ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΕΛ.Γ.Ο. | Αρχική Σελίδα (elgo.gr)

Κύριο αντικείμενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η ανάπτυξη και
υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό
και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας,
τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών
αγροτικών προϊόντων & τροφίμων, την καθιέρωση και
πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους
στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος
στη χώρα. Οι επιμέρους τομείς που δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
είναι:η προώθηση της καινοτομίας, η διενέργεια έρευνας,
η διάχυση των γνώσεων, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, η παροχή
αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,η προστασία της
προέλευσης και ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόμιμης χρήσης όρων,
συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με σκοπό
τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, η εφαρμογή των ορθών πρακτικών
στη γεωργία, και ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώματος προέλευση, παραγωγή,
ποιότητα και διακίνηση για το γάλα και το κρέας στη χώρα.
Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισμού είναι η επιστημονική
και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
στον σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής του
στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής,nκαθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που
εξετάζονται στο Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διεύθυνση: Νιρβάνα 68 &; Κουρτίδου 56-58 Αθήνα,
Τηλέφωνο: 210 8392000, ΕΜΑΙΛ:
info@eigo.gr