-Στόχοι (Στόχοι)

1. Εξασφάλιση εισοδήματος σε ευπαθείς ομάδες τοπικού πληθυσμού από το πρώτο έτος
λειτουργίας της Κοιν.Σ.Επ.,
2. Δημιουργία διεξόδου στην αυξανόμενη τάση ερήματος των απομακρυσμένων χωριών,
3. Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης νέων ανθρώπων στην περιοχή όπου
δεν υπάρχουν άλλες επαγγελματικές αγορές,
πλην της κτηνοτροφίας, της γεωργίας και του τουρισμού,
4. Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού με δραστηριότητες
που προωθούν τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης,
5. Ανάδειξη της περιοχής ως ελκυστικού εναλλακτικού προορισμού στην ελληνική τουριστική αγορά,
6. Εδραίωση της διεθνούς ως προορισμού για ενεργητικές διακοπές με έμφαση κυρίως σε δράσεις οικοτουρισμού,
7. Ενθάρρυνση και προώθηση της αγοράς κατοικίας με στόχο τη μόνιμη ή εποχιακή
διαμονή συνταξιούχων από άλλες
χώρες, αλλά και εργαζόμενοι ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι με την αλματώδη εξέλιξη
του διαδικτύου μπορούν
να έχουν ως τόπο διαμονής την ευρύτερη περιοχή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
μέσω πληροφοριακών 
συστημάτων που στον κόσμο,

8. Αξιοποίηση όποιων ευκαιριών προκύπτουν στην αγορά του οργανωμένου τουρισμού που διακινείται μέσω της περιοδείας
operators, σε συνδυασμό με ανάδειξη δράσεων θεματικού τουρισμού,
9. Δημιουργία τοπικού ενδιαφέροντος για την επισκεψιμότητα στην περιοχή,
10. Προσέλκυση τουριστών που επιδιώκουν την απόκτηση κοινωνικής εμπειρίας οικοτουρισμού,
11. Μακροχρόνια βιωσιμότητα της επένδυσης,
12. Μονιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τιμή σε σχέση με την ποιότητα και μειωμένο κατά μονάδα κόστους
παροχής υπηρεσιών,
13. Διεκδίκηση μεριδίου τουλάχιστον 70% στην αγορά της Αροανίας και των γύρω περιοχών, σε μια χρονική περίοδο
3 ετών,
14. Σημαντικότατο στόχο αποτελεί η αύξηση της δυναμικής του κοινωνικού συνεταιρισμού, με την αύξηση των
βασικών μελών σε τουλάχιστον 15, σε μια χρονική περίοδο 3 ετών,
15. Παράλληλα με την αύξηση των μελών, επιτακτική ανάγκη είναι και η αύξηση των εγκαταστάσεων και των
παρεχόμενων οικοτουριστικών υπηρεσιών,
16. Λόγω του γεγονότος ότι ο εν λόγω συνεταιρισμός είναι νεοσύστατος, η προβολή του ιδίου και των υπηρεσιών του.
αποτελεί βασικό στόχο. Έτσι σε ένα διάστημα λιγότερο του ενός έτους δεν είναι γνωστός στο 90% του πληθυσμού της
χώρας και στο 20% του παγκόσμιου τουριστικού κοινού,
17. Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων πακέτων εναλλακτικού τουρισμού και η συνεχής εξεύρεση νέων αγορών,
τόσο στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας και του εξωτερικού,
18. Όσον αφορά τις τεχνικές υποδομές, ο συνεταιρισμός από τη στιγμή που θα δραστηριοποιηθεί στην τριτογενή
τομέας, χρειάζεται να πραγματοποιήσει και τις ανάλογες υποδομές, σε χώρο αγροκτήματος, καθώς και αποθηκευτικών
χώρων, σε κτίριο που θα εκμισθωθεί,
19. συμφωνητικών για την ολοκληρωμένη προώθηση της περιοχής ως προορισμός ιδιαίτερου
οικοτουριστικού ενδιαφέροντος,
20. Η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών αυτής είναι κοινή
πρόθεση των μελών της ΚοινΣΕπ και
21. Τέλος, η παραγωγή ανταγωνιστικών και εύκολα αναγνωρίσιμων εμπορικών σημάτων (Brand-name), με ποιοτικά
χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών, θα αποτελέσει μακροχρόνιο στόχο.
-Αποστολή (Αποστολή)
Η Κοιν.Σ.Επ. αποσκοπεί, με την ισοτιμία συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των μελών της, στην οικονομική, κοινωνική και
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, μέσω μιας συνεταιριστικής και δημοκρατικής διοικούμενης επιχείρησης.
Επιδίωξη της Κοιν.Σ.Επ. είναι η ανάπτυξη μιας ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στους τοπικούς φορείς τουριστικής
ανάπτυξη, τους διακινητές και τους τελευταίους, σχέση που μπορεί να διαμορφωθεί στη βάση της υπευθυνότητας των
τουριστικών φορέων, της ακεραιότητας των τοπικών επιχειρήσεων και ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος
έλεγχος ποιότητας. Αποστολή της Κοιν.Σ.Επ. είναι να θεμελιώσει μία πρότυπη οικοτουριστική μονάδα στην περιοχή της
Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας περιορίζοντας όσο δυνατόν τον ρόλο των
τουριστικών πρακτόρων και δομώντας μαζί με τους συνεργάτες της μίας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.
-Σημεία κλειδιά για την επιτυχία (Keys to Success)
1. Συνεχής βελτίωση της σχέσης υψηλής ποιότητας – κόστους,
2. Διαφάνεια στις συναλλαγές,
3. Συνεχής εκσυγχρονισμός των μεθόδων παροχής οικοτουριστικών υπηρεσιών και συνεχούς βελτίωσης των εσωτερικών
διαδικασιών,
4. Αυστηρά κριτήρια επιλογής συνεργατών,
5. Δέσμευση στη διάταξη των Εσωτερικών Διαδικασιών της Κοιν.Σ.Επ.,
6. Δημιουργία θεσμών και δράσεων προώθησης της οικολογικής συνείδησης στην περιοχή παρέμβασης,
7. Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών για την κοινή προώθηση και παροχή οικοτουριστικών υπηρεσιών,
8. Σύνδεση των οικοτουριστικών υπηρεσιών με τον αγροτουρισμό, τον γαστρονομικό τουρισμό και το πολιτιστικό
υπόβαθρο της περιοχής παρέμβασης.