ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΟΥ
ΕΥΕΓΕΣΙΑΣ-ΧΟΡΗΓΙΑΣ-ΔΩΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.