ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό (Πρέσπα - Κορυτσά) / Innovative practices in Biotourism (Prespa - Korca)ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό. Το εν λόγω πρόγραμμα αναδύεται ως φυσική συνέπεια της ανάγκης για συντονισμένη οικονομική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία. Προωθεί την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με στόχο την περαιτέρω επέκταση μιας συνεργασίας βασισμένης σε κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων της Κορυτσάς στην Αλβανία και της Πρέσπας στην Ελλάδα. Το εγχείρημα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας, The IPA Cross-Border Programme  "Greece - Albania 2007 - 2013"«Πρόγραμμα IPA (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013» και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας και θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες.

Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να προωθηθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ώστε να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο και να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές σχέσεις της Πρέσπας και της Κορυτσάς, μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας του τουρισμού τους.

Στόχοι 

  • Η δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας και η ανάπτυξη κοινών διασυνοριακών τουριστικών πακέτων προστιθέμενης αξίας.
  • Η αναβάθμιση της ποιότητας του τουρισμού στις παρεμβαλλόμενες περιοχές, μέσω πρωτοποριακών πρακτικών στα πεδία του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, καθώς και με τη διαδραστική συμμετοχή όλων των συνεργαζόμενων μερών.
  • Η συμμετοχή των τοπικών αρχών, σε πρότυπα υψηλής ποιότητας, στον τομέα του τουρισμού.
  • Η αποτελεσματική διαχείριση των τοπικών ανθρώπινων και φυσικών πόρων και των αξιών που πηγάζουν από την παράδοση, την ιστορία και την εθνική ποικιλομορφία, αντικατοπτρίζοντας τις ανάγκες της περιοχής. 

Περιοχή παρέμβασης 

Η υπό μελέτη περιοχή του προγράμματος «ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες πρακτικές στο Βιοτουρισμό» καλύπτει τη διασυνοριακή περιοχή της Περιφέρειας της Κορυτσάς στην Αλβανία και της Περιφερειακής Ενότητας της Φλώρινας στην Ελλάδα.

Εταίροι

Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Biopolitics International Organisation)Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Biopolitics International Organisation) από την αρχή της δράσης της το 1985, έχει εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την κοινωνική οικονομία, την πράσινη επιχειρηματικότητα και το βιώσιμο τουρισμό. Πρόεδρος και Ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, η καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη αποτελεί μία παγκοσμίως αναγνωρισμένη εμπειρογνώμονα, η οποία έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 βιβλία και έχει συνεργαστεί με ηγέτες 160 χωρών για την εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων.

Οργανισμός Βιολόγων Αλβανίας (Shoqata e Biologëve të Shqipërisë - Biologists of Albania Organisation)Ο Οργανισμός Βιολόγων Αλβανίας ιδρύθηκε το 1991 και έχει ισχυρό υπόβαθρο στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έρευνας. Αποστολή της οργάνωσης είναι η παροχή βιώσιμης και λειτουργικής εκπαίδευσης σε θέματα βιοποικιλότητας και περιβάλλοντος με σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών συμπεριφορών συνυφασμένων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κανονισμούς περί της αξιοποίησης και προστασίας της βιοποικιλότητας της χώρας. Οι μέθοδοι του Οργανισμού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής: ευαισθητοποίηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση (σεμινάρια, συζητήσεις, επιδείξεις), δημόσια προβολή και συμμετοχή του κοινού, περιβαλλοντική διαφύλαξη και παρακολούθηση, διεξαγωγή ερευνών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους αρμόδιους φορείς και ενδιαφερόμενους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επαγγελματίες του περιβαλλοντικού τομέα, με δυνατό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και υψηλή τεχνογνωσία. Ο Οργανισμός Βιολόγων Αλβανίας βασίζεται σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για το περιβάλλον, διεθνώς αναγνωρισμένους και με μεγάλη επιστημονική εμπειρία στη διασυνοριακή περιοχή του έργου.

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ερύμανθος» ("Erymanthos" NGO)Ο Ερύμανθος αποτελεί μία συλλογική οργάνωση ΜΚΟ στην Ελλάδα. Ο Πρόεδρος, Βασίλειος Τακτικός και το επιτελείο του έχουν μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία και κινητοποίηση κοινωνικών δικτύων, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών εθελοντισμού, εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων και σεμιναρίων και στην προώθηση του θεσμικού ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο Ερύμανθος υπήρξε πρωτοπόρος στην:

  • Ίδρυση του Πανελληνίου Παρατηρητηρίου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών και την κινητοποίηση περισσότερων από 1.000 οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα.
  • Δημιουργία τοπικών αναπτυξιακών εταιρικών σχέσεων, μεταξύ των τοπικών αρχών στη δυτική Πελοπόννησο και Αθήνα, παρέχοντας πολλές θέσεις απασχόλησης.
  • Εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων κοινωνικής, πολιτιστικής και πράσινης επιχειρηματικότητας.

Ο Ερύμανθος, επιπλέον, εκδίδει βιβλία, περιοδικά και φυλλάδια και οργανώνει σεμινάρια για τις τοπικές αρχές και τους επενδυτές σχετικά με θέματα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων.

Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών (Cultural Triangle of Prespa)Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών (CTP) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική τοπική ΜΚΟ, που βρίσκεται στα σύνορα της Αλβανίας, της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας. Η οργάνωση εργάζεται για την επίτευξη ποιοτικής ανάπτυξης σε κάθε πλευρά των συνόρων εξίσου με βάση την προστασία του κοινού περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου. Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών δραστηριοποιούνται σε τοπικό, διασυνοριακό και ευρωπαϊκό επίπεδο και υλοποιεί δραστηριότητες για τη νεολαία, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη του τουρισμού.

Περιφεριακό Συμβούλιο Κορυτσάς (Këshilli i Qarkut Korçë - Regional Council of Korca)Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κορυτσάς είναι μία τοπική δημόσια αρχή, που υποστηρίζει τη βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, τις περιβαλλοντικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης και της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. Ο επικεφαλής της Περιφέρειας της Κορυτσάς και το επιτελείο του συνδυάζουν τις προσπάθειές τους, για την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης, την παροχή απασχόλησης και οικονομικών ωφελειών για τους άνεργους πολίτες. Παράλληλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσάς ενισχύει δράσεις με υψηλά πρότυπα ποιότητας στον τομέα του τουρισμού.