ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΜΑΊΌΣ 2023

ΕΥΡΩΠΑΊΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Citizens, Equality, Rights and Values Programme(CERV)

 

Στόχος της πρόσκλησης:
Υποστήριξη έργων που στοχεύουν στον εορτασμό καθοριστικών γεγονότων στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών και των συνεπειών των αυταρχικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων, και στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την κοινή ιστορία, τον πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά και τις αξίες τους, ενισχύοντας έτσι την κατανόησή τους για την Ένωση, την προέλευσή του, τον σκοπό, την ποικιλομορφία και τα επιτεύγματά του και τη σημασία της αμοιβαίας κατανόησης και ανεκτικότητας.

Θέματα και προτεραιότητες:
1. Δημοκρατική μετάβαση, (επανα)οικοδόμηση και ενίσχυση της κοινωνίας που βασίζεται στο κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα.
2. Ενίσχυση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, της γενοκτονίας, των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας για την ενίσχυση της δημοκρατίας στην Ε.Ε.
3. Μετανάστευση, αποαποικιοποίηση και πολυπολιτισμικές ευρωπαϊκές κοινωνίες.
4. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τα καθοριστικά της επιτεύγματα.

Επιλεξιμότητα:
Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (κύριοι αιτούντες «Συντονιστής», συναιτητές και συνδεδεμένες οντότητες) πρέπει:
– Για τους κύριους αιτούντες (δηλαδή τον «Συντονιστή»):

  • να είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς) ή διεθνής οργανισμός 

− Για συναιτητές: να είναι μη κερδοσκοπικά ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς). Οργανισμοί που είναι κερδοσκοπικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε συνεργασία με δημόσιους φορείς, ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή με διεθνείς οργανισμούς.

  • Να είναι επίσημα εγκατεστημένοι σε μία από τις επιλέξιμες χώρες, δηλαδή: − Κράτη μέλη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ))

− Χώρες εκτός ΕΕ:

  • χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα CERV ή χώρες που βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης και στις οποίες η συμφωνία τίθεται σε ισχύ πριν από την υπογραφή της επιχορήγησης (κατάλογος χωρών που συμμετέχουν)

− Άλλες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

  • Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες χώρες.
  • Η επιχορήγηση της ΕΕ για την οποία ζητείται δεν μπορεί να είναι μικρότερη από € 50.000,00.
  • Τα έργα μπορεί να είναι είτε εθνικά είτε διακρατικά.

                                                                                                                                                     Σύνθεση κοινοπραξιών:
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από κοινοπραξία τουλάχιστον 2 υποψηφίων (επικεφαλής αιτών (“Συντονιστής”) και τουλάχιστον ένας συναιτών, που δεν είναι συνδεδεμένη οντότητα ή συνδεδεμένος εταίρος).

Διαθέσιμος προϋπολογισμός:
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι € 10.200.000,00.

Προϋπολογισμός ανά έργο:
Η επιχορήγηση της ΕΕ για την οποία ζητείται δεν μπορεί να είναι μικρότερη από € 50.000,00. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο.