Το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – ICSD
είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 έως 784
του Αστικού Κώδικα και έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση
δραστηριοτήτων που συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη
τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς.

Το «ICSD» έχει ως σκοπό την προώθηση δραστηριοτήτων
που συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη, στην άνοδο του
πνευματικού και οικονομικού επιπέδου, στον επιστημονικό
προβληματισμό, την μείωση των οικονομικών και κοινωνικών
ανισοτήτων και διακρίσεων, την καταπολέμηση της φτώχειας,
την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, την στήριξη των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την εκλαΐκευση της γνώσης
τόσο στην Ελλάδα και όσο και Διεθνώς.
Διεύθυνση εποικινωνίας
:28ης Οκτωβρίου 9 Ιωάννινα
Τηλ.επικόινωνίας
:26510.68532
Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο:
icsdeu@gmail.com