Σύμφωνα μα τον νέο νόμο Ν. 5037/2023(ΦΕΚ 78Α/28-3-2023, oι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) και οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (ΕΚΠ), έρχονται να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, με την προοπτική να επιδοτηθούν για τις επενδύσεις τους.

Ο νέος νόμος όπως αναφέρεται έρχεται να θεραπεύσει την στρεβλή χρήση
των Ενεργειακών Κοινοτήτων του νόμου 4513/2018.
Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε.Κ.Π. είναι τριάντα (30) μέλη, Ενώ ο
ελάχιστος αριθμός μελών είναι είκοσι (20) μέλη, αν πρόκειται για Ε.Κ.Π. με
έδρα σε δήμο νησιωτικής περιοχής με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες
εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, . Μέλη Ε.Κ.Π.
μπορεί να είναι: α) φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων, κατα παρέκκλιση κάθε
αντίθετης διάταξης,
 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού,
επιχειρήσεις που ανήκουν σε Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, καθώς και
ενώσεις Ο.Τ.Α.,
 νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
 αγροτικοί συνεταιρισμοί και αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986 (Α’
196).
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχέδιο νόμου, «με κοινή απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από ΚΑΕ, προς
εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, με χρηματοδότηση ιδίως
από πόρους της Ε.Ε. και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης».
Αντίστοιχα οι επαγγελματικές ενεργειακές κοινότητες που θα είναι επιλέξιμες
στο πρόγραμμα όπως ανέφερε ο υπουργός, θα είναι στην πραγματικότητα
Κοινότητες Ανανεώσιμες Ενέργειας που θα συστήσουν επιχειρήσεις.
Η Κ.Α.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα με την
καταχώριση του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. του ν. 4919/2022 (Α’71),
σύμφωνα με το άρθρο 6Η του παρόντος.
. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την καταχώριση στο
οικείο Μητρώο, προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. πρακτικό
της προσωρινής διοικητικής επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου για την
πιστοποίηση της καταβολής του συνεταιριστικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται
στο Καταστατικό.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού δύναται να προκηρύσσονται
προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων
αποθήκευσης από αυτοκαταναλωτές, με χρηματοδότηση, ιδίως από πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.
Υπάρχει ο περιορισμός ότι από 1ης Νοεμβρίου 2023 δεν επιτρέπεται η
υποβολή νέων αιτήσεων στον αρμόδιο Διαχειριστή για σταθμούς
αυτοκατανάλωσης με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού του
άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, από Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018
(Α’ 9).
Στο αρθρο 63 προβλέπεται Ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 3468/2006
Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να ενεργούν ως αυτοκαταναλωτές ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές, είτε μεμονωμένα, είτε μέσω φορέων σωρευτικής
εκπροσώπησης και να:
(α) παράγουν ενέργεια, και για δική τους κατανάλωση, να αποθηκεύουν
ενέργεια, να πωλούν την πλεονάζουσα
ηλεκτρική ενέργεια, ιδίως μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάσεων εμπορίας, χωρίς
διαμεσολάβηση,
(β) εγκαθιστούν και λειτουργούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε
συνδυασμό με εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές,
(γ) διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως τελικοί
καταναλωτές,
Στο άρθρο 64 προβλέπεται Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και
εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές Αντικατάσταση
άρθρου 14Α ν. 3468/2006.
Το ΚΕΣΥΨΕΠ ( Κέντρο συμβουλευτικής και ψηφιακής εξυπηρέτησης  σας ενημερώνει¨:  για
όλα τα προγράμματα που αφορούν νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και
ανέργους.
μέσα από την πλατφόρμα https://coopsociety.gr/ και το site¨ http://www.erymanthos.eu/
Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε προφορικά και να θέσετε ερωτήματα  στο γραφείο
μας.  τηλ.2692051647