Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» – Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων είναι ένας Αστικός
Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται
από το 2001 στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την
προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων,

εφαρμόζοντας ολιστική προσέγγιση και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη για τις διάφορες ομάδες πληθυσμού που εξυπηρετεί.
Εργαζόμαστε καθημερινά, για την προαγωγή της ψυχικής
υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των

ευπαθών ομάδων, εφαρμόζοντας μία ολιστική
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, με καινοτόμα προγράμματα
για κάθε ομάδα πληθυσμού που προστατεύουμε.

Διεύθυνση:Αισχύλου 5-7, Περιστέρι,Αθήνα
Tηλ:21 0591 3826
E-mail: info@edra-coop.gr