ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΜΑΊΌΣ 2023
ΕΥΡΩΠΑΊ΄ΚΑ ΠΡΩΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Στόχος του Προγράμματος:

Το όραμα του EIT Culture & Creativity είναι να δημιουργήσει ένα βιώσιμο οικοσύστημα για ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς και βιομηχανίες, παγκόσμιας κλάσης στη μάθηση, τη σύνδεση και τη συνεργασία και να επιταχύνει τις καινοτομίες με επίκεντρο το οικοσύστημα και να αναπτύξει δίκαιες επιχειρήσεις, αγγίζοντας τις καρδιές και τα μυαλά του παγκόσμιου κοινού με εμπειρίες, προϊόντα και υπηρεσίες για τη διαμόρφωση ενός ανθεκτικού μέλλοντος. 

Σύνοψη προσκλήσεων:
Στρατηγικός Στόχος 1:
Εκπαίδευση – Δημιουργώντας μαθητές και επαγγελματίες για το μέλλον.
Πρόσκληση 1: Νέα προγράμματα σπουδών στα υπάρχοντα και νέα μεταπτυχιακά για Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς και Βιομηχανίες που προσφέρουν υβριδική μάθηση για μελλοντικές δεξιότητες και νέες τεχνολογίες, κοινωνικό μετασχηματισμό, ηθική επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητα.

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: € 1.400.000,00
Πρόσκληση 2: Νέα μαθήματα δια βίου μάθησης, που αναβαθμίζουν τις δεξιότητες όσων δραστηριοποιούνται στους Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς και Βιομηχανίες με μεθοδολογίες μάθησης που βασίζονται σε δράση και βασισμένες σε προκλήσεις και διεπιστημονική μορφή κατάρτισης.

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: € 1.250.000,00
Στρατηγικός Στόχος 2: Καινοτομία – Δημιουργία ευκαιριών μεταξύ τομέων.
Πρόσκληση 3: Υποστήριξη καινοτομιών κοντά σε πελάτες ή κοινό με υψηλό αντίκτυπο στην πράσινη, ψηφιακή και κοινωνική μετάβαση, με έμφαση στην Αρχιτεκτονική, την Οπτικοακουστική, την Πολιτιστική Κληρονομιά, το Σχέδιο και τη Μόδα.

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: € 5.000.000,00
Στρατηγικός Στόχος 3: Δημιουργία – Δημιουργία και κλιμάκωση ισχυρών εγχειρημάτων για αντίκτυπο και ανάπτυξη.
Πρόσκληση 4: Ενίσχυση και καινοτομία υφιστάμενων ή/και δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων επώασης και επιτάχυνσης προσαρμοσμένα στην ποικιλομορφία των συγκεκριμένων κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών επιχειρηματικών μοντέλων των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Τομέων και Βιομηχανιών.

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: € 1.300.000,00
Στρατηγικός Στόχος 4: Κοινωνία – Αναγέννηση Αξιών και Κοινωνική Συνοχή
Πρόσκληση 5: Κλιμάκωση της κοινωνικής καινοτομίας στην επαναχρησιμοποίηση χώρων για την επίλυση τοπικών προκλήσεων και συμβολή στην κοινωνική συνοχή μέσω πιλοτικών προγραμμάτων που βασίζονται σε Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Τομείς και Βιομηχανίες σε τρεις χώρες.

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: € 1.500.000,00
Προθεσμία υποβολής για αιτήσεις που εκτελούνται σε ένα στάδιο: 31 Μαΐου 2023 και ώρα 16:00 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Προθεσμία υποβολής για αιτήσεις που εκτελούνται σε δύο στάδια: 04 Αυγούστου 2023 και ώρα 16:00 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).