ΔΗΩ – Οργανισμός Ελέγχου &; Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (dionet.gr)

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων – ΔΗΩ είναι

αναγνωρισμένος από το Υποργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ως ο
μεγαλύτερος επίσημος φορέας πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων εδώ και 10
χρόνια περίπου.
Έχει διαπιστευθεί τόσο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Καναδά (Council
de Accreditation de Quebeq) για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών
προϊόντων που προορίζονται για την εγχώρια αγορά του, όσο και από το Υπουργείο
Γεωργίας των Η.Π.Α. για τον έλεγχο και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων.
Ταυτόχρονα, είναι μέλος της EOCC (Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισμών
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων), καθώς και της IFOAM (Διεθνούς
Ομοσπονδίας Οργανώσεων για την Βιολογική Γεωργία).
Έχει δημιουργήσει Περιφερειακά Γραφεία Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης σε όλη
την Ελλάδα. Βασικός σκοπός -μεταξύ άλλων- της εταιρείας είναι η ενδυνάμωση της
γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιολογικής γεωργίας, ώστε να
επιτευχθεί η αναβάθμιση της εργασιακής θέσης των γυναικών και η επαγγελματική
τους εξέλιξη στον κλάδο αυτό μέσω της παροχής εξατομικευμένης πληροφόρησης
και συμβουλευτικής κατάρτισης.

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα έχει οργανώσει και συμμετέχει σε δεκάδες
συνέδρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο, σε όλη τη χώρα.
Συμμετέχει σε προγράμματα διεθνούς και μεσογειακής συνεργασίας, όπως το
πρόγραμμα MED.
Εκπονεί πολλά προγράμματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης αγροτών γύρω από τη
βιολογική γεωργία και διοργανώνει Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια για τη
βιολογική γεωργία.
Λειτουργεί καθετοποιημένα ελέγχοντας και πιστοποιώντας τα βιολογικά προϊόντα
από το στάδιο της παραγωγής, της επεξεργασίας, της τυποποίησης, της συσκευασίας,
της παρασκευής, της εισαγωγής έως και το τελικό στάδιο διάθεσής τους στην αγορά.
Συμβάλλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επιπτώσεις της
χρήσης των χημικών στη γεωργία και την προώθηση της βιολογικής γεωργίας.
Έχει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β και τύπου Γ και υλοποιεί προγράμματα
κοινωφελούς εργασίας αυτήν την περίοδο με ωφελούμενους 350 άτομα στις

περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ο δήμος Ιωαννιτών είναι ένας από τους πιο δραστήριους δήμους της Ελλάδας, ο
οποίος διαθέτει ολοκληρωμένη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας.
Έχει ειδικό τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του οποίου οι δράσεις επικεντρώνονται στη
συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη ειδικών ομάδων των
δημοτών, καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική επανένταξη ευπαθών ομάδων,
όπως φυλακισμένων, ατόμων που έχουν πληγεί από καιρικές συμφορές,
μονογονεϊκών οικογενειών κ.λ.π.
Έχει αναπτύξει τμήμα Κοινωνικής Αρωγής το οποίο διαθέτει ήδη έμπειρους
συμβούλους και έτοιμη υλική υποδομή για την προστασία της μητέρας και του
παιδιού.
Εφαρμόζει πρόγραμμα Βοήθειας στο σπίτι και παρέχει έτοιμο φαγητό σε αστέγους
και ηλικιωμένους.
Από την 1η Μαρτίου έχει ξεκινήσει από το Δήμο Ιωαννιτών η υλοποίηση του
προγράμματος κοινωφελούς εργασίας με 180 ωφελούμενους, ενώ από την 1η
Απριλίου έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του ίδιου προγράμματος από τον Οργανισμό
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου με 70 ωφελούμενους.

Κεντρικά Γραφεία: Αριστοτέλους 38, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.8224384
Email: info@dionet.gr