ΚοιΣΠΕ Αρχιπέλαγος | ΚοιΣΠΕ Αρχιπέλαγος (acoop.gr)

Ο Συνεταιρισμός “Αρχιπέλαγος” είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και στοχεύει
στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα,
μετανάστες / πρόσφυγες και άλλα κοινωνικά ευάλωτα άτομα. Είναι συνεταιρισμός
ιδιωτικού δικαίου, με εμπορική ιδιότητα και μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε
οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της
οικονομίας. Ταυτόχρονα, είναι και “μονάδα ψυχικής υγείας” εποπτευόμενη από το
Υπουργείο Υγείας, καθόσον με τη λειτουργία του συμβάλλει στη θεραπεία και την
(κατά το δυνατόν) οικονομική αυτάρκεια των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Όπως όλοι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), έτσι και το
“Αρχιπέλαγος” είναι οικονομική οντότητα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη
των μελών του. Αποβλέπει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με
ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ έχει εμπορική ιδιότητα και μπορεί να αναπτύξει
οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.Είναι ταυτόχρονα και επιχειρηματική
μονάδα και μονάδα ψυχικής υγείας, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας.

Διεύθυνση: Μηθύμνης 19, Αθήνα, Τηλ: 211 013 1330, E-mail: contact@acoop.gr