τον σχεδιασμό,
εγγυώνται τη μέγιστη δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας.
Έτσι, το οργανωμένο σε μεταδεδομένα πολιτιστικό περιεχόμενο θα είναι
συμβατό με οποιαδήποτε βάση πολιτιστικών μεταδεδομένων, ελληνική ή διεθνής, για
περαιτέρω μελλοντική αξιοποίηση.
Εξάλλου, τα παραπάνω βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τις επιδιώξεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σύγκλιση της ψηφιακής τεχνολογίας και τη βαθμιαία
εξομάλυνση της διαφορετικότητας στις βάσεις των πολιτιστικών μεταδεδομένων.
Η καινοτομία του προτεινόμενου έργου είναι ότι θα αξιοποιήσει τα διεθνή
πρότυπα και τις λεγόμενες αρχές «καλής τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης πολιτιστικού
περιεχομένου» και θα του επιτρέψει την εύκολη δυνατότητα εισόδου σε
οποιοδήποτε μελλοντικό κανάλι διανομής πολιτιστικού υλικού.
Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του έργου
Τα συγκεκριμένα προϊόντα μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην αύξηση της
πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας στις σχετικές περιοχές. Η δικτυακή
πύλη, με τη θεματική των τόπων και μύθων του Ηρακλή, μετατρέπεται σε γέφυρα
που συνδέει την προσφορά και τη ζήτηση στο επίπεδο του πολιτιστικού τουρισμού.
Μπορεί να αποτελέσει έναν κόμβο επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων στον τομέα του
τουρισμού και των εν δυνάμει πελατών, προσφέροντας μάλιστα και την απαραίτητη
πρώτη ύλη για τον σκοπό αυτό. Εξάλλου, το portal μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως
διαφημιστικός χώρος για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
Ως μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα όλων των ενεργειών είναι η περαιτέρω
ενημέρωση της τοπικής και διεθνούς κοινότητας για την αρχαιολογική και πολιτιστική
κληρονομιά των συγκεκριμένων περιοχών, ενισχύοντας έτσι την ευρύτερη περιοχή

ως τουριστικό προορισμό.