Προώθηση τοπικών προϊόντων μέσω κοινωνικών δικτύων

(Analysis of social media marketing)


Α.
Περίληψη (Σύνοψη)

Στόχοι (Στόχοι)
1. Εξασφάλιση εισοδήματος σε ευπαθείς ομάδες τοπικού πληθυσμού
από το πρώτο έτος λειτουργίας της Κοιν.Σ.Επ.,
2. Δημιουργία διεξόδου στην αυξανόμενη τάση ερήματος των
απομακρυσμένων χωριών,
3. Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης νέων ανθρώπων στην περιοχή
όπου δεν υπάρχουν άλλες επαγγελματικές επιχειρήσεις, πλην της
κτηνοτροφίας, της γεωργίας και του τουρισμού,
4. Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ενίσχυση του κοινωνικού
ιστού με προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της περιοχής παρέμβασης,
5. Δημιουργία τοπικού ενδιαφέροντος για την επισκεψιμότητα στην
περιοχή,
6. Προσέλκυση επισκεπτών εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή,
7. Μακροχρόνια βιωσιμότητα της επένδυσης,
8. Μονιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τιμή σε σχέση με την
και μειωμένο κατά μονάδα παροχής υπηρεσιών,
9. Προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων προβολής και προώθησης των
φυσικών, παραγωγικών και πολιτικών διαθέσιμων της περιοχής
παρέμβασης,
10. Δημιουργία δικτύου προώθησης ολόκληρης της περιοχής,
11. Αύξηση της δυναμικής του κοινωνικού συνεταιρισμού, με την
αύξηση των βασικών μελών σε τουλάχιστον 12, σε μια χρονική
περίοδο 3 ετών,

12. Συνεχής εξεύρεση νέων αγορών, τόσο στην Πελοπόννησο και
τη Δυτική Ελλάδα, όσο και σε άλλες περιοχές και ιδίως στα μεγάλα
αστικά κέντρα για την προσέλκυση επισκεπτών και τη διοχέτευση
των παραγωγικών διαθέσιμων της περιοχής,
13. Η προώθηση της έννοιας της βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας και η ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού σε
θέματα υγιεινής διατροφής και εναλλακτικών μορφών τουρισμού
είναι κοινή πρόταση των μελών και
14. Τέλος, η διαδικτυακή προώθηση των τοπικών παραγόμενων
διαθέσιμων μέσω κοινών ανταγωνιστικών και εύκολα
αναγνωρίσιμων εμπορικών σημάτων (Brand-name) με συγκεκριμένα
ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα αποτελέσει μακροχρόνιο στόχο.

-Αποστολή (Αποστολή)
Η Κοιν.Σ.Επ. αποσκοπεί, με την ισοτιμία συνεργασία και την αμοιβαία
Στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική βοήθεια των μελών της
ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, μέσω μιας συνεταιριστικής και
δημοκρατικά διοικούμενη επιχείρηση. Επιδίωξη της Κοιν.Σ.Επ. είναι η
ανάπτυξη μιας ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στους
Παράγωγους, τους διακινητές και τους αναλυτικούς, σχέση που μπορεί να
διαμορφώνεται στη βάση της υπευθυνότητας των παραγωγών, της
ακεραιότητας των εμπόρων και αποτελεσματικού και αξιόπιστου
συστήματος ελέγχου ποιότητας. Αποστολή της Κοιν.Σ.Επ. είναι να
θεμελιώσει ένα κοινό διαδικτυακό χώρο όπου θα προβλεφθούν τα φυσικά,
παραγωγικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής παρέμβασης. Η
δημιουργία e-shop αποκλειστικά τοπικών αγροτικών προϊόντων στην
περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου .

-Σημεία κλειδιά για την επιτυχία (Keys to Success)
1. Δημιουργία δικτύου προβολής και προώθηση ενός κοινού τοπικού
προϊόν που περιλαμβάνει όλα τα φυσικά, παραγωγικά και
πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής παρέμβασης,
2. Συνεχής βελτίωση της σχέσης υψηλής ποιότητας – κόστους,
3. Διαφάνεια στις συναλλαγές,
4. Συνεχής εκσυγχρονισμός των μεθόδων προβολής – προώθησης και
συνεχής βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών,
5. Αυστηρά κριτήρια επιλογής συνεργατών,
6. Δέσμευση στη διάταξη των Εσωτερικών Διαδικασιών της
Κοιν.Σ.Επ.,
7. Δημιουργία θεσμών και δράσεων προώθησης της Βιολογικής
Γεωργίας και του τουρισμού κοινωνικής εμπειρίας στην περιοχή
παρέμβασης,
8. Ανάπτυξη κοινού brand name για όλα τα φυσικά, παραγωγικά και
πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής,
9. Ολοκληρωμένη προώθηση των τοπικών προϊόντων με τον
εναλλακτικό τουρισμό και το πολιτιστικό υπόβαθρο της περιοχής
παρέμβασης.
Η επιχείρηση χαρακτηριζόμενη ως μη κερδοσκοπική δεν αποσκοπεί στην
εγκαταστήσει εμπορικού κέρδους και τη διανομή αυτού στα μέλη της αλλά
δύναται να αναπτυχθεί οικονομική δραστηριότητα για την υλοποίηση των
αρχών που διέπουν τον σκοπό της. Για την εφαρμογή του παραπάνω
σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
 Να ιδρύσει υποκαταστήματα-παραρτήματα σε κάθε μέρος της
Ελλάδας ή του εξωτερικού, ασκώντας οικονομική δραστηριότητα,
καθώς επίσης να αναπτύσσει συνεργασίες και να συνάπτει
συμφωνίες με παρεμφερείς εταιρείες, συλλογικότητες, σωματεία,
συνεταιρισμούς και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, μη
κυβερνητικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 Να αναλαμβάνει και να διαχειρίζεται επιδοτούμενα προγράμματα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη μέλη της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς,
τρίτα κράτη, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα ή το
εξωτερικό που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς με την εταιρεία
σκοπού.
 Να λειτουργεί χώρους, με τον χαρακτήρα «παραδοσιακού
καφενείου» (snack bar) όπου θα προωθούνται και παραδοσιακά-
βιολογικά προϊόντα (λιανικό εμπόριο), στα πλαίσια των θα
μπορεί να διοργανωθούν επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες,
εκθέσεις, πολιτιστικά αφιερώματα (festival), παζάρια αλλαγής
(bazaars), για την ανταλλαγή και προώθηση των αρχών και ιδεών
όπως αυτές ορίζονται στον σκοπό της εταιρείας.
 οικονομική να αναπτύξει την προβλεπόμενη από τον σκοπό της
δραστηριότητα συνάπτοντας συμβάσεις μίσθωσης και
αγοραπωλησίας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου
να δημιουργήσει τις απαραίτητες δομές στα πλαίσια των οποίων θα
πραγματώνεται ο σκοπός της, π.χ. αγορά ή μίσθωση αγροκτήματος
με σκοπό την καλλιέργεια και την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών
προϊόντων και την φιλοξενία ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων
προκειμένου να γνωρίσουν εναλλακτικές φυσικές καλλιεργητικές
μεθόδους και τρόπους διαβίωσης, μέσω της βιωματικής τους
εκπαίδευσης στα πλαίσια της αυτάρκειας, της βιολογικής
καλλιέργειας και της πρακτικής εφαρμογής των αρχών της
περμακουλτούρα.

Β. Περίληψη επιχείρησης (Σύνοψη Εταιρείας)

-Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Επιχείρησης (Company Ownership)
Η επωνυμία της υπό ίδρυση επιχείρησης θα είναι …………………….., και θα
έχει τη νομική μορφή της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (ΚΟΙΝωνική – μη κερδοσκοπική –
Συνεταιριστική Επιχείριση) συλλογικού και παραγωγικού σκοπού σύμφωνα
με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄216) και έδρα στην Δημοτική Ενότητα
Αροανίας του Δήμου Καλαβρύτων.
Στοχο έχει την επίδοση συλλογικού οφέλους και την εξυπηρέτηση
γενικών κοινωνικών συμφερόντων, συμβάλλοντας στην οικονομική
ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της προώθησης
ποιοτικών τοπικών αγροτικών προϊόντων, της ευαισθητοποίησης σε θέματα
υγιεινής διατροφής και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Η Κοιν.Σ.Επ. που έχει έδρα στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας του Δήμου
Καλαβρύτων η οποία βρίσκεται 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των
Καλαβρύτων, σε χώρο που θα ενοικιάζεται. Αυτή η περιοχή είναι,
καθώς παρέχει πρόσβαση στις τοπικές κοινότητες, στον Δήμο Καλαβρύτων
και σε μεγάλα αστικά κέντρα, αφού απέχει περίπου 188 χλμ. από την
Αθήνα.
Η Κοιν.Σ.Επ. θα αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για
τη λειτουργία της που παρέχει την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών
μέσω των social media, όπως οι ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ν.
3917/2011, ν. 3115/2003, ν. 2672/1998, ν. 3193/2003, ν. 3115/2003,
καθώς και τους κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ. 207/6/2001, 206/2/2001,
248/71/2002, 268/73/2002 και 69452/95. Η νόμιμη λειτουργία της
η εταιρεία διέπεται από το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο του νόμου 4019/11 που
καθορίζει τις διαδικασίες λειτουργίας και τις ποιοτικές της
Κοιν.Σ.Επ.
Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, η υπό ίδρυση επιχείρηση
αποτελείται από 5 νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες. Ως ομάδα έχουν
πρακτική εμπειρία στην αξιοποίηση του διαδικτύου για την προβολή /
προώθηση τοπικών προϊόντων και επιθυμούν να την αξιοποιήσουν ως λύση
στο πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετωπίζει ο Δήμος Καλαβρύτων, μέσα
από την ανάδειξη των ποιοτικών πρώτων υλών που παράγονται στην
περιοχή.
Η επιχείρηση αποτελείται από τους παρακάτω εταίρους με το εξής μετοχικό
σχήμα:
-Περίληψη Εκκίνησης (Start-up Summary)
Το κόστος της κίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (έξοδα
εγκατάστασης, αγορά λογισμικού, λογιστικά κλπ.) υπολογίζεται γύρω
στα 3.000 €. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις βασικές κατηγορίες
εξόδων της επιχείρησης.
-Τόπος εγκατάστασης και Εγκαταστάσεις
Η Κοιν.Σ.Επ. θα έχει ένα χώρο γραφείου με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ο
ποιος βρίσκεται σε κεντρικό σημείο και θα έχει εύκολη πρόσβαση
τους κατοίκους του Δήμου και όλους τους επιχειρηματίες της ευρύτερης
περιοχής. Για το κοινό που είναι ανοιχτές μέρες και ώρες λειτουργίας
εμπορικών καταστημάτων, αλλά οι συμμετέχοντες θα μπορούν να
ενημερώνονται και να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο ανά
πάσα στιγμή και από σημείο βρίσκονται με μόνη προϋπόθεση
τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο.

Γ. Προϊόντα και Υπηρεσίες (Προϊόντα και Υπηρεσίες)

-Περιγραφή Προϊόντων και Υπηρεσιών
Σκοπός της επιχείρησης είναι η προβολή και προώθηση μιας
ολοκληρωμένης εικόνας για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ευρύτερης
περιοχή των Καλαβρύτων και την ανάδειξη όλων των φυσικών,
παραγωγικών και πολιτικών διαθέσιμων της περιοχής παρέμβασης. Με
άλλα λόγια, η ΚοινΣΕπ θα λειτουργήσει ως οργανωμένο δίκτυο όλων των
τοπικών παραγωγών και προϊόντων που θα αξιοποιεί τις απεριόριστες
δυνατότητες που προσφέρει το ίντερνετ.
Ενδεικτικές υπηρεσίες που θα παρέχουν είναι:
1. Διαχείριση προφίλ και σελίδας στο Facebook,
2. Διαχείριση λογαριασμού Twitter,
3. Διαχείριση προφίλ στο LinkedIn,
4. Διαχείριση καναλιού με οπτικοακουστικό υλικό στο YouTube.
– Καινοτόμα στοιχεία σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα
 Ολοκληρωμένο δίκτυο προβολής και προώθησης των φυσικών,
παραγωγικών και πολιτικών διαθέσιμων της περιοχής
παρέμβασης.
 Συνεχής ροή ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού σε ψηφιακή
μορφή για την ανάδειξη όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων ως
κοινό τοπικό προϊόν.
 Διαδραστικό μέσο στο οποίο έχουν πρόσβαση ακόμα και οι πιο
απομακρυσμένοι δυνατοί πελάτες ή μέλη της Ελλάδας, αλλά
και του εξωτερικού.
 Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες
τεχνολογίες, με ειδικές εφαρμογές που ενισχύουν τη θετική εικόνα
που αποκτά ο επισκέπτης για την περιοχή παρέμβασης.
 Ειδική φόρμα καταχώρησης όλων των τοπικών παραγωγών και
μικροεπιχειρηματιών της ορεινής Αχαΐας.
 Δυνατότητα online κρατήσεων και παραγγελιών προϊόντων και
υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
Τα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό είναι:
α) Η προσπάθεια δημιουργίας δομών συλλογικής δράσης, ως μέσων
διάδοση των ιδεών της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και των
αρχών του αντιπραγματισμού (πρακτικές μοιράσματος και αλλαγής),
β) Η ανάπτυξη κατάλληλων δικτύων μορφών συνεργασίας και ανταλλαγής
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με στόχο την προαγωγή του δίκαιου,
εναλλακτικού και αλληλέγγυου εμπορίου δημιουργώντας τις προϋποθέσεις
οριζόντιας δικτύωσης, μέσω της έμπρακτης ενίσχυσης όλων των
παραγωγών και ιδιαίτερης στήριξης όσων δραστηριοποιούνται και
συγκροτούν συλλογικότητες και κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες
ενδυναμώνοντας και προωθώντας τις άμεσες και αδιαμεσολάβητες σχέσεις
καταναλωτών – παραγωγών,
γ) Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης
(σεβασμός προς το περιβάλλον, φροντίδα της βιοποικιλότητας, βιολογική
γεωργία, φυσική καλλιέργεια, permaculture) της Ελλάδας ή άλλων χωρών
με την προώθηση, κατάρτιση, υποστήριξη, διαχείριση είτε κατόπιν δικής
της πρωτοβουλίας ή μετά από ανάθεση από διεθνείς οργανισμούς,
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς με
την εταιρεία σκοπούς από την Ελλάδα, κράτη μέλη της
ένωση (ΕΕ) ή τρίτα κράτη,
δ) Η πληροφόρηση των καταναλωτών και κυρίως των νέων από όλο τον
κόσμος, μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας στα πλαίσια δημιουργικών,
εναλλακτικών και εθελοντικών δραστηριοτήτων με στόχευση την
αλληλεγγύη, την αυτάρκεια τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο,
την ηθική κατανάλωση, τη μη βιά σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης
δραστηριότητας και τον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος,
ε) Η προαγωγή και ενίσχυση της βιωματικής (learning by doing) – μη
τυπικής εκπαίδευσης, στα πλαίσια της αυτάρκειας, της βιολογικής
(φυσικής) καλλιέργειας και της πρακτικής εφαρμογής των αρχών της
περμακουλτούρα. Η επαφή, κατανόηση, προώθηση και πρακτικές εφαρμογές
εναλλακτικών τρόπων διαβίωσης/(οικο)-κοινότητες (τόσο στο αστικό
περιβάλλον όσο και σε αυτό της υπαίθρου) εμπνευσμένες από τις αξίες τις
συνεργασίας, του σεβασμού στην διαφορετικότητα καθώς και της
προστασίας και αναζωογόνησης του φυσικού περιβάλλοντος,
στ) Η προώθηση, κατάρτιση, υποστήριξη, διαχείριση επιμορφωτικών
προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής
κατάρτισης, δια βίου μάθησης καθώς και λοιπών προγραμμάτων νεανικού
ενδιαφέροντος είτε κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας είτε ύστερα από ανάθεση
από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που επιδιώκουν
ίδιοι ή παρεμφερείς με τους εταιρικούς σκοπούς από την Ελλάδα, κράτη μέλη
της Ένωσης (ΕΕ) ή τρίτα κράτη,
ζ) Η ανάδειξη της πολιτιστικής μας παράδοσης και η προβολή τοπικών
ηθών και εθίμων της αγροτικής ελληνικής κοινωνίας.
-Μελλοντικά Προϊόντα και Υπηρεσίες
Βασικό στοιχείο επιτυχίας για την ΚοινΣΕπ οριζόντιου διαδικτυακού
μάρκετινγκ είναι η αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εφαρμογών της
τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Αυτό που χρειάζεται να παρέχεται σαν
η εφαρμογή είναι η διαδραστικότητα με τους επισκέπτες πριν και μετά την
δοκιμή των προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και η εξατομικευμένη όσο τον
δυνατόν προσέγγιση του κοινού-στόχου, παρέχοντάς του λεπτομερείς
πληροφορίες και online υπηρεσίες τη στιγμή που θέλει με
οργανωμένο τρόπο που δεν δημιουργεί τη σύγχυση. Μάλιστα οι πελάτες
μπορεί να κατηγοριοποιηθεί και να καταχωρηθεί σε ειδική βάση
δεδομένα για να μπορούν να γίνουν αποτελεσματικότερα η ανάλυσή της
συμπεριφορά τους για να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τις προτιμήσεις
τους. Βέβαια μια παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη
είναι η ηλικιακή κατανομή των επισκεπτών και το μορφωτικό του επίπεδο,
αφού εκτός των διαφορετικών απαιτήσεων που μπορεί να έχουν,
παρουσιάζουν και άλλο βαθμό εξοικονόμησης με τις νέες τεχνολογίες.

Δ. Περίληψη ανάλυσης αγοράς (Περίληψη Ανάλυσης Αγοράς)

-Κατάτμηση αγοράς (Market Segmentation)
Έχοντας ως κριτήριο την αφοσίωση του πελάτη στην κοινωνική επιχείρηση
και την αξία της διάρκειας ζωής του πελάτη, με την έννοια της word of
στόμα διαφήμισης από στόμα σε στόμα που προσφέρουν μέσα από τα
θετικά σχόλια που ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι
αντίστοιχες στρατηγικές συνοψίζονται παρακάτω:
Εγώ. αφοσιωμένοι πελάτες με ιδιαίτερα υψηλή αξία: διατήρηση της
σχέσης,
ii. αφοσιωμένοι πελάτες με αρκετά υψηλή αξία: βελτίωση της σχέσης,
iii. αφοσιωμένοι πελάτες με χαμηλή αξία: αύξηση του κύκλου εργασιών
στις συναλλαγές μαζί τους,
iv. μη αφοσιωμένοι πελάτες με υψηλή αξία: βελτίωση της σχέσης και
v. μη αφοσιωμένοι πελάτες με χαμηλή αξία: διακοπή της σχέσης.
Στην 1η κατηγορία ανήκουν όσοι παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενη ζήτηση
των τοπικών προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών, ενώ
ταυτόχρονα συμμετέχουν ενεργά στο προφίλ και τις σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης της ΚοινΣΕπ εκφράζοντας ενθουσιασμό για την εμπειρία τους.
Στη 2η κατηγορία συμπεριλαμβάνονται όσοι αγοράζουν συχνά από την
περιοχή παρέμβασης και έχουν κάνει κάποια καλά σχόλια για τα φυσικά,
παραγωγικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της ευρύτερης περιοχής των
Καλαβρύτων μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα της ΚοινΣΕπ.
Η 3η κατηγορία αποτελείται από συχνούς πληθυσμούς της περιοχής ή και
ανθρώπους που αγοράζουν από την περιοχή προϊόντα, αλλά κρατούν
ουδέτερη στάση ή και αρνητική σε κάποιες περιπτώσεις για την εμπειρία
που αποκόμισαν.
Στην 4η κατηγορία ανήκουν όσοι δεν προτιμούν συχνά προϊόντα και
υπηρεσίες της περιοχής παρέμβασης, αλλά κάνουν θετικά σχόλια μέσα από
τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της ΚοινΣΕπ.
Στην τελευταία κατηγορία συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι που δοκίμασαν
έστω μια φορά τοπικά προϊόντα ή υπηρεσίες αλλά δεν έμειναν
ευχαριστημένοι και αυτό το εξέφρασαν στα κοινωνικά δίκτυα.
-Στρατηγική Στοχοποιημένη Αγοράς (Target Market Segment Στρατηγική)
– Χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση.
Οι πληροφορίες σήμερα όλο και περισσότερο την
τεχνολογία ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην αγοραστική τους
εμπειρία. Οι υπάρχοντες πάντα μια κοινωνική εμπειρία και μέσα από
την κοινωνική δικτύωση οι βρήκαν πρόσφορο έδαφος να
αλληλεπιδράσουν με άτομα – πολλά από τα οποία τους είναι εντελώς
άγνωστα. Τα Social Media δεν έχουν μόνο μετασχηματίσει την αναζήτηση
πληροφορίες και τις αγορές αλλά παρέχουν επίσης μια πλατφόρμα για
οι αγοραστές να υποστηρίζουν προϊόντα, brands και επιχειρήσεις που
αγαπούν, ενώ οδηγούν τους να λάβουν καλύτερες
αποφάσεις αγορά.
Οι φωτογραφίες στρέφονται μακριά από τις παραδοσιακές πηγές
διαφήμιση όπως το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα περιοδικά και οι
εφημερίδες. Οι απαιτούμενες κατ’ απαίτηση, άμεσα και εύκολα
πρόσβαση σε πληροφορίες. Στρέφονται πιο συχνά σε διάφορους τύπους
Social Media για συλλογή πληροφοριών αλλά και για πραγματοποίηση
αγορών. Τα Social Media θεωρούνται από αυτά ως πιο
αξιόπιστη πηγή σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες από τις
πηγές μέσω του παραδοσιακού μίγματος προώθησης. Κριτικές, εικόνες και
ετικέτες που εμφανίζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
αποτελούν μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για άλλες.
Σύμφωνα με πρόσφατη πανεπιστημιακή έρευνα το 20% των χρηστών του
Το Facebook έχει χρησιμοποιήσει αυτό το κοινωνικό μέσο για έρευνα αγοράς
και το 42% έχουν γράψει κριτική για προϊόντα/υπηρεσίες. Γενικά
υπάρχουν δύο κατηγορίες χρηστών που μοιράζονται τις απόψεις τους
Σε σύνδεση. Αυτές είναι οι high-sharers και οι low-sharers.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τη συμπεριφορά του
καταναλωτή, ενδυναμώνοντάς τον να εισακούσει η γνώμη του.
Επηρεάζουν ταυτόχρονα μεγάλο μερίδιο της καταναλωτικής αγοράς, αφού
τα σχόλια κοινοποιούνται σε όλους όσους έχουν πρόσβαση στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Άλλωστε το 80% των Ευρωπαίων χρηστών
ψάχνουν για πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών στα Social Media πριν
πραγματοποιήσουν μια αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από
έρευνα για τα κοινωνικά δίκτυα, 7 στους 10 επισκέπτονται τα
Social Media για συλλογή πληροφοριών πριν προβούν σε μια αγορά, ενώ
το υψηλότερο 49% απάντησε πως η αγοραστική τους απόφαση στηρίχθηκε
αποκλειστικά στις πληροφορίες που συνέλεξε από εκεί. Το 67% έδειξε
πρόθυμο να μοιραστεί τις πληροφορίες που συνέλεξε μέσα στα Social
Media, το 63% έδειξε πρόθυμο να εκφράσει τη γνώμη του στα Social
Media, ενώ τέλος το 61% έδειξε να εμπιστεύεται τις πληροφορίες αυτές
περισσότερο από τις διαφημίσεις.
Η χρήση των Social Media για λόγους που αφορούν την κατανάλωση
αποδεικνύεται πως σχετίζεται άμεσα με την καταναλωτική συμπεριφορά
αφού:
 Το 58% των online καταναλωτών έχουν «ακολουθήσει», έναν
λιανοπωλητή μέσω του Facebook, του Twitter ή του επισήμου blog
του.
 Σχεδόν οι μισοί (49%) των ερωτηθέντων ήταν πρόθυμοι για την
διατήρηση μιας καρτέλας για ενημερώσεις προϊόντων μέσω των
Μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ.
 Πάνω από το 1/3 των ερωτηθέντων ακολουθούν online εμπόρους
λιανικής πώλησης για πληροφορίες σχετικά με διαγωνισμούς και
εκδηλώσεις αγοράς.
 Το 35% των αγοραστών είναι πιθανό να αγοράσουν απευθείας από
το Facebook, ενώ το 32% είναι πρόθυμοι να κάνουν μια άμεση
αγορά μέσω του Twitter.
 Το 60% των οπαδών του Facebook και το 79% των οπαδών του
Το Twitter είναι πιο πιθανό να συστήσουν τις εν λόγω μάρκες με τις
οι οποίες είναι «δεσμευμένοι».
 Το 51% των οπαδών του Facebook και το 67% του Twitter είναι πιο
πιθανό να αγοράσουν τα brands που ακολουθούν ή είναι οπαδοί
τους.
 Το 61% των χρηστών του διαδικτύου παγκοσμίως τα
Social Media συμβουλευτικά πριν προβούν σε μια αγορά.
 Το 36% των χρηστών των Social Media πόσταραν περιεχόμενο
σχετικό με ένα brand.
 Το 50% ακολούθησαν ένα brand ενώ 2 στους 3 απάντησαν πως το
Twitter επηρεάζει σφόδρα την καταναλωτική τους συμπεριφορά.
 Το 80% των χρηστών προτιμά να «αρραβωνιάζεται» με brands μέσω
Facebook.
 ο 93% των χρηστών των Social Media θεωρούν την
παρουσία των προϊόντων σε αυτά, διότι έτσι τις εμπιστεύονται
περισσότερο.
-Ανάλυση κλάδου προώθησης μέσω κοινωνικών δικτύων (Analysis
του μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης)
– Χαρακτηριστικά και περιγραφή του ομίλου των ανταγωνιστών της
επιχείρησης.
Η διαφήμιση στο ίντερνετ είναι ένας κλάδος με τεράστια ανάπτυξη. Όλο και
περισσότερες αυξάνουν το ποσοστό που διαθέτουν για την
διαφήμιση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στο ίντερνετ. Οι λόγοι
είναι προφανείς. Η χρήση του ίντερνετ από όλο και περισσότερους
ανθρώπους, αναγκαστικά οδηγεί τις εταιρείες να ενδιαφέρονται για αυτόν
του είδους της διαφήμισης που δεν απαιτεί πολύ υψηλό
προϋπολογισμό.
Το χαμηλό κόστος μετάδοσης της on-line διαφήμισης αναφέρεται τόσο στο
κόστους προσέγγισης του κοινού όσο και στο κόστος μετάδοσης
πληροφορίες.
Η αξιοποίηση του ίντερνετ ως διαφημιστικό μέσο έχει επιφέρει δραματικές
αλλαγές στην κλασσική αντίληψη περί λειτουργίας της διαφήμισης. Η
διαφήμιση θεωρείται μια κατεξοχήν παθητική επικοινωνιακή διαδικασία από
την πλευρά του δέκτη. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του διαδικτύου
ανατρέπουν την θεώρηση αυτή, κυρίως μέσω του διαδραστικού
περιβάλλον που προσφέρεται. Οι διαφημίσεις, στην περίπτωση βέβαια
που αξιοποιούνται τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, μπορούν
πλέον δεν είναι «ζωντανές» με περιεχόμενο αξιόλογο και πραγματικά
χρήσιμο για το καταναλωτικό κοινό. Ο δέκτης του διαφημιστικού
μηνύματος και χρήστης του διαδικτύου αναλαμβάνει έναν νέο ρόλο, σαφώς
πιο ενεργητικό και σαφώς πιο σημαντικό.
Η δυνατότητα «αλληλεπίδρασης» με τη χρήση του διαδικτύου και του
Ο Παγκόσμιος Ιστού Πληροφοριών οδηγεί σε ένα κοινό που λειτουργεί
«ενεργά» από την αρχή μέχρι το τέλος της έκθεσης του στο διαφημιστικό
μήνυμα.
Με τη χρήση του υπερκειμένου υπάρχει πλέον η δυνατότητα μετάδοσης
πολλών πληροφοριών, αλλά και δόμησης τους με τέτοιο τρόπο που να
διευκολύνει την περιγραφή κάθε χρήστη.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του που
Η διαφήμιση μέσα εισάγει στο χώρο της
διαφήμισης μια νέα μορφή επικοινωνίας που υπήρξε πολυπόθητος στόχος
για δεκαετίες και απλοποιούν ή διαφοροποιούν πολλές πολύπλοκες
αποφάσεις των υπευθύνων διαφημίσεων στα πλαίσια του προγραμματισμού
μέσων.
Στο χώρο που δραστηριοποιείται η ΚοινΣΕπ κοινωνικής δικτύωσης ο
ανταγωνισμός έχει αρχίσει να διογκώνεται με έντονους ρυθμούς το
τελευταίο διάστημα. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των κοινωνικών δικτύων δεν
είναι εξειδικευμένες σε αυτόν τον τομέα του μάρκετινγκ,
αλλά πρόκειται για διαφημιστικά γραφεία που απλά έχουν γνώσεις και
εμπειρία στις νέες τεχνολογίες.
Η δύσκολη οικονομική συγκυρία συνεχίζει να επηρεάζει την εγχώρια αγορά
επικοινωνίας και αυτό αποτυπώνεται και στα οικονομικά στοιχεία, που
δήλωσαν στο BusinessToday 37 διαφημιστικές εταιρείες για το 2012. Πιο
συγκεκριμένα, όσον αφορά το κέρδος η μολυσμένη κάμψη των
συγκεκριμένων εταιρειών υπολογίζεται στο -7,49% για την περασμένη
χρονιά, ενώ ο συνολικός τους τζίρος παρουσιάζεται να μειώθηκε κατά
12,53% το 2012. Μικρές αλλαγές παρατηρούνται σε σχέση με πέρυσι
αναφορικά με την πρώτη δεκάδα με βάση το μικρό κέρδος, αλλά φυσικά θα
πρέπει να σημειωθεί πως στην κατάταξη δεν έχει συμπεριληφθεί η BBDO
Athens, η οποία υπολογίζεται πως καταλαμβάνει μια θέση μεταξύ των
πέντε πρώτων. Αν και καταγράφονται και θετικά στοιχεία σε πολλές
εταιρείες, ενώ υπάρχει και μια «ανάσα αισιοδοξίας» από τα θετικά
αποτελέσματα των νέων εγγραφών (The Newtons Laboratory στη δεύτερη
χρονιά λειτουργίας της, Soho Square & Tenfour στην πρώτη τους
οικονομική χρήση), εντούτοις η γενικότερη εικόνα είναι αυτή της κάμψης.
Είναι χαρακτηριστικό πως 24 από τις 37 εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται
στην κατάταξη κατέγραψαν μείωση του μικρού τους κέρδους το 2012.
Φυσικά, όμως, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως οι απώλειες της
αγορά δεν μετρώνται μόνο στην κάμψη των μεγεθών των 37 εταιρειών,
που παρουσιάζονται στη σημερινή λίστα. Ακόμη πιο σημαντικές απώλειες
καταδεικνύονται από τις εταιρείες που απουσιάζουν από την κατάταξη
λόγω της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων τους.
Δυστυχώς ο κατάλογος γίνεται όλο και μεγαλύτερος, και στις Leo Burnett,
Mass Athens και Ashley & Holmes των προηγούμενων ετών έχουν έρθει
πλέον να προστεθούν ακόμη εταιρείες. Μεταξύ αυτών οι ΑΔΕΛ
Saatchi & Saatchi, TBWA Athens, Dot & Παύλα κ.α.
Στην αγορά της Αροανίας δεν υπάρχει άλλη επιχείρηση που να
δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα. Γενικά στην Αχαΐα
δραστηριοποιούνται 32 διαφημιστικές εταιρίες, η συντριπτική πλειοψηφία
των οποίων έχουν έδρα στην Πάτρα.
-Ανάλυση Ανταγωνισμού και Αγορών (Competition and Buying
Μοτίβα)
To 90% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης κατέλαβαν τηλεόραση,
ραδιόφωνο, περιοδικά και εφημερίδεςΑνοδική πορεία να
παρουσιάσει η διαφήμιση μέσω Internet τα επόμενα έτη.
Σύμφωνα με τη νεότερη έκδοση της Κλαδικής Μελέτης η οποία κυκλοφόρησε
από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, μέλους του
Ομίλου της Global Finance, η ελληνική διαφημιστική αγορά είναι μια
απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλό
δείκτης συγκέντρωσης. Στις επιχειρήσεις του κλάδου περιλαμβάνονται
διαφημιστικές εταιρείες, αγορές και προγραμματισμός χώρου-
χρόνου (Media Specialists), εταιρείες εκμετάλλευσης υπαίθριων μέσων
διαφήμισης (Outdoor), καθώς και εταιρείες κινηματογραφικής διαφήμισης
(Διαφήμιση οθόνης). Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού αυτού οι
διαφημιστικές επιχειρήσεις εστιάζουν στην παροχή ενός ευρύτερου
φάσματος υπηρεσιών συμβουλευτικού και στρατηγικού χαρακτήρα.
Δημιουργείται αναπόφευκτα η ανάγκη για προτάσεις ολοκληρωμένης
επικοινωνίας. Πολλές διαφημιστικές εταιρείες θέλοντας να διατηρήσουν και
να προσελκύσουν νέους πελάτες επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε
χώρους «πάνω» και «κάτω από τη γραμμή» ή συνεργάζονται με συγγενείς
εταιρείες, ώστε να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αποτελέσματος για τον
εκάστοτε πελάτη.
Η τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη στα ραδιοτηλεοπτικά και έντυπα μέσα
σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 8,4% την περίοδο 1999-2008. Η
πραγματική διαφημιστική δαπάνη ακολούθησε ανοδική πορεία, με μέσο
ετήσιο ρυθμός 6,8% την ίδια περίοδο. Το 2008 εκτιμάται ότι
σημειώνει οριακή αύξηση 0,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Η διαφήμιση δαπάνη στα κύρια μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο,
περιοδικά, εφημερίδες) κατέλαβε το 90% περίπου επί της συνολικής
διαφημιστικής δαπάνης.
Σύμφωνα με την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού των
διαφημιστικών εταιρειών (βάσει δείγματος 32 προϊόντων), το σύνολο
του ενεργητικού παρουσίασε αύξηση 2,81% σε σχέση με το 2007. Οι
συνολικές πωλήσεις των προϊόντων αυτών παρουσίασαν αύξηση 4,52%
σε σχέση με το 2007, ενώ το μεικτό κέρδος εμφανίστηκε χαμηλότερος ρυθμός
μεταβολής (1,51%). Τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 5,5% το 2008, ενώ
και τα κέρδη προ φόρου υποχώρησαν κατά 4,95%.
Περαιτέρω από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού εταιρειών
media specialists (βάσει δείγματος 32 προϊόντων), φαίνεται ότι το
σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 21,32% σε σχέση με το 2006. Οι
συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν το 2007 κατά 24,25% σε σχέση με το
2006, ενώ το μεικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 37,21%. Οι μεταβολές αυτές
είχαν ιδιαίτερα θετικές στο τελικό αποτέλεσμα, με τα κέρδη προ
φόρου να αυξηθούν κατά 62% το 2007/06. Τα EBITDA επίσης
παρουσίασαν μεγάλη βελτίωση (αύξηση κατά 71,8%).
Όσον αφορά την εξέλιξη του μεγέθους της εγχώριας διαφήμισης αγοράς
για τη διετία 2009-2010, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και βάσει
εκτιμήσεις στελήσεων του κλάδου, γνωρίζουμε ότι η αξία της θα
παρουσιάσει υποχώρηση. Σημειώνεται ωστόσο ότι το ακριβές μέγεθος της
πτώσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την έκβαση και τη διάρκεια της
κρίσης, ενώ πρόκειται να επηρεάσει περισσότερο τους τομείς των έντυπων
μέσων. Επίσης, σε ό, τι αφορά τη διαφήμιση μέσω Διαδικτύου, η
συνέχιση της ανοδικής πορείας με υψηλούς ρυθμούς, ενώ η
κινηματογραφική διαφήμιση δεν έχει να παρουσιάσει αξιόλογη
μεταβολές.
Η εγχώρια αγορά του κλάδου της διαφήμισης χαρακτηρίζεται από μεγάλη
διασπορά καθώς αποτελείται από μεγάλο αριθμό. στις
εταιρείες του κλάδου διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες
αγοράς και προγραμματισμού χώρου-χρόνου (Media Specialists), εταιρείες
εκμετάλλευσης υπαίθριων μέσων διαφήμισης (Outdoor) καθώς και
εταιρείες κινηματογραφικής διαφήμισης (Screen Advertising).
Η είσοδος μιας νέας διαφημιστικής επιχείρησης στον κλάδο δεν μπορεί να
θεωρηθεί ιδιαίτερα δύσκολη. Οι απαιτούμενες επενδύσεις δεν είναι υψηλές,
ενώ και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν αποτελεί ιδιαίτερα υψηλό εμπόδιο
για την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην εν λόγω αγορά. Ωστόσο, για την
εδραίωση και ανάπτυξη μιας διαφημιστικής εταιρείας είναι σημαντική η
καθιέρωση της φήμης της και η ανάπτυξη του πελατειακού της δικτύου,
γεγονός στο οποίο συμβάλλει αποφασιστικά η ένταξη ή σύνδεσή της με
κάποιο από τα διεθνή δίκτυα και ομίλους διαφημιστικών εταιρειών.
Δεδομένης της ανάπτυξης της οικονομίας και της παράλληλης έντασης του
ανταγωνισμού διεθνώς, η ανάγκη για άμεση και ολοκληρωμένη
πληροφόρηση των καταναλωτών έχει καταστήσει τις διαφημιστικές
υπηρεσίες αναντικατάστατο αγαθό για τις επιχειρήσεις. Στη σύγχρονη
εποχή όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, επιζητούν
τη διαφήμιση ως μέσο ενδυνάμωσης του ονόματός τους και
αναγνωρισιμότητας των προϊόντων τους, με σκοπό την αύξηση των
πωλήσεών τους.
Οι διαφημιστικές υπηρεσίες είναι ο ουσιαστικότερος δίαυλος επικοινωνίας
μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών, γεγονός που τις κάνει
αναντικατάστατες.
Στον τομέα των υπηρεσιών ως προμηθευτές μπορούν να
θεωρούνται τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), τα οποία τον παρέχουν
κατάλληλος χώρος και χρόνο που φιλοξενεί τα διαφημιστικά μηνύματα. Στο
πλαίσιο της αγοράς χώρου και χρόνου από τις διαφημιστικές εταιρείες, οι
οι οποίες διαθέτουν ολοκληρωμένες διαφημιστικές υπηρεσίες, αλλά και των
media shop, η διαπραγματευτική δύναμη των ΜΜΕ είναι κυρίως ανάλογη
με την εμβέλεια και τη δημοτικότητα του κάθε μέσου. Παρ’ όλα αυτά, τα
τα έσοδα από τις διαφημίσεις που φιλοξενούν τα ιδιωτικά ΜΜΕ αποτελούν την
ουσιαστική πηγή πόρων που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους, με
αποτέλεσμα οι εκπτώσεις που παρέχουν στις διαφημιστικές εταιρείες να
είναι πολύ σημαντική.
Επίσης, οι προμηθευτές των διαφημιστικών εταιρειών αποτελούν, ανάλογα με
το κάθε διαφημιστικό project, οι εταιρείες κινηματογράφησης, οι
εκτυπωτικές επιχειρήσεις κ.λπ., όπου η διαπραγματευτική δύναμη των
διαφημιστικών εταιρειών, σύμφωνα με τις πηγές της αγοράς, είναι υψηλή.
Αγοραστές των διαφημιστικών προϊόντων είναι όλες οι
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαφημίσουν τα προϊόντα τους. Ο
ανταγωνισμός που επικρατεί μεταξύ των διαφημιστικών εταιρειών, καθώς
στοχεύουν στην προσέλκυση μεγάλων πελατών (με υψηλούς
προϋπολογισμούς διαφήμισης), οι οποίοι θέτουν αυστηρά κριτήρια
επιλογής και αξιολόγησης, είχε ως αποτέλεσμα η διαπραγματευτική δύναμη
των σημαντικών πελατών να ενισχυθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Αυτό
δικαιολογείται αν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός εξάρτησης της διαφήμισης
εταιρεία από τον πελάτη της, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πολυεθνικούς
ομίλους με εκτεταμένη διεθνή παρουσία. Συχνό είναι το φαινόμενο
αναπροσαρμογής όλης της δομής της επιχείρησης (προσωπικό, πορεία
εργασιών κ.λπ.) σε περίπτωση απώλειας κάποιου πολύ σημαντικού πελάτη.
Η ελληνική διαφήμιση είναι μια απαιτητική και ανταγωνιστική
αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλό δείκτη συγκέντρωσης. Στο
πλαίσιο του ανταγωνισμού αυτού οι διαφημιστικές επιχειρήσεις εστιάζουν
στην παροχή ενός ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών συμβουλευτικού και
στρατηγικού χαρακτήρα. Δημιουργείται αναπόφευκτα η ανάγκη για
προτάσεις γενικής επικοινωνίας. Πολλές διαφημιστικές εταιρείες
θέλοντας να διατηρήσουν και να προσελκύσουν νέους πελάτες επεκτείνουν
τις δραστηριότητές τους σε χώρους «bove» και «below the line» ή
συνεργάζονται με συγγενείς εταιρείες, ώστε να έχουν τον απόλυτο έλεγχο
του αποτελέσματος για τον εκάστοτε πελάτη.
Η ελληνική διαφημιστική αγορά γνώρισε σημαντικές ανακατατάξεις
ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1990, με την είσοδο των πολυεθνικών
διαφημιστικών δικτύων. Με τη δραστηριοποίηση των πολυεθνικών δικτύων
στην εγχώρια αγορά άλλαξαν τα δεδομένα στον κλάδο της διαφήμισης, με
αποτέλεσμα οι ελληνικές διαφημιστικές εταιρείες να οδηγηθούν σε
συμμαχίες με σκοπό να ενταχθούν σε κάποιο πολυεθνικό δίκτυο. Επιπλέον,
έντονο ήταν το φαινόμενο των συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ των
διαφημιστικών εταιρειών, με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της θέσης
τους στην αγορά και την προσέλκυση των μεγάλων διαφημιζομένων.

Ε. Περίληψη Στρατηγικής και Υλοποίησης (Στρατηγική και
Περίληψη υλοποίησης)

-Ανάλυση SWOT (Δυνατά σημεία-Αδυναμίες-Ευκαιρίες-Απειλές)
Η ανάλυση SWOT είναι ένα μοντέλο για οικονομική ανάλυση, το
που εξετάζει την εταιρεία ως προς τις Δυνατότητές της (Strengths), τις
Αδυναμίες της (Weaknesses), τις Ευκαιρίες (Opportunities) και τις Απειλές
(Threats) από το εξωτερικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
δίνουν πληροφορίες για το πώς η ΚοινΣΕπ μπορεί να τις μεγιστοποιήσει
δυνατότητες της και να ελαχιστοποιήσει τις αδυναμίες της, ούτως ώστε να
εκμεταλλευτεί τις Ευρώπη και να αποφύγει ή να ξεπεράσει τις απειλές.
Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα
του μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων, με τη μέθοδο της SWOT
ανάλυση, παραθέτοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία του τομέα και
παρουσιάζοντας τις μπορεί και τις απειλές που να προκύψουν
με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στον ευρύτερο τομέα της αγοράς,
της οικονομίας και λαμβάνοντας ως βάση τις αλλαγές και τις τάσεις της
κοινωνίας και τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται.
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Περιορισμένος τοπικός ανταγωνισμός,
 Νεοεισερχόμενη επιχείρηση στην αγορά, δεν έχει εδραιωθεί
• Μοναδική εξειδικευμένη επιχείρηση στην προώθηση μέσω μεσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ,
• Παροχή υπηρεσιών με όσο το δυνατόν
δυνατόν λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος,
• Διαφημιστικές υπηρεσίες χαμηλού κόστους,
• Δημιουργία ενιαίου δικτύου προβολής και προώθησης των τοπικών φυσικών, παραγωγικών
και πολιτικών διαθέσιμων,
• Περιοχή με πλούσια
βιοποικιλότητα και ευνοϊκές συνθήκες παραγωγών αγροτικών προϊόντων,
• Άριστη γνώση των προμηθευτών
της περιοχής λόγω καταγωγής των συνεταιριστών από την περιοχή και μόνιμης
εγκατάστασής τους σε αυτή,
• Κατάλληλη επιλογή τοποθεσίας της έδρας της επιχείρησης,
• Αυξημένη πιθανότητα οικονομική ενίσχυση από
επιδοτήσεις της είναι ένωση και άλλων πρόγραμμα,
• Η θετική άποψη των καταναλωτών και της κοινής
γνώμης γενικότερα για την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
• Συνεχής ροή επικαιροποιημένων πληροφορίες,
• Υψηλή χωρητικότητα πληροφορίας με την παράθεση συγκεκριμένου υπερσυνδέσμου,
• Απεριόριστος χρόνος διαφήμισης προβολής,
• Δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο ακόμα και
απομακρυσμένων ατόμων. 
 Πρόβλημα συντονισμού των παράγωγα με το δίκτυο
προβολής και προώθησης τους ώστε να γίνει σωστός προγραμματισμός,
 Προβλήματα διάθεσης των προιοντων
 Ανυπαρξία υποδομών μεταποίησης-τυποποίησης σε
εγκαταστάσεις σύγχρονων προδιαγραφών,
 Ο τομέας των εξαγωγών δεν εμφανίζει σημάδια δυναμισμού,
 Έλλειψη σωστής διαφήμισης,
 Αποσπασματικές δράσεις προβολής και προώθησης,
 Μη συσπείρωση των παραγωγών σε οργανωμένες μορφές
συνεργασίας – έλλειψη συνεταιριστικό πνεύμα,
 Απουσία τεχνογνωσίας όχι μόνο από τους παραγωγούς, αλλά και
από τους συμβούλους,
 Μικρή σχετικά αρωγή από τα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα,
 Η έλλειψη πνεύματος από τους αγρότες,
τους κτηνοτρόφους και τους μικρούς επαγγελματίες,
 Η έλλειψη πληροφόρησης του καταναλωτή γύρω από την αξία
των φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών διαθέσιμων της περιοχής παρέμβασης,
 Η έλλειψη ανάπτυξης μιας ειλικρινούς σχέσης εμπιστοσύνης
ανάμεσα στους παραγωγούς, τους διακινητές και τους
πληροφορίες, σχέση που μπορεί να διαμορφωθεί στη βάση της υπευθυνότητας των
παραγωγών, της ακεραιότητας των εμπόρων – διακινητών και
αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος ελέγχου και πιστοποίηση.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
 Στροφή και ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού προς την
αγορά ασφαλών για την υγεία και τα προϊόντα περιβάλλοντος,
 Η αγορά ολοένα στρέφεται προς τα προϊόντα με ταυτότητα
προέλευσης και παραδοσιακό χαρακτήρα,
 Διείσδυση σε στοχευμένες αγορά,
 Δικτύωση με επιχειρήσεις στον χώρος της εστίασης και του εναλλακτικού τουρισμού,
 Η μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσίες που δεν μπορούν
κατηγοριοποιηθούν και να προβλέπονται από κοινού,
 Τα μεταποιημένα και τυποποιημένα προϊόντα τοπικής  προέλευσης αποτελούν τομέα
αυξημένου ενδιαφέροντος,
 Η συνεχής τεχνολογική πρόοδος και η ανάπτυξη του τομέα της  πληροφορίας,
 Νέες διαθέσιμες τεχνολογίες
μαζικής χρήσης πχ social media, οχλος. Εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιεί ως κανάλια προώθησης,
 Έλλειψη εκπαίδευσης στους τομείς της εξωστρέφειας με την
χρήση των νέων τεχνολογιών από τους ανταγωνιστές,
 Σημαντικές στρατηγικές κινήσεις από τα Επιμελητήρια της περιοχή για την προώθηση των
 Οι Κοινωνικο-οικονομικές δυσχέρειες της σημερινής  πραγματικότητας,
 Αυξημένος ανταγωνισμός από
χώρες του εξωτερικού που παράγουν ποιοτικά προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες,
 Στοχευση σε αγοραστικό κοινό και δυνητικούς πελάτες που είναι
εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες τεχνολογικές προτάσεις,
 Κίνδυνος αποτυχίας παρακολούθησης των εξελίξεων στις νέες τεχνολογίες.
τοπικών αγροτικών προϊόντων διεθνώς (π.χ. συμμετοχή με νπερίπτερο της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας στη μεγάλη έκθεση Grekland Panorama 2014: Τουρισμός- Γαστρονομία-
Πολιτισμός που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 15-16 Φεβρουαρίου 2014),
 Προγράμματα της ένωση τα οποία επιδοτούν δράσεις προβολής και προώθησης μέσω νέων τεχνολογιών.

-Ανταγωνιστικότητα (Competitive Edge)
– Ανταγωνιστικά προτερήματα της επιχείρησης.
Η ΚοινΣΕπ είναι ένας νέος φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας που σε
αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη υπάρχει εδώ και 25 χρόνια. Η
μιας ΚοινΣΕπ διαφορά από άλλη μορφή επιχείρησης είναι ότι
τα κέρδη της επανεπενδύονται, είτε στην ίδια επιχείρηση που τα
διαχειρίζεται είτε προσφέρονται για κάποιο κοινό σκοπό. Πρόκειται
δηλαδή για μια νέα μορφή επιχειρείν που δίνει έμφαση στον άνθρωπο και
στην κοινωνική συνοχή.
Η ΚοινΣΕπ θα επιτύχει τους στόχους με τη διεύρυνση της οικονομικής
δραστηριότητας για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου κοινωνικού ιστού, ώστε
να δοθεί προοπτική στην αναζωογόνηση των μειονεκτουσών περιοχών της
Δυτικής Ελλάδας, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης καινοτόμων μορφών
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εκμεταλλευόμενη το πλούσιο φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον, η ΚοινΣΕπ μπορεί να συμβάλει καθοριστικά
στην ανάπτυξη ενός δικτύου προβολής και προώθησης των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων ολόκληρης της περιοχής παρέμβασης με
απώτερο σκοπό την ενίσχυση όλων των μορφών τουρισμού κοινωνικής
εμπειρίας, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των
εκμεταλλεύσεων για την παραγωγή πιστοποιημένων ποιοτικών και
βιολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Στον τομέα αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρατηρούνται
σοβαρές ελλείψεις και χώρος για ενίσχυση της προβολής και της προώθησης
των φυσικών, παραγωγικών και πολιτικών διαθέσιμων της ευρύτερης
περιοχή των Καλαβρύτων μέσα από συντονισμένες κινήσεις και
καινοτόμες πρωτοβουλίες. Τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν σημαντικές
δυνατότητες αλληλεπίδρασης μεταξύ των επισκεπτών και της κοινωνικής
επιχείρησης, αφού έγινε δίαυλο διαδραστικής επικοινωνίας χωρίς
ιδιαίτερο κόστος.

-Εμπορική στρατηγική (Marketing Strategy)
– Στρατηγική προώθηση των προϊόντων
Η εν λόγω ΚοινΣΕπ θα δραστηριοποιηθεί στην προβολή και προώθηση
των τοπικών αγροτικών προϊόντων και όλων των εναλλακτικών προϊόντων
τουρισμού που προσφέρονται στην περιοχή της ορεινής Αχαΐας. Τα μέλη
της θα ενημερώσουν το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό για όλα τα νέα
προϊόντα/υπηρεσίες και θα φτιάξουν βάσεις δεδομένων τόσο για την
κατηγοριοποίηση των φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών διαθέσιμων
όσο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών υπό την έννοια της
εξατομικευμένης προσέγγισής τους.
Αρχικά θα επιδιωχθεί να αποκτηθεί μερίδιο στην αγορά των γύρω περιοχών
της ορεινής Αχαΐας, με την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών σε
επίπεδο τοπικής εμβέλειας. Με τη συνεχή προσπάθεια όμως για επέκταση
του δικτύου προβολής και προώθησης σε πιο απομακρυσμένο
καταναλωτικό κοινό και δραστηριότητες που ασκούν επιρροή σε μεγάλο εύρος
επισκεπτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ΚοινΣΕπ θα προσελκύσει
ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα επιλέξουν τα
Καλάβρυτα ως τόπο προορισμού για τουρισμό κοινωνικής εμπειρίας καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους.
Προς αυτήν την κατεύθυνση θα βοηθήσει καθοριστικά η δημιουργία
πωλήσεις μέσω του διαδικτύου, με τη λειτουργία e-shop στο οποίο
θα έχει πρόσβαση μεγάλη μερίδα του αγοραστικού κοινού.
Πρωταρχικό μέλη των μελών της ΚοινΣΕπ αποτελεί και η
ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού και η αύξηση της ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης για τη συμβολή των τοπικών φυσικών, παραγωγικών
και πολιτιστικών διαθέσιμων στον υγιεινό τρόπο ζωής. Αυτό θα ολοκληρωθεί
με δραστηριότητες ενημέρωσης, διοργάνωση ημερίδων και έκθεση των
προϊόντα σε εκδηλώσεις και εκθέσεις, αλλά και τη δημιουργία
ενημερωτικών φυλλαδίων. Βασικό εργαλείο για την εφαρμογή των
στρατηγικών στόχων της ΚοινΣΕπ θα αποτελέσει και η ψηφιοποίηση
περιεχομένου και η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΚοινΣΕπ θα δημιουργηθεί και σε
περίπτωση που η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενστερνιστεί τις αξίες της και το
όραμά της και στηρίξει τις προσπάθειές της εμπράκτως, συνάπτοντας
Συμφωνία συνεργασίας για υλοποίηση δράσεων τοπικής ανάπτυξης από
κοινού και με άλλους φορείς, όπως άλλωστε είναι και τα Παρατηρητήρια
οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών Δυτικής Ελλάδας και Καλαβρύτων.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός του μάρκετινγκ της ΚοινΣΕπ δεν μπορεί να
στηριχθεί στους μεσάζοντες, στα μεγάλα διαφημιστικά γραφεία, παρά
μόνον επικουρικά, ενώ αντιθέτως μπορεί να στηριχθεί στο κοινωνικό και
οριζόντιο δικτυακό μάρκετινγκ για 3 λόγους.
Πρώτη, γιατί η τοπική αγορά είναι μικρή και δεν μπορεί να
“βιομηχανοποιηθεί” τουριστικά σαν προορισμός ώστε να δέχεται μαζικά
χιλιάδες πόλεις, που θα αγοράζαν προϊόντα τοπικής προέλευσης είτε
για ίδια χρήση είτε και ως δώρο σε συγγενείς και φίλους, κάτι που
πρωτίστως ενδιαφέρει τους διαφημιστικούς πράκτορες.
Δεύτερον, γιατί μια τόσο μικρή επιχείρηση όπως η συγκεκριμένη ΚοινΣΕπ
και ειδικά στο πρώτο της ξεκίνημα είναι δύσκολο να συμβάλει στο
διαφημιστικό κόστος, δεχόμενη ένα υψηλότερο κόστος προμήθειας.
Τρίτον, γιατί τα περισσότερα μέλη της ΚοινΣΕπ δεν ενδιαφέρονται να
κυνηγήσουν το εύκολο κέρδος, αλλά να βρουν πελατεία με την οποία θα
δημιουργήσουν μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, μέσα από
διαπροσωπικές επαφές μαζί τους.
Για όλους αυτούς τους λόγους τα συνηθισμένα εργαλεία του μάρκετινγκ
δεν μπορούν να έχουν παρά μόνο περιορισμένη χρήση, αφού κανείς δεν
είναι διατεθειμένος απ’ τους συνεταιριστές να πληρώσουν το υψηλότερο κόστος
διαμεσολάβησης που χρειάζονται στην περίπτωση του παραδοσιακού
μάρκετινγκ. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το διαφημιστικό κόστος υπολογίζεται
σταθερά ως ποσοστό επί των πωλήσεων και μάλιστα ότι στο τελικό κόστος
η πώληση του διαφημιστικού κόστους είναι το υψηλότερο αναλογικά, γίνεται
αντιληπτό ότι χρειάζονται καινοτόμες πρακτικές κοινωνικού και
διαδικτυακού μάρκετινγκ, ώστε το κόστος αυτό να περιοριστεί ή να
εκμηδενιστεί.
Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται στη λογική του κοινωνικού
μάρκετινγκ, δηλαδή στη χρήση των αρχών και των τεχνικών του
παραδοσιακού/εμπορικού μάρκετινγκ με σκοπό την άσκηση επιρροής στις
ομάδες-στόχους της ΚοινΣΕπ. Τελικός στόχος είναι να αποδεχθούν οι
εθελοντικά την υιοθέτηση του υγιεινού τρόπου ζωής,
εντάσσοντας στις διατροφικές τους συνήθειες ποιοτικά προϊόντα από αγνές
πρώτες ύλες, που υπάρχουν άφθονες στην περιοχή προς όφελος και της
τοπικής κοινωνίας.
Η διαφοροποίηση του κοινωνικού μάρκετινγκ βρίσκεται στη δικτύωση,
στην αυτοοργάνωση και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε
μια περιοχή, στη δημιουργία ενημερωτικού και ψηφιακού περιεχομένου
προβολής απ’ τους ίδιους τους εμπλεκομένους στη διαδικασία παραγωγής
των τοπικών αγροτικών προϊόντων και στη δικτύωση με κοινωνικές ομάδες
σε άλλες περιοχές της χώρας και στο εξωτερικό.
Το κοινωνικό μάρκετινγκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλον τομέα
κατάσταση στην οποία μία κρίσιμη κοινωνική συμπεριφορά είναι επιθυμητό
να αλλάξει. Σε πολλές περιπτώσεις ο στόχος επιτυγχάνεται και καθοριστικός
ρόλος σε αυτή την επιτυχία διαδραματίζει η ενεργητική ακρόαση του κοινού
και η κατανόηση των αναγκών του.
Μάρκετινγκ είναι η διαδικασία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης της
σύλληψης, τιμολόγησης, προβολής και διανομής αγαθών, υπηρεσιών και
ιδεών ώστε να δημιουργηθούν συναλλαγές που ικανοποιούν σκοπούς
άτομα και οργανισμοί. Το μάρκετινγκ αποτελεί μία ολοκληρωμένη
διαδικασία η οποία ξεκινάει στη γέννηση του προϊόντος, της υπηρεσίας ή
της ιδέας και περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που
πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους μέχρι την
ωριμότητα ή την παρακμή τους.
Το σημαντικότερο σε όλη τη διαδικασία είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι της
τοπικής κοινωνίας στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων να
αυτοοργανώνονται, ώστε να αυτοδιαχειρίζονται την επικοινωνία και την
προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, αλλά και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών των παραγωγικών τους διαθέσιμων.
Το βασικό τεχνολογικό εργαλείο για την εφαρμογή του κοινωνικού
διαδικτυακού μάρκετινγκ είναι το ίντερνετ και τα social media. Μέσα από
την οργανωμένη χρήση αυτών των μέσων ελαχιστοποιείται το κόστος και
πολλαπλασιάζεται διαρκώς η προβολή της περιοχής, των παραγωγικών της
διαθέσιμων, των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, των τοπικών ασχολιών
και αγορά.

-Στρατηγική Πωλήσεων (Sales Strategy) – Πρόβλεψη Πωλήσεων
(Πρόβλεψη πωλήσεων)
– Κινήσεις και στρατηγική για την υλοποίηση των αρχικών
προβλέψεων πώλησης προϊόντων.
Το κοινωνικό μάρκετινγκ συνδυάζει τη συστηματική του εφαρμογή
κλασικού μάρκετινγκ με άλλες έννοιες και τεχνικές για την επίτευξη
συγκεκριμένων συμπεριφορικών στόχων ως προς ένα κοινωνικό αγαθό,
όπως τα φυσικά, παραγωγικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής
παρέμβασης. Το κοινωνικό μάρκετινγκ χρησιμοποιείται για την προώθηση
αγαθών ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας και για να πείσει τα μέλη μιας
κοινωνίας να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές προς τον λόγο του
κοινωνικού συνόλου, όπως είναι η στροφή σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής.
Πρωταρχικός στόχος αυτής της μορφής μάρκετινγκ είναι το κοινωνικό
συμφέρον και το κοινό καλό. Το κοινωνικό μάρκετινγκ ως εκ τούτου
περιλαμβάνει το σχεδιασμό του μείγματος μάρκετινγκ, τη διατήρηση της
συμμετοχής των συμμετεχόντων φορέων και όλο και περισσότερο τη
δημιουργία συμπράξεων με εσωτερικούς εταίρους, Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλων ομάδων τοπικής ανάπτυξης. με την υλοποίηση
των στρατηγικών μάρκετινγκ, όπως της έρευνας, των αντιλήψεων, των
επικοινωνιών αποσκοπεί στην παροχή κινήτρου στο κοινό ώστε να αλλάξει
τη συμπεριφορά του εκουσίως. Αυτή η προσέγγιση εστιάζεται στον
καταναλωτή και εμπεριέχει τις αντιλήψεις του κοινού – στόχου, την
κοινωνική θεωρία, την εμπορική σήμανση, τη συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων φορέων, το μάρκετινγκ, τις επικοινωνίες, τη διαφήμιση
και την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών για την παροχή σε
αυτούς κατάλληλου κινήτρου.
Το κοινωνικό μάρκετινγκ συνδυάζει δυο επιστημονικούς χώρους: τις
κοινωνικές επιστήμες και την κοινωνική πολιτική από τη μία και τις
εμπορικές και δημόσιες προσεγγίσεις μάρκετινγκ από την άλλη. Τα
εργαλεία του κοινωνικού και διαδικτυακού μάρκετινγκ δίνουν τη
δυνατότητα στους συνεταιριστές να αναπτύξουν κοινωνικούς και
επιχειρηματικούς δεσμούς, να αναπτύξουν συνεργασία μεταξύ τους, αλλά
και με εξωτερικούς φορείς και να κάνουν τα μακροχρόνια
συμμετοχή των φορέων φορέων.
Το κοινωνικό και διαδικτυακό μάρκετινγκ εστιάζει στη δημιουργία
περιεχόμενο που προσελκύει, καθιστά εφικτή την απευθείας συνομιλία και
ενθαρρύνει τους αναγνώστες να μοιραστούν το ψηφιακό περιεχόμενο με
τα δικά τους κοινωνικά δίκτυα. Πρόκειται ως εκ τούτου για μια
συστηματοποιημένη και συχνά έντονη δραστηριότητα, η οποία αναμφίβολα
είναι αποτελεσματική εξασφαλίζει ευρύτητα, συμμετοχή και
αμεσότητα στην επικοινωνία.
Το κοινωνικό μάρκετινγκ λειτουργεί γενικά τη θεωρία κοινωνικής
συμπεριφοράς για την προώθηση μιας συγκεκριμένης αλλαγής στάσης. Για
την πραγματοποίηση της επιθυμητής αλλαγής σε ένα απρόθυμο κοινό
Αρχικά τα ίδια εργαλεία με εκείνα του εμπορικού μάρκετινγκ για
την προώθηση των οφελών του προϊόντος, αλλά βασισμένα στο σύστημα
αξιών του κοινού-στόχος.
Το κοινό-στόχος δε θα προσπαθήσει από μόνο του να το κατανοήσει
μήνυμα της εκστρατείας κοινωνικού μάρκετινγκ, γι’ αυτό το μήνυμα πρέπει
να είναι άμεσο και ευκολονόητο. Είναι απαραίτητα αυτά τα μηνύματα να
εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του κοινού και να του παρέχουν την
ευκαιρία να ενημερώνεται εύκολα για το προϊόν και να εκδηλώνει τη
συμπεριφορά του.
Όσον αφορά τις τιμολογιακές εκστρατείες, το κοινωνικό μάρκετινγκ
αναζητήσεις χρηματοδότησης από πολλαπλούς οργανισμούς πηγές
και προγράμματα επιδότησης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις τιμές,
το διαφημιστικό προϋπολογισμό και την ανάπτυξη του προϊόντος.
Οι παραδοσιακές τεχνικές του εμπορικού μάρκετινγκ για
την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στις επίμαχες κοινωνικές ομάδες
αλλά με πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, αφού η αλλαγή συμπεριφοράς
απαιτείται μια μακροχρόνια διαδικασία μάθησης με αμοιβαία κατανόηση.
-Στρατηγικές Συμμαχίες
– Αναφορά σε συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια της τοπικής
αγορά.
Η Σύμπραξη με κοινωνικές επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς φορείς,
αλλά ακόμα και με ιδιωτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν
τις πρωτοβουλίες της ΚοινΣΕπ και να υιοθετήσουν τις κοινωνικές και
περιβαλλοντικές αξίες της μπορεί να προσφέρει γεωγραφική ευρύτητα στην
αγορά των προϊόντων της χωρίς να χρειάζεται παράλληλη επέκταση της
επιχείρησης.
Προσφέρει την αναγκαία κλίμακα για τη διασφάλιση προγραμματικών
συμβάσεων, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη πρόσβαση όλων των μελών της
Σύπραξης στο δίκτυο κάθε μεμονωμένου μέλους, αυξάνοντας την ευκολία
και τις επιχειρήσεις για επιχειρηματική δραστηριοποίηση στο χώρο της
κοινωνικής οικονομίας μεγάλου όγκου, ακόμα και όσων δεν
είναι πρώτη προτεραιότητά τους η προώθηση των κοινωνικών
συμφερόντων.
Βασικός συντελεστής για την επιτυχία μιας Σύμπραξης είναι η συμμετοχή
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών σε αυτή. Μόνο με τη
συμμετοχή αυτών των φορέων μπορεί να υπάρξει όσο το δυνατόν
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ανενεργών υλικών και ανθρώπων
πόρων της περιοχής δραστηριοποίησης της ΚοινΣΕπ.
Η δημιουργία Σύμπραξης προσφέρει πλεονεκτήματα σε σχέση με ενιαίες
επιχειρηματικές και διοικητικές λειτουργίες, όπως διαφήμιση, πωλήσεις και
μάρκετινγκ, αν και αυτό αποτελεί μια σύνθετη πολλές φορές διαδικασία. Η
συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να επεκτείνει τον προϋπολογισμό, την
ευρύτητα και τα μηνύματα χωρίς να έχουν παράλληλη επέκταση της
ΚοινΣΕπ. Πρόκειται όμως για μια πολύπλοκη μορφή συνεργασίας, αφού
εμπλέκονται φορείς από διαφορετικούς χώρους, με αντικρουόμενους καμιά φορά
φορά πρωταρχικούς στόχους. Ο μεγάλος αριθμός συμπραττόντων φορέων
μπορεί να παρεμποδίσει ή να περιορίσει τη λήψη αποφάσεων αφορά
τη διατύπωση των μοναδικών σημείων πώλησης, των βασικών ομάδων-
στόχων και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης στρατηγικής πωλήσεων. Αν
παρόλα αυτά ολοκληρωθεί ως προς τους γενικούς στόχους και
κατευθύνσεις, τότε τα μηνύματα προώθησης προσαρμόζονται εύκολα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό της βιομηχανίας τροφίμων, αλλά και του κλάδου
του εναλλακτικού τουρισμού αποτελείται από μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, που δεν μπορούν να πετύχουν οικονομίες κλίμακας,
δυσκολεύονται να ξεφύγουν από την τοπική αγορά, έχουν έλλειψη
ενημέρωσης και δυσκολίες σε θέματα σχεδιασμού παράγωγης &
επιχειρησιακού σχεδιασμού της οργάνωσης που αφορά την ποιότητα και
την ασφάλεια των προϊόντων.
Στόχος είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου συνεργατικού πλαισίου, που
θα ελαχιστοποιεί τις παραπάνω αδυναμίες και θα μεγιστοποιεί τα
πλεονεκτήματα τους, όπως το ότι συνδέονται πιο άμεσα με την τοπική
αγροτική παραγωγή την οποία καθετοποιούν, συμβάλλουν σε μεγαλύτερο
βαθμό στην αύξηση της απασχόλησης, είναι συχνά πιο ευέλικτες ως προς
την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.
Η πρόταση για την ανάπτυξη παραγωγικών συνεργατικών δικτύων, η οποία
στηρίζεται στην άντληση εμπειρίας από παιχνίδια παραδείγματα στην
Ελλάδα και στο διεθνή χώρο, δίνει απαντήσεις στα προβλήματα αυτά και
αναδεικνύει τα θετικά σημεία των μικρών προϊόντων. Η ανάπτυξη των
συνεργατικών δικτύων μπορεί να καλύψει τις ανάγκες προβολής και
προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης
μέσα από μια ολιστική προσέγγιση που δημιουργεί τις κατάλληλες
συνθήκες για την αύξηση της επισκεψιμότητας από συνειδητοποιημένους
τουρίστες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες.

ΣΤ. Περίληψη Πλάνου Εταιρικής Ιστοσελίδας (Web Plan
Περίληψη)

– Παρουσίαση της ιστοσελίδας της επιχείρησης (τόπος
εγκατάστασης και λειτουργίας, ανθρώπινο δυναμικό, προϊόντα και
υπηρεσίες).
Μια ιστοσελίδα είναι ένα βασικό πολυλειτουργικό επιχειρηματικό εργαλείο
που μπορεί να βοηθήσει την Κοιν.Σ.Επ στην επίτευξη διάφορων στόχων, ο
κάθε ένας από τους οποίους είναι πολύ σημαντικός για την
αποτελεσματικότητα της Κοιν.Σ.Επ. Η ιστοσελίδα λοιπόν, θα παρουσιάζει
την εικόνα της Κοιν.Σ.Επ., θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση με τους
στοιχεία, αλλά και τους υπόλοιπους συνεργάτες και τέλος θα
οργανώνει τις πωλήσεις.
Η ιστοσελίδα της Κοιν.Σ.Επ είναι καλό να μην είναι μια απλή αρχική σελίδα σε
κάποιο δωρεάν hosting, καθώς αυτό δημιουργεί κακή εικόνα για αυτήν, τα
οικονομικά της και τις επενδύσεις της. Από την άλλη, δεν χρειάζεται να
είναι κάτι παραπάνω από μια αρχική σελίδα με σύντομες πληροφορίες για
τον συνεταιρισμό, τις υπηρεσίες του, τα στοιχεία επικοινωνίας και μια
πρόταση για συνεργασία. Στις υπόλοιπες σελίδες που υπάρχουν αναλυτικές
πληροφορίες για τα προϊόντα που προσφέρει και τους τρόπους
καλλιέργειας, παραγωγής, τυποποίησής τους, καθώς και τους τρόπους
παραγγελίας τους και διανομής τους στο καταναλωτικό κοινό.
Η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα για αμφίπλευρη επικοινωνία με τους
δυνητικούς πελάτες. Εφόσον εκεί θα γίνει η λεπτομερής περιγραφή των
προσφερόμενων προϊόντων, της νέας παραγωγής κ.λπ. θα αναπτυχθεί
εφαρμογή στο οποίο οι χρήστες δεν αφήνουν τα σχόλιά τους
για τα προϊόντα. Αυτός είναι ένας εύκολος, γρήγορος και ανέξοδος τρόπος
συλλογή δεδομένων για τη γνώμη τους χωρίς να είναι απαραίτητο να
διεξάγονται ειδικές έρευνες συμπεριφοράς καταναλωτών και χωρίς να
καταβλήθηκε κόπος από μεριά τους για επικοινωνία με την εταιρεία με άλλα
μέσα (τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά).
Η σταθερή συνεργασία είναι προϋπόθεση
διοίκηση επιχειρήσεων. Γι’ αυτό η αναζήτηση των προϊόντων που
θέλουν να συνεργαστούν με την Κοιν.Σ.Επ. είναι πολύ σημαντική
παράμετρος της δραστηριότητάς της. Η ιστοσελίδα θα παρέχει όλες τις
πληροφορίες για την Κοιν.Σ.Επ. και την προτεινόμενη συνεργασία με άλλες
επιχειρήσεις που ασχολούνται με συναφείς δραστηριότητες ώστε να είναι
εύκολη η ανεύρεση συνεργατών. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνεται και
η επικοινωνία των μελών της μεταξύ τους, αν χρειασθεί και σε ξεχωριστό
Ενότητα.

-Απαιτήσεις Ανάπτυξη (Απαιτήσεις Ανάπτυξης)
– Αναφορά σε άλλες δυνατότητες εξέλιξης και διαφήμισης του
δικτυακού τόπου της επιχείρησης.
Στην ιστοσελίδα θα αναπτυχθεί ένα πλήρως ενημερωμένο
κατάστημα μέσα από το οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να κάνουν
κράτηση και να παραγγέλνουν όλα όσα χρειάζονται, επιλέγοντας μέσα από
μια μεγάλη ποικιλία τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Θα υπάρχει
αναλυτική περιγραφή του κάθε προϊόντος και υπηρεσίας, αναγραφόμενη
τιμή και τυχόν έκπτωση για τις online αγορές. Ο πελάτης θα μπορεί να
παραγγείλει τα προϊόντα που αποστέλλονται σε συνεργασία με
ταχυδρομική εταιρεία σε κάθε μέρος της χώρας. Όλα αυτά με την
ασφάλεια online αγορών που προσφέρουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας των
συνεργαζόμενων τραπεζών. Τέλος θα υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες για
χονδρική πώληση και για μεταπωλητές.
Μελλοντικά, θα μπορούσαν να γίνουν διαφημιστικές εκστρατείες που
διεξάγονται με τη συμμετοχή των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Δεν
χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε μορφή διαδικτυακής διαφήμισης, αλλά
μπορεί π.χ. να διεξάγονται διάφορες εμπορικές δραστηριότητες με
κληρώσεις και όλες οι πληροφορίες που καταχωρούνται στο web-site. Εκτός
από τα παραπάνω, η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
διεξαγωγή διάφορων εμπορικών ερευνών και δημοσκοπήσεων, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την στρατηγική ανάπτυξη της Κοιν.Σ.Επ. Τέλος, θα
μπορούσε να αναπτυχθεί σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με βάση το
εταιρικό site ώστε μελλοντικά να γίνεται αυτόματη δημιουργία των
τιμοκαταλόγων για τους μεταπωλητές με βάση τα στοιχεία των λογιστικών
εγγράφων.

Ζ. Διοικητική περίληψη (Management Summary)

-Οργανωτική Δομή(Personnel Plan)
Στη συνέχεια παρουσιάζεται το οργανωτικό διάγραμμα του διοικητικού
προσωπικού και του Δ.Σ. της επιχείρησης.
Οργανόγραµµα ΚΟΙΝΣΕΠ
Διοικούσα Επιτροπή
Υπεύθυνος Νομικής
Υποστήριξης
Διαχειριστής & Υπεύθυνος
Διασφάλισης Ποιότητας
Γραματεία
Τμήμα Επικοινωνίας &
Marketing Τμήμα Παραγωγής Οικονομικού Τμήματος
Υπεύθυνος
Πληροφορικής
Διοικούσα επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο όργανο
χάραξης στρατηγικής και λήψης απόφασης της ΚοινΣΕπ το οποίο
απαρτίζεται από τους εταίρους της επιχείρησης και διαχειρίζεται όλες τις
εταιρικές υποθέσεις.
Διαχειριστής. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της
επιχείρησης και για το ταμείο, έχει την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων
προς τρίτους για οικονομικά θέματα, καθώς και για την είσπραξη των
εσόδων από κάθε πηγή και των πληρωμών προς τρίτους. Επίσης επιβλέπει
τη λειτουργία της επιχείρησης και διασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο παροχής
Υπηρεσίες και την εκτέλεση των εργασιών της Διοικούσας Επιτροπής.
Οικονομικό τμήμα. Το οικονομικό τμήμα είναι υπεύθυνος για τα
οικονομικά της επιχείρησης, ασχολείται με την τήρηση των λογιστικών
βιβλίων της επιχείρησης και τη διαχείριση του ταμείου σε συμφωνία με τη
Διοικούσα Επιτροπή.
Υπεύθυνος Νομικής υποστήριξης. Οι Νομικοί Σύμβουλοι της
επιχείρησης είτε διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε ενεργούν με
έμμισθη εντολή. Η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει τους πληρεξούσιους
δικηγόρους όπου και όταν χρειάζονται για τη δικαστική ή εξώδικη
εκπροσώπηση της ΚοινΣΕπ.
Γραμματεία. Η γραμματεία έχει ευθύνη για:
– Τη συνεργασία με τους υπεύθυνους των τμημάτων & μονάδων και τον
διαχειριστή
– Την αρχειοθέτηση εγγράφων / πρωτόκολλο
– Έλεγχος και απόδοση μικρού ταμείου.
– Την συμπλήρωση και αποστολή αιτημάτων δαπάνης προς έγκριση και
παρακολούθηση αυτών ως την υλοποίησή τους
– Τη συνεργασία με τον υπεύθυνο οικονομικής διαχείρισης.
Τμήμα παραγωγής. Το τμήμα έχει ως ευθύνη για την παροχή
όλων των υπηρεσιών και προϊόντων της ΚοινΣΕπ. Ο υπεύθυνος του
τμήματος έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την εισήγηση της
εκτέλεσης των απαραίτητων ενεργειών και παραγγελιών. Επίσης έχει την
ευθύνη για την ανάπτυξη νέων εργαλείων προβολής και προώθησης και
την βελτίωση των ήδη υπαρχόντων.
Τμήμα επικοινωνίας & Εμπορία. Το τμήμα Marketing και προώθησης
προϊόντος, αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη παρουσίαση του τελικού
προϊόντος και αποτελείται από συνεργάτες πλήρως καταρτισμένους, με
χρόνια εμπειρία στο χώρο.
Υπεύθυνος Πληροφορικής. Ο Υπεύθυνος Πληροφορικής της Επιχείρησης
μεριμνά για την αδιάλειπτη λειτουργία των υλικοτεχνικών υποδομών του
φορέας, υποστηρίζει το σύνολο των στελεχών στην τήρησή του
ηλεκτρονικό τους αρχείου. Συγκεκριμένα φέρει την ευθύνη για την
οργάνωση και λειτουργία της μηχανογράφησης, των ηλεκτρονικών
υπηρεσίες (e-shop & e-library), την επεξεργασία και τήρηση
μηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων, την παροχή και τη διακίνηση
πληροφορίες της επιχείρησης στους πελάτες και άλλους εμπλεκόμενους
και σε κάθε άλλη συναφή εργασία. Επίσης φροντίζει ώστε να δείχνει
σε τακτική βάση ηλεκτρονικά αντίγραφα (backup) για την ασφαλή τήρηση
και αποθήκευση των αρχείων και πληροφοριών.

-Ομάδα διαχείρισης
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα της ομάδας διαχείρισης της επιχείρησης
-Προσωπικό

Αναλυτικός πίνακας του προσωπικού της επιχείρησης και των μισθών τους.

Η. Οικονομικό Πλάνο

Η εγχώρια αγορά του κλάδου της διαφήμισης χαρακτηρίζεται από μεγάλη
διασπορά καθώς αποτελείται από μεγάλο αριθμό. στις
εταιρείες του διαφημιστικού κλάδου, εταιρείες
αγοράς και προγραμματισμού χώρου-χρόνου (Media Specialists), εταιρείες
εκμετάλλευσης υπαίθριων μέσων διαφήμισης (Outdoor), καθώς και
εταιρείες κινηματογραφικής διαφήμισης (Screen Advertising).
Η είσοδος μιας νέας διαφημιστικής επιχείρησης στον κλάδο, όπως η
ΚοινΣΕπ προβολής και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
μεγαλύτερη περιοχή των Καλαβρύτων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα
δύσκολη. Οι απαιτούμενες επενδύσεις δεν είναι υψηλές, ενώ και το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο δεν αποτελεί ιδιαίτερα υψηλό εμπόδιο για την είσοδο νέων
ανταγωνιστών στην εν λόγω αγορά. Ωστόσο, για την εδραίωση και
ανάπτυξη μιας διαφημιστικής εταιρείας είναι σημαντική η καθιέρωσή της
φήμης της και η ανάπτυξη του πελατειακού της δικτύου, γεγονός στο οποίο
συμβάλλει αποφασιστικά η ένταξη ή σύνδεσή της με κάποιο από τα διεθνή
δίκτυα και ομίλους διαφημιστικών εταιρειών.
Δεδομένης της ανάπτυξης της οικονομίας και της παράλληλης έντασης του
ανταγωνισμού διεθνώς, η ανάγκη για άμεση και ολοκληρωμένη
πληροφόρηση των καταναλωτών έχει καταστήσει τις διαφημιστικές
υπηρεσίες αναντικατάστατο αγαθό για τις επιχειρήσεις. Στη σύγχρονη
εποχή όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, επιζητούν
τη διαφήμιση ως μέσο ενδυνάμωσης του ονόματός τους και
αναγνωρισιμότητας των προϊόντων τους, με σκοπό την αύξηση των
πωλήσεών τους. Οι διαφημιστικές υπηρεσίες είναι ο ουσιαστικότερος
δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών, γεγονός που
τις κάνει αναντικατάστατες.
Η ελληνική διαφήμιση είναι μια απαιτητική και ανταγωνιστική
αγορά, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλό δείκτη συγκέντρωσης. Στο
πλαίσιο του ανταγωνισμού αυτού οι διαφημιστικές επιχειρήσεις εστιάζουν
στην παροχή ενός ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών συμβουλευτικού και
στρατηγικού χαρακτήρα. Δημιουργείται αναπόφευκτα η ανάγκη για
προτάσεις γενικής επικοινωνίας. Πολλές διαφημιστικές εταιρείες
θέλοντας να διατηρήσουν και να προσελκύσουν νέους πελάτες επεκτείνουν
τις δραστηριότητές τους σε χώρους «bove» και «below the line» ή
συνεργάζονται με συγγενείς εταιρείες, ώστε να έχουν τον απόλυτο έλεγχο
του αποτελέσματος για τον εκάστοτε πελάτη.
Η ελληνική διαφημιστική αγορά γνώρισε σημαντικές ανακατατάξεις
ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1990, με την είσοδο των πολυεθνικών
διαφημιστικών δικτύων. Με τη δραστηριοποίηση των πολυεθνικών δικτύων
στην εγχώρια αγορά άλλαξαν τα δεδομένα στον κλάδο της διαφήμισης, με
αποτέλεσμα οι ελληνικές διαφημιστικές εταιρείες να οδηγηθούν σε
συμμαχίες με σκοπό να ενταχθούν σε κάποιο πολυεθνικό δίκτυο. Επιπλέον,
έντονο ήταν το φαινόμενο των συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ των
διαφημιστικών εταιρειών, με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της θέσης
τους στην αγορά και την προσέλκυση των μεγάλων διαφημιζομένων.

-Σημαντικές Υποθέσεις (Σημαντικές Υποθέσεις)
– Υποθέσεις και παραδοχές στις οποίες στηρίζεται το οικονομικό πλάνο
της επιχείρησης.
1) Δεδομένου ότι η μελέτη εκπονείται εν μέσω διαχειριστικής χρήσης,
για λόγους ευκολίας θεωρούμε ότι η ΚοινΣΕπ θα ξεκινήσει τη
λειτουργία της 1/1/2015. Οπότε και η πρώτη λογιστική χρήση
θεωρείται δωδεκάμηνη κι όχι υπερδωδεκάμηνη.
2) Το έργο ολοκληρώθηκε σε διάστημα 60 μηνών από την
έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών.
3) Ως χρονικός ορίζοντας του έργου θεωρούνται τα 5 έτη.
Στο διάστημα αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η περίοδος της ίδρυσης
της επιχείρησης.
4) Κάθε συνεταιριστική μερίδα αντιστοιχεί σε 500 €.
5) Η οικονομική ανάλυση διαπνέεται από την αρχή της
συντηρητικότητας, με βάση την οποία υπολογίζονται στο
μέγιστο δυνατό που μπορεί να ανέλθουν και αντίθετα τα έσοδα
στο ελάχιστο δυνατό. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται ακόμη πιο
αυστηρή η οικονομική αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων.
6) Το συνολικό κόστος και τα έσοδα προσδιορίζονται με ακρίβεια και η
σχέση μεταξύ τους είναι γραμμική, για ένα συγκεκριμένο εύρος
παραγωγής.
7) Το κόστος διαχωρίζεται εύκολα σε σταθερό και μεταβλητό, με το
σταθερό να μην μεταβάλλεται και το μεταβλητό να καθορίζεται από
το ύψος των πωλήσεων.
8) Οι τιμές των προϊόντων και οι τιμές των συντελεστών
παραμένουν σταθερές.
9) Δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή του γενικού επιπέδου των τιμών
την περίοδο που ζητείται ο προσδιορισμός του «νεκρού σημείου».
10) Οι μέθοδοι παραγωγής και η παραγωγική δυναμικότητα της
επιχειρήσεις δεν μεταβάλλονται
11) Ο μόνος συντελεστής που επηρεάζει το κόστος είναι το ύψος
των πωλήσεων.

-Τελικό συμπέρασμα – προτάσεις – εισήγηση βιωσιμότητας
– Μακροπρόθεσμες προοπτικές της επιχείρησης.
Η καλύτερη αξιοποίηση του διαδικτύου για το μάρκετινγκ της περιοχής
αποτελεί βασική προτεραιότητα του παρόντος Σχεδίου. Μέσω του
Διαδικτύου η ΚοινΣΕπ θα καταφέρει να έρθει σε άμεση επαφή με τους
Οι οικογένειες που αποφεύγουν το κόστος των μεσαζόντων (ταξιδιωτικά
γραφεία).
Το διαδίκτυο παρά τη σύντομη ιστορία του εξελίσσεται τόσο γρήγορα που
ήδη από τις δυνατότητές του θεωρούνται παρωχημένες. Έτσι,
ενώ πριν από μία πενταετία στο πλάνο προώθησης που εξετάζεται θα μπορούσε
να συμπεριληφθεί η «παραδοσιακή» διαφήμιση στο διαδίκτυο, όπως
banners, σήμερα προσφέρονται πολύ πιο εξελιγμένα μέσα, όπως η
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Εκτός από την δημιουργία ιστοσελίδας, προτείνεται η υλοποίηση και
μερικών άλλων διαδικτυακών δράσεων με ελάχιστο κόστος αλλά με
σημαντικό επικοινωνιακό και εμπορικό αποτέλεσμα.
Απαιτείται:
 μια πιο ελκυστική παρουσίαση της ορεινής περιοχής ως
συναρπαστικού τόπου διακοπών με πιο ισχυρά μηνύματα και
επιχειρήματα,
 μια πιο πλήρης παρουσίαση για το τι προσφέρει η περιοχή στους
επισκέπτες της με ελκυστικές περιγραφές των φυσικών,
παραγωγικών και πολιτιστικών διαθέσιμων και όλες τις αναγκαίες
χρηστικές πληροφορίες,
 πολύ πιο συγκεκριμένες προτάσεις που θα παρακινήσουν τον
επισκέπτη να διαθέσει περισσότερες ημέρες για παραμονή στην
περιοχή,
 η ενσωμάτωση επιπρόσθετων λειτουργιών στην ιστοσελίδα (π.χ.
σύνδεση με wiki υγιεινού τρόπου ζωής).
Το ζητούμενο είναι να μετατραπεί η ιστοσελίδα σε ένα ζωντανό περιοδικό
για την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων με διαρκώς αναθεωρημένη ύλη
και ελκυστικές προτάσεις για παραμονή στην περιοχή, τα δε στελέχη της
ΚοινΣΕπ θα λειτουργούν ουσιαστικά ως συντακτική ομάδα αυτού του
περιοδικού. Τόσο οι κάτοικοι όσο και οι ομογενείς, οι επισκέπτες και οι
φίλοι της ορεινής Αχαΐας θα ενθαρρυνθούν να εισφέρουν κείμενα και
φωτογραφίες για τον αγαπημένο τους προορισμό και τις εμπειρίες που
αποκόμισαν σε αυτόν.
Η οργάνωση των πληροφοριών θα πρέπει να αντανακλά τις διαφορετικές
ανάγκες προσέγγισης και ενημέρωσης καθεμιάς από τις αγορές- στόχους,
ώστε κάθε κατηγορία πελατών να μπορεί να βρει εύκολα ελκυστική, πλήρη
και επίκαιρη ενημέρωση στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για όσα την ενδιαφέρουν.
Μπορούν επίσης να γίνουν ενέργειες Internet Marketing που δεν έχουν
κόστος αλλά διατηρούν την περιοχή συνεχώς στην επικαιρότητα και
εξασφαλίζουν αξιόλογη προβολή σε ένα ευρύ κοινό. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα εξής παραδείγματα ενεργειών:
i. Έκδοση ενός ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου (e-newsletter) με
ταξιδιωτικές προτάσεις και νέα της περιοχής. Το δελτίο θα
συντάσσεται στην ελληνική, αλβανική και αγγλική γλώσσα και θα
αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους εξής
αποδέκτες:
 Τουριστικά γραφεία, ειδικευμένοι tour operators, γραφεία
οργάνωσης συνεδρίων κοκ.
 Μέσα ενημέρωσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό
 Πανεπιστήμια, επιστημονικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες και άλλοι
συλλογικοί φορείς στην Ελλάδα, την Αλβανία και το εξωτερικό
 Ομογενείς
 Μεμονωμένα άτομα που θα εγγραφούν ως συνδρομητές του
ηλεκτρονικού δελτίου.
ii. Με τις τεχνικές του “Search Engine Optimisation” θα διασφαλιστεί η
καλύτερη δυνατή παρουσία της περιοχής στις διαδικτυακές μηχανές
αναζήτησης.
iii. Αξιοποίηση των τεχνικών κοινωνικού marketing προκειμένου να
προβληθεί μέσω των λεγόμενων κοινωνικών δικτύων (social media).
Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν μηνύματα, τα οποία είναι
αρκούντως ενδιαφέροντα και ελκυστικά ώστε να προωθούνται
μεταξύ φίλων και συνεργατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
καθώς και μέσω δικτύων όπως το Facebook, το Twitter και το
Ο χώρος μου. Για αυτόν το σκοπό που χρειαστούν:
 Εντυπωσιακές και ασυνήθιστες εικόνες της περιοχής για τη διανομή
ψηφιακών καρτ-ποστάλ, παρουσιάσεων σε PowerPoint κοκ.
 Το συμμετοχικό στοιχείο π.χ. με τη μορφή μιας ψηφοφορίας για την
πιο εντυπωσιακή φωτογραφία ή την πρόσκληση στο κοινό να στείλει
δικές του φωτογραφίες από εναλλακτικές δραστηριότητες στην
περιοχή
 Το στοιχείο της επιβράβευσης π.χ. με τη χορήγηση βραβείων ή την
κλήρωση δώρων.
iv. Διαγωνισμοί και κληρώσεις μπορούν να γίνουν χωρίς περαιτέρω
κόστος εάν εξασφαλιστούν μερικές φιλοξενίες. Εξυπακούεται ότι τα
καταλύματα που θα προσφέρουν φιλοξενία θα προβληθούν στο
πλαίσιο αυτών των ενεργειών.