Παρουσίαση της ιστοσελίδας της επιχείρησης (τόπος εγκατάστασης
και λειτουργίας, ανθρώπινο δυναμικό, προϊόντα και υπηρεσίες).

Μια ιστοσελίδα είναι ένα βασικό πολυλειτουργικό επιχειρηματικό εργαλείο
που μπορεί να βοηθήσει την Κοιν.Σ.Επ στην επίτευξη διαφορετικών στόχων,
καθένας από τους οποίους είναι πολύ σημαντικός για την
αποτελεσματικότητα της Κοιν.Σ.Επ. Η ιστοσελίδα λοιπόν, θα παρουσιάζει
την εικόνα της περιοχής, θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τους
Μέλη, αλλά και τους υπόλοιπους συνεργάτες και τέλος θα συμβάλει
στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών.
Η ιστοσελίδα της Κοιν.Σ.Επ είναι καλό να μην είναι μια απλή αρχική σελίδα σε
κάποιο δωρεάν hosting, καθώς αυτό δημιουργεί κακή εικόνα για αυτήν, τα
οικονομικά της και τις επενδύσεις της. Από την άλλη, δεν χρειάζεται να
είναι κάτι παραπάνω από μια αρχική σελίδα με σύντομες πληροφορίες για
τον συνεταιρισμό, τις υπηρεσίες του, τα στοιχεία επικοινωνίας και μια
πρόταση για συνεργασία. Στις υπόλοιπες σελίδες που υπάρχουν αναλυτικές
πληροφορίες για τα φυσικά, παραγωγικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της
περιοχής, τις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και τους
τρόπους κράτησης για τους δήμους.

Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα για αμφίπλευρη επικοινωνία με τους
δυνητικούς τουρίστες. Εφόσον εκεί θα γίνει η λεπτομερής περιγραφή
των προσφερόμενων τουριστικών δραστηριοτήτων, θα αναπτυχθεί
εφαρμογή στο οποίο οι χρήστες δεν αφήνουν τα σχόλιά τους
για τις εμπειρίες που αποκόμισαν στην περιοχή. Αυτός είναι ένας εύκολος,
γρήγορος και ανεξοδος τρόπος συλλογής δεδομένων για τη γνώμη τους,
χωρίς να είναι απαραίτητο να διεξαχθούν ειδικές έρευνες συμπεριφοράς
καταναλωτών και χωρίς να καταβληθεί κόπος από μεριάς τους για
επικοινωνία με την εταιρεία με άλλα μέσα (τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά).
Η σταθερή συνεργασία είναι προϋπόθεση
διοίκηση επιχειρήσεων. Γι’ αυτό η αναζήτηση των προϊόντων που
θέλουν να συνεργαστούν με την Κοιν.Σ.Επ. είναι πολύ σημαντική
παράμετρος της δραστηριότητάς της. Η ιστοσελίδα θα παρέχει όλες τις
πληροφορίες για την Κοιν.Σ.Επ. και την προτεινόμενη συνεργασία με άλλες
επιχειρήσεις που ασχολούνται με συναφείς δραστηριότητες, ώστε να είναι
εύκολη η ανεύρεση συνεργατών. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνεται και
η επικοινωνία των μελών της μεταξύ τους, αν χρειασθεί και σε ξεχωριστό
-Απαιτήσεις Ανάπτυξη (Απαιτήσεις Ανάπτυξης)
– Αναφορά σε άλλες δυνατότητες εξέλιξης και διαφήμισης του
δικτυακού τόπου της επιχείρησης.

Στην ιστοσελίδα θα αναπτυχθεί ένα πλήρως ενημερωμένο σύστημα
για κρατήσεις, με πλήρη κατάλογο όλων των προϊόντων εστίασης και
σίτισης. Θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων
τουριστικών δραστηριοτήτων, αναγραφόμενη τιμή και τυχόν έκπτωση για
ειδικές ομάδες πληθυσμού και οργανωμένες επισκέψεις από μεγάλο αριθμό
άτομα (π.χ. σχολεία, όμιλοι κλπ.).
Μελλοντικά, θα μπορούσαν να γίνουν διαφημιστικές εκστρατείες που
διεξάγονται με τη συμμετοχή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Δεν
χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε κάποια μορφή διαδικτυακής διαφήμισης,
αλλά μπορεί π.χ. να διεξάγονται διάφορες εμπορικές δραστηριότητες με
κληρώσεις και όλες οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο web-site. Εκτός
από τα παραπάνω, η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
διεξαγωγή διάφορων τουριστικών ερευνών και δημοσκοπήσεων, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την στρατηγική ανάπτυξη της Κοιν.Σ.Επ. Τέλος, θα
μπορούσε να αναπτυχθεί σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με βάση το
εταιρικό site, ώστε μελλοντικά να γίνεται αυτόματη δημιουργία των
τιμοκαταλόγων για τους τουριστικούς πράκτορες με βάση τα στοιχεία των
λογιστικών εγγράφων.

Ζ. Διοικητική περίληψη (Management Summary)
-Οργανωτική Δομή (Personnel Plan)

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το οργανωτικό διάγραμμα του διοικητικού
προσωπικού και του Δ.Σ. της επιχείρησης.
Οργανόγραµµα ΚΟΙΝΣΕΠ
Διοικούσα Επιτροπή
Υπεύθυνος Νομικής
Υποστήριξης
Διαχειριστής & Υπεύθυνος
Διασφάλισης Ποιότητας
Γραματεία
Τμήμα Επικοινωνίας &
Marketing Τμήμα Παραγωγής Οικονομικού Τμήματος
Υπεύθυνος
Πληροφορικής
Διοικούσα επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο όργανο
χάραξης στρατηγικής και λήψης απόφασης της ΚοινΣΕπ το οποίο
απαρτίζεται από τους εταίρους της επιχείρησης και διαχειρίζεται όλες τις
εταιρικές υποθέσεις.
Διαχειριστής. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της
επιχείρησης και για το ταμείο, έχει την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων
προς τρίτους για οικονομικά θέματα, καθώς και για την είσπραξη των
εσόδων από κάθε πηγή και των πληρωμών προς τρίτους. Επίσης επιβλέπει
τη λειτουργία της επιχείρησης και διασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο παροχής
Υπηρεσίες και την εκτέλεση των εργασιών της Διοικούσας Επιτροπής.
Οικονομικό τμήμα. Το οικονομικό τμήμα είναι υπεύθυνος για τα
οικονομικά της επιχείρησης, ασχολείται με την τήρηση των λογιστικών
βιβλίων της επιχείρησης και τη διαχείριση του ταμείου σε συμφωνία με τη
Διοικούσα Επιτροπή.
Υπεύθυνος Νομικής υποστήριξης. Οι Νομικοί Σύμβουλοι της
επιχείρησης είτε διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε ενεργούν με
έμμισθη εντολή. Η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει τους πληρεξούσιους
δικηγόρους όπου και όταν χρειάζονται για τη δικαστική ή εξώδικη
εκπροσώπηση της ΚοινΣΕπ.
Γραμματεία. Η γραμματεία έχει ευθύνη για:
– Τη συνεργασία με τους υπεύθυνους των τμημάτων & μονάδων και τον
διαχειριστή
– Την αρχειοθέτηση εγγράφων / πρωτόκολλο
– Έλεγχος και απόδοση μικρού ταμείου.
– Την συμπλήρωση και αποστολή αιτημάτων δαπάνης προς έγκριση και
παρακολούθηση αυτών ως την υλοποίησή τους
– Τη συνεργασία με τον υπεύθυνο οικονομικής διαχείρισης.
Τμήμα παραγωγής. Το τμήμα έχει ευθύνη για την παροχή
όλων των υπηρεσιών και προϊόντων της ΚοινΣΕπ. Ο υπεύθυνος του
τμήματος αναλαμβάνει τον προγραμματισμό και την εισήγηση της
εκτέλεσης των απαραίτητων ενεργειών για την εξυπηρέτηση των
επισκεπτών. Επίσης έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη νέων και
την βελτίωση των ήδη υπαρχουσών.
Τμήμα επικοινωνίας & Εμπορία. Το τμήμα Marketing και προώθησης
προϊόντος, αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη παρουσίασή του
ολοκληρωμένου οικοτουριστικού προϊόντος και αποτελείται από
συνεργάτες πλήρως καταρτισμένους, με χρόνια εμπειρία στο χώρο.
Υπεύθυνος Πληροφορικής. Ο Υπεύθυνος Πληροφορικής της Επιχείρησης
μεριμνά για την αδιάλειπτη λειτουργία των υλικοτεχνικών υποδομών του
φορέας, ενώ υποστηρίζει το σύνολο των στελεχών στην τήρησή του
ηλεκτρονικό τους αρχείου. Συγκεκριμένα φέρει την ευθύνη για την
οργάνωση και λειτουργία της μηχανογράφησης, των ηλεκτρονικών
υπηρεσίες (e-shop & e-library), την επεξεργασία και τήρηση
μηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων, την παροχή και τη διακίνηση
πληροφορίες της επιχείρησης στους πελάτες και άλλους εμπλεκόμενους
και σε κάθε άλλη συναφή εργασία. Επίσης φροντίζει ώστε να ληφθούν
σε τακτική βάση ηλεκτρονικά αντίγραφα (backup) για την ασφαλή τήρηση
και αποθήκευση των αρχείων και πληροφοριών.
-Ομάδα διαχείρισης
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα της ομάδας διαχείρισης της επιχείρησης
-Προσωπικό
Αναλυτικός πίνακας του προσωπικού της επιχείρησης και των μισθών τους.