-Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Επιχείρησης (Company Ownership)

Η επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης είναι …………………………….., και έχει τη νομική μορφή της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (ΚΟΙΝωνική –
μη κερδοσκοπική – Συνεταιριστική Επιχείρηση) συλλογικού και παραγωγικού σκοπού σύμφωνα με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ
Α΄216) και έδρα στην Δημοτική Ενότητα Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
Στοχο έχει την επίδοση συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση γενικών
κοινωνικών συμφερόντων, συμβάλλοντας
στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της
προώθησης ποιοτικών τοπικών αγροτικών προϊόντων,
της ευαισθητοποίησης σε θέματα υγιεινής διατροφής και της προστασίας
του περιβάλλοντος.

Η Κοιν.Σ.Επ. θα έχει έδρα στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας του Δήμου
Καλαβρύτων η οποία βρίσκεται 32 χιλιόμετρα
νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων, σε χώρο που θα ενοικιάζεται.
Αυτή η περιοχή είναι, καθώς παρέχει πρόσβαση στις
τοπικές κοινότητες, στον Δήμο Καλαβρύτων και σε μεγάλα αστικά κέντρα,
αφού απέχει περίπου 188 χλμ.
από την Αθήνα.
Μόλις πρόσφατα διαμορφώθηκε συγκεκριμένο νομοθετικό σχέδιο που περιλαμβάνει
την προώθηση του Οικοτουρισμού και του
Αγροτουρισμού, μέσα από ένα νέο μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό μοντέλο τουριστικής
ανάπτυξης, που σέβεται και
αναδεικνύει το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας. Οι επιχειρήσεις που έχουν πλέον
τη δυνατότητα να το λάβουν
Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου, εφόσον πληρούνται τα ειδικά κριτήρια, οι όροι
και οι προϋποθέσεις που διατυπώνονται
στο σχέδιο νόμου. Συγκεκριμένα, στη χώρα μας ισχύουν οι διατάξεις του
Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α΄/08-08-2013), Ν.
4070/2012-Μέρος Ε’ (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012) και Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011). Η νόμιμη λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ.
διέπεται από το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 4019/11 που καθορίζει τις ποιοτικές διαδικασίες λειτουργίας και τις ποιοτικές διαδικασίες
προδιαγραφές της Κοιν.Σ.Επ.
Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, η υπό ίδρυση επιχείρηση αποτελείται από 5 νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες. Ως
έχουν ομάδα πρακτική εμπειρία στην παραγωγή και πώληση αγροτικών τοπικών προϊόντων
και επιθυμούν να την
αξιοποιήσουν ως λύση στο πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετωπίζει ο Δήμος Καλαβρύτων, μέσα από την ανάδειξη των
ποιοτικών πρώτων υλών που παράγονται στην περιοχή.
Η επιχείρηση αποτελείται από τους παρακάτω εταίρους με το εξής μετοχικό σχήμα:
Αναλυτικότερα, το Κεφάλαιο της Εταιρείας, που αντιστοιχεί σε ………………. Ευρώ, διαιρείται σε 5 εταιρικά μερίδια
ονομαστική αξίας εκάστου …………………………….. Οι εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με 1 εταιρικό μερίδιο έκαστου.
Σύμφωνα με το καταστατικό, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της
στ.. ……………………………….. ο/η οποίος/α δεσμεύεται και εκπροσωπεί την επιχείρηση σε κάθε διαχείριση πράξης και
διάθεση, η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή και πέραν του σκοπού της επιχείρησης, με ανώτατο όργανο διοίκησης τη
Διοικούσα Επιτροπή.
-Περίληψη Εκκίνησης (Start-up Summary)
Το κόστος της κίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (έξοδα εγκατάστασης, αγορά λογισμικού, λογιστικά κ.λπ.)
συγκεντρώνεται γύρω στα 3.000 €. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις βασικές κατηγορίες εξόδων της επιχείρησης.

-Τόπος εγκατάστασης και Εγκαταστάσεις

Η Κοιν.Σ.Επ. θα παρέχει τις υπηρεσίες της σε υπαίθριους χώρους. Θα διαθέτει όμως γραφείο για την εξυπηρέτηση των
πελάτες και την παροχή πληροφοριών. Το γραφείο της που στεγάζεται σε κεντρικό σημείο της Δημοτικής Ενότητας Αροανίας
για να έχει εύκολη πρόσβαση για όλους τους συμμετέχοντες. Οι ώρες λειτουργίας του θα είναι καθημερινά 9 π.μ. – 2 μ.μ.
και 5 μ.μ. – 8 μ.μ., ενώ το Σάββατο θα λειτουργεί 10 π.μ. – 6 μ.μ. Εκτάκτως σε περιόδους υψηλής τουριστικής προσέλευσης
θα λειτουργεί περισσότερες ώρες, αλλά και Κυριακές.