ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Συνεργατική Κοινωνία (coopsociety.gr)

Το ΙΝΜΕΚΟ είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα. Ο

βασικός σκοπός και η δράση του συνίσταται στην έρευνα, στην εκπόνηση μελετών και
σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στους τομείς οικολογίας –
κοινωνικής μέριμνας – υγείας, πολιτισμού και εκπαίδευσης.
Βασικό μέσον για την επίτευξη στόχων είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και
επιμόρφωσης με εκπαιδευτικά προγράμματα άτυπης μάθησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις,
Συνεταιρισμούς και οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών. Η δημιουργία κέντρου στήριξης
κοινωνικών επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών ενώ παράλληλα στόχος είναι στρατηγικός
σχεδιασμός η επικοινωνία και επιστημονική υποστήριξη όλων των συνεργαζομένων
Οργανώσεων της κοινωνίας Πολιτών Δήμων και δημόσιων οργανισμών στο πλαίσιο της
Κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό έχει υλοποιήσει σημαντικά προγράμματα και μελέτες στο τομέα της
κοινωνικής οικονομίας, της ανάδειξης τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και
πολιτιστικής κληρονομιάς και συμβουλευτικής κοινωνικών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα ως συντονιστής εταίρος της πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων κοινωνικής
οικονομίας υλοποιεί το πρόγραμμα «Μέντορες για την κοινωνική οικονομία» σε συνέργειες
με Δήμους και φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας.

Είναι επικεφαλής εταίρος του εγκεκριμένου προγράμματος SOCIALNEET_From κοινωνία των πολιτών
οργανισμούς στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και αντιμετώπιση
τις ανάγκες των ΕΕΑΚ συνολικός προϋπολογισμός έργου (σε ευρώ) € 1.985.000,00
Μελέτες που έχει εκπονήσει:
Προγράμματα ανάπτυξης βιοτουρισμού-τουρισμού κοινωνικής εμπειρίας Ιντερενγκ
Ελλάδα Αλβανία.
Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER της Αναπτυξιακής Τρικάλων» ΑΑΕ ΟΤΑ
ΚΕΝΑΚΑΠ δράση Βιοτουρισμός Τρικάλων
ΤΟΠΕΚΟ Πελοποννήσου προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας για την δημιουργία
Κοινωνικών Συνεταιρισμών
ΤΟΠΣΑ Δυτικής Ελλάδας προγράμματα για την δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών
Συμμετέχει και συμβούλευει το Πανελλήνια Ένωση συμπράξεων κοινωνικής οικονομίας
σε κοινές δράσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στο πλαίσιο αυτό προωθεί την οργανωτική τεχνογνωσία για «συνεταιρισμούς
εργαζομένων» στους δήμους: στην καθαριότητα την ανακύκλωση, την διαχείριση πρασίνου
και τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς.
Υποστηρίζει επιστημονικά το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μέντορες Κοινωνικής
οικονομίας» το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με Δήμους και τοπικούς φορείς
κοινωνικής οικονομίας για την εκπαίδευση στελεχών.
Για αυτό το σκοπό έχει εκπονήσει στρατηγικές Μελέτες, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια και

έχει εκδώσει βιβλία με το γενικό τίτλο ¨Θεσμοί και εφαρμογές Κοινωνικής οικονομίας»

Άλλες δραστηριότητες του φορέα

Οι μελέτες του ΙΝΜΕΚΟ δεν περιορίζονται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αλλά
εκτείνονται σε ζητήματα στρατηγικής για την ανάπτυξη της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας σε θέματα θεσμικής οργάνωσης και δικτύωσης και επιμόρφωσης του
στελεχικού δυναμικού στο χώρο της κοινωνίας πολιτών με τελικό σκοπό την συγκρότηση
κοινωνικού κεφαλαίου.
Το ΙΝΜΕΚΟ παρέχει θεωρητική επιστημονική και πρακτική υποστήριξη στη Πανελλήνια
Σύμπραξη κοινωνικής οικονομίας ΠΕΣΚΟ ενώ, συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με
Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο θεσμοθετημένο «Ανοικτό Συνέδριο
της κοινωνίας Πολιτών για την κοινωνική οικονομία».
Οι δράσεις του ΙΝΜΕΚΟ είναι σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση
και τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών εφαρμοσμένες καινοτόμες προτάσεις και
μεθοδολογίες για να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, η
ανεργία, η επιδείνωση του περιβάλλοντος και αλλά κοινωνικά προβλήματα.
Διατηρεί websites, τα oikosocial.gr και socialactivism.gr, με χρηστική πληροφόρηση για την
κοινωνική οικονομία.
Έχει ετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό με 15 θεματικές για την Κοινωνική Οικονομία
Ειδικότερα ο φορέας παρέχει συμβουλευτική στο Δίκτυο της ΠΕΣΚΟ στα παρακάτω πεδία:
 για την κοινωνική οικονομία και ιδιαίτερα στην μόχλευση κεφαλαίων σε συνεργασίας
με την τοπική αυτοδιοίκηση
 για την πράσινη ανάπτυξη στις πόλεις
 για την δημιουργία κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξεων στους τομείς υγείας,
πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, κοινωνικού εμπορίου (fair trade)
 για την προώθηση της κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας
 για την δημιουργία εργατοτεχνικών συνεταιρισμών
 για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την ενίσχυση μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
 για την κατάρτιση σχεδίων οργάνωσης, επικοινωνίας και εκσυγχρονισμού
επιχειρήσεων
 για την οργάνωση σεμιναρίων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
 Συμβουλεύει σε θέματα στρατηγικών μελετών και επενδυτικών σχεδίων Δήμους,
κρατικούς οργανισμούς, και κοινωνικές επιχειρήσεις. Ειδικεύεται σε θέματα της
Κοινωνίας της Πληροφορίας και έχει εμπειρία από προγράμματα ψηφιακού
πολιτισμού, e-services και ψηφιακής σύγκλισης.
 Προωθεί πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για το πράσινο στα μεγάλα αστικά κέντρα,
τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, την οικοδιαχείριση του νερού και την οικιακή
κομποστοποίηση.
 Προσφέρει πρότυπα θεσμικά εργαλεία για την υλοποίηση προγραμμάτων για το
περιβάλλον & τον ψηφιακό πολιτισμό
 Συμβουλεύει τοπικές οργανώσεις και δίκτυα για την προώθηση των εκθέσεων
περιβάλλοντος του αγροτουρισμού σε πολλές περιοχές της χώρας.
 Προωθεί τη δικτύωση μεταξύ των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων για την
οικοδιαχείριση στα μεγάλα αστικά κέντρα και την οικοανάπτυξη στην ύπαιθρο,
δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες και δυνατότητες τεχνογνωσίας για την
υποστήριξη και συμβουλευτική του δικτύου με σχεδιασμό και μελέτες
προγραμμάτων
 Αναπτύσσει πρωτοβουλίες δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της
«Κοινωνίας των Πολιτών» και τοπικής αυτοδιοίκησης.
 Προετοιμάζει συμπράξεις φορέων για ειδικά προγράμματα συνεργασίας.
 Προωθεί επιχειρησιακά την δικτύωση και τις κοινοπραξίες Μ.Κ.Ο. για διεθνή

προγράμματα.

Ονόματα συνεργατών του φορέα

 

 Ανδρέας Λύτρας, καθηγητής κοινωνιολογίας
 Γιώργος Τσομπάνογλου, καθηγητής κοινωνιολογίας
 Δημήτρης Μιχαηλίδης, δημοσιογράφος ΑΓΡΟΝΕΑ
 Βασίλης Τακτικός, συγγραφέας – δημοσιογράφος
 Έλενα Παπανδρέου, δρ αρχιτέκτων  μηχανικός
 Νικήτας Δημητρόπουλος οικονομολόγος
 Ευάγγελος Σπινθάκης, πολιτικός επιστήμων,
 Σάκης Τζάκρης, οικονομολόγος
 Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, Γεωπόνος
 Χρήστος Καραζούπης οικονομολόγος
 Δέσποινα Δριβάκου ψυχολόγος

 Θεόδωρος Σδρούλιας Αρχιτέκτονας -δημοσιογράφος

Ο φορέας διαθέτει επίσης:
– ομάδα διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου (Digital Content Group) & ανάπτυξης
ιστοσελίδων (web-development).
– ομάδα συμβουλευτικής για την ετοιμασία και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
– ομάδα για την ετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση σεμιναρίων..

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΦΟΡΕΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ (τίτλοι δράσεων π.χ. συμβουλευτική κλπ)

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΣ

ΤΟΠΕΚΟ 2012-14

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΡΊΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤ

Συμβουλευτική, δικτύωση

ΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΠΣΑ 2012-14

ΕΔΑ Πελοποννήσου

ΟΙΚΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Συμβουλευτική, δικτύωση, ενημέρωση, επιμόρφωση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΡΧΗΓΌΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΘΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΡΕΥΝΑ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡ, ΟΔΗΓΟΣ, ΧΑΡΤΗΣ

ΑΜΚΕ «ΗΡΑΚΛΕΙΟΙ ΤΟΠΟΙ»

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΙ ΜΥΘΟΙ ΑΘΛΟΙ ΗΡΑΚΛΗ 17/7/2008

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μελέτη για την υποβολή προγράμματος «Τόποι-μύθοι-άθλοι του Ηρακλή» στα πρότυπα καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης

σχέδια ανάπτυξης

ΟΙΚΟΡΑΜΑ ΜΚΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ 8/12/2008

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ

Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου και θεμάτων αγροτουρισμού

ΟΙΚΟΡΑΜΑ ΜΚΟ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 26/11/2009

ΕΣΠΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου και θεμάτων αγροτουρισμού

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΨΩΦΙΔΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΛΑΜΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΚΟ 26/11/2008

ΕΣΠΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΉΣΗ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ EDO.MKO.GR

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 27/11/98

ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΟ

Σύνταξη πρότασης και σχεδίου δημιουργίας εικονικής περιήγησης μουσείου Πετραλώνων

ΤΕΚΑΛ ΑΕ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 8/12/2008

ΕΣΠΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία διαδραστικής δικτυακής πύλης και ενημέρωσης

ΑΕ ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 8/12/2008

ΕΣΠΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για δημιουργία ηλεκτρ. Καταστήματος e-shop

ΟΙΚΟΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΚΕ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ 10/12/2008

ΕΣΠΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ

Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου δικτυακής πύλης ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ. GR

ΟΙΚΟΝΕΕΚ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 12/12/2009

ΕΣΠΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για

ΝΩΣΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 24/8/2009

CBEMED

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΡΑΜΑ ΜΚΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ 4/11/2009

ΕΣΠΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου δικτυακής πύλης “ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

ΕΠΑΘΛΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ 6/12/2009

ΕΣΠΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΚΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΑΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ 6/12/2009

ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΟΥ για  ΜΜΕ

ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣ ΟΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ18/12/2009

ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΟΥ για  ΜΜΕ

ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΟΣ Β,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ 18/12/2009

ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΟΥ για  ΜΜΕ

ΓΟΥΓΟΥΓΙΑΝ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ 18/12/2009

ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΜΕ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΟΥ για  ΜΜΕ

ΑΙΟΛΙΣ

LEADER 6/10/2010

ΕΣΠΑ

ΑΡΧΗΓΌΣ

ΣΎΝΤΑΞΗ ΠΡΌΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΉ ΦΑΚΈΛΟΥ ΣΤΟ LEADER

ΛΙΘΟΤΥΠ ΑΕ

ΓΔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ 2/2/2011

ΕΣΠΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΣΎΝΤΑΞΗ ΠΡΌΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΉ ΦΑΚΈΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ Δ161

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΕ

ΓΔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΣΠΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΣΎΝΤΑΞΗ ΠΡΌΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΉ ΦΑΚΈΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ Δ161

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΕ

ΓΔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ 14/02/2011

ΕΣΠΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΑΜΚΕ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ 28/3/2012

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΑΜΚΕ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ 3/9/2013

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΑΜΚΕ

ΤΟΠΣΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 3/2/2014

ΕΔΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧ, ΣΧΕΔΙΟ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ΑΜΚΕ

ΤΟΠΣΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 27/6/2014

ΕΔΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΣΕΠ

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΠΣΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 27/9/2014

ΕΔΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 69, ΑΘΉΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
inmeko@otenet.gr ΤΗΛ:
ΤΗΛ:210 8813760